امروز : پنج شنبه, 06 آذر 1399

صورتجلسات سال 1399 دوره پنجم

صورتجلسه شماره 171 مورخ ۹۹/۰8/05 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 171

 

 

صورتجلسه شماره 170 مورخ ۹۹/۰7/27 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 170

 

 

صورتجلسه شماره 169 مورخ ۹۹/۰7/20 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 169 

 

 

صورتجلسه شماره 168 مورخ ۹۹/۰7/13 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 168 

 

 

صورتجلسه شماره 167 مورخ ۹۹/۰6/23 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 167

 

 

صورتجلسه شماره 166 مورخ ۹۹/۰6/16 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 166

 

 

صورتجلسه شماره 165 مورخ ۹۹/۰6/10 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 165

 

 

صورتجلسه شماره 164 مورخ ۹۹/۰6/02 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 164

 

 

صورتجلسه شماره 163 مورخ ۹۹/۰6/01 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 163 

 

 

صورتجلسه شماره 162 مورخ ۹۹/۰5/26 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 162

 

 

صورتجلسه شماره 161 مورخ ۹۹/۰5/19 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 161

 

 

صورتجلسه شماره 160 مورخ ۹۹/۰5/12 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 160

 

 

صورتجلسه شماره 159 مورخ ۹۹/۰5/05 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 159

 

 

صورتجلسه شماره 158 مورخ ۹۹/۰4/29 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 158

 

 

صورتجلسه شماره 157 مورخ ۹۹/۰4/22 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 157

 

 

صورتجلسه شماره 156 مورخ ۹۹/۰4/14 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 156

 

 

صورتجلسه شماره 155 مورخ ۹۹/۰4/08 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 155

 

 

صورتجلسه شماره 154 مورخ ۹۹/۰4/03 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 154

 

 

صورتجلسه شماره 153 مورخ ۹۹/۰4/01 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 153

  

  

صورتجلسه شماره 152 مورخ ۹۹/۰3/25 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 152

 

 

صورتجلسه شماره 151 مورخ ۹۹/۰3/18 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 151

 

 

صورتجلسه شماره 150 مورخ ۹۹/۰3/11 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 150

 

 

صورتجلسه شماره 149 مورخ ۹۹/۰۲/28 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 149

 

 

صورتجلسه شماره 148 مورخ ۹۹/۰۲/23 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 148

 

 

صورتجلسه شماره 147 مورخ ۹۹/۰۲/21 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 147

 

 

صورتجلسه شماره 146 مورخ ۹۹/۰۲/15 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 146

 

 

صورتجلسه شماره 145 مورخ ۹۹/۰۲/14 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 145

 

 

صورتجلسه شماره 144 مورخ ۹۹/۰۲/۰7 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره 144

 

 

صورتجلسه شماره ۱۴۳ مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره ۱۴۳

 

 

صورتجلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره ۱۴۲

 

 

صورتجلسه شماره ۱۴۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۷ دوره پنجم شوراي اسلامي شهر بجنورد

دانلود صورتجلسه شماره ۱۴۱

  • 568
  • بازدید امروز: 158
  • بازدید دیروز: 212
  • بازدید ماه: 1469
  • بازدید سال: 225298
  • بازدید کل: 1121112
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت