امروز : چهارشنبه, 08 آذر 1402

كميسيون عمران، معماری و شهرسازی دوره پنجم

صورتجلسه شماره 95 مورخه 07/04/1400 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 07/04/1400 ساعت 10 صبح  با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم   با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی  نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1- درخواست  مورخه 2/3/1400 رانندگان آژانس بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 1637/5/1400/ش مورخه 19/3/1400 به ثبت رسیده است در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی آنان در جلسه مطرح ،مقرر شد مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر کتبی به شهرداری (سازمان حملو نقل بار و مسافر ) ارسال گردد تا با نظریه کتبی شهرداری ، درخواست فوق با حضور متقاضیان در شورای اسلامی شهر بررسی گردد.

2- نامه شماره 18206/10/1400 مورخه 13/3/1400 شهرداری در خصوصابلاغ نقشه های طراحی پارک شهرک فرهنگیان در جلسه مطرح ، مقررشد اصلاحیه های طرح پارک فرهنگیان با لحاظ تعیین الزامات ، جزئیات ، جهت بررسی نهایی به کمیسیون عمران ، معماری وشهرسازی شورای اسلامی ارسال گردد.

3- نامه شماره 308635/00/100 مورخه 25/2/1400 سرپرست محترم مخابرات خراسان شمالی در خصوص برنامه کاری سال 1400، در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم برنامه های اجرایی موزاییک ، سنگفرش و آسفالت را در انطباق با تقویم حفاری ادارات خدمات رسان به شورا اسلامی شهر گزارش نماید.

3-نامه شماره 7180/32 مورخه 2/3/1400 اداره کل راه و شهرسازی عنوان شهردار محترم در خصوص درخواست انجام گام های اجرایی مصوبه شورایعالی در جلسه قرائت شد.

4- نامه شماره 19010/10/1400 مورخه 18/3/1400 شهرداری در خصوص ابلاغ نقشه های طراحی پارک ارتش در جلسه مطرح ، با کلیات نقشه های طرح موافقت و مقرر گردید جزئیات طرح اصلاحی به کمیسیون عمران ارسال گردد.

5- نامه شماره 3486/32/41 مورخه 25/3/1400 مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ رای قطعی شماره 1092 مورخه 18/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه قرائت شد.

6- نامه شماره 21717/10/1400 مورخه 26/3/1400 شهرداری عنوان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص الحاق 4/63 هکتار از اراضی ضلع شرق شهر بجنورد شامل باغ نجاتی و اراضی پیرامون در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه الحاق باغ نجاتی به محدوده شهری در کمیسیون عمران تایید شده است ، براساس اضطرار درخواست کمیسیون بر پیگیری ویژه شهرداری است .

7- نامه شمار 13078/10/1400 مورخه 27/2/1400 شهرداری در خصو ص بند 5 صورتجلسه کمیسیون عمران ، در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت11:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 94 مورخه 27/02/1400 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 93 مورخه 15/02/1400 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 15/02/1400 ساعت 11 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم   با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی برنامه کاری آسفالت معابر و محلات شهر بجنورد در سال 1400 و  نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد :

1- نامه شماره 5142/10/1400 مورخ 26/1/1400 شهرداری در خصوص اولویت و برنامه کاری آسفالت معابر و محلات شهر بجنورد در سال 1400 در جلسه مطرح ، با توجه به اعلان عمومی این برنامه قبل از مطرح شدن در جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی و بررسی آن ، مقرر شد دلایل انتشار این برنامه قبل از بررسی در کمیسیون ، کتبا به شورای اسلامی شهر گزارش گردد . ضمن اینکه با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته در جلسه ، مقرر شد برنامه های سال 1400 در سه فاز و با تعیین اولویت برنامه ریزی گردد .

2- نامه شماره 2280/10/1400 مورخه 15/1/1400 شهرداری در خصوص انتقال همزمان املاک فی مابین شهرداری بجنورد و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در جلسه مطرح ، با توجه به اظهار نظر کتبی جناب آقای موسوی مسئول محترم واحد املاک شهرداری ، مقرر شد بحث و بررسی در این خصوص در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر صورت گیرد .

3- نامه شماره 118088/10/1399 مورخه 3/12/99 شهرداری در خصوص سه راه باغ عزیز در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم دلایل طرح فوق (از طریق کمیته فنی ذیل شورای همتا) را اخذ و به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

4- نامه شماره 3261/121/992 مورخه 1/9/99 مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص طرح مطالعاتی سبزه میدان ، در جلسقرائت ، مقرر شد از اداره کل مذکور ، پاسخ دانشگاه بجنورد اخذ گردد .

5- نامه شماره 35684/32 مورخه 26/8/99 معاونت محترم شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی عنوان شهرداری محترم در خصوص  بررسی گذر بندی طرح تفصیلی پیشنهادی بافت میانی بجنورد ، در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

6- نامه شماره 436/3/41 مورخه 19/1/1400 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ نهایی بند 2 صورتجلسه مورخه 6/8/99 ، در جلسه قرائت ، مقرر  شد در صورت وجود تفاهم نامه و یا توافق نامه بین شهرداری و سپاه ، مراتب جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

7-نامه شماره 1290/1400 مورخه 25/1/1400 رئیس محترم شورای عالی استانها در خصوص
دستور العمل اجرایی شهرداریها در زمینه ارتقای نظم و امنیت اجتماعی و ایمنی معابر با فرهنگ سازی در جلسه قرائت ، مقرر شد پیشنهاد شهرداری (ترافیک)جهت بررسی در کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

8- نامه شماره 4123/10/1400 مورخه 22/1/1400 شهرداری در خصوص بندهای 6و 7 صورتجلسه شماره 89 مورخه 6/12/99 کمیسیون عمران و بحث بازطراحی پارکهای آذری و روشن ضمیر ، در جلسه قرائت ،مقرر شد  باز طراحی پارکهای فوق توسط ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی بررسی و در صورت نیاز مجددا در کمیسیون عمران مطرح گردد .

جلسه ساعت13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 92 مورخه 07/02/1400 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 07/02/1400 ساعت 12 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی  نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1 – نامه شماره 126871/10/99 مورخه 27/12/99 شهرداری در خصوص صورتجلسه مورخه 23/12/99 فی مابین شهرداری بجنورد و معاونت محترم مهندسی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات موضوع اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد نحوه اجرا و  آنالیز کلیه بندهای صورتجلسه طی انعقاد تفاهم نامه با لحاظ نمودن انتفاع شهرداری تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

4-درخواست مورخه 7/1/1400 جناب آقای محمد ابراهیم معماریانی که در دبیرخانه شورا به شماره 137/5/1400/ش مورخه 21/1/1400 به ثبت رسیده است در خصوص پرونده توافقی با شهرداری در جلسه مطرح ، کمیسیون پس ازبحث و بررسی ، مقرر نمود مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

5- نامه شماره 1424/32 مورخه 21/1/1400 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص ارسال صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخه 17/12/99 در خصوص آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، در جلسه مطرح ، مقرر شد از آیین نامه مصوب یک نسخه به اعضای محترم کمیسیون ارائه گردد .

6- نامه شماره 3962/10/1400 مورخه 21/1/1400 شهرداری در خصوص درخواست اهالی حصار شیرعلی مبنی بر ساخت و ساز حریم چاه ، در جلسه مطرح ، طبق نظریه شورای اسلامی ، مقرر بود شهرداری محترم در خصوص ایمن سازی و محصور سازی چاه آب کشاورزی اقدام نماید .

7- نامه شماره 2880/10/1400 مورخه 17/1/1400 شهرداری در خصوص پل های عابر پیاده (کوی پردیس) در جلسه مطرح ، لازم است شهرداری محترم هزینه و اعتبار مورد نیاز جهت احداث پل را به شکل جابجایی اعتبار و پادار نمودن در متمم به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

8- نامه شماره 2888/10/1400 مورخه 17/1/1400 شهرداری در خصوص مصوبات هشتمین جلسه شورای همتای ترافیک استان در جلسه مطرح ، کمیسیون مقرر نمود گزارش شهرداری در این خصوص به شکل پاورپوینت و توضیحات مبسوط تهیه و به جلسه کمیسیون عمران شورا ارائه  گردد

9- نامه شماره 3243/10/1400 مورخه 18/1/1400 شهرداری در خصوص درخواست آقای اسماعیل فیروزه مبنی بر اخذ مجوز دیوار کشی در جلسه قرائت شد مقرر شد پاسخ شهرداری به رویت مکاتبه کننده برسد.

10- نامه شماره 3592/10/1400 مورخه 19/1/1400 شهرداری در خصوص بند 1-1 صورتجلسه شماره 90 مورخه  19/12/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی  در جلسه قرائت شد  وفق صورتجلسه کمیسیون عمران شهرداری ملزم به برگزاری جلسه با شرکتهای ایده پژوهان و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بوده لذا لازم است جلسه برگزار و در این خصوص لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت 14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 91 مورخه 17/01/1400 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

  با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 17/01/1400 ساعت 12 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نحوه تدوین برنامه آسفالت مناطق شهری بجنورد در سال 1400و نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1 – با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه در خصوص نحوه  تدوین برنامه آسفالت مناطق شهری بجنورد در سال 1400 و ارائه توضیحات جناب آقای مهندس حمیدی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد و استماع نظرات اعضای محترم کمیسیون، مقرر شد برنامه کتبی آسفالت 1400 شهرداری از سوی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ صورتجلسه تهیه و  به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

2- نامه شماره 126309/10/1399 مورخه 26/12/99 شهرداری در خصوص جوابیه درخواست آقای سعید علیداد مبنی بر اشکال در مساحت قید شده در سند رسمی، در جلسه مطرح، کمیسیون با توجه به طرح مساله در دادگستری و اعتراض مالک بر رای ، مقرر نمود طرح مساله با اخذ رای نهایی دادگستری ارزیابی گردد .

3- درخواست پروانه ساختمانی محمود ایزانلو  که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 3651/5/99/ش مورخه 23/12/99 به ثبت رسیده است در خصوص  پلاک فرعی 11480 اصلی 169 بخش دو منطقه یک بجنورد در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه موضوع مکاتبه منطبق با مقررات ملی ساختمان نبوده لذا در حدود اختیارات شورا نبوده لذا درخواست نامبرده توسط شهرداری محترم در صورت امکان از طریق کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی  بررسی گردد .

4- رونوشت نامه شماره 91198/99 مورخه 16/12/99 شرکت کیش اوریناگ در خصوص عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده در شورا ، در جلسه مطرح ،مقرر شد شهرداری دلیل عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده درکمیسیون عمران را (صدور پایانکار و پاسخ استعلام بانک) کتبا به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند .

5- نامه شماره 3809/1/4121 مورخه 11/1/1400 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص پیگیری محلات هدف در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

6- نامه شماره 123706/12/99 مورخه 19/12/99 شهرداری عنوان اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص استعلام شرکت تعاونی میوه گستر سبز اترک در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 16095/31/41 مورخه 28/12/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات نهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 1399 در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 02/12/99 مورخه 9/12/99 شرکت تعاونی میوه گستر سبز اترک در خصوص طرح انطباق کاربری میدان میوه و تره بار در جلسه قرائت شد مقرر شد شهردرای محترم نامه را جهت طرح در کمیته فنی ذیل کمیسیون ماده پنج تهیه و پس از نظریه کمیته فنی و در صورت نیاز بررسی گردد .

9- نامه شماره 1836/10/1400 مورخه 14/1/1400 در خصوص جوابیه درخواست سازمان انتقال خون جهت دریافت زمین درجلسه قرائت شد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 90 مورخه 19/12/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 19/12/99 ساعت 12 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نحوه هوشمند سازی شهری با حضور اساتید محترم دانشگاهها و نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1 – با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه در خصوص نحوه هوشمند سازی شهری و ارائه دو طرح ( طرح المانهای خورشیدی هوشمند شهری از شرکت ایده پژوهان خراسان شمالی و طرح آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی از طریق اپلیکشن های تلفن همراه از سوی هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران )در جلسه کمیسیون با حضور اساتید محترم دانشگاهها، 1-1- مقرر شد در خصوص طرح آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی از طریق اپلیکشن های تلفن همراه، سازمان محترمحمل و نقل و بار و مسافر نشست مشترکی با ارائه دهندگان طرح برنامه ریزی نمایند و در خصوص نحوه اجرا، برآورد هزینه های آن و مشخص نمودن نوع نرم افزار تصمیم گیری نمایند و نتیجه به شورای اسلامی شهر منعکس گردد. 1-2- مقرر شد در خصوص طرح المانهای خورشیدی هوشمند شهری، جناب آقای مهندس شادکام، معاونت محترم خدمات شهری نشست مشترکی را با ارائه دهندگان طرح و مدیریت سرمایه گذاری شهرداری جهت بررسی تخصصی طرح و امکان اجرای آن در شهر بجنورد برگزار نمایند و نتیجه به شورای اسلامی شهر منعکس گردد.

2- نامه شماره 117993/10/1399 مورخه 3/12/99 شهرداری در خصوص درخواست محمد علی فرید  در جلسه مطرح، مقرر شد معاونت محترم شهرسازی منطقه یک و واحد حقوقی شهرداری با حضور جناب آقای فرید، مجددا پرونده ایشان را بررسی و نتیجه به شورای اسامی شهر منعکس گردد .

3- نامه شماره 122063/10/1399 مورخه 14/12/99 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست آقای سید احسان وکیلی در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری به رویت جناب آقای وکیلی برسد.

4-رونوشت نامه شماره 118976/10/1399 مورخه 5/12/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص صدور پروانه ساختمانی پروژه برکت در جلسه قرائت  ،مقرر شد پاسخ اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

5-نامه شماره 87088/10/1399 مورخه 28/8/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اجرایی تصمیمات به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

6- نامه شماره 116787/10/1399 مورخه 29/11/99 شهرداری در خصوص مطالعات پدافند غیر عامل شهر بجنورد در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره 122111/10/1399 مورخه 14/12/99 شهرداری در خصوص پرونده پایانکاری ملک کیش اوریناگ در جلسه قرائت شد.

8- نامه شماره 49356/32 مورخه 2/12/99 مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن در جلسه قرائت شد مقرر شد نظریه شهرداری محترم اخذ و پیوست گردد.

9- رونوشت نامه شماره 116467/10/1399 مورخه 29/11/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص ارسال اسناد و مدارک زمین معرفی شده جهت واگذاری به دادگستری کل استان در جلسه قرائت شد مقرر شد پاسخ اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی پیوست گردد و همچنین پس از مشخص شدن زمین جهت تهاتر دو زمین ، شهرداری محترم تفاهم نامه را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

10- رونوشت نامه شماره 118104/10/1399 مورخه 4/12/99 شهرداری عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص جابجایی پایه چراغهای پارک باقرخان (گلچین) در جلسه قرائت شد .

11- نامه شماره 3448/1/4121 مورخه 3/12/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه هیات امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات  در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 89 مورخه 06/12/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  مورخه 06/12/99 ساعت 12 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم   با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی طرح بازگشایی انتهای خیابان قیام تا دانشگاه دولتی  و نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد :

1 – با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه در خصوص  طرح بازگشایی انتهای خیابان قیام تا دانشگاه دولتی و با توجه به اینکه شهرداری بجنورد در حدود اختیارات خود املاک مسیر فوق را تملک نموده است ، مقرر شد شهرداری محترم با اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی و استانداری محترم در خصوص  تسریع در اجرای طرح فوق و تعیین و تکلیف املاک در مسیر و مشخص کردن نوع مالکیت آنها جهت دسترسی راحت تر به دانشگاهها و افزایش ارزش ملکی جهت ساکنان منطقه که از افراد کم برخوردار جامعه هستند ،مکاتبه لازم را مبذول نماید .

2- با توجه به بحث و بررسیهای صورت گرفته در جلسه در خصوص  راه دسترسی خیابان شهید رجایی به بلوار مدرس و درخواست اهالی محل ، مقرر شد شهرداری محترم با جناب آقای دکترهوایی معاونت محترم عمرانی استانداری مکاتبه لازم را جهت بررسی مجدد موضوع با توجه به مراجعات مردمی فراوان و جنبه های اجتماعی موضوع و همچنین گره های ترافیکی که این مسدود سازی به میدان دفاع مقدس و میدان خرمشهر وارد نموده است اقدام لازم را مبذول نماید .

3- نامه شماره 116850/10/1399 مورخه 30/11/99 شهرداری در خصوص مصوبات بازدید استاندار محترم از پروژه های عمرانی سپاه جوادالائمه (ع) در جلسه مطرح ، با توحه به اهمیت درخواست مربوطه، مقرر شد موضوع فوق جهت تصمیم گیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح گردد .

4- نامه شماره 117163/10/1399 مورخه 30/11/99 شهرداری در خصوص تعیین و تکلیف اراضی باغ نجاتی در جلسه مطرح ، با توجه به  بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه ، مقرر شد شهرداری محترم  طی مکاتبه ای مجددا درخواست بررسی ورود باغ نجاتی به محدوده را از کارگروزه زیربنایی استان تقاضا نماید .

5- نامه شماره 3413/5/99/ش مورخه 4/12/99 رئیس محترم شورای اسلامی شهر  عنوان شهردار محترم در خصوص اعلام پروژه های سرمایه گذاری در سال 1400 در جلسه مطرح ، مقرر گردید پروزه های مطالعاتی فنی و عمرانی در مدیریت طرح و توسعه شهرداری و همچنین مرکز پژوهش شورای اسلامی جمع بندی و جهت تصمیم گیری به کمیسیون عمران شورای ارجاع گردد .

6- نامه شماره 117706/10/1399 مورخه 3/12/99 شهرداری در خصوص ابلاغ نقشه های بازطراحی پارک آذری در جلسه مطرح مقرر گردید با توجه به اقدام ارزشمند شهرداری بجنورد نتیجه این بازطراحی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد .

7- نامه شماره 117671/10/1399 مورخه 3/12/99 شهرداری در خصوص ابلاغ نقشه های بازطراحی پارک روشن ضمیر در جلسه مطرح،مقرر گردید با توجه به اقدام ارزشمند شهرداری بجنورد نتیجه این باز طراحی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد

8- درخواست اهالی محل جعفرآباد که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 3232/5/99/ش مورخه 21/11/99 به ثبت رسیده است در خصوص تملک 2 قطعه ملک در مسیر ابتدای جعفرآباد در جلسه مطرح ، با توجه به اولویت درخواست ، مقرر شد مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد .

9- نامه شماره 2309/1/4121 مورخه 28/8/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه بازگشایی انتهای بلوار آیت الله موسوی بجنوردی درجلسه مطرح ، مقرر شد در تعامل با استانداری و نیروی انتظامی که بناهایی را بدون پروانه اجرا داشته اند (یک هکتار) ، شهرداری در خصو بازگشایی مسیر آیت الله موسوی بجنوردی اقدام نماید .

10- درخواست جناب آقایان حسین قاسمی و بهنام فر که در دبیرخانه شورا به شماره 3342/5/99/ش مورخه 29/11/99 به ثبت رسیده است در خصوص اعتراض به میزان عقب نشینی ملک واقع در کوچه شهید چمران 41 (شترخانه سابق) در طرح تفضیلی و پیشنهادی شهرداری، در جلسه مطرح ، مقرر گردید طبق پاسخ طرح خازنی قدیم و با توجه به تایید کمیته فنی طبق مور جدید فنی با مصوبه کمیسیون ماده پنج عملیاتی گردد .

11-نامه شماره 117590/10/1399 مورخه 2/12/99 شهرداری در خصوص درخواست شرکت تولیدی برگ سبز مایوان جهت احداث کارگاه تولیدی در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به رویت مکاتبه کننده برسد.

12- نامه شماره 14672/3/41 مورخه 4/12/99 معاونت محترم امور عمرانی استانداری در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 29/9/99 در جلسه قرائت شد .

13- نامه شماره 14674/3/41 مورخه 4/12/99 معاونت محترم امور عمرانی استانداری در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 12/9/99 در جلسه قرائت شد

14- نامه شماره 14676/3/41 مورخه 4/12/99 معاونت محترم امور عمرانی استانداری در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 6/8/99 در جلسه قرائت شد

15- نامه شماره 14677/3/41 مورخه 4/12/99 معاونت محترم امور عمرانی استانداری در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخه 05/11/99 در جلسه قرائت شد

16-نامه شماره 4589/121/992 مورخه 3/12/99 مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری ، و صنایع دستی خراسان شمالی در خصوص تقاضای ابراهیم فلاح در جلسه قرائت شد .

17- نامه شماره 117797/10/1399 مورخه 30/11/99 شهرداری در خصوص درخواست حبیب الله مطرانلویی در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به رویت مکاتبه کننده برسد.

18- نامه شماره 91176/99 مورخه 3/12/99 مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناک در خصوص صدور پایانکار بلوکهای آوین و آذین در جلسه مطرح ، مقرر شد  پاسخ شهرداری محترم منطقه دو پیوست گردد.

19- نامه شماره 117993/10/1399 مورخه 3/12/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای محمدعلی فرید در جلسه قرائت ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به رویت مکاتبه کننده برسد.

20-نامه شماره 5086/99/ص مورخه 26/11/99 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار هوای استان در جلسه قرائت ، مقرر شد گزارش تنظیمی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

21- درخواست جناب آقای سلیمان بهمن درخصوص منزل مسکونی در خیابان طالقانی غربی در جلسه مطرح ، مقرر شد جهت بررسی و اعلام نظر مکاتبه فوق به شهرداری ارسال گردد .

22- درخواست ساکنین و همسایگان ملک محمد علی فیوضات در خیابان 17 شهریور جنوبی 15 پلاک 5 در خصوص تخلفات صورت گرفته ملکی و تضییع حقوق همسایگان در جلسه قرائت ، مقرر شد جهت بررسی و اعلام نظر مکاتبه فوق به شهرداری ارسال گردد .

23- نامه شماره 14077/13/41مورخه 21/11/99 مدیرکل محترم دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری خراسان شمالی در خصوص درخواست صدور پایانکار پلاکهای ثبتی7415،7416،7417 شرکت کیش اوریناگ در جلسه قرائت ، مقرر شد با توجه به مصوبات پاسخگویی صورت گیرد  .

24- نامه شماره 14054/32/41 مورخه 21/11/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی کرونا در جلسه قرائت مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از خدمات الکترونیک را بصورت مکتوب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

25- نامه شماره 3248/5/99/ش مورخه 25/11/99 ریاست محترم شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص معرفی پروزه های بزرگ جهت اختصاص اعتبار در جلسه قرائت و اقدام گردید.

26- نامه شماره 14051/32/41 مورخه 21/11/99 سرپرست محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی کرونا در جلسه قرائت، مقرر شد مصوبات ابلاغی به انضمام  پیوستها به اعضای محترم کمیسیون تحویل گردد.

27- نامه شماره 48249/32 مورخه 26/11/99 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص جابجایی غیر قانونی تاسیسات برقی و روشنایی مربوط به پارک عمومی محله باقرخان در جلسه قرائت، کمیسیون مقرر نمود در راستای حمایت از طرح های بازآفرینی محله های کم برخوردار ، علت جابحایی تاسیسات روشنایی محله باقرخان از شهرداری مکتوب دریافت و سپس در کمیسیون طرح گردد.

28- نامه شماره 14332/31/41 مورخه 27/11/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات هشتمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 1399 در جلسه قرائت مقرر شد گزارش برنامه زمانبندی اجرای پروژه طی مکاتبه ای از شهرداری دریافت و سپس در کمیسیون طرح گردد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 88 مورخه 21/11/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 21/11/99 ساعت 12 با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 111079/10/1399 مورخه 13/11/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای میثم رازی  در خصوص درخواست صدور پروانه ساختمانی رایگان با توجه به توافق مورخه 8/9/99، در جلسه مطرح، با توجه به اینکه توافق مورخه 8/9/99 انجام گرفته و مصوب گردیده در صورت تاکید مالک مبنی بر اخذ امتیازات دیگری بجز توافق صورت گرفته، مقرر شد توافق قبلی کان لم یکن تلقی و شهرداری محترم توافق جدیدی که در آن محاسبات مربوط به میزان عقب نشینی و عوارض حق مشرفیت و تجمیع، طبقه مازاد، عوارض پروانه ساختمانی و ...) به صورت کاملا شفاف دیده شود مورد بررسی قراردهد و سپس نتیجه جهت بررسی و اعلام نظر به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2-نامه شماره 110956/10/1399 مورخه 13/11/99 شهرداری در خصوص درخواست دادگستری کل استان و درخواست زمین به متراژ 15985 متر  مربع واقع در امتداد 42متری آیت ا... بجنوردی، در جلسه مطرح، طبق نظر کمیسیون مقرر گردید تفاهم نامه ای مشخص با اداره کل راه و شهرسازی جهت تعیین دقیق معوض ملک با کاربری فضای سبز  تنظیم و سپس جهت بررسی و اعلام نظر به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- درخواست شماره 03/11/99 مورخه 9/11/99 شرکت میوه گستر سبز اترک غرفه داران میدان بار در خصوص استعلامات انجام شده در جلسه مطرح، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد.

4- نامه شماره 111104/10/1399 مورخه 13/11/99 شهرداری در خصوص صدور پایانکار بلوکهای آوین و آذین شرکت کیش اوریناگ و نامه شماره 91142/99 مورخه 21/10/99 شرکت کیش اوریناگ در خصوص پایانکار بلوکهای مسکونی در جلسه مطرح، مقرر شد پیرو مصوبات قبلی و تاکید بر اجرای آن به منظور رفع مشکل شهروندان، با دریافت تعهدنامه محضری و اخذ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی (استعلام مسکن مهر بودن پروژه) پایانکار بلوکهای یاد شده صادر گردد.

5- نامه شماره 91159/99 مورخه 13/11/99 قاسمعلی علیپور در خصوص ملک پلاک ثبتی 7414 واقع در اراضی باغ اردشیرخان و پاسخ استعلام بانک مسکن جهت بلوک آرامش، مقرر شد پیرو مکاتبات صورت گرفته با دریافت تعهد نامه محضری پاسخ استعلام بانک صادر گردد.

6- نامه شماره 111747/10/1399 مورخه 15/11/99 شهرداری در خصوص درخواست ساکنین خیابان شهید رجایی (باغ عزیز)، در جلسه مطرح، طبق نظر کمیسیون و با توجه به ارائه حضوری گزارش ساکنان محلی، مقرر گردید حوزه ترافیک شهرداری، طرح بازنگری فنی را تهیه و به  شورای اسلامی شهر ارائه و جهت تصویب نهایی به شورای همتای استان ارسال گردد .

7- نامه شماره 109231/11/1399 مورخه 7/11/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای ابراهیم رحمانی و نامه شماره 109873/11/1399 مورخه 9/11/99 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست آنه مراد ربانی در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر پیرو نامه شماره 2621/5/99/ش مورخه 13/10/99 و پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 83 ورخه 1/10/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی نسبت به ارائه پیشنهاد و راهکار جهت مرتفع نمودن مشکلات اراضی قولنامه عادی با توجه به گستردگی مراجعات املاک اقدام لازم را مبذول نماید.

8- نامه شماره 112717/10/1399 مورخه 18/11/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای حمید منصوری، مقرر شد پاسخ شهرداری به رویت جناب آقای حمید منصوری برسد.

جلسه ساعت14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 87 مورخه 14/11/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 14/11/99 ساعت  12با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی و ارائه راهکار جهت تسهیل صدور پروانه ساختمانی و پیشنهاد افزایش تراکم در صنعت ساختمان بنا به درخواست مورخه 16/9/99 فعالین صنعت ساختمان بجنورد و بررسی نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد :

1- پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 86 مورخه 07/11/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد و  بررسی نامه مورخه 16/9/99 فعالین صنعت ساختمان بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 2324/5/99 ش مورخه 18/9/99 به ثبت رسیده است در خصوص تشکیل جلسه تخصصی مبنی بر مدت زمان صدور پروانه ساختمانی و بررسی طرح افزایش تراکم ساختمانی با حضور مشاور طرح جناب آقای دکتر حسنی ، پس از بحث و بررسی در کمیسیون به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-1- کلیات مطالعات افزایش تراکم در 13 محله شهری مطالعه شده توسط مشاور، مصوب گردید.

1-2- مقرر شد شهرداری محترم با دعوت از مشاور طرح تفصیلی و اعضای شورا و مشاور طرح افزایش تراکم مجددا تراکم ساختمانی در محلات را طی جلسه ای مورد بررسی قرار دهد.

1-3- مقرر شد شهرداری محترم لایحه ای را جهت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی تهیه و جهت بررسی و طرح شفاف سازی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- نامه شماره 10839/32/41 مورخه 12/9/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص مصوبات کمیته پدافند غیر عامل در جلسه قرائت شد مقرر شد گزارش اقدامهایی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3-نامه شماره 45850/32 مورخه 11/11/99 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص ابلاغ صورتجلسه کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری استان مورخه 5/11/99 در جلسه قرائت ، مقرر شد مکاتبه لازم در خصوص امکان حضور نماینده شورا در کمیته سیما منظر فراهم گردد .

4- نامه شماره 4436/ب /991 مورخه 25/8/99 مدیر محترم امور آب و فاضلاب بجنورد در خصوص وضعیت شبکه فاضلاب 16 متری فرهنگیان در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 36460/32 مورخه 29/8/99 اداره کل راه و شهرسازی عنوان شهردار محترم بجنورد در خصوص طرح پروژه برکت در جلسه کمیته فنی شهر بجنورد در جلسه قرائت گردید مقرر شد در صحن علنی طرح گردد .

6- نامه شماره 13402/31/41 مورخه 8/11/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک در خصوص ابلاغ نهایی صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخه 29/9/99 در جلسه قرائت گردید .

جلسه ساعت 14 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 86 مورخه 07/11/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه 07/11/99 ساعت 12با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده یه کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی به شکل ذیل تصمیم گیری شد :

1- نامه شماره 219/246/529/ز م مورخه 24/8/99 سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه حضرت جوادالائمه (ع) در خصوص همکاری در فعالیتهای توسعه مدیریت شهری در جلسه مطرح ، مقرر شد موضوع فوق به  مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی ارجاع و در این مرکز ،جلسه تلفیقی کمیسیون عمران و مرکز آموزش و پژوهش با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه حضرت جوادالائمه (ع) و اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش برگزار و زمینه های مشارکت بررسی گردد .

2- نامه مورخه 16/9/99 فعالیت صنعت ساختمان بجنورد که در دبیرخانه شورا به شماره 2324/5/99 ش مورخه 18/9/99 به ثبت رسیده است در خصوص تشکیل جلسه با فعالین صنعت ساختمان در جلسه مطرح ، مقرر شد درخواست ایشان در جلسه مستقل تخصصی (سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، فعالین صنعت ساختمان ، دفتر طرح و برنامه شهرداری و مشاور افزایش تراکم ، دوایر مختلف شهرداری فن آوری (نرم افزار صدور پروانه ) کمیسیون ماده صد و اعضای آن و مسئولین محترم صدور پروانه شهرداری  و... بررسی گردد .

3- نامه شماره 105783/10/1399 موره 25/10/99 شهرداری در خصوص درخواست صمد یاوری در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم مکاتبه لازم را در این زمینه با اداره کل راه و شهرسازی استان انجام و نتیجه جهت بررسی و اعلام نظر به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

4- نامه شماره 105859/10/1399 مورخه 27/10/99 شهرداری در خصوص درخواست آقای عبدالعلی زعفرانی در جلسه مطرح  مقرر شد پرداخت عوارض وفق ضوابط پرداخت گردد.

5- درخواست آقای مصیب گریوانی در خصوص اعتراض به کارشناسی ملک در محله الغدیر خیابان پژوهش که در دبیرخانه شورا به شماره 2920/5/99/ش مورخه 2/11/99 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح ، با توجه به هماهنگی بعمل آمده با شهرداری منطقه ، مقررشد مکاتبه فوق از دستور کار خارج گردد .

6-نامه شماره 10195210/1399 مورخه 15/10/99 شهرداری در خصوص درخواست اهالی حصار شیرعلی در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر  بازدید مشترکی متشکل از واحد بازرسی شهرداری و منطقه دو و املاک و واحد حقوقی و نماینده مالکین چاه عمیق از چاه عمیق واقع در خیابان امام رضای 20 برنامه ریزی نمایند  و نتیجه بررسی جهت بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

7- نامه مورخه 11/10/99 جناب آقای محمود ربانی در خصوص حل مشکل توافق خرید حریم جوی در جلسه مطرح ، با توجه به مستندات موجود ، مقرر شد پرونده ایشان با تسریع در کمیسیون توافقات شهرداری مجددا مطرح گردد .

8- نامه شماره 13177/32/41 مورخه 2/11/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای هوای پاک در جلسه قرائت شد .

9- نامه شماره 12975/31/41 مورخه 27/10/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات هفتمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 99 در جلسه قرائت شد  مقرر شد شهرداری محترم گزارش از اقدامات صورت گرفته را جهت بررسی و اعلام نظر به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

10- نامه شماره 12495 مورخه 27/10/99 سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در جلسه قرائت شد .

11- نامه شماره 13001/32/41 مورخه 29/10/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص آموزه های بازآفرینی شهری پایدار  در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 85 مورخه 24/10/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 24/10/99 ساعت  12با حضور  اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه جهت بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته مقرر شد موارد ذیل در بودجه شهرداری در نظر گرفته شود :

 -عنوان پروژه احداث و بازگشایی خیابان انتهای قیام تا دانشگاه دولتی اصلاح گردد و تا حریم شهر برنامه ریزی گردد و اعتبار مشخص گردد .

- جهت مرکز کنترل ترافیک  بودجه پیشنهادی کم می باشد و مقرر شد افزایش یابد

- اجرای المان ورودی شهر به یک میلیارد تومان کاهش یابد .

- عنوان هدف بازآفرینی از پروژه تجهیز زمینهای بازی محلات حذف گردد .

- بودجه در نظر گرفته شده جهت زیرسازی و آسفالت در لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی تمرکز یابد .(لازم به ذکر است دفترچه برنامه آسفالت ضمیمه دفترچه بودجه گردد)

-گاز کشی پارک باباامان در بودجه دیده شود .

- بودجه در نظر گرفته شده جهت پروژه های غیر ضروری در بودجه حذف یا تعدیل گردد.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 84 مورخه 23/10/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 23/10/99 ساعت10 صبح با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی مشکلات و ارائه خدمات به شهرک الغدیر و گلستان شهر و بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته جهت مشکلات و ارائه خدمات به شهرکهای اقماری نظیر الغدیر و گلستان شهر و شهرک ولیعصر و لزوم ارائه خدمات هر چه بهتر شهرداری به این محلات ،مقرر شد هر چه سریعتر شهردار محترم گزارشی از روند اجرایی این شهرک ها و واگذاری خدمات آنان از اداره راه و شهرسازی به شهرداری را طی گزارشی مکتوب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

2- رونوشت نامه شماره 3379/99/پ مورخه 3/10/99 رئیس محترم پارک علم و فناوری خراسان شمالی در خصوص واگذاری اراضی به صورت اجاره بلندمدت به واحدهای فناور در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد .

3- رونوشت نامه شماره 41591/32 مورخه 10/10/99 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال اولیه صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر بجنورد مورخه 12/9/99 درجلسه قرائت شد .

4- نامه شماره 12328/32/41 مورخه 15/10/99 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص اجرای المانهای شهری در جلسه قرائت شد .

5- نامه شماره 11996/31/41 مورخه 8/10/99 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ صورتجلسه بازدید اعضای کمیته فنی ذیل شورای همتا در جلسه قرائت شد .

6-رونوشت نامه شماره 98881/10/1399 مورخه 6/10/99 شهرداری عنوان فرماندهی محترم تیپ 130 شهید دلجویان ارتش در خصوص ضوابط احداث بنا در حریم پادگان درجلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 11749/31/41 مورخه 2/10/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص تصمیمات بازدید اعضای کمیته فنی شورای همتا در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 12473/31/41 مورخه 17/10/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص مصوبات سیزدهمین جلسه کمیته فنی ذیل شورای همتا در سال 1399 در جلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت 12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 83 مورخه 01/10/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخه 01/10/99 ساعت12 با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی  ، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- نامه شماره 92873/10/1399 مورخه 18/9/99 شهرداری و درخواست مالکین زمینهای حاشیه شهر به ویژه در ورودی ها در هنگام اخذ پروانه ساختمانی و اخذ عوارض ورود به محدوده مشابه مناطق 21 گانه مصوب شده ، در جلسه مطرح بادرخواست مالکین اعلام مخالفت شد .

2-نامه شماره 94935/10/1399 مورخه 24/9/99 شهرداری و نامه شماره 94201/10/1399 مورخه 22/9/99 ونامه شماره 88203/10/1399 مورخه 2/9/99 شهرداری در خصوص جوابیه مالکن اراضی قولنامه عادی و  ارائه پیشنهاد و راهکار جهت مرتفع نمودن مشکلات اراضی قولنامه عادی با توجه به گستردگی مراجعات املاک و بحث و بررسی صورت گرفته در جلسه با توجه به مرتفع نمودن مشکل این اراضی در برخی از شهرها همچون کرمانشاه ، مقرر گردید شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به ارائه پیشنهاد و راهکار در این خصوص اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3- نامه شماره 96122/10/1399 مورخه 27/9/99 شهرداری در خصوص درخواست محمود ربانی جهت توافق صورت گرفته در شهرداری و مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه، با توجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیران و مسئولین محترم شهرداری، مقرر گردید پرونده ایشان جهت بررسی مجدد به کمیسیون توافقات ارجاع گردد.

4- نامه شماره 24045/99/321 مورخه 18/9/99 اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در خصوص پیشنهادات اعضای کمیته تخصصی مناسب سازی در جلسه  مطرح ، مقرر شد پیشنهادات ذیل ارائه گردد.

4-1- ساختار کمیته تخصصی مناسب سازی براساس امکان حضور کامل مشاورانی از مجموعه گروه های هدف جامعه محترم معلولان و جانبازان گرانقدر فراهم گردد.

4-2- مجموعه کمیته تخصصی مناسب سازی، مشاور فنی ذیصلاح و تخصصی را در ساختار سازمانی خود جذب داشته باشد.

4-3- نقشه GIS و موقعیتهای مکانی، محل سکونت و تردد جامعه هدف معلولان و جانبازان گرانقدر در شهر، منطبق با نقشه وضع موجود تهیه گردد.

4-4- در جلسات کمیته تخصصی از جامعه دانشگاهی (تخصصهای مرتبط نظیر: معماری، عمرانی، شهرسازی و ...) و جامعه پزشکی (تخصصهای کامل و مرتبط با جامعه معلولان و جانبازان گرانقدر) دعوت گردد.

4-5- ترتیبی اتخاذ گردد تا الزام تهیه چک لیستهای طراحی ساختمانهای مورد نظر در ساختار نظام مهندسی نهایی و اجرایی گردد.

5- نامه شماره 94979/10/1399 مورخه 24/9/99 شهرداری در خصوص پاسخ به درخواست خانم رویا نامداریان در جلسه قرائت ، مقرر گردید پاسخ شهرداری به اطلاع نامبرده برسد.

6- نامه شماره 11346/31/41 مورخه 24/9/99 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیته فنی ذیل شورای همتا در جلسه قرائت شد .

7- نامه شماره 40080/32 مورخه 30/9/99 اداره کل محترم راه و شهرسازی استان عنوان شهرداری محترم در خصوص محور فنی پیشنهادی شهرداری – کوچه شهید سلاخی در جلسه قرائت شد .

8- نامه شماره 10659/31/41 مورخه 05/9/99 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال 99 در جلسه قرائت شد

9- نامه شماره 11203/31/41 مورخه 22/9/99 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال اصلاحیه مصوبات ششمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در جلسه قرائت شد.

10- نامه شماره 96303/10/1399 مورخه 29/9/99 شهرداری عنوان فرمانده محترم نیروی انتظامی استان در خصوص دوربین های پلاک خوان در جلسه قرائت شد .

11- نامه شماره 2261/1/4121 مورخه 24/8/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد عنوان شهرداری محترم در خصوص درخواست خانم صدیقه دلپسند در جلسه قرائت شد .

12- نامه شماره 87133/10/1399 مورخه 29/8/99 شهرداری در خصوص خاتمه پیمان پروژه بهسازی مسیل ملکش و آفرینش در جلسه قرائت شد .

13- نامه شماره 36620/32 مورخه 1/9/99 اداره کل راه و شهرسازی عنوان شهرداری محترم در خصوص بررسی کاربریهای طرح تفصیلی بافت میانی بجنورد در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت 14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 82 مورخه 26/09/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 26/09/99 ساعت12 با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- ردیف 2 و 3 نامه شماره 88873/10/1399 مورخه 4/9/99 شهرداری و هامش کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مبنی بر بررسی  لزوم احداث المان دروازه ورودی شهر از سمت مشهد و میدان ورودی شهر از سمت تهران، در جلسه مطرح ، با توجه به نظر کمیسیون که در ذیل به آن اشاره می گردد مقرر شد جهت بررسی اعتبار مورد نظر برای اجرای این پروژه ها مجددا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد

*نظر کمیسیون در خصوص ردیف 2 مکاتبه: پروژه احداث میدان ورودی از سمت مشهد با کلیات موضوع موافقت ضمن اینکه 1- مقرر شد موضوع الحاق محدوده مورد نظر به محدوده خدمات شهری مد نظر قرار گیرد 2- میدانی که نزدیک به پیشنهاد فوق در طرح تفضیلی دیده شده حذف گردد

* نظر کمیسیون در خصوص ردیف 3 مکاتبه :احداث المان دروازه ورودی شهر از سمت مشهد با کلیات فاز یک موافقت شد مشروط به اینکه طرحهایی اقتصادی نیز جهت محدوده مورد نظر شهرداری شناسایی و مد نظر قرار دهد.

2- نامه شماره 86685/10/1399 مورخه 27/8/99 شهرداری مبنی بر معرفی نماینده جهت تشکیل کمیته مشترک بین دستگاهی جهت پیگیری بازگشایی ها ، در جلسه مطرح مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت پذیرد.

3- نامه شماره 86179/10/1399 مورخه 26/8/99 شهرداری در خصوص معرفی نماینده جهت عضویت در ستاد مدیریت بحران شهرداری بجنورد ، در جلسه مطرح مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص در جلسه رسمی صورت پذیرد .

4- نامه شماره93011/10/1399 مورخه 18/9/99 شهرداری در خصوص درخواست غلامرضا شیرازی و عماد و رامین جوادزاده در خصوص مشکل ملک واقع در خیابان قیام جنوبی نبش قیام 7 ، در جلسه مطرح ، مقرر گردید برابر مصوبه ماده 5 و نظریه کمیته فنی عوارضات و درصدهای تعیین شده توسط شهرداری اخذ و پروانه ساختمانی طبق ضوابط صادر گردد و نیازی به اخذ تعهد از نامبرده جهت عدم پیگیری در مراجع قضایی نمی باشد.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 81 مورخه 24/08/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 24/08/99 ساعت12 با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- نامه 84328/10/1399 مورخه 20/8/99 شهرداری در خصوص تملک املاک مسیر 42 متری ضلع شرق 16 متری فرهنگیان جهت رفع مشکل اجرای فاضلاب در منطقه در جلسه مطرح، مقرر شد شهرداری پاسخ شرکت آب و فاضلاب در خصوص جلسه مورخه 22/4/99 استانداری را گزارش نماید و همچنین با توجه به حضور جناب آقای مهندس درتومی ریاست محترم شرکت آبفا در جلسه ، مقرر شد این شرکت امکان سنجی جدید و نقشه برداری طرح را ارسال نماید تا در جلسات آتی این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

2-نامه شماره 83544/10/1399 مورخه 18/8/99 شهرداری در خصوص درخواست خرده مالکین اراضی پنبه زار مبنی بر پاسخگویی شهرداری در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی مقرر شد با توجه به رعایت ضوابط قانونی و توافق انجام گرفته شهرداری با مالکین ، اقدام لازم صورت گیرد. 

3- نامه شماره 84725/10/99 شهرداری در خصوص توافق مورخه 23/7/99 فی مابین شهرداری بجنورد و تیپ 130 پیاده شهید دلجویان ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توافق نسبت به بازگشایی گذرها و معابر انتهای خیابان فردوسی و تغییر کاربری و تفکیک و اجرای ماده 101 اصلاحی در جلسه مطرح، کمیسیون با کلیات توافق اعلام موافقت نمود ضمن اینکه مقرر شد الف:مساحت زمین تحت مالکیت بنیاد مستضعفان و موقعیت آن دقیقا مشخص گردد ب:مساحت کلیه معابر و وضع موجود و سهم شهرداری از معابر مشخص گردد ج: بند 4 توافق نامه حذف گردد د: مقرر شد مفاد اصلاحی توسط واحد حقوقی، املاک و شهرسازی مورد بررسی و اعلام نظر کارشناسی قرارگیرد.

4- بررسی نامه شماره 8343/10/1399 مورخه 17/8/99 شهرداری در خصوص بررسی سایت پلان پیشنهادی میدان بار در جلسه به بحث و بررسی پرداخته شد و کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسلامی با سایت پلان پیشنهادی پروژه میدان اعلام موافقت نمود.

5-نامه شماره 200/3671/79124 مورخه 17/8/99 اداره کل آموزش و پرورش استثنایی در خصوص تصویب کارت تردد رایگان جهت  استفاده دانش آموزان معلول از ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت رایگان و میانگین به تعداد 1000 نفر، در جلسه مطرح، مقرر شد هزینه خرید کارت که مبلغ 6000 تومان می باشد برعهده مصرف کننده باشد و ماهیانه سازمان حمل و نقل بار و مسافر تعداد 1000 کارت را به صورت رایگان با معرفی اداره کل آموزش و پرورش استثنایی شارژ نماید در خصوص مبلغ ریالی شارژ کارت مقرر شد در جلسه رسمی تصمیم گیری گردد.

6- نامه شماره 83084/4/1399 مورخه 17/8/99 سازمان آتش نشانی عنوان مدیریت پاساژ شور در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

7- نامه شماره 83126/4/1399 مورخه 17/8/99 سازمان آتش نشانی عنوان مدیریت پاساژ ولیعصر در خصوص اخطاریه جهت اجرای دستور العمل آتش نشانی در جلسه قرائت شد مقرر شد نتیجه اقدام به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 80 مورخه 20/08/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 20/08/99 ساعت10 صبح با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد :

1- بررسی نامه شماره 77422/10/1399 مورخه 23/7/99 شهرداری و نامه شماره 111-9907 مورخه 26/7/99 شرکت پارتا نا سازه در خصوص پروژه های بهسازی مسیل ملکش و آفرینش و نامه شماره 236/9/ م ح مورخه 7/8/99 شهرداری در جلسه قرائت، مقرر شد اقدام حقوقی لازم با هدف شفافیت موضوع فوق از سوی شهرداری پیگیری گردد.

2- نامه شماره 82524/10/1399 مورخه 14/8/99 شهرداری در خصوص بازگشایی خیابان جمهوری حدفاصل خ تربیت و فردوسی در جلسه قرائت مقرر شد شهرداری وفق قانون تملک اراضی ، در این زمینه اقدام قانونی نماید.

3- نامه شماره 81391/10/1399 مورخه 8/8/99 شهرداری در خصوص درخواست ورثه محمد علی روشندل در جلسه مطرح، با توجه به بازدید میدانی با حضور معاونت فنی شهرداری و طی بازدید های منطقه با توجه به محرز بودن خسارت وارده ، مقرر بر آن گردید با اولویت رفع مساله با اتخاذ رویکرد فنی اقدام نمایند و در خصوص خسارت وارده بر ملک روشندل از طریق حقوقی تامین دلیل اقدام گردد .

4- نامه مورخه 8/8/99 سرکار خانم رویا نامداریان که در دبیرخانه شورا به شماره 1898/5/99 ش مورخه 15/8/99 به ثبت رسیده است در خصوص یک قطعه زمین در ضلع شرقی باغ علیداد در جلسه مطرح، مقرر شد رعایت الزام های قانونی از طریق شهرداری مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد.

5- درخواست جناب آقای براتعلی شاکر که در دبیرخانه شورا به شماره 1981/5/99 ش مورخه 20/8/99 به ثبت رسیده است در خصوص مشکلات ملک در جلسه قرائت مقرر شد مکاتبه جهت بررسی و اعلام نظر حقوقی ، ملکی، شهرسازی به شهرداری ارسال گردد.

6- درخواست اهالی محترم کلاته آروین که در دبیرخانه شورا به شماره 1966/5/99 ش مورخه 18/8/99 به ثبت رسیده است در خصوص مشکلات محله از قبیل آسفالت و لکه گیری و ... در جلسه مطرح ، کمیسیون عمران شورای اسلامی بر آسفالت منطقه با توجه به اولویت تا پایان سال تاکید دارد و ضمن اینکه مقرر شد در خصوص علت عدم اجرای پل منطقه در این محله با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه شماره 2041/1/4121 مورخه 10/8/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه تقویت حفاظت فیزیکی ادارات و سازمانها در جلسه قرائت شد.

8- رونوشت نامه شماره 9372/31/41 مورخه 10/8/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک در خصوص پنجمین مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان در جلسه قرائت شد .

9-رونوشت نامه شماره 9530/31/41 مورخه 14/8/99 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال مصوبات کمیته فنی ذیل شورای همتا در جلسه قرائت شد .

10- رونوشت نامه شماره 838/1/1/99 مورخه 17/8/99 سرپرست محترم مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) عنوان ریاست محترم پلیس راهور در خصوص بازگشایی درب ضلع شمالی بیمارستان در جلسه قرائت شد.

11- رونوشت نامه شماره 34510/32 مورخه 19/8/99 مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص ارسال اولیه صورتجلسه کمیسیون ماده 5 بجنورد مورخه 6/8/99 در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 79 مورخه 07/08/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه  مورخه 07/08/99 ساعت10 صبح با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- نامه 78536/10/1499 مورخه 29/7/99 شهرداری در خصوص گزارش بررسی پرونده کیش اوریناگ و نامه شماره 91175/99 مورخه 3/6/99 و نامه شماره 91217/99 مورخه 5/7/99 و نامه شماره 91220/99 مورخه 9/7/99 شرکت کیش اوریناگ در خصوص مشکلات و مسائل ساختمانی پروژه ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به توضیحات مدیران محترم شهرداری و مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ جناب آقای مهندس علیپور و با توجه به مباحث ذیل ، مقرر نمود پایانکار برای بلوکهای آوین ، آذین و تجاری از سوی شهرداری صادر گردد.

1-1- براساس نامه 02/100/62549 مورخه 8/12/1389 وزارت محترم مسکن و شهرسازی، که شهرداریهای سراسر کشور را موظف نموه اند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله سفت کاری پروژه اقدام نمایند.

1-2- براساس بند 6-4 تفاهم نامه شهرداری ( شهردار محترم وقت) و شرکت کیش اوریناگ، شهرداری موافقت کرده پس از اتمام عملیات هر بلوک به منظور حمایت و تشویق خرید آپارتمان .و احساس امنیت عموم مردم پایانکار صادر و جهت اخذ سند رسمی قطعی معرفی و هزینه تفکیک مجزا طبق مقررات شهرداری اخذ گردد.

1-3- براساس بند 3 قسمت ج صورتجلسه شماره 94/161441 مورخه 21/11/94 ، شهرداری متعهد شده است نسبت به صدور پایانکار بلوک آوین قطعه 7416 و بلوک تجاری، فروشگاه براساس بند 4/6 تفاهم نامه مورخه 9/3/86 همزمان با وکالت بلاعزل یا انتقال سند رسمی اقدام نماید .

2- نامه شماره 121/د/99 مورخه 27/5/99 مدیرمحترم دفتر تسهیلگری محلات در خصوص شناسایی محلات حاشیه و طرحهای تشویقی ویژه محلات در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 78 مورخه 06/08/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 06/08/99 ساعت10:30 صبح با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1- نامه شماره 74587/10/1399 مورخه 14/7/99 شهرداری در خصوص پیشنهاد پارک شهربازی به عنوان سایت دوچرخه سواری بانوان با توجه به تاکید دستگاههای نظارتی در جلسه مطرح ، با توجه به اینکه سایت نهالستان شهرداری بجنورد برای این منظور در نظر گرفته شده است، کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی با تغییر کاربری شهربازی اعلام مخالفت می نماید و همچنین تاکید می گردد شهرداری هر چه سریعتر به دنبال جذب سرمایه گذار جهت ایجاد شهربازی مدرن با لحاظ نمودن منافع عمومی شهروندان باشد .

2- درخواست جناب آقایان مهدی اسکندری نداف و حسین معصومی که در دبیرخانه شورا به شماره 1177/5/99/ش موخه 6/6/99 به ثبت رسیده است در خصوص درخواست دریافت پروانه ساختمانی جهت زمینهای خریداری شده از شهرداری با  مناقصه در سال 1374 و استعلام آبفا مبنی بر صدور پروانه مشروط به ایجاد یک مخزن پیش ساخته کاملا ایزله سپتیک تانک از جنس پلی اتیلن استاندارد متناسب با همان فاضلاب تولیدی ساختمان و نظارت شرکت آبفا و تخلیه مخزن از طریق تانکر به مکانی که مورد تایید اداره آبفا باشد ، در جلسه مطرح ، مقرر شد با توجه به مذاکرت انجام شده از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر با ریاست محترم اداره آبفای شهری ، شهرداری محترم مجددا استعلامی در این خصوص اخذ نماید .

3- درخواست مورخه 8/7/99 جناب آقای حسین یزدانی که در دبیرخانه شورا به شماره 1511/5/99/ش مورخه 8/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص اخذ پروانه ساختمانی در کوی امام صادق 8 پلاک 28 همانند ساکنین مجاور ملک ایشان (5 طبقه بالای پیلوت) و پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر قرار گرفتن ملک در مجاورت پادگان و عدم صدور پروانه بیش از دو طبقه، در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم از فرماندهی محترم پادگان استعلام مجدد اخذ نماید و در مکاتبه فوق تاکید نماید

3-1- شهرداری براساس قوانین ملزم به رعایت قوانین شهرسازی طبق ضوابط طرح تفضیلی می باشد .

3-2- با توجه به اینکه برای سایر شهروندان در مجاورت محدوده 5 طبقه مسکونی پروانه صادر شده است ، ضروت دارد عدالت و حقوق اجتماعی رعایت گردد .

3-3- در صورت امکان فرماندهی محترم با لحاظ منافع مردم جهت استعلامات اخذ شده با در نظر گرفتن افق ده ساله که جابجایی پادگانهای نظامی از شهر بنا به دستور مقام معظم رهبری می باشد ، مطابق سایر شهروندان وحدت رویه ای صادر نماید

3-4- در صورت تاکید ارتش بر اعمال محدودیت برای صدور پروانه های ساختمانی در محدوده ، روال جبارت خسارت شهروندان نیز از سوی فرماندهی محترم مشخص گردد .

4- نامه شماره 77878/4/1399 مورخه 27/7/99 رییس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان مدیریت محترم پاساژ یوسف مبنی بر اخطاریه جهت اجرای دستور العمل ایمنی آتش نشانی در جلسه مطرح ، مقرر شد نتیجه اقدام مدیریت پاساژ به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

5- نامه شماره 6657/31/41 مورخه 13/6/99 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال مصوبات سومین و چهارمین و پنجمین جلسه کمیته فنی ذیل شورای همتا در سال 1399 در جلسه مطرح ، مقرر شد نتیجه اقدام شهرداری با توجه به صورتجلسه مذکور به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

6- نامه شماره 1959/1/4121 مورخه 30/7/99 فرماندار محترم شهرستان بجنورد در خصوص صورتجلسه اراضی انتهای شهرک امام خمینی (اجرای طرح فاضلاب شهری  بازگشایی )در جلسه مطرح ، مقرر شد نتیجه اقدام شهرداری با توجه به صورتجلسه مذکور به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

7 - نامه شماره 47208/10/1399 مورخه 29/4/99 شهرداری در خصوص ارسال برنامه اولویت آسفالت محلات شهر بجنورد در جلسه قرائت ، مقرر گردید نسخه ای از برنامه فوق در اختیار اعضای محترم جهت بهره برداری قرار گیرد .

8- نامه شماره 99857/230/1/3228 مورخه 28/7/99 رئیس محترم سازمان پدافند غیر عام کشور در خصوص ارسال سند راهبردی پدافند غیر عامل شهری در جلسه مطرح ، مقرر شد جهت بهره برداری و رعایت موارد تعیین شده در بودجه سال  1400 به شهرداری ارسال گردد .

9- درخواست جناب آقای ربانی ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 1700/5/99/ش و 1623/5/99/ش مورخه 27/7/99مبنی بر تصرف زمین ایشان واقع در خیابان طالقانی غربی کوچه ارمغان توسط شهرداری در جلسه مطرح مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد .

10- نامه اهالی ساکن در محله  احمد آباد که در دبیرخانه شورا به شماره 1512/5/99/ش مورخه 9/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص درخواست حمل و نقل عمومی جهت منطقه فوق در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد .

11- درخواست مورخه 5/7/99 جناب آقای حمزه نجفی که در دبیرخانه شورا به شماره 1479/5/99/ش مورخه 6/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص عدم صدور مجوز برای توسعه شبکه فاضلاب محله قدس در جلسه مطرح ، مقرر شد مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد .

 12- نامه شماره 31278/32 مورخه 27/7/99 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص درخواست اطلاعات مرتبط جهت بررسی طرح طراحی شهری محور شهید بهشتی شمالی بجنورد در جلسه قرائت شد مقرر شد پرسشنامه پیوستی توسط ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی جناب آقای مهندس موسوی تکمیل و به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد .

13- نامه شماره 67879/10/1399 مورخه 21/6/99 شهرداری در خصوص تخصیص اعتبار جایگاه هوشمند خورشیدی در جلسه مطرح ، مقرر شد مبلغ و ردیف اعتباری مورد نظر جایگاه هوشمند سازی از طریق شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

14- نامه شماره 2595/60/3/13/4013 مورخه 5/7/99 پلیس راهنمایی و رانندگی عنوان شهردار محترم در خصوص بند 1 مصوبات چهارمین جلسه کمیته ذیل شورای همتا در جلسه مطرح ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به شورای اسلامی هر ارسال گردد

15- نامه شماره 6102/31/41 مورخه 1/6/99 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امو عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص نحوه وضع و وصول حق توقف وسایل نقلیه در پارکهای مجاز حاشیه ای در معابر شهری پرترافیک در جلسه قرائت شد .

16- نامه شماره 2594/60/3/13 مورخه 5/7/99 پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص بندهای 2 ، 3 و 4 مصوبات چهارمین جلسه کمیته ذیل شورای همتا در جلسه قرائت شد .

17- نامه شماره 2913/60/3/13/4013 مورخه 12/7/99 پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص بند 1 مصوبات ششمین جلسه کمیته ذیل شورای همتا در جلسه مطرح ، مقرر شد پاسخ شهرداری محترم به شورای اسلامی هر ارسال گردد .

18-نامه شماره 2914/60/3/13/4013 مورخه 12/7/99 پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص بازدید میدانی از بلوار امام رضا(ع) در جلسه قرائت شد .

19- نامه شماره 77491/10/1399مورخه 24/7/99 شهرداری در خصوص درخواست خانم مرضیه سبحانزاده در جلسه قرائت شد مقرر شد پاسخ شهرداری به رویت سرکار خانم سبحانزاده برسد.

20-نامه شماره 43268/10/1399 مورخه 22/4/99 شهردار محترم عنوان فرماندهی محترم تیپ 130 شهید دلجویان ارتش در جلسه قرائت شد .

21- نامه شماره 24990/32 مورخه 18/6/99 مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص صورتجلسه کارگروه زیربنایی و توسعه مورخه 11/6/99 در جلسه قرائت شد .

22- نامه شماره 25681/32 مورخه 22/6/99 معاونت محترم شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص درخواست سازمان آتش نشانی در جلسه قرائت شد .

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 77 مورخه 22/07/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 22/07/99 ساعت 12:30  با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا و معاونین و مدیران و مدعوین محترم  ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی  ، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و مدعوین محترم هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد :

1- پیرو صورتجلسه رسمی شماره 163 مورخه 1/6/99 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص انتخاب ریاست کمیسیون و اعضای آن ،در اولین جلسه کمیسیون در سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی ، بحث نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری وشهرسازی مطرح، اعضاء به اتفاق آراء جناب آقای علیرضا باغچقی  را بعنوان نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری وشهرسازی انتخاب نمودند .

2-درخواست شماره 2178-99 و 2171/99 مورخه 13/7/99 شرکت راه فرمای توس در خصوص پرداخت مطالبات  با توجه به اینکه این شرکت در تاریخ 30/4/98 درمزایده چهار قطعه زمین متعلق به شهرداری بجنورد با کاربری مسکونی با قابلیت تجاری شرکت نموده در جلسه مطرح ، مقرر شد جلسه ای در محل دفتر شهردار محترم با حضور نماینده شرکت و ریاست محترم کمیسیون عمران و معماری و شهرسازی شورا و ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار و با توجه به مصوبه صادره شورای اسلامی شهر به استناد درخواست شهرداری تصمیم نهایی جهت رفع مشکلات فی مابین شرکت و شهرداری انجام تا وقفه ای جهت ارائه خدمات عمرانی ایجاد نگردد .

3-  بررسی نامه شماره 6947/13/41 مورخه 19/6/99 مدیرکل محترم دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی و درخواست اهالی  که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1210/5/99/ش مورخه 11/6/99 به ثبت رسیده است در خصوص شکواییه ساکنین شهرک امام خمینی (ره)مبنی بر بازگشایی خیابان 42 متری آیت ا... موسوی بجنوردی درجلسه مطرح ، با توجه به بازدید صورت گرفته در مورخه 22/7/99 با حضور معاونت محترم فرمانداری و ادارات مرتبط ، مقرر شد جلسه حل این مساله با حضور ادارات مرتبط در استانداری محترم برگزار گردد .

5-  بررسی درخواست اهالی و ساکنین محله باغ نجاتی که در دبیرخانه شورا به شماره 1554/5/99/ش مورخه 13/7/99 به ثبت رسیده است در خصوص زیرسازی و آسفالت محله در جلسه مطرح ، مقرر گردید پیرو بند 1 صورتجلسه شماره 74 مورخه 20/5/99 کمیسیون عمران معماری و شهرسازی ، موضوع به شهرداری ارسال و مشخصا سوال گردد چرا شهرداری در این خصوص با توجه به گذشت بیش از یکماه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است .

6- نامه شماره 75152/10/1399 مورخه 15/7/99 شهرداری در خصوص تایید پروژه لکه گیری محله صادقیه سال 1393 در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه کار انجام شده و تایید ناظر وقت صورت گرفته با پرداخت قانونی موافقت نمود .

جلسه ساعت14:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 76 مورخه 19/06/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 19/06/99 ساعت 10 صبح با حضور ریاست محترم شورا و اعضای محترم شورا وجناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و معاونین و مدیران و کارشناسان محترم و نخبگان علمی و دانشگاهی و تعدادی از اعضای محترم ادوار گذشته شورای اسلامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم درخصوص موضوع جلسه که بررسی ابعاد فنی، عمرانی، شهرسازی و ترافیکی پروژه رز در پارک شهروند(شهربازی بود، مطالبی را عنوان نمودند در ادامه  هر یک از نخبگان علمی و دانشگاهی و تعدادی از اعضای محترم ادوار گذشته شورای اسلامی و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص دستور جلسه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل پیشنهاد شد:

1-  تهیه طرح امکان سنجی پروژه ، قبل از تصویب پیش نویس قرارداد ضرورت دارد.

2- قبل از تصویب پیش نویس قرارداد لازم است ضمن نقشه برداری از محل جانمایی، برداشت نیز از پارک به لحاظ تعداد درختان و ... صورت گیرد

3- مصالح مورد استفاده در پروژه باید دقیقا براساس فهرست و نوع مصالح و قیمت آن مشخص گردد.

4- درصد مشارکت شهرداری با توجه به میزان تراکمی که به پروژه داده می شود منطقی به نظر نمی رسد و در این خصوص باید کارشناسی مجدد صورت گیرد.

5- مقرر شد کارگروه مطالعاتی تشکیل گردد و در آن پیوست طرح های ترافیکی، شهرسازی، عمرانی و معماری ، مکانیک خاک و بحث های پدافندی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

6- طرح تجهیز و نحوه احداث پارک بانوان توسط سرمایه گذار قبل از تصویب پیش نویس قرارداد باید ضمیمه  گردد .

7- جانمایی پروژه به لحاظ آسیب به فضای سبز عمومی که در اختیار و استفاده تمام شهروندان قرار گرفته منطقی به نظر نمی رسد و در صورت امکان مطالعات جهت جانمایی محل جدید کارشناسی گردد .

8- از نظر کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی محتوای پیش نویس قرارداد و اقدامات اولیه برای ورود به قرارداد دارای ابهامات فراوان می باشد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 75 مورخه 17/06/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون شش گانه شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  ورخه 17/06/99 ساعت 9 صبح  با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی وجناب آقای مهندس زارعی شهردار محترم و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای حسن زارعی دشت آبادی سرمایه گذار پروژه سرمایه گذاری و جناب آقای محمد زکریا زاده سرمایه گذار پروژه ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایشهای  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای جباری ریاست محترم شورای اسلامی ، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده و تفاهم نامه اصلاحی پارک شهروند بود، مطالبی را عنوان نمودند

در ادامه  جناب آقای زارعی شهردار محترم کلیاتی را راجع به پیش نویس قرارداد تنظیم شده و اصلاحات صورت گرفته آن مطالبی را عنوان نمودند

سپس  جناب آقای حسن زارعی دشت آبادی سرمایه گذار پروژه سرمایه گذاری  ضمن تشکر از اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محترم به خاطر برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی در خصوص موضوع سرمایه گذاری ،در خصوص کلیات پروژه توضیحاتی را ارائه نمودند .

اعضای حاضر در جلسه ومعاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد :

1-مقرر شد در خصوص پیش نویس قرارداد سرمایه گذاری پارک شهروند(شهربازی)کمیسیون های تخصصی در محل شورای اسلامی با حضور کارشناسان مرتبط تشکیل گردد و در آن جلسات پیش نویس قرارداد مورد بررسی قرار گیرد .

2-نامه شماره 63328/10/1399 مورخه 10/6/99 شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش مبالغ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها  به جهت بازدارندگی از تخلف با توجه به افزایش نرخ فروش عرصه و اعیان ساختمانهای احداثی و از سوی دیگر پایین بودن مبالغ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها  که موجب عدم تعادل گردیده است ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ارزش معاملاتی ساختمان به شرح لایحه پیوست اعلام موافقت نمود .

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 74 مورخه 20/05/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 20/05/99 ساعت 10 صبح با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای قربانی کارشناس محترم اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که رسیدگی به مشکلات حقوقی و شهرسازی اراضی باغ نجاتی  بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  هر یک از معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار در خصوص پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه مورخه 1/5/99 جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی که در دبیرخانه شورا به شماره 847/5/99/ش مورخه 1/5/99 به ثبت رسیده است در خصوص بررسی محدوده اراضی نجاتی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به هماهنگی بعمل آمده، مقرر نمود پیگیری این موضوع به واحد طرح و توسعه شهرداری جناب آقای مهندس شایسته ارجاع و واحد مذکور ضمن آسیب شناسی موضوع  و بررسی آن در خصوص ارائه راهکارهای پیشنهادی ظرف مدت یکماه اعلام نظر فرمایند ضمن اینکه مقرر شد کلیات مطالعات و سوابق پرونده این اراضی به واحد طرح و توسعه جهت اقدام لازم تحویل گردد.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 73 مورخه 11/05/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی عمران، معماری و شهرسازی و فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 11/05/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاران ایشان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که- اصلاح هندسی و مبلمان پارک هجرت متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان (با توجه به مجاورت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای آقابیگی سرپرست محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارشناسان ایشان به بیان طرح اولیه خود در خصوص اصلاح هندسی پارک هجرت پرداختند و تاکید داشتند که این فضا سازی در راستای این است که فعالیتهای کانون به نحو شایسته و در فضای باز در اختیار شهروندان قرار گیرد.

معاونین محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری هر یک جداگانه به بیان نقطه نظرات خود به اختصار پرداختند. سپس اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سپس پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به هماهنگی بعمل آمده، مقرر شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ظرف مدت یک هفته طرح اولیه، طرح توجیهی و برداشت کلی از پارک را جهت ارسال به واحد طرح و برنامه شهرداری در خصوص اصلاح هندسی و مبلمان پارک هجرت متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان ارائه نمایند.

2- مقرر گردید واحد طرح و برنامه شهرداری نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه مجموعه ای از هنرمندان و مجموعه معاونت فنی و امور زیربنایی، سازمان عمران و بازآفرینی، دفتر فنی و کمیته فنی شهرداری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین اداره سیما و منظر شهری و واحد تاسیسات و خدمات شهری اقدام لازم را مبذول نماید و در جلسات این کارگروه اصلاح هندسی و مبلمان پارک هجرت متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار گیرد و طرح نهایی مورد تایید این کارگروه با برآورد مالی و اعتباری آن جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. 

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 72 مورخه 07/05/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی روز سه شنبه مورخه 07/05/99 ساعت 10 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که ارائه گزارش کارشناسی شهرداری محترم منطقه دو با موضوع مسائل و مشکلات شرکت کیش اوریناگ بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند این جلسات پیرو نامه شماره 91121/99 مورخه 10/4/99 شرکت کیش اوریناگ و دستور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی که در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بررسی گردد و همچنین پیرو نامه شماره 779/5/99/ش مورخه 26/4/99 شورای اسلامی به شهرداری و پاسخ شهرداری به شماره 51472/10/1399 مورخه 07/5/99 بود، برگزار می گردد و عنوان داشتند که در این کمیسیون به دنبال آن هستیم که مسائل شهرسازی و فنی سرمایه گذاران شهرمان مرتفع گردد.

در ادامه جناب آقای مهندس نقیب شهردار محترم منطقه دو درخصوص کارشناسی صورت گرفته و گزارش تهیه شده ،مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از کارشناسان شهرداری و کارشناسان شرکت به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1- با توجه به اختلاف نظرها در مسائل فنی وحقوقی و شهرسازی پروژه کیش اوریناگ ، مقرر شد نمایندگانی از سوی شرکت کیش اوریناگ و نمایندگانی از سوی شهرداری منطقه دو و نماینده واحد حقوقی شهرداری نسبت به تشکیل کارگروهی جهت رفع اختلاف نظرهای موجود تشکیل و در جلساتی که با این موضوع با حضور ریاست محترم کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی جناب آقای موسوی و نایب رئیس کمیسیون جناب آقای جباری در محل شهرداری برگزار می گردد مسائل فی مابین مرتفع و گزارش این جلسات ظرف مدت یکماه (07/6/99)به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 71 مورخه 01/05/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، بازدید کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی روز چهارشنبه مورخه 01/05/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مهندس گلدادی معاونت محترم شهرسازی و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) از محل سالن جلسات شورا  آغاز گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بازگشایی معابر ( کمیسیون توافقات شهرداری ) با تاکید بر محور 32 متری جوادیه بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از مدیران و معاونین محترم شهرداری درخواست برگزاری جلسات مستمر و هم اندیشی در خصوص بازگشایی را را داشتند و همچنین تاکید شد که در اینگونه جلسات از نماینده محترم استانداری  و فرمانداری و راه و شهرسازی و نماینده محترم واحد حقوقی و مدیران محترم مناطق نیز دعوت بعمل آید در ادامه اعضای محترم کمیسیون و مدیران محترم به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و سپس  به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

1- مقرر شد جهت برنامه محور بودن بازگشایی ها و تملک ها، کارگروهی در شهرداری متشکل از واحد حقوقی، املاک، مدیران مناطق و معاونت محترم شهرسازی و معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع و دبیر و اعضای محترم کمیسیون توافقات شکل گیرد و ضمن برگزاری جلسات منظم، نسبت به تهیه برنامه یکساله بازگشایی معابر و در صورت لزوم طرح تامین اعتبار آن بازگشایی ها (در قالب سیاستهای تشویقی و جذب اعتبارات تملک دارایی و ...) اقدام گردد و گزارش تهیه شده ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 70 مورخه 25/04/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، بازدید کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی روز چهارشنبه مورخه 25/04/99 ساعت 12  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مهندس گلدادی معاونت محترم شهرسازی ، جناب آقای مهندس نقیب مدیر محترم منطقه دو و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ  ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) از محل سالن جلسات  شورا  آغاز گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در بازدید ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع بازدید که بررسی مسائل و مشکلات شرکت کیش اوریناگ  پیرو نامه شماره 91121/99 مورخه 10/4/99 شرکت کیش اوریناگ و دستور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی که در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بررسی گردد، بود، مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه از پروژه شرکت کیش اوریناگ بازدید بعمل آمد وضمن بحث و بررسی در این خصوص به شکل ذیل تصمیم گیری شد :

1- با توجه به درخواست جناب آقای مهندس نقیب شهردار محترم منطقه دو مبنی بر لزوم به روزرسانی فرایند کلی از پروژه شرکت کیش اوریناگ از ابتدا تاکنون، کمیسیون پس از  بحث و بررسی مقرر نمود:

1-1- مقرر شد جناب آقای مهندس نقیب مدیر محترم منطقه دو ظرف مدت یک هفته ، گزارشی از  بازدید مجدد کارشناسی پروژه اعم از الف: نقشه برداری برو و کف (به جهت جلوآمدگی های احتمالی پروژه) ب: گزارش کارشناسی کمیسیون های ماده صد موجود و پرداختی های شرکت و تطبیق آن با وضع موجود پروژه  ج: گزارشی از  تعداد پارکینگ ها و گزارش مباحث شهرسازی مبنی بر تطبیق نقشه ها و تاییدیه های آن با توجه به پروانه و پایانکار و مجوزات کمیته فنی و سایت پلانهای راه و شهرسازی  
د: تمامی موارد ذکر شده به صورت کتبی و در قالب فایل و تصویر جهت ارائه در جلسه تهیه و تا مورخه 1/5/99 به شورای اسلامی شهر گردد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 69 مورخه 18/04/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی روز چهارشنبه مورخه 18/04/99 ساعت 12  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و جناب آقای علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ  ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی مسائل و مشکلات شرکت کیش اوریناگ  پیرو نامه شماره 91121/99 مورخه 10/4/99 شرکت کیش اوریناگ و دستور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی که در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بررسی گردد ،بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس نقیب شهردار محترم منطقه دو درخصوص کارشناسی صورت گرفته پیرو جلسه مورخه 16/4/99 مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه هر یک از کارشناسان شهرداری و کارشناسان شرکت به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد .

 1- مقرر گردید بازدیدی مشترک توسط اعضای محترم کمیسیون و کارشناسان شهرداری و نمایندگان شرکت از پروژه برنامه ریزی گردد.

 2-با توجه به اعلام کارشناسان شهرداری مبنی بر احداث 69 متر مربع از پارکینگ در طبقه همکف به سرایداری در بلوک آسایش که دارای رای کمیسیون ماده صد می باشد و بحث و بررسی در این خصوص در جلسه ، مقرر شد شهرداری محترم منطقه دو ظرف مدت 10 روز رای کمیسیون ماده صد را به هیات مدیره بوک آسایش اعلام تا اگر جریمه کمیسیون ماده صد توسط هیات مدیره پرداخت نگردید شهرداری محترم نسبت به تخریب آن اقدام نماید .

 

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 68 مورخه 16/04/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی روز دوشنبه مورخه 16/04/99 ساعت 12  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی مسائل و مشکلات شرکت کیش اوریناگ  پیرو نامه شماره 91121/99 مورخه 10/4/99 شرکت کیش اوریناگ و دستور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی که در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بررسی گردد ،بود، مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه جناب آقای علیپور مدیرعامل محترم شرکت کیش اوریناگ  در خصوص کلیات اجرای پروژه و مسائل مرتبط با آن مطالبی را عنوان نمودند و درخواست داشتند که به ایشان به عنوان اولین سرمایه گذار شهر که با نگاه توسعه محور در عرصه قدم گذاشته اند توجه شود و مسائل و مشکلات را با نشست و بحث مرتفع نماییم.

سپس جناب آقای مهندس نقیب شهردار محترم منطقه دو نیز درخصوص پروژه و توافق اولیه و پروانه ای که برای آن پروژه صادر شده است مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از کارشناسان شهرداری و کارشناسان شرکت به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید بازدیدی مجدد از پروژه توسط کارشناسان شهرداری منطقه دو در اسرع و قت صورت گیرد و وضعیت کنونی با پروانه صادره مقایسه و تناقضات ظرف مدت یک روز کاری اعلام گردد.

2- مقرر شد روز چهارشنبه مورخه 18/4/99 جلسه ای پیرامون موارد کارشناسی شده درجهت حل مسائل و مشکلات فی مابین شرکت کیش اوریناگ و شهرداری برنامه ریزی گردد .

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 67 مورخه 07/04/99 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون  عمران، معماری و شهرسازی روز شنبه مورخه 07/04/99 ساعت 12 با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی برنامه های عمرانی در بخش آسفالت پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 149 مورخ 24/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و صورتجلسه شماره 64 مورخه 26/03/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و صورتجلسه شماره 66 مورخه 31/03/99 کمیسیون تلفیقی برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و عمران، معماری و شهرسازی بود، مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  جناب آقای حمیدی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری به ارائه برنامه های آسفالت که به شکل منطقه ای و محله ای تدوین شده بود پرداختند.

سپس  اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در خصوص اولویت بندی ها و اقدامات انجام شده در بخش آسفالت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

و پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 29355/10/99 مورخه 22/3/99 شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار جهت آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1399 در جلسه مطرح، کمیسیون با توجه به بررسی این نامه در جلسات مختلف کمیسیونها، با مبلغ هشتاد میلیارد ریال جابجایی اعتبار جهت آسفالت معابر و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 99 شهرداری، اعلام موافقت نمود و مقرر نمود که مکاتبه ارسالی شهرداری اصلاح و محل جابجایی اعتبار و برنامه های کتبی طی نامه ای به شورای اسلامی شهر جهت تصمیم گیری نهایی ارسال گردد.

جلسه ساعت14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 66 مورخه 31/03/99 کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون تلفیقی  عمران ، معماری و شهرسازی و برنامه و بودجه و سرمایه گذاری روز شنبه  مورخه 31/03/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی برنامه های عمرانی در بخش آسفالت پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 149 مورخ 24/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و صورتجلسه شماره 64 مورخه 26/03/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و نامه شماره 29355/10/99 مورخه 22/3/99 شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار جهت آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1399 بود، مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای حمیدی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری به ارائه مطالعات خود در نقاط مختلف شهر پرداختند و عنوان نمودند که مطالعات انجام شده درمعابر اصلی و فرعی با 5 آیتم بررسی شده که به شکل 1- لکه گیری 2-خاکی 3-روکش4- زیرسازی شده5- آسفالت مطلوب  می باشد که در جلسه قبل کمیسیون به صورت کامل خدمت اعضای محترم ارائه شد و حسب نظر اعضای محترم برنامه ها به شکل منطقه ای و محله ای تدوین شد و در خصوص برنامه های پیاده شده در محلات مطالبی را به اختصار بیان نمودند .

سپس  اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در خصوص اولویت بندی ها و اقدامات انجام شده در بخش آسفالت به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در ادامه مقرر شد معابری که  زیرسازی شده و آماده آسفالت می باشد همچون خیابان اروند – خیابان سید جمال الدین – شهرک دبیران و خیابات تختی – خیابان اقبال ،معراج ، 17 شهریور و رودکی که جمعا تقریبا 51 هزار متر مربع نیاز به آسفالت دارند با توجه به مراجعات عدیده شهروندان و اعتراضات اهالی این محل ها ، در اولویت اول کاری این معاونت قرارگیرد و کل معابری که نیاز به لکه گیری دارند که 342902 متر مربع اعلام شد در اولویت دوم قرار گیرند و ادامه بررسی برنامه ها و اولویت ها به جلسه آینده کمیسیون موکول گردید.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 65 مورخ 27/03/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون تلفیقی

با عنابت به دعوت بعمل آمده جلسه تلفیقی کمیسیونهای برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه  مورخه 27/03/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدای روسای محترم کمیسیونهای تلفیقی  ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دیگر اعضای محترم کمیسیون و میهمانان گرامی ، در خصوص دستور جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق بود ،مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه تک به تک اعضای حاضر در جلسه به  بحث و بررسی در خصوص دستور کار جلسه پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1-  نامه شماره 53725/32 مورخه 8/12/98 اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص عدم ارسال پرونده های اراضی قولنامه ای در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود لایحه ای توسط شهرداری با موضوع ارائه طریق جهت املاک قولنامه عادی واقع در کاربری مسکونی  تهیه و جهت طرح در جلسه کمیسیون روز شنبه مورخه 31/3/99 به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

2- رونوشت نامه شماره 17991/32/41 مورخه 11/12/98 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم در خصوص اجرای مصوبات جلسه هم اندیشی بیمه منازل در جلسه مطرح ، با توجه به توضیحات معاونت محترم مدیریت و توسعه منابع شهرداری مبنی بر ارائه پاسخ ارائه شده به استانداری محترم به شماره 148247/10/98 مورخه 25/12/98 ، مکاتبه فوق از دستور کار خارج گردید .

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 64 مورخه 26/03/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازیشورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به دعوت بعمل آمده، جلسه کمیسیون روز  دو شنبه  مورخه 26/03/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای زارعی شهردار محترم و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه ، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی برنامه های عمرانی در بخش آسفالت پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 149 مورخ 24/03/1399 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و نامه شماره 29355/10/99 مورخه 22/3/99 شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار جهت آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال و پادار نمودن آن در متمم بودجه سال 1399 بود، مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای حمیدی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری به ارائه مطالعات خود در نقاط مختلف شهر پرداختند و عنوان نمودند که مطالعات انجام شده درمعابر اصلی و فرعی با 5 آیتم بررسی شده که به شکل 1- لکه گیری 2-خاکی 3-روکش4- زیرسازی شده5- آسفالت مطلوب  می باشد و در نظر است این مطالعات در کمیته فنی شهرداری اولویت بندی گردد که براساس تصمیم این کمیته مشخص می گردد که مابقی زمان باقی مانده فصل کاری در چه آیتم هایی تمرکز گردد  .

سپس  اعضای حاضر در جلسه و مدعوین در خصوص اولویت بندی ها و اقدامات انجام شده در بخش آسفالت به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در ادامه مقرر شد معابری که  زیرسازی شده و آماده آسفالت می باشد همچون خیابان اروند – خیابان سید جمال الدین – شهرک دبیران و خیابات تختی – خیابان اقبال ،معراج ، 17 شهریور و رودکی که جمعا تقریبا 51 هزار متر مربع نیاز به آسفالت دارند با توجه به مراجعات عدیده شهروندان و اعتراضات اهالی این محل ها ، در اولویت اول کاری این معاونت قرارگیرد .ادامه بررسی برنامه ها و اولویت ها به جلسه آینده کمیسیون موکول گردید . جلسه ساعت13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 63 مورخه 31/02/99 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون روز  چهار شنبه  مورخه 31/02/99 ساعت 10 صبح  با حضور جناب سرهنگ پرویزیان رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد و  نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و دفتر فنی استانداری خراسان شمالی و نمایندگان مهندسین مشاور ارکان راهان آریان، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات  شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین ،درخصوص موضوع جلسه که بررسی طرح مطالعاتی و اجرایی مسیر های دوچرخه ود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  طرح مطالعاتی و اجرایی مسیرهای دوچرخه توسط نماینده محترم مهندسین مشاور ارکان راهان آریان ارائه گردید سپس هریک از حاضرین و اعضای محترم در خصوص مباحث مطرح شده  در جلسه مطالبی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر در جلسه، موضوعات به شکل ذیل جمع بندی گردید.

1-کلیات طرح ارائه شده اجرای مسیرهای دوچرخه مورد موافقت اعضای محترم کمیسیون قرار گرفت مقرر شد طرح فوق جهت بررسی کارشناسی ، به شورای همتا ارسال گردد.

2- مقرر شد در کنار مرکز شهر که مطالعات مسیرهای دوچرخه صورت گرفته ،شهرک فرهنگیان نیز با توجه به آماده بودن بسترهای لازم، جهت اجرای مسیر ویژه دوچرخه در بررسی ها و مطالعات مد نظر قرار گیرد.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 62 مورخ 29/02/99 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی

 پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخه 29/02/99 ساعت 10 صبح  با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و مدیران و معاونین شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، در خصوص دستور جلسه که برنامه ریزی جهت تشکیل کارگروه تخصصی عمران جهت بررسی، رسیدگی و اولویت بندی به برنامه ها و اعتبارات عمرانی سال 99  از سوی شهرداری بود ،مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک اعضای حاضر در جلسه به  بحث و بررسی در خصوص دستور کار جلسه پرداختند و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد شهرداری محترم پیرو تبصره 6 آیین نامه اجرایی مصوبه بودجه سال 99، هر چه سریعتر نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی عمران (ذیل کمیته فنی معاونت فنی و امور زیربنایی )جهت بررسی، رسیدگی و اولویت بندی  به برنامه ها و اعتبارات عمرانی سال 99 با حضور نمایندگان محترم شورای اسلامی (جناب آقایان مهندس محمد علی کشمیری و جناب آقای مهندس پارساپور) و همچنین نمایندگانی از اعضای محترم شورای اسلامی به نمایندگی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای مهندس موسوی و همچنین نایب رئیس کمیسیون جناب آقای بهمن جباری اقدام لازم را مبذول نماید.

2- مقرر شد معاونت محترم فنی و امور زیربنایی هر ماه از پروژه های حوزه خود ، بازدیدی  را با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی برنامه ریزی نماید.

جلسه ساعت  12  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 61 مورخه 28/10/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون روز شنبه مورخه 28/10/98 ساعت 10 صبح با حضور جناب سرهنگ اسپیدکار رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد و  نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری و دفتر فنی استانداری خراسان شمالی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از حاضرین و اعضای محترم در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه مطالبی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر ین در جلسه، موضوعات به شکل ذیل جمع بندی گردید.

1-رونوشت نامه شماره 4198/60/3/13/4013 مورخه 16/9/98 راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد عنوان شهردار محترم مبنی بر اعلام نقاط حادثه خیز و اصلاح آن در جلسه قرائت ،مقرر شد از سوی شورای اسلامی با شهرداری و ادارات مکاتبه صورت گیرد.

2-رونوشت نامه شماره 15306/31/41 مورخه 21/10/98 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی عنوان شهردار محترم مبنی بر  انجام اقدامات لازم جهت تامین ایمنی عبور عابرین پیاده پیرامون میدان شهید محمدزاده قرائت، مقرر شد اظهار نظر کارشناسی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری در این خصوص اخذ گردد.

3- رونوشت نامه شماره 109908/10/98 مورخه 15/10/98 شهرداری عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص پروژه حفاری معابر گلستان شهر ،در جلسه قرائت، مقرر شد با توجه به نامه شماره 44024/32 مورخه 17/10/98 اداره کل راه و شهرسازی با مدیرعامل محترم شرکت آبفای شهری استان در خصوص عدم تکمیل تعهدات پرکاری و اجرای صحیح آسفالت معابر گلستان شهر، از سوی شورای اسلامی مکاتبه ای با مدیرعامل محترم آبفای شهرستان در خصوص تسریع در پاسخگویی ارسال گردد.

4- درخواست مورخه 28/10/98 جناب آقای مصطفی دلیریان عضو محترم کمیسیون در خصوص انصاف از عضویت در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی قرائت و با درخواست ایشان موافقت گردید.

جلسه ساعت12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 60 مورخه 25/10/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازیشورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون روز چهارشنبه مورخه 25/10/98 ساعت 12 با حضور جناب سرهنگ اسپیدکار رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد و نمایندگان محترم اداره کل راه و شهرسازی و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ،ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون، با توجه به عدم به حدنصاب رسیدن اعضای حاضر در جلسه، جلسه را خاتمه دادند.

جلسه ساعت  12:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 59 مورخ 16/10/97 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه 16/10/98 رأس ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. گردید در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و میهمانان در خصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیقی مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 108196/10/98 مورخه 10/10/98 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف توافق نامه مورخه 28/5/98 ورثه جهان نما و شهرداری مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک ملک واقع در جاده گورستان جاوید با توجه به اینکه حین انجام پیگیریها در این خصوص بدلیل وجود مالکین قولنامه ای ضلع شمالی صدور سند بنام شهرداری و ادامه روال تفکیک ملک مقدور نبود لذا پیشنهاد میگردد به جهت حل مشکل ،عوارضات ملکی شامل ورود به محدوده پس از اخذ سند از طریق قانون  تعیین وضعیت توسط نامبردگان  پرداخت گردد  و همچنین با توجه به اینکه در صورت دریافت سند این قطعات که برابر صورتجلسه از توافق اولیه با مالک کسر گردیده است شهرداری قادر به دریافت سند و اصلاح حدود باقیمانده و تفکیک ملک خواهد بود در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- نامه شماره 13514/31/41 مورخه 19/9/98 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص قرار گیری پروژه های مربوط به مناسب سازی معابر و فضاهای شهری در بودجه سال 1399 شهرداریها در جلسه مطرح ، مقرر گردید توسط حوزه معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری این دستورالعمل در بودجه سال 99 مد نظر قرار گیرد.

3- درخواست تعداد کثیری از پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری که در دبیرخانه شورا به شماره 2375/5/98/ش مورخه 11/10/98 به ثبت رسیده است مبنی بر پرداخت مطالبات آنان از طریق واگذاری زمین و پروانه شناور در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود گزارش کاملی از وضعیت پیمانکاران از طریق شهرداری به شورا ارائه تا در این خصوص با حضور شهردار محترم و مدیران تصمیم گیری انجام شود.

4- نامه شماره 985/31/41 مورخه 9/7/98 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ارسال مصوبات جلیه بررسی عملکرد پارکبان و پاسخ شهرداری به شماره 110543/10/98 مورخه 16/10/98 در این خصوص ،با توجه به حضور نمایندگان محترم دفتر فنی ، امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی و همچنین حضور مدیرعامل محترم شرکت ایلیا مشاورین سربداران راهبر پارکبان و ارائه عملکرد این شرکت ، مقرر شد پاسخ شهرداری به مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردد.

5- نامه شماره 105852/10/98 مورخه 5/10/98 شهرداری در خصوص درخواست شرکت ایلیا مشاورین سربداران راهبر پارکبان مبنی بر عدم افزایش اجاره شهرداری (موضوع تبصره 3 ماده 3 قرارداد پیوست ) به دلیل هزینه های اجرای طرح پارکبان در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

 

جلسه ساعت 15 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

 

صورتجلسه شماره 58 مورخ 25/09/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون روز دوشنبه مورخه 25/09/98 ساعت 12 با حضور دو تن از اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم شهرسازی جناب آقای مهندس گلدادی و مدیر محترم شهرداری منطقه دو جناب آقای مهندس نقیب و جناب آقای قلیچی مدیر محترم املاک و حقوقی و جناب آقای دکتر محمدپور نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا  تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، ضمن عرض خیر مقدم و تشکر جهت حضور در جلسه، خدمت حاضرین، درخصوص موضوع جلسه که بررسی نحوه اجرای بازگشایی خیابان قیام تا دانشگاه دولتی بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند بازگشایی مسیر فوق کاملا عام المنفعه است و به جهت کاهش بار ترافیکی شهر و ... مزایای فراوانی دارد.

در ادامه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون، با توجه به عدم به حدنصاب رسیدن اعضای حاضر در جلسه، جلسه را خاتمه دادند.

جلسه ساعت  12:30 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 57 مورخ 06/09/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 06/09/98 ساعت 12 با حضور اکثر اعضای محترم کمیسیون و  معاونت محترم شهرسازی جناب آقای مهندس گلدادی و مدیر محترم شهرداری منطقه یک جناب آقای مقدمی و جناب آقای موسی مسئول محترم واحد املاک و هیات امنای محترم مسجد انقلاب، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید در ابتدا جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و جناب آقای امانی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی، ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین در جلسه در خصوص موضوع جلسه که رسیدگی به درخواست هیات امنای مسجد انقلاب که به کمیسیون تلفیقی ارجاع شده بود مطالبی را عنوان نمودند و تاکید داشتند هویت تاریخی بجنورد از مسجد انقلاب آغاز شد لذا پایگاه اصلی و کلیدی انقلاب در بجنورد مساجد بوده ضمن اینکه مساجد تنها وظیفه تبیین معارف و ارزش‌های انقلابی را ندارند؛ بلکه مساجد وظیفه انتقال فرهنگ و جامعه‌پذیری را نیز دارند و ارزش‌ها را از نسل قدیم به نسل جدید منتقل می‌کنند و اگر درخواستی از سوی هیات امنای مساجد مطرح می گردد کاملا عام المنفعه است و برای کل شهروندان مطرح می گردد . در ادامه پس از بحث و بررسی به شکل زیر تصمیم گیری شد.

 1- نامه شماره 37/100/98 مورخ 6/7/98 هیات امنا و شورای فرهنگی مسجد انقلاب بجنورد در خصوص صدور پروانه رایگان جهت زمین موقوفه جوار مسجد که سالهاست بصورت گودالی بزرگ و خطرساز وجود دارد در جلسه مطرح ، با توجه به اعلام دیدگاههای مختلف از سوی معاونت محترم شهرسازی و مدیریت محترم منطقه یک  و مسئول محترم املاک و هیات امنای محترم مسجد، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود موضوع در کمیسیون توافقات شهرداری بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.                 

جلسه ساعت 15 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه  شماره 56 مورخ 28/08/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون روز سه شنبه  مورخ 28/08/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی مهرماه سال 1398 و تطبیق آن با بودجه مصوب مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه جناب آقای پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری و سرکار خانم اکبر زاده مدیر محترم دفتر فنی و جناب آقای ارزمانی مسئول محترم بودجه و جناب آقای احمدی معاونت محترم اجرایی منطقه دو و جناب آقای معجزه معاونت محترم اجرایی منطقه یک  به ارائه گزارش در این خصوص پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به مراجعات مکرر شهروندان و اعلام نارضایتی در زمینه پرکاری وحفاری های صورت گرفته در سطح شهر، مقرر شد جلسه ای با ادارات خدمات رسان و شهرداری محترم جهت تعیین تکلیف وضعیت پرکاری حفاری ها در شورای اسلامی برگزار گردد.

2- مقرر شد جهت ارزیابی اجرای آسفالت در سالهای 97 و 98 مقایسه تطبیقی در این خصوص از سوی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری به شورای اسلامی ارسال گردد.

3- مقرر شد ظرف مدت یکماه چراغهای پل 19 مهر به شکل استاندارد تعیین شده تعویض و اصلاح گردد.

4- مقرر شد شهرداری محترم لیست پروژه هایی که از محل تملک دارایی اعتبار آن باید تخصیص داده شود به شورای اسلامی ارسال نماید.

5- با توجه به تاکید و اصرار اعضای محترم کمیسیون مبنی بر الزام تکمیل مطالعات و اجرای بازگشایی خیابان قیام به دانشگاه ، مقرر شد کتبا موانع و مشکلات اجرایی در این خصوص به شورای اسلامی ارائه گردد.

6- مقرر شد از سوی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی برآورد جامعی از مساحت مورد نیاز زیرسازی و آسفالت شهر بجنورد که در بودجه سال 99 پیش بینی می گردد ارسال شود.

7- مقرر شد مدیران محترم مناطق گزارشی از پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی آن کمتر از 40% بوده را به همراه دلایل و مستندات به شورای اسلامی ارائه نمایند.

8- مقرر شد جلسه ای مشترک با آب منطقه ای خراسان شمالی جهت تعیین تکلیف کف سازی و بدنه سازی مسیلهای باقی مانده شهری و حریم آنها از جنبه قانونی برنامه ریزی گردد.

9- مقرر شد پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی سه ماهه ارسال و بررسی گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 55 مورخ 21/08/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون روز سه شنبه مورخ21/08/98 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-رونوشت نامه شماره 80573/10/98 مورخه 23/7/98 شهرداری عنوان معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص تخصیص قیر رایگان از محل منابع بازآفرینی در جلسه مطرح، مقرر شد معاونت محترم فنی شهرداری گزارش آماری از قیرهای دریافتی از محل منابع بازآفرینی شهری را جمع بندی و به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

2- رونوشت نامه شماره 73985/10/98 مورخه 6/7/98 شهرداری عنوان معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص خدمات دهی ناوگان اتوبوس در مسیر ارکان در جلسه قرائت شد.

3- رونوشت نامه شماره 11246/31/41 مورخه 8/8/98 مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی عنوان سرپرست محترم شهرداری بجنورد در خصوص تغییر چراغهای راهنمایی از دو زمانه به سه زمانه در جلسه مطرح ، مقرر شد معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری توضیحات فنی مورد اشاره درجلسه را مکتوب و همچنین درخواست جلسه مشترک را با مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری داشته باشند .

4- درخواست مورخه 2/6/98 اهالی خیابان تختی که در دبیرخانه شورا به شماره 1735/5/98/ش مورخه 18/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص آسفالت کوچه های فرد خیابان تختی، در جلسه مطرح، کمیسیون با توجه به سابقه و بازدید میدانی و پیگیریهای متعدد اعضا مقرر نمود مکاتبه ای از سوی شورای اسلامی جهت در  اولویت قراردادن آسفالت و اصلاح زیرسازی کوچه های خیابان تختی انجام گیرد.

5- نامه شماره 1850/5/98/ش مورخه 6/8/98جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص پیشنهاد اولویتهای کمیسیونها در بودجه سال 99 شهرداری در جلسه مطرح، مقرر گردید در این خصوص مکاتبه لازم با معتمدین محلات صورت پذیرد و اعضای محترم کمیسیون نیز موارد پیشنهادی را به صورت مکتوب اعلام نمایند.

6- نامه مورخه 16/7/98 ساکنین محترم کوچه جاجرمی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1736/5/98/ش مورخه 18/7/98 به ثبت رسیده است در خصوص تعیین و تکلیف و پاکسازی منزل خالی از سکنه که در محله موجب تجمع زباله ها و زاد و ولد حیوانات شده است در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود پس از طی شدن روال حقوقی موضوع با تامین ماشین آلات مورد نیاز اقدام لازم مبذول گردد. 

7- مقرر شد پیرو نامه شماره 1755/5/98/ش مورخه 21/7/98 گزارش کار و درآمد و هزینه عملکرد پارکبان  مکاتبه مبنی بر تدوین هر چه سریعتر آمار و گزارش و ارائه آن به شورای اسلامی ارسال گردد.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 54 مورخ 10/07/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون های عمران، معماری و شهرسازی_برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و خدمات محیط زیست شهری

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه  مورخ10/07/98 ساعت 10 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 72716/10/98 مورخه 3/7/98 شهرداری در خصوص اجرای تفاهم نامه فیمابین شهرداری و حسینیه علی ابن ابیطالب (ع) و تمدید آن با توجه به اینکه زمین اولیه تحت مالکیت حسینیه واقع در محدوده حمام سراب در تصرف شهرداری جهت استفاده پارکینگ می باشد، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت می نماید.

2- نامه شماره 68836/10/98 مورخه 25/6/98 شهرداری در خصوص احداث مجموعه های پذیرایی در پارکهای سطح شهر در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید مقرر شد برابر رای شورای عالی سرمایه گذاری اقدام گردد و در جهت حفظ فضای سبز نیز دقت نظر صورت گیرد.

3-نامه شماره 74551/10/98 مورخه 7/7/98 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه شهرداری با عنایت به ضرورت احداث ساختمان آتش نشانی در شهرک فرهنگیان به منظور جذب اعتبارات دولتی و همچنین ضرورت آماده سازی و تعمیر ماشین آلات عمرانی و.... در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاح بودجه سازمان آتش نشانی و بند 1 و 2 و 3 جدول پیوست موافقت نمود و بقیه درخواستهای اصلاح بودجه مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد که طی نشست با کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی و ورزش و جوانان بقیه موارد بررسی گردد.

جلسه ساعت 11 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه  شماره 53 مورخ 10/07/98 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون روز سه شنبه  مورخ10/07/98 ساعت 11 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 17/18084/7911 مورخه 7/7/98 مدیر محترم آموزش و پرورش بجنورد مبنی بر اعلام نرخ سرویسهای مدارس شهری بجنورد با توجه به برگزاری جلسات تخصصی در این خصوص در کارگروه ماده 18، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با افزایش بین5/17 % -02/18 % (در بعضی آیتم ها به واسطه رند شدن اعداد درصد دارای نوسان می باشد) نرخ سرویسهای مدارس شهری وشهرکهای حومه بجنورد به شرح جدول ذیل اعلام موافقت نمودند.

(قیمتها به تومان)

سطــح شهـــر

ردیف

دست اندرکاران

سواری

ون

مینی بوس

1

راننده

82500

72500

60000

2

شرکت طرف قرارداد

3000

2500

4500

3

کارگروه آموزش و پرورش

(مدرسه ، سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان)

2500

2000

1500

4

جمع هزینه ها

88000

77000

66000

شهرک فرهنگیان وگلستان (به داخل شهر)

ردیف

دست اندرکاران

سواری

ون

مینی بوس

1

راننده

91000

80000

66000

2

شرکت طرف قرارداد

3000

2500

4500

3

کارگروه آموزش و پرورش

(مدرسه ، سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان)

2500

2000

1500

4

جمع هزینه ها

96500

84500

72000

             

 

2- نامه شماره 66747/10/98 مورخه 17/6/98 شهرداری در خصوص تعیین و تکلیف درخواست نیروی انتظامی مبنی بر انتقال مالکیت زمین واگذار شده به کلانتری 12 واقع در بلوار امام رضا (ع)، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، با انتقال سند مالکیت زمین مشروط به اینکه فرماندهی محترم نیروی انتظامی زمین مذکور را با قیمت کارشناسی خرید نمایند اعلام موافقت نمودند.

3- نامه شماره 58080/10/98 مورخه 27/5/98 شهرداری در خصوص دستور استفاده از مصالح سبک در پروژه های عمرانی مناطق و مرکزی شهرداری با توجه به صورتجلسه شماره 48 مورخه 3/4/98 کمیسیون عمران، معماری وشهرسازی در جلسه قرائت شد.

4- رونوشت نامه شماره 52882/10/98 مورخه 13/5/98 شهرداری عنوان ریاست محترم داشنگاه دولتی بجنورد در خصوص اطلاع رسانی خط جدید در سال تحصیلی در جلسه قرائت شد.

5- نامه شماره 3615/121/982 مورخه 01/7/98 و نامه شماره 3121/121/981 مورخه 5/6/98 مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان در خصوص مجموعه سبزه میدان و حمام عسگری و ضرورت ساماندهی وضعیت موجود این اماکن، درجلسه مطرح، مقرر شد موضوع در حوزه شهرسازی با واحدهای املاک و حقوقی بررسی و با دعوت از متخصصین و مالک در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

6- رونوشت نامه شماره 2451/121/982 مورخه 3/5/98 مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان شمالی عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان در خصوص بازآفرینی شهری مقبره شهدا در محله جوادیه، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی، مقرر نمود واحد حقوقی و املاک درحوزه شهرسازی موضوع مالکیت را بررسی و در خصوص اجرای بهسازی پارک مذکور صریحا اظهار نظر فرمایند.

7- با توجه به طرح موضوع ایجاد فضای سبز در محله تپه سنجر توسط جناب آقای مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری که درگذشته بر اثر سرمازدگی گونه های سرو نقره ای از بین رفته اند و بحث و بررسی در این خصوص، مقرر شد روابط عمومی شورای اسلامی بازدیدی را از منطقه مذکور جهت نهال کاری و گل کاری تپه سنجر با نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری (جناب آقای مستوفیان) و مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر هماهنگ نمایند.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 52 مورخ 03/07/98 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون های عمران، معماری و شهرسازی _ برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و خدمات و زیست شهری

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه  مورخ03/07/98 ساعت 14 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و جناب آقای گریوانی ریاست محترم کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 1. نامه شماره 59753/10/98 مورخه 2/6/98 شهرداری در خصوص ارائه طرح جایگزینی رانندگان بازنشسته در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود. مشروط به اینکه به تعداد کسری نیروی انسانی که به جهت بازنشستگی نیروها بر شهرداری تحمیل می گردد و از سوی دیگرمجوز بکارگیری نیروی انسانی نیز مقدور نمی باشد منطبق با طرح ارائه شده از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار گردد.
 2. بررسی نامه شماره 61482/10/98 مورخه 5/6/98 شهرداری در خصوص واگذاری زمین جهت احداث دی کلینیک که فارغ از قرارداد پروژه هماگ می باشد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با واگذاری زمین جهت احداث دی کلینیک براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری اعلام موافقت نمود.
 3. نامه شماره 69712/10/98 مورخه 27/6/98 شهرداری در خصوص تهاتر ملک انتهای خیابان قیام باغ اردشیرخان با تامین اجتماعی با نرخ کارشناسی روز، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.
 4. نامه شماره 58523/10/98 مورخه 28/05/98 شهرداری در خصوص اجرای شهربازی باباامان و اعلام آمادگی سرمایه گذار جهت اجرای سایر فازها در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی در حضور سه عضو با دو رای آقایان گریوانی و امانی مبنی بر واگذاری زمین پارکینگ مخالفت نمود و از نظر ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی جناب آقای جباری باید با توجه به قرارداد منعقده با سرمایه گذار ارائه طریق شود.

جلسه ساعت 16 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره 51 مورخ 28/5/98 شورای اسلامی شهر بجنورد
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و برنامه، بودجه و سرمایه گذاری

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ28/5/98 ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای جباری ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و جناب آقای موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون، درخصوص نامه های رسیده به کمیسیون تلفیق مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه تک به تک نامه های واصله قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
1- نامه شماره 14979/10/98 مورخه 15/2/98 شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی تا فرودین 98 پروژه های عمرانی در جلسه قرائت شد.
2- نامه شماره 28301/10/98 مورخه 20/03/98 شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی اردیبهشت 98 پروژه های عمرانی در جلسه قرائت شد.
3- نامه شماره 43183/10/98 مورخه 24/04/98 شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی خردادماه 98 پروژه های عمرانی در جلسه قرائت شد.
4- نامه شماره 56755/10/98 مورخه 15/2/98 شهرداری در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی تیرماه 98 پروژه های عمرانی در جلسه قرائت شد.
5- با توجه به توضیحات ارائه شده در این جلسه ، مقرر شد جلسه ای شنبه مورخه 2/6/98 ساعت 10 صبح در خصوص گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و تطبیق آن با بودجه و تعیین اولویت بندی پروژههای انجام نشده 6 ماهه اول سال 98 برگزار گردد.

 

 

صورتجلسه شماره50 مورخه 26/05/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 26/05/98 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و مدیران و کارشناسان محترم مدعو جلسه تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که ساماندهی حاشیه شهر بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند.
در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دستور کار جلسه به شرح ذیل پرداختند.
1- پیگیری و بهره برداری از سالن ورزشی جوادیه
2- بازگشایی خیابان قیام تا دانشگاه دولتی
3- تسریع در احداث پارک 10 هکتاری شهرک گلستان
4- تسریع در تحویل پارک شهرک فرهنگیان توسط اداره کل راه و شهرسازی
5- ارائه پیشنهاد ایجاد دفاتر تسهیلگری در شهرک گلستان و فرهنگیان به ستاد بازآفرینی شهری استان
6- پیگیری تحویل 8/8 هکتار از اراضی شهرک گلستان توسط اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری و انجام مقدمات توافق بازگشایی مسیر شمالی شهر از محور جوادیه تا کمربندی ورودی مشهد و دادن معوض به مالکین از زمینهای تحویلی شهرک گلستان
7- عدم اخذ عوارض ورودی به محدوده و صدور پروانه ساختمانی بمنظور عامل تشویقی جهت تسریع در بازگشایی مسیرها
8- برگزاری نشست با آب و فاضلاب استان جهت تامین آب فضای سبز شهرک گلستان
9- انجام اصلاح هندسی و نقشه برداری منطقه حصار شیرعلی با رویکرد حفظ و نگهداری باغات منطقه
10- انجام طرح احداث خیابان بهداشت تا میدان دفاع مقدس که محوری موازی با کمربندی می باشد برداشتی جهت میزان تملک با مالکین صورت گیرد .
11- در بازگشایی ها مراتب کتبا به اداره برق اطلاع رسانی شود جهت جمع آوری تیرهای برق آن نواحی
جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره49 مورخه 18/04/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

 پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 18/04/98 ساعت12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون و سرکار خانم برادران مدیرعامل محترم موسسه خیریه محسنین و نماینده محترم آب و فاضلاب خراسان شمالی جناب آقای گریوانی و مدیران و کارشناسان محترم شهرداری تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه شهرداری مبنی بر واگذاری زمین به موسسه خیریه محسنین و  رسیدگی و مرمت بنای منبع آب واقع در خیابان امام خمینی شرقی (ره) بنا به درخواست شهروندان بجنوردی بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر وکیلی مدرس دانشگاه و مشاور محترم اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در خصوص ضرورت دو مهم در بنای منبع آب به شرح ذیل تاکید داشتند الف:انجام مطالعات ژئوتکنیک محدوده مورد نظر منبع آب ب: بررسی کنترل عملکردی بنا به لحاظ سازه ای و از طریق نقشه برداری، سپس هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوعات ارائه شده پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-نامه شماره 38377/12/98 مورخه 12/4/98 شهرداری در خصوص واگذاری زمین به موسسه خیریه محسنین به مقدار 200 متر مربع واقع در خیابان اشراق (ضلع غرب میدان بار ) مجاور زمین واگذار شده به مجمع خیرین سلامت با حفظ مالکیت شهرداری ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود.

2- درخواست تعدادی از شهروندان محترم بجنوردی که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 527/5/98/ش مورخه 4/3/98 به ثبت رسیده است در خصوص رسیدگی و مرمت بنای منبع آب واقع در خیابان امام خمینی شرقی (ره) در جلسه مطرح، با توجه به اظهار نظر جناب آقای مستوفیان نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و جناب آقای گریوانی نماینده محترم اداره آب و فاضلاب شهری و جناب آقای مقدمی نماینده محترم شهرداری، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود کارگروهی متشکل از اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و اداره آب و فاضلاب شهری و شهرداری و نمایندگان محلی و نماینده شورای اسلامی و اساتید مرتبط در محل اداره کل میراث فرهنگی تشکیل گردد و مسائل اجرایی و فنی و حقوقی منبع آب بررسی و منجر به عقد تفاهم نامه چند جانبه گردد و نتیجه جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره48 مورخه 03/04/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 03/04/98 ساعت12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس رمضانی و سرکار خانم کیانمهر نماینده محترم اداره کل راه و شهرسازی و مدیرعامل محترم و کارشناسان شرکت سبک سازان شرق و معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب اقای پارساپور و کارشناسان محترم شهرداری تشکیل گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه که کاهش مصارف انرژی در حوزه ساخت و ساز، نظام مهندسی ساختمان بود و مصوباتی که شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص داشتند مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس رمضانی  کلیاتی را در خصوص کاهش مصارف انرژی در حوزه ساخت و ساز و  مبحث مقررات ملی ساختمان ارائه نمودند .

سپس جناب آقای خدابنده و نماینده محترم شرکت سبک سازان شرق طرح خود در قالب بتن سبک اتوکلاو شده که تولید خود شرکت می باشد را ارائه و در ارائه خود ببه موضوعاتی از قبیل معرفي بتن سبک، فرايند توليد بتن AAC، جمع شدگی ناشی از خشک شدن، عايق بودن بتن سبک AAC، مقاومت در برابر زلزله و آتش، کاربري آسان، حمل ونقل ارزان وآسان، افزايش سرعت احداث بنا و کاهش هزينه نيروي كار، صرفه جويي در مصرف مصالح پوششي و ملات مصرفي، كاهش هزينه هاي سرمايش و گرمايش و صرفه جويي در مصرف انرژي، مزاياي اقتصادي مزاياي زيست محيطي بتنAAC در ايران، دلایل ضرورت حذف آجرپرداختند و اعلام نمودند که در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت (سال 1396) در مقاله ای تحت عنوان ( ارزیابی حرارتی و صوتی مصالح ساختمانی رایج به عنوان پوسته خارجی ساختمان) مقایسه انواع محصولات از جمله سفال و لیکا و پرلیت و تری دی پنل را انجام داده و بلوک AAC را مناسب ترین دیوار معرفی کرده است.

در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص طرح ارائه شده پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس رمضانی ، مقرر گردید مطابق با قوانین مربوط به مقررات ملی ساختمان، طرح الزام استفاده از مصالح استاندارد و سبک (سبک سازی ساختمان و الزاما بتن ACC) در گروههای مختلف ساختمانی از طریق کمیته مصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیات چهار نفره پیشنهاد گردد و در صورت تایید و اعلام به شهرداری ، شهرداری محترم در زمان بررسی عدم خلافی ساختمان و صدور پایانکار مبحث فوق را مد نظر قرار و کنترل نماید.

2- مقرر گردید نماینده ای از شورای اسلامی شهر جهت عضویت در کمیته مبحث 19 مقررات ملی ساختمان معرفی گردند.

3- مقرر گردید سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شورای اسلامی شهر ، مقدمات برگزاری همایش با موضوع  بهینه سازی مصرف انرژی را برنامه ریزی نمایند.

در انتهای جلسه کارشناسان محترم شرکت مکعب تاک به بیان فعالیتهای خود در حوزه روابط عمومی و تبلیغات وسمینارهای برگزار شده پرداختند.

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره47 مورخه 24/02/98 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 24/2/98 ساعت10 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه تک به تک مکاتبات واصله قرائت گردید و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 10458/10/97 مورخه 18/11/97 شهرداری در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و با توجه به اظهار نظر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع که گزارش فوق انحرافی از بودجه ندارد در جلسه قرائت گردید.

2- نامه شماره 101676/10/97 مورخه 13/11/97 شهرداری در خصوص درخواست رانندگان تاکسیهای تلفنی و اینترنتی در جلسه قرائت گردید.

3- نامه شماره 119979/10/97 مورخه 21/12/97 شهرداری در خصوص بازگشایی معبر 42 متری ضلع شرقی جهت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری 16 متری اول ، دوم و سوم و گزارش شهرداری منطقه دو در کمیسیون مبنی بر توافقات و تملک املاک براساس محدودیت منطقه ، مقرر گردید مکاتبه جهت پیگیری تامین اعتبار با استانداری محترم و فرمانداری محترم صورت پذیرد.

4- نامه شماره 3834/10/98 مورخه 18/1/98 شهرداری در خصوص گزارش ماده یخ زدا و استعلامات صورت پذیرفته در جلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت 12 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره46 مورخه 20/12/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 20/12/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی امکان سنجی و تبیین انعقاد قرارداد خط ریلی (قطار شهری بجنورد)  بود مطالبی را عنوان و لزوم دعوت از مدیران متفاوت شهرداری را بیان و از عدم حضور دیگر کارشناسان شهرداری گلایه نمودند و همچنین با توجه به حد نصاب نرسیدن کمیسیون از عدم استقبال اعضای شورا که عضو کمیسیون هستند نیز گلایه نمودند .

در ادامه حاضرین پیشنهادات خود رادر خصوص دستور جلسه  ارائه نمودند . و با توجه به حد نصاب نرسیدن کمیسیون ، تصمیم گیری هم اتخاذ نگردید.

 

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره45 مورخه 14/12/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 14/12/97 رأس ساعت:3012 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه که ارزیابی ترافیکی شهر بجنورد و برسی راهکارهای حل مسائل ترافیکی  بود مطالبی را عنوان و لزوم دعوت از مدیران متفاوت شهرداری را بیان و از عدم حضور دیگر کارشناسان شهرداری گلایه نمودند و همچنین با توجه به حد نصاب نرسیدن کمیسیون از عدم استقبال اعضای شورا که عضو کمیسیون هستند نیز گلایه نمودند .

در ادامه حاضرین پیشنهادات خود رادر خصوص دستور جلسه  ارائه نمودند و پیشنهاداتی در جهت کاهش ترافیک به شرح ذیل عنوان شد.

1- معابر شهری بجنورد طی برنامه بلند مدت عابر محور در نظر گرفته شوند.

2- مسیر دوچرخه در معابر تعریف شود.

3-کیفیت و نوسازی حمل و نقل عمومی افزایش داده شود.

4- در برنامه ریزی شهری عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی در خیابانهای مرکزی با هدف ایجاد فضاهای پیاده مدار ممنوع شود.

5- به آسفالت و لکه گیری معابر شهری توجه بیشتری شود.

6- اعتباراتی در زمینه فرهنگسازی ترافیک در نظر گرفته شود.

7- دوربین های نظارت بر ترافیک در شهر بجنورد مستقر گردد و در راستای حذف سرعتگیرهای شهری اقدام گردد.

8- تابلوهای bms در تقاطع ها استفاده شود .

9- مسائل تقاطع های مهم شهر شناسایی و جهت حل مسائل ترافیکی اقدام گردد.

10- در کوچه های فرعی منتهی به خیابانهای اصلی و پرتردد شهری که تابلوهای توقف ممنوع دارند پلیس راهور اعمال قانون مناسب را بیشتر از گذشته صورت دهد .

11- مطالعات در خصوص جاذبه های سفر به مرکز شهر شناسایی و جاذبه های به دست آمده به نقاط دیگر شهر انتقال داده شود.

12- جلسات آسیب شناسی با مشاور طرح ترافیک در شهر بجنورد برگزار گردد.

13- اعتبارات خاص برای حل معضلات ترافیکی در نظر گرفته شود.

14- و...

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

  

 

 

صورتجلسه شماره44 مورخه 06/12/97 تلفیقی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و محیط زیست شهری

 

پیرو دعوت قبلی جلسه تلفیقی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه  مورخ 06/12/97 رأس ساعت:3012 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و جناب آقای گریوانی رییس محترم کمیسیون خدمات  محیط زیست شهری ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی مسائل و مشکلات شهرک فرهنگیان بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه اهالی محترم شهرک فرهنگیان به بیان مسائل و مشکلات محله خود پرداختند و درخواست داشتند که شورای اسلامی به عنوان پارلمان محلی به این مباحث ورود پیدا کند

سپس اعضای محترم کمیسیون و حاضرین پیشنهادات خود را ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با توجه به درخواست اهالی شهرک فرهنگیان مقرر شد طی مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی  اجرای  طرح ورودی این شهرک با تاکید بر محور 32 متری توسط مشاور طرح مورد بررسی قرار گیرد و مراتب به شورای اسلامی شهر جهت بهره برداری ارائه گردد.

2-مقرر گردید در صورت تامین اعتبارات دولتی و مد نظر قرار دادن طرح تفضیلی ، اجرای طرح جاده سلامت شهرک فرهنگیان در دستور کار شهرداری محترم  قرار گیرد .

3- مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف 7 هکتار از اراضی و تبدیل آن به پارک در شهرک فرهنگیان اقدام لازم مبذول گردد (با توجه به فرارسیدن هفته درختکاری در صورت امکان در این مکان جشن درختکاری انجام برگزار گردد).

4- با توجه به اظهار نظر رئیس محترم راهنمایی و رانندگی جناب آقای پرویزیان در خصوص  کندی ترافیک در محور میدان خرمشهر که محل اتصال کمربندی مدرس و خیابان  امام خمینی (ره) و ورودی شهرک فرهنگیان می باشد و میدان مذکور به لحاظ شکلی ،تناسبی با رینگ پیرامون ندارد و وجود دو دستگاه خودپرداز بانک تجارت  نیز مزید بر علت شده است ،مقرر گردید معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری موضوع را بررسی و گزارش آن را جهت اعلام نظر به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

5- با توجه به درخواست اهالی شهرک فرهنگیان و لزوم استقرار نیروهای انتظامی در محل شهرک ، مقرر شد طی مکاتبه ای با فرماندهی محترم انتظامی لزوم جانمایی کلانتری در محل متناسب به ضوابط و قوانین پیگیری گردد.

6- مقرر گردید طی مکاتبه ای با شرکت آب و فاضلاب شهری،  آسفالت معابر و پرکاری مسیرهای حفاری شده توسط این شرکت سریعا ترمیم گردد.

7- با توجه به پروانه های صادر شده که طبق نظر اهالی محترم محل خلاف طرح تفضیلی می باشد در محل ورودی شهرک( غرب کارخانه ماکارونی )، مقرر گردید معاونت محترم شهرسازی شهرداری موضوع مذکور را بررسی و گزارش آن را جهت بهره برداری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

8- مقرر گردید جاده ورودی شهرک فرهنگیان توسط شهرداری در صورت مساعد بودن شرایط جوی لکه گیری و آسفالت گردد.

9- مقرر گردید سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در بلوارهای شهرک از گل های رز خریداری شده استفاده نماید.

10- مقرر گردید در صورت امکان سازمان حمل و نقل و بار و مسافر نسبت به خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی در روزهای تعطیل اقدام نماید .

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره43 مورخه 29/11/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 29/11/97 رأس ساعت:3012 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه که گزارش عملکرد 9 ماهه معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد(مقایسه تطبیقی مالی و عملکردی پروژه های آسفالت و جدول گذاری بودجه سال 1397)و درخواست های شهروندان  بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و حاضرین پیشنهادات خود را ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد با توجه به ارسال دعوتنامه به شماره 3250 /5/97 /ش مورخه 27/11/97 به شهرداری محترم بجنورد دلیل عدم حضور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری جناب آقای پارساپور و کارشناسان محترم شهرداری در جلسه مذکور با توجه به اینکه دستور جلسه خاص گزارش عملکرد معاونت مذکوربرنامه ریزی گردیده بود ، کتبا درخواست گردد .

2- مقرر شد معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب آقای پارساپور گزارش دقیقی از طرح و برنامه های عمرانی در شهر بجنورد که در سال 97 اجرا شده است و اولویتهای اجرایی را کتبا به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

3-  با توجه به طرح مسئله شرکت ارفع سازان تجلی مبنی بر طلب شرکت از شهرداری و طلب مصالح ساختمانی اصولی از شرکت مذکور و درخواست تهاتر پرونده مصالح ساختمانی اصولی (مهناز رحیمی) به مبلغ 715/145/161 ریال و پرونده رسول مطرانلویی به مبلغ 386/846/399 ریال و کسر آن از محل طلب شرکت ارفع سازان تجلی و صدور چک در وجه شهرداری منطقه دو ، در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود  درخواست ایشان جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری محترم ارسال گردد.

4- با توجه به طرح مسئله درخواست آقای محمد علی فیوضات مبنی بر صدور مجوز ساخت در 6 سقف جهت ملک خویش واقع در خیابان نواب صفوی کوچه شهید سرایدار پلاک 5 ، با توجه به اینکه ملک ایشان دارای دو گذر 8 و 10 متری و مشرف به پارک می باشد، کمیسیون پس از بحث و بررسی و طبق نظر کارشناسی ریاست کمیسیون و موافقت اعضاء با احداث 6 سقف موافقت و مقرر گردید موضوع جهت برسی در صحن علنی با حضور معاونت شهرسازی بررسی نهایی گردد.

5- با توجه به حضور نماینده شهرک فرهنگیان جناب آقای اخلاقی و بیان مسائل و مشکلات شهرک ، مقرر شد جلسه آینده کمیسیون با موضوع بررسی مشکلات شهرک فرهنگیان و با حضور نماینده محترم استانداری ، نماینده محترم راه و شهرسازی ، نماینده محترم فرماندهی انتظامی ، نماینده محترم پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونین محترم شهرداری ( شهرسازی،فنی و امور زیربنایی ، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک) و مدیریت منطقه دوشهرداری و سازمان حمل و نقل و بار و مسافر تشکیل گردد.

 

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره42مورخه 24/11/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ24/11/97 رأس ساعت:3012 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه، در خصوص دستور کار جلسه که گزارش عملکرد 9 ماهه معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و حاضرین پیشنهادات خود را ارائه نمودند و با توجه به سوالات مطرح شده از سوی رییس محترم کمیسیون از معاونت محترم فنی و امور زیربنایی و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- مقرر شد برابر سنوات گذشته اولویت اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر از شورای اسلامی شهر کسب تکلیف گردد .

2- مقرر شد معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب آقای پارساپور گزارش دقیقی از مساحت آسفالتی که در شهر بجنورد در سال 97 اجرا شده است را در جلسه آینده اعلام نمایند .

3- مقرر شد جلسه آتی کمیسیون با موضوع بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری بجنورد مبنی بر مقایسه تطبیقی مالی و عملکردی پروژه های آسفالت و جدول گذاری بودجه سال 1397 برگزار گردد .

 

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره41مورخه 17/11/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ17/11/97 رأس ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که عملکرد شهرداری (معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری ) در حفاظت از سرمایه های ساختاری با رویکرد مدیریت زمستانی شهر بجنورد بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و حاضرین پیشنهادات خود را ارائه نمودند. و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- مقرر شد مکاتبه ای با شهرداری بجنورد در زمینه پیش بینی تمهیدات مدیریت زمستانی پیش از فصل زمستان برنامه ریزی گردد و به لحاظ آنکه نمک در زمینه فضای سبز و گیاهان و آبهای زیرزمینی و حیات جانوری و تخریب آسفالت تاثیرات سوء فراوان و ماده شیمیایی cla در شهرهایی نظیر همدان ، کرمانشاه ، تبریز تولید و قیمت مناسب دارد و تاثیرات مخرب زیست محیطی ندارد و از سنوات آتی جایگزین نمک پاشی در خیابانها و معابر گردد.

2- مقرر شد با توجه به حضور جناب آقای متقیان مدیر محترم آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی در خصوص صدور کارت جهت تردد با ناوگان حمل و نقل عمومی برای دانش آموزان مدرسه مذکور و در نظر گرفتن تسهیلات ویژه کودکان استثنایی اقدام لازم مبذول گردد و همچنین جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران شهرداری در محل مدرسه استثنایی هماهنگ گردد.

3- با توجه به حضور احدی از اهالی محترم تقاطع غیر همسطح 19 مهر و بیان مسائل و مشکلات ساکنین و کاسبین محله مذکور ، مقرر شد بازدیدی با حضور اعضای محترم کمیسیون و مدیران شهرداری از محل فوق هماهنگ گردد.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره40مورخه 9/11/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه مورخ9/11/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که  مدیریت بحران معابر منتهی به جاده بش قارداش و باباامان و  بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه اعضای محترم کمیسیون و حاضرین پیشنهادات خود را ارائه نمودند. و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

1- مقرر شد شهرداری محترم نسبت به تکمیل مسیر جمع آوری آبهای سطحی در سال 1398 اقدام لازم را مبذول نماید .

2- در صورت امکان مقرر گردید اداره کل بحران استانداری خراسان شمالی زمینه برگزاری جلسه ای مشترک با جناب آقای استاندار و اعضای محترم شورا واداره کل بحران استانداری را جهت مدیریت بحران شهر بجنورد فراهم نماید .

3- مقرر شد شهرداری محترم نسبت به تکمیل مسیر جاده قیام به داشنگاه دولتی را  در سال 1398 در دستور کار خود قرارداده و اعتبارات مورد نیاز را تخصیص نماید .

4- مقرر شد از سوی شورای اسلامی برنامه ریزی لازم جهت آموزش مباحث مرتبط اولیه مدیریت  بحران به شورایان محلات فراهم گردد و با اداره کل محترم بحران استانداری جهت حضور اساتید مرتبط هماهنگی لازم بعمل آید .

5-  مقررشد شهرداری محترم جهت تشکیل ستاد و  اتاق مانیتورینگ در مواقع بحران  برنامه ریزی لازم را مبذول نماید .

6- مقرر شد شهرداری محترم جهت ساخت ایستگاه آتش نشانی فرهنگیان در بودجه سال 1398 اقدام لازم را مبذول نماید .

7- با توجه به حضور جناب آقای حبیب ا... ناصری و توضیحات ایشان مبنی بر درخواست پاسخ شهرداری که در دبیرخانه شورا به شماره 2056/5/97/ش مورخه 9/8/97 به ثبت رسیده است ،در جلسه مطرح ، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود درخواست ایشان جهت بررسی و اعلام نظر ظرف مدت 48 ساعت به شهرداری محترم ارسال گردد.

جلسه ساعت 14:30 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره39مورخه 1/11/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه مورخ1/11/97 رأس ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که  بررسی طرحهای عمران ، معماری و شهرسازی پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون جهت لحاظ در بودجه سال 1398 شهرداری و  بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه از اعضای محترم کمیسیون پیشنهادات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند.

1- بازنگری طرح جامع ترافیک شهر بجنورد و طرح آرامسازی ترافیک شهری

2- احداث ترمینال برون شهری مسافر شهر بجنورد

3- انجام مطالعات و  پیاده سازی مد حمل و نقل دوچرخه در شهر بجنورد

4- ساماندهی پارک سوارهای مسافر در مسیر(اسفراین و آشخانه)

5- نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

6- اجرای روگذرهای مکانیزه در معابر اولویت دار با تاکید بر استفاده گروههای خاص

7- ساماندهی مسیل های شهری

8- احداث و توسعه جایگاه و مبلمان خاص دوچرخه و حفاظ های تنه درختان –شبکه پای درخت- آبخوری – سرویسهای بهداشتی شهری

9- احداث و راه اندازی بازار صنایع دستی

10- خرید مکان جهت احداث پژوهشکده فرهنگ و هنر

11- احیای سینما سعدی و قدس

12- تعیین و تکلیف بافت فرسوده در محدوده ای با 54 هکتار

13- تخصیص اعتبار جهت بازآفرینی شهری

14-طراحی و اجرای شهرکهای صنوف آلاینده با تاکید بر انتقال کارگاههای صنوف آلاینده

15- در نظر گرفتن چند بالابر برقی برای استفاده معلولین از ناوگان حمل و نقل عمومی

16- تملک و طراحی پارک موزه مقبره شهدا در چهارراه جوادیه

17- جانمایی و طراحی شهر کتاب بجنورد با رویکرد رگزاری نمایشگاههای کتاب و فرهنگ

18- ایجاد دفتر پژوهش و کنترل کیفیت

19- طراحی و اجرای خانه ملک الشعرای بهار

20- طراحی و اجرای فضاهای ورزشی ملات با تاکید بر مناطق حاشیه نشین

21- اعتبار ویژه شهرک فرهنگیان با رویکرد ساخت پارک وساماندهی شهرک

22- اعتبار ویژه شهرک گلستان با ریکرد تحول فیزیک و ساخت پارک

23- ساماندهی مسیل های شهری با رویکرد تفریحی ، ورزشی و ...

24- تخصیص اعتبار اجرای طرح استراتژی شهری cbs

25- احداث آتشنشانی ویژه بافت فرسوده شهری و حاشیه نشین

26- ساخت و جانمایی پناهگاههای شهری

27- طراحی و ساخت مجوعه فرهنگی و ورزشی بانوان

 

سپس نامه های رسیده به کمیسیون قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- با توجه به بررسی طرحهای پیشنهادی عمران ، معماری و شهرسازی جهت لحاظ در بودجه سال 1398 شهرداری توسط اعضای محترم کمیسیون، مقرر گردید 27 مورد عنوان شده در صدر صورتجلسه جهت  درج در بودجه به شهرداری محترم ارسال گردد.

2- نامه رانندگان محترم آژانسهای تلفنی در خصوص مشکلات رانندگان که در دبیرخانه شورا به شماره 2054/5/97/ش مورخه 9/8/97 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح مقرر شد نامه مذکورجهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری (سازمان حمل و نقل و بار و مسافر) ارسال گردد.

 

جلسه ساعت 15 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره38مورخه 24/10/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه مورخ24/10/97 رأس ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان مهدی حمیدی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک ،  امیر فاطمی مدیر محترم امور آبفا شهری و موسی گریوانی کارشناس آبفای شهری ، احسان رستمی کمند رئیس محترم گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری ، علی عابدی معاون محترم صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،داوود حسن دوست نماینده همیاران جوان شورای اسلامی ، موسی الرضا شادمهر نماینده محترم اهالی کوی  فرهنگیان و سرکار خانمها سمه عربی کارشناس صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، فائزه برات پور نماینده محترم همیاران جوان شورای اسلامی و پریسا وحدانی خبرنگار محترم روزنامه اترک و دیگر مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه پس از قرائت نامه های رسیده و بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 11495/32/41 مورخه 29/8/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح ماده 101 در جلسه قرائت گردید .

2- نامه شماره 11363/31/41 مورخه 26/8/97 مدیر کل محترم دفتر فنی ،امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص ابلاغ مصوبات سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در جلسه قرائت گردید .

3- نامه شماره 13661/31/41مورخه 19/10/97 مدیر کل محترم دفتر فنی ،امور عمرانی،حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی در خصوص تعبیه جزایر ایمن عابر پیاده  ، در جلسه مطرح کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به توضیحات جناب آقای احسان رستمی کمند رئیس محترم گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری و جناب آقای حمیدی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک ، مقرر نمود شهرداری محترم تمهیدات لازم را در این خصوص مبذول نماید .

4- درخواست مورخه 11/9/97  ساکنین محترم  16 متری اول ، دوم و سوم بلوار مدرس (کوی فرهنگیان)  که در دبیرخانه شورا به شماره 2468/5/97/ش مورخه 19/9/97 به ثبت رسیده است در خصوص اجرای شبکه فاضلاب شهری ، در جلسه مطرح ،در کمیسیون پس از بحث و بررسی و  با توجه به  توضیحات جناب آقای امیر فاطمی مدیر محترم امور آبفا شهری و موسی گریوانی کارشناس محترم آبفا مبنی بر اینکه جمع آوری فاضلاب بصورت ثقلی می باشد و توپوگرافی منطقه مذکور فاقد شیب مناسب به سمت نزدیکترین شبکه موجود می باشد بدین منظور جهت رفع این مشکل بازگشایی معبر 42 متری حد فاصل شهر و شهرک فرهنگیان (ضلع شرقی منطقه ) مورد نیاز می باشد که مراتب طی نامه شماره 5455/4/971 مورخه 8/10/91 با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده است ، مقرر گردید شهرداری محترم پیرو نامه شماره 2695/5/97 ش مورخه 10/10/97 و پیرو بند 4 صورتجلسه شماره 37 مورخه 17/10/97 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ، حدود عقب نشینی و اعتبار لازم برای اجراو بازگشایی معبر 42 متری حد فاصل شهر و شهرک فرهنگیان (ضلع شرقی منطقه ) را بررسی و طی گزارش آنالیز شده ظرف مدت یک هفته جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

5- با توجه به حضور جناب آقای بهرام روانبخش از کارکنان سازمان اتوبوسرانی و توضیحات ایشان مبنی بر محل انجام کار خود و بحث و بررسی در این خصوص ، مقرر گردید شهرداری محترم گزارشی از امکان جابجایی و تغییر محل کار جناب آقای بهرام روانبخش را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

6-  در خصوص بررسی امکان تنظیم تفاهم نامه مشترک با رویکرد حفاظت و توسعه شهری بجنورد و بیان مطالبی مانند ایجاد گذر صنایع دستی ، نامگذاری میادین و خیابانها و کنارگذرها به صنایع دستی ، ایجاد بازارچه ها و استفاده از مفاخر ملی کشور مانند مرحوم محمدزاده و ... توسط جناب آقای علی عابدی معاونت محترم صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و اعلام جناب اقای موسوی رییس محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی مبنی بر وجود کمیته میراث فرهنگی در شورای اسلامی و لزوم فعال نمودن این کمیته ،مقرر گردید:

 الف:  اداره کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مواردی را که درجلسه برای حفاظت و توسعه شهری بجنورد عنوان نمودند کتبا به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند .

ب: اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری بررسی نماید که آیا می شود طرحی را بعنوان پارک و فضای سبز  میراث فرهنگی  ارائه داد یا خیر؟

ج: تفاهم نامه سه جانبه (شورای اسلامی ، شهرداری و اداره کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری)از سوی آن اداره کل در خصوص رویکرد حفاظت و توسعه شهری بجنورد تهیه و جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

جلسه ساعت 15 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره37مورخه 17/10/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دو شنبه مورخ17/10/97 رأس ساعت 12 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان مجتبی پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی ،  احسان ایزانلو رئیس محترم اداره ترافیک ، حجت معجزه معاون اجرایی منطقه یک و دیگر مهمانان حاضر در جلسه ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه پس از قرائت نامه های رسیده و بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- نامه شماره 12349/3/41 مورخه 24/9/97 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در خصوص تخصیص اعتبار مناسب جهت بهره گیری از مشاورین دارای صلاحیت ترافیکی در تهیه طرحهای ترافیکی شهرداریها ،در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی در کمیسیون مقرر گردید مکاتبه مذکور جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

2- نامه شماره 12620/32/41 مورخه 28/9/97 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در خصوص اولویت کاری با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی در شهرداریها
، در جلسه قرائت گردید .

3- با توجه به حضور مدیر محترم هنرستان سید جمال الدین و درخواست شفاهی ایشان مبنی بر مساعدت جهت تسطیح و آسفالت محوطه هنرستان ، پس از بحث و بررسی ، کمیسیون مقرر نمود در صورت نظر مساعد شهردار محترم ، شهرداری ماشین آلات مورد نیاز جهت تسطیح و زیرسازی محوطه هنرستان را در اختیار آنان قرار دهد .

4- با توجه به حضور نمایندگان محترم ساکنین 16 متری اول ، دوم و سوم بلوار مدرس (کوی فرهنگیان) و درخواست آنان مبنی بر اجرای شبکه فاضلاب شهری در منطقه مذکور با توجه به آلودگی ایجاد شده برای ساکنین ، موضوع در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی ،مقرر گردید شهرداری محترم حدود عقب نشینی و اعتبار لازم برای اجراو بازگشایی معبر 42 متری حد فاصل شهر و شهرک فرهنگیان (ضلع شرقی منطقه ) را بررسی و طی گزارش آنالیز شده جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

جلسه ساعت 14 با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره36 مورخ 3/10/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ3/10/97 رأس ساعت 12:30در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان احسان ایزانلو رئیس محترم اداره ترافیک، حجت معجزه معاون اجرایی منطقه یک، عباس نقیب مدیریت محترم منطقه دو، سید حمید سید حسین زاده جانشین سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر و شهروندان محترم جناب آقای شهیدی و کوهستانی درخصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه پس از قرائت نامه های رسیده و بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- درخواست جناب آقای کوهستانی که در دبیرخانه شورا به شماره 2584/5/97/ش مورخ 1/10/97 به ثبت رسیده است مبنی بر جابجایی ایستگاه خط واحد بین پل منطقه و کمربندی مدرس در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و  با توجه به مدارک و مستندات ارایه شده از سوی جناب آقای کوهستانی مقرر نمود معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری نسبت به بررسی مجدد ترافیکی موضوع اقدام و با اعمال شرایط قانونی فعلاً هزینه ای جهت اجرای ایستگاه جدید انجام نگردد تا با تلفیق نظر معاونت محترم حمل و نقل و کمیته فنی استانداری خراسان شمالی نسبت به موضوع رسیدگی گردد.

2- نامه شماره 84031/10/97 مورخ 26/9/97 شهرداری در خصوص مطالعات ترافیکی خیابان معلم با توجه به مراجعات فراوان اهالی ساکن محل در جلسه مطرح، مقرر گردید معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری جهت تخصیص اعتبار در بودجه سال 98 برای مطالعات و اجرای طرح روگذر مکانیزه در نقاط مختلف شهر براساس اولویت اقدامات لازم را مبذول نمایند و همچنین مقرر گردید با توجه به خطر ساز بودن مسیر فوق در سال جاری کنترل سرعت توسط نصب چند سرعتگیر انجام گردد

3- رونوشت نامه شماره 3435/39/3/13/4013 مورخ 13/7/97 رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد عنوان شهردار محترم درخصوص مسير خروجي کلاته آروين در جلسه مطرح،  مقرر شد با توجه به نیاز به کارشناسی بیشتر موضوع مذکور در جلسه شورای همتا تصمیم گیری گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 35 مورخ 27/9/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 27/9/97 رأس ساعت 10 صبح  در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان عباس نقیب مدیر محترم منطقه دو، امین قلیچی مسئول محترم املاک، حجت معجزه معاون اجرایی منطقه یک، اصغر عطایی مسئول واحد حقوقی، حمید رضا شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد و جناب آقای عباس زرین ساعد از اهالی محترم کوچه بناییان و جناب آقای کاظم منظور مسئول محترم مشارکت مجمع خیرین سلامت استان درخصوص دستور کار جلسه که بررسی نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه پس از قرائت نامه های رسیده و بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 - 1نامه شمار 77975/10/97 مورخ 10/9/97 شهرداری درخصوص واگذاری 500 متر مربع زمین با کاربری بهداشتی از اراضی تفکیکی شهرداری موسوم به بهین واقع در انتهای خیابان طالقانی به مجمع خیرین سلامت استان جهت احداث پایگاه سلامت شهری با حفظ مالکیت شهرداری در جلسه مطرح، کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام موافقت می نماید .

 - 2نامه شماره 62255/10/97 مورخ 14/7/97 شهرداری درخصوص  صورتجلسه توافقی 11/2/97 فیمابین شهرداری و جناب آقای روح ا... شریفان جهت تملک ملک بشماره ثبتی 51 و فرعی از 173 اصلی بخش دو واقع در بلوار امام خمینی (ره)  و طر ح ارائه شده ایشان جهت ملک مذکور که در دبیرخانه شورا به شماره 2434/5/97  مورخ 97/9/14 به ثبت رسیده است در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود طرح ارائه شده توسط ایشان به شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر  ظرف مدت 15 روز ارسال گردد.

 - 3نامه مورخ 20/6/97 جناب آقای زرین ساعد که در دبیرخانه شورا به شماره 1707/5/97 مورخ 20/6/97 به ثبت رسیده است درخصوص تقلیل عرض کوچه بناییان در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی بر بند 2 صورتجلسه شماره 24 مورخ 11/7/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی اصرار دارد و با عنایت به پیگیری حقوقی اداره کل آموزش و پرورش و ساکنین محل و با توجه به اینکه شهرداری براساس ضوابط قانونی عمل نموده است مقرر گردید موضوع از دستور کار خارج گردد .

 - 4نامه شماره 97/25/61512 مورخ 97/7/11 سازمان حمل و نقل بار و مسافر درخصوص ارسال صورتجلسه مورخ 10/7/97 درخصوص ایستگاهها و فعالیت تاکسی اینترنتی در جلسه مطرح، با توجه به امکان ایجاد تنش های اجتماعی و عواقب مربوطه مقرر شد جهت ادامه فعالیت این ایستگاهها و تاکسی های اینترنتی ابتدا مجوزهای لازم از شهرداری و نهادهای ذیربط اخذ گردد.

 

 

 


صورتجلسه شماره 34 مورخ 19/9/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 19/9/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقایان احسان رستمی کمند رئیس محترم گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی، حسن علیزاده دستیار محترم دفتر فنی استانداری، مرتضی محمدپور نماینده محترم راه و شهرسازی، میثم قائمی سرپرست محترم اداره هماهنگی حمل و نقل راه و شهرسازی، جناب سرهنگ پرویزیان رییس محترم پلیس راهور بجنورد، مهدی حمیدی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری و حمیدرضا شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد مطالبی را درخصوص دستور جلسه عنوان نمودند و سپس جناب آقای حمیدی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری درخصوص طرح اولیه مسیر دوچرخه خیابان طالقانی مطالبی را عنوان نمودند. سپس جناب آقای وکیلی رییس محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی که به عنوان عضو مهمان در جلسه حاضر بودند ضمن اعلام مخالفت با اجرای طرح فوق در هسته مرکزی شهر پیشنهاد نمودند طرح فوق جهت مسیرهای شهرک فرهنگیان و گلستان شهر مطالعه و اجرا شود. در ادامه پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

 

 - 1رونوشت نامه شماره 72038/10/97 مورخ 20/8/97 شهردار محترم عنوان مدیرکل محترم دفتر فنی و دبیر شورای ترافیک استانداری خراسان شمالی درخصوص طرح اولیه مسیر دوچرخه خیابان طالقانی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با کلیات طرح فوق اعلام موافقت نمودند مشروط به اینکه قبل از اجرا و انجام طرح، مطالعات تخصصی توسط مشاورین ذیصلاح فنی و ترافیکی انجام و همچنین بازدیدی توسط معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری از شهرهایی که طرح فوق الذکر را اجرا نموده اند با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و حوزه فنی و ترافیکی استانداری هماهنگ گردد تا نقایص و نکات مثبت و منفی طرح به شکل میدانی برررسی گردد.

 

 

 

 

 

صورتجلسه تلفیقی شماره33مورخه 12/9/97 شورای اسلامی شهر بجنورد

کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ12/9/97 رأس ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای دکتر علیرضا مصطفی زاده مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی و جناب آقای جواد عمادیان فر سرپرست محترم معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی و جناب آقای دکتر دادجو معاونت محترم شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی و جناب آقای تیمور رنجبر معاونت محترم فنی راهداری و حمل و نقل استان و جناب آقای احسان رستمی کمند رئیس گروه محترم حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی و جناب آقای دکتر دانشوری مدیرگروه شهرسازی دانشگاه دولتی و جناب آقای اسفندیار تیمور تاشلو صاحب نظر محترم   و  معاونین محترم و کارشناسان محترم شهرداری و همچنین اهالی محترم شهرک گلستان و اهالی محترم شهرک فرهنگیان ، درخصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند و سپس اهالی محترم شهرک گلستان و شهرک فرهنگیان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص انتظاراتشان از مدیریت شهری پرداختند و سپس جناب آقای دکتر مصطفی زاده و دکتر دادجو مطالبی را در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به شهرک گلستان عنوان نمودند و در ادامه پساز بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- رونوشت نامه شماره 72917/10/97 مورخه 23/8/97 شهردار محترم عنوان مدیرکل محترم راه و شهرسازی در خصوص برنامه اجرایی تحویل گلستان شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید ظرف مدت سه هفته شهردار محترم جناب آقای براتیان و جناب آقای دکتر مصطفی زاده مدیرکل محترم راه و شهرسازی نسبت به تنظیم تفاهم نامه ای جهت تحویل اجرایی گلستان شهر به شهرداری بجنورد اقدام لازم را مبذول نمایند.

2- در خصوص درخواست اهالی محترم شهرک فرهنگیان مقرر گردید روابط عمومی شورای اسلامی با نظر ریاست محترم شورا ،بازدیدی را با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی ، دفتر فنی استانداری خراسان شمالی و اعضای محترم کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی و معاونت محترم شهرسازی شهرداری و معاونت محترم خدمات شهری جهت پیگیری درخواستهای اهالی هماهنگ نمایند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره32 مورخه 5/9/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ5/9/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و  جناب آقای جوادعمادیان فر سرپرست محترم معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی ،جناب آقای سید احسان جالینوس سرپرست محترم اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری استان ، سید داوود دانشمند رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ،سرکار خانم گلدیس وحیدی برجی هیات علمی محترم دانشگاه وکارشناسان محترم شهرداری (جناب آقای محسن هادیزاده مسئول محترم دبیرخانه ستاد بازآفرینی ، محسن احمدی معاون اجرایی منطقه دو ، حجت معجزه معاونت اجرایی منطقه یک، سیدمهدی کریمی راد نماینده شهرداری مرکزی ، حمیدرضا شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر)  ، درخصوص دستور کار جلسه که بازآفرینی شهری و گزارش اداره بازآفرینی شهری بود مطالبی را عنوان نمودند و سپس گزارش  ستاد بازآفرینی در حوزه شهر بجنورد  به شرح ذیل عنوان شد .

-جدول پروژه های جاری در محلات هدف شهر بجنورد    :

پیشرفت طرح(درصد)

مبلغ قرارداد

(میلیون ریال)

سال پایان

سال شروع

نام پروژه

نام محله

نام شهر

ردیف

100

1781

96

96

احداث فضای سبز عمومی

صادقیه

بجنورد

1

100

5960

97

96

بهسازی معابر صادقیه بجنورد

صادقیه

بجنورد

2

15

5608

97

95

سرای محله

مطهری

بجنورد

3

100

1717

97

96

احداث پارک

باقرخان 2

بجنورد

4

15066میلیون ریال

مجموع

- طرح  ملی امید برنامه باز آفرینی شهری بجنورد :

ردیف

شهر

محله

مساحت مترمربع

(تعداد واحدهای پیش بینی شده)

توضیحات

1

بجنورد

وثوق

19600

171

طراحی شهری  در کمیسیون ماده پنج مورخ 29/ 05/ 97 تصویب گردید.

 

 

- اقدامات سال 1397:

ردیف

عنوان

نام پروژه

شهر

مبلغ

(میلیون ریال)

اقدامات

1

انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور کاوش معماری

مرحله دوم شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محلات نیازمند باز آفرینی با دیدگاه شهر نگر در محلات جوادیه و کوی امام هادی  بجنورد

بجنورد

1800

- استقرار در محلات مذکور و راه اندازی دفتر محلی.

- شناسایی افراد معتمد و عملیات اعتمادسازی .

- تشکیل کارگاه نیاز سنجی و توانسنجی ساکنین محل.

3

برگزاری مناقصه

احداث سالن ورزشی

بجنورد

8635

تجدید مناقصه

4

احداث خانه فرهنگ و دفتر شورایاری

بجنورد

5028

تجدید مناقصه

 

جمع کل

15463

 

- آخرین وضعیت طرح ملی امید:

ردیف

نام شهر

اقدامات

1

بجنورد

-         انعقاد قرار داد  طراحی شهری توسط شرکت باز آفرینی شهری ایران

-         تهیه نقشه ها ی فاز صفر و یک .

-         تهیه اسناد مناقصه  .

-         در شرف آگهی فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت

 

 

 

 

 

 

-آخرین وضعیت پروژه ارمغان :

نام شهر

تعداد واحد احداثی

سال شروع

اقدامات

بجنورد

229

1388

-         برگزاری جلسات پیگیری وضعیت پروژه مشارکتی بصورت ماهانه در محل شرکت
 با زآفرینی شهری ایران(2 جلسه).

-         اخذ سهمیه تسهیلات مازاد جهت تخصیص به پروژه.

-    الزام شریک به ارائه برنامه زمانبندی ، تامین مالی،تعیین تکلیف موضوعات نظارتی پروژه و تمدید پروانه.

سپس هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- با توجه به حضور معاونت بازآفرینی شهری و سرپرست محترم اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری استان و بحث و بررسی پیرامون مسائل مطروحه، مقرر گردید :

1-1- مقررگردید تکمیل سرای محله تصفیه خانه بجنورد در اولویت برنامه های اجرایی سال 1398 اعضای محترم ستاد بازآفرینی قرار گیرد .

1-2- مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون علی رغم دعوت از ستاد بازآفرینی شهری، از دستگاههای خدمات رسان نیز دعوت بعمل آید .

1-3- مقرر گردید از سوی ستاد بازآفرینی شهری بازدیدی از پروژه های این ستاد هماهنگ گردد.

1-4- مقرر گردید برنامه های پیشنهادی  سال 1398 ستاد بازآفرینی شهری در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد .

1-5-  مقرر گردید حوزه ستاد بازآفرینی شهری در صورت امکان به حوزه سنتی و هویت شهر بجنورد نیز ورود پیدا کنند به طور مثال پارک مقبره شهدا در منطقه جوادیه با نشست با فرماندهی محترم ارتش از حالت متروکه خارج گردد.

2- نامه شماره 18/16457/791 مورخه 29/5/97 مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان شمالی در خصوص رعایت حقوق ارتفاقی آموزش و پرورش مطرح، پس از بحث و بررسی در کمیسیون مقرر گردید مکاتبه فوق جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 31 مورخ 28/8/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 28/8/97 رأس ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و  کارشناسان محترم شهرداری (جواد يزداني؛ مدير طرح هاي توسعه شهري، وحید ارزمانی مسئول محترم بودجه، سرکار خانم یزدانی؛ معاونت محترم شهرسازی منطقه یک)، درخصوص دستور کار جلسه که گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1397 معاونت شهرسازی و انطباق آن با بودجه و الحاق اراضی موسوم به باغ نجاتی به محدوده شهر بجنورد مطالبی را عنوان نمودند و سپس گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1397 حوزه شهرسازی و معماری، توسط جناب آقای یزدانی به شرح ذیل عنوان شد .

 • همکاری با واحد درآمد جهت تدوین دفترچه عوارض محلی سال 1398
 • تهیه طرح توجیهی الحاق زمینهای موسوم به باغ نجاتی به محدوده شهر
 • هماهنگی با آب منطقه ای جهت کاهش حریم و بستر مسیل ها
 • برگزاری دوره آموزشی نحوه محاسبه عوارض نوسازی و تطبیق و توزیع فیش نوسازی برای پرسنل شهرسازی مناطق
 • برگزاری دوره آموزشی صدور پروانه ساختمانی برای پرسنل حوزه شهرسازی و معماری
 • تهیه محور فنی املاک فاقد گذر از جمله ضلع جنوب 42 متری آیت الله بجنوردی (حصار شیرعلی) و محدوده باقرخان
 • کنترل و نظارت بر تطبیق کدهای شهرسازی و نوسازی قدیم با ممیزی
 • همکاری با واحد مدیریت فناوری اطلاعات درخصوص استقرار سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی و ممیزی
 • ثبت آمار و اطلاعات پروانه های ساختمانی صادره مناطق در سامانه مرکز آمار ایران
 • تشخیص اراضی با کاربری های خدماتی، رفاهی، آموزشی، گردشگری و صنعتی در سطح شهر و معرفی آنها به ادارات مربوطه جهت تملک و تعیین تکلیف
 • شرکت در جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و ابلاغ جهت اعمال مصوبات به شهرسازی مناطق
 • سپس هر یک از حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

 - 1نامه شماره71952/10/97 مورخ20/8/97 شهرداری درخصوص الحاق اراضی موسوم به باغ نجاتی به محدوده شهر بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با الحاق اراضی موسوم به باغ نجاتی به محدوده شهر بجنورد  و به مساحت تقریبا 4/63 هکتار که از شرق به رودخانه بازخانه، از شمال به محله های فرهنگیان و باغ عزیز، از غرب به شرق سپاه و از جنوب به محله احمد آباد منتهی می شود، اعلام موافقت می نماید.

 - 2نامه شماره74821/10/97 مورخ 28/8/97 شهرداری درخصوص گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1397 معاونت شهرسازی و انطباق آن با بودجه در جلسه قرائت گردید .

 - 3مقرر گردید شهرداری بجنورد در سال 1398 جهت مطالعات طرح ایجاد یکپارچه سازی میدان شهید و سبزه میدان بجنورد اعتبارات لازم را منظور و معاونت محترم شهرسازی با هماهنگی قانونی با سازمان و مراجع متولی، طرحی در جهت یکپارچه سازی میدان شهید و سبزه میدان بجنورد با هدف ایجاد یک فضای اجتماعی و گره اجتماعی که محلی برای تعاملات اجتماعی و ایجاد فضایی اجتماعی محور در مرکزیت شهر بجنورد باشد را اقدام نماید و ظرف مدت یک ماه اقدامات انجام شده به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 - 4مقرر گردید معاونت محترم شهرسازی شهرداری بجنورد، املاک رها شده و بی دفاع شهری را ارزیابی و جهت ایجاد فضاهای بهره برداری طی گزارش مبسوط به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

 - 5مقرر گردید جهت آزادسازی، مناسب سازی و مرمت تاج فضای مخزن منبع آب تاریخی بجنورد، شهرداری بجنورد مکاتبه ای با شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی داشته باشد .

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخه 14/8/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 14/8/97 رأس ساعت 13 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای مستوفیان نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و  میهمانان شهرداری (جناب آقای مهندس حمیدی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک، محمد علی کشمیری مدیر پدافند غیرعامل شهرداری)، درخصوص دستور کار جلسه که هم اندیشی مجموعه سازمانهای متولی درخصوص مسائل فنی و شهرسازی بود توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند. سپس هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1مقرر گردید مطالعاتی که در سنوات گذشته درخصوص ساختمان شهرداری واقع در خیابان سید جمال الدین اسد آبادی صورت گرفته به شورای اسلامی ارسال گردد.

2- مقرر گردید شهرداری درخصوص احداث موزه بلدیه واقع در ساختمان قدیم شهرداری واقع در خیابان سید جمال الدین بررسی لازم را انجام دهد.

 3- مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون پس از اعلام نظر شهردارمحترم درخصوص  بند یک و دو این صورتجلسه ، موضوع مذکور در دستور کار کمیسیون با حضور متخصصین و مشاوران فنی قرار گیرد.

4- مقرر گردید پیشنیه سوابق درخصوص مقبره شهدا واقع در چهارراه جوادیه و اقدامات صورت گرفته به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

5- با توجه به قدمت ساختمان شورای اسلامی شهر بجنورد واقع در خیابان شهید امامی شمالی مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به جانمایی آثار باستانی و صنایع دستی در آن اقدام نماید.

6- مقرر گردید جلسه مشترکی در خصوص مشاهیر شهر بجنورد با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری  برگزار گردد.

7- مقرر گردید مطالعات سبزه میدان از طریق اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

8- مقرر گردید با دعوت از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و را ه و شهرسازی جلسه با موضوع هویت شهر بجنورد تشکیل گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخه 7/8/97 کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 7/8/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای علی ثروتی مدیر کل محترم پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی و میهمانان شهرداری (جناب آقای مهندس نقیب سرپرست شهرداری منطقه دو، محمد علی کشمیری مدیر پدافند غیرعامل شهرداری، جناب آقای شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل و بار و مسافر، جناب آقای حجت معجزه معاون اجرایی منطقه یک، احسان ایزانلو رییس اداره ترافیک) و دیگر مهمانان، درخصوص دستور کار جلسه که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شده توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند. سپس هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود درخصوص پدافند غیر عامل پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 -1مقرر گردید جلسات مشترک با نهادهای مرتبط با حوزه پدافند غیر عامل (به طور مثال سازمان نظام مهندسی و شرکتهای خدمات رسان) در مجموعه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی برنامه ریزی و تداوم داشته باشد .

2- مقرر گردید شهرداری زمینه برگزاری آموزشهای شهروندی مسائل پدافند غیر عامل در محلات شهری بجنورد را برنامه ریزی و گزارش آن را به شورای اسلامی ارسال نمایند .

3- مقرر گردید اداره کل پدافند غیرعامل استانداری، الزامات و آیین نامه های مرتبط با حوزه  شهرسازی را جهت عملیاتی شدن در مناطق شهری به شهرداری ابلاغ نماید

 4- مقرر گردید الزامات فنی براساس آیین نامه های مرتبط با مسائل پدافند غیر عامل در طرحهای جامع و تفضیلی شهر در نظر گرفته شود

5- مقرر گردید طی مکاتبه و هماهنگی با  سازمانهای خدمات رسان که در زمینه تاسیسات شهری دخیل هستند گزارشی مبنی بر اقدامات انجام گرفته پدافند غیرعامل اخذ شود .

6- مقرر گردید حوزه پدافند غیرعامل شهرداری در زمینه اتعقاد قرارداد با دانشگاه مالک اشتر و نتیجه مطالعات آنان گزارشی را با حضور مشاور در جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

7- مقرر گردید شهرداری و معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری در زمینه طرحهای عمرانی و تملک و اجرای آنها براساس قانون، پیوست پدافند غیرعامل را لحاظ نموده و گزارش اقدامات را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

8- مقرر گردید حوزه معاونت شهرسازی در طرحهای توسعه شهری پیوست پدافند غیرعامل را لحاظ نموده و گزارش اقدامات را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

9- مقرر گردید شهرداری بجنورد به عنوان الزام قانونی مقررات ملی ساختمان در خصوص اجرای مفاد مبحث 21 مقررات ملی ساختمان را در طرحهای توسعه شهری اجرا و عملیاتی نماید .

10- مقرر شد که شهرداری بجنورد مناطق پرخطر و آسیب پذیر شهری را بررسی و شناسایی نماید و با آموزش شهروندان و آتش نشانان و با کمک اداره پدافند شهرداری درخصوص رفع تهدیدات و ایمن سازی اقدام نماید .

11- مقرر گردید شهرداری بجنورد خدمات خود را در زمینه های مباحث سایبری، غذا، دام، محیط زیست از جنبه پدافند غیرعامل اجرا و عملیاتی نماید.

12- مقرر گردید شهرداری بجنورد در زمینه ایمن سازی شهری و توسعه شیرهای هیدرانت آتش نشانی در فضاهای عمومی اقدام لازم را مبذول دارد و در صورت نیاز تحت عنوان طرح موضوع مذکور به استانداری  ارسال و اعتبارات مورد نیاز را از ستاد بحران استانداری اخذ نماید .

13- مقرر گردید شهرداری بجنورد در بودجه 98 اعتبار و زمینه ای برای تجهیز یو پی اس ups چراغهای راهنمایی در نظر گیرد و در صورت نیاز تحت عنوان طرح موضوع مذکور به استانداری ارسال و اعتبارات مورد نیاز را از ستاد بحران استانداری اخذ نماید

14- مقرر گردید شهرداری بجنورد در زمینه بازگشایی معابر مرکزی شهر با توجه به نیاز مرکز شهر به ایمن سازی از منظر پدافند غیرعامل اقدام لازم را مبذول دارد .

15- مقرر گردید شهرداری بجنورد در بودجه 98 ردیفی درخصوص ساخت ساختمان مانیتورینگ ستاد بحران و پدافند غیرعامل در نظر گیرد و در صورت نیاز تحت عنوان طرح موضوع مذکور به استانداری  ارسال و اعتبارات مورد نیاز را از ستاد بحران استانداری اخذ نماید .

16- مقرر گردید کمیته پدافند غیر عامل ذیل کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تشکیل گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخ 30/7/97 کمیسیون عمران،معماری  و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوت قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ30/7/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای علی متقیان رییس محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی و سرکار خانم ها زهره آذری و غزال محمدپور کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی آ.پ استثنایی و  میهمانان شهرداری (جناب آقای مهندس حمیدی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و جناب آقای شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل و بار و مسافر) و دیگر مهمانان، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند. سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1نامه شماره 200/2632/79124 مورخ  4/7/97 جناب آقای متقی رییس محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش استثنایی، با توجه به حضور ایشان و کارشناسان این اداره ، موضوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید:3-1- در جهت فرهنگ سازی مسائل مربوط به افراد استثنایی  مقرر گردید بنرهای تبلیغاتی در اندازه استند به معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهت اطلاع رسانی و هماهنگی تحویل گردد.3-2- مقرر گردید صدور مجوز سرویس دهی رانندگانی که به مدارس استثنایی خدمات ارائه می دهند با نامه ارسالی از سوی رییس محترم اداره آموزش و پرورش استثنایی ، به شکل رایگان مساعدت گردد.3-3- مقرر گردید کارت تردد جهت استفاده رایگان  از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس) برای کودکان استثنایی صادر گردد.3-4- مقرر گردید مسائل و مشکلات در حوزه مناسب سازی فضای شهری جهت استفاده افراد استثنایی و معلول همراه با بازدیدی که از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی هماهنگ می گردد طرح و بررسی گردد.3-5- مقرر گردید شهرداری بجنورد تمهیدات لازم را جهت ایجاد مبلمان ویژه معلولین و فضای بازی خاص کودکان استثنایی و معلول در پارکهای سطح شهر انجام دهد .

 - 2نامه مورخه 26/7/97 اهالی محترم ساکن در خیابان پردیس و جنت  (بلوار معلم)که در دبیرخانه شورای اسلامی به شماره 1980/5/97/ش مورخه 29/7/97  به ثبت رسیده است مبنی بر درخواست نصب پل عابر پیاده در بلوار معلم بدلیل تردد زیاد وسائط نقلیه با سرعت بالا و مشکل ایجاد شده جهت افراد سالخورده و محصلین و ساکنین ، موضوع در جلسه مطرح ، مقرر گردید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ظرف مدت یک هفته مطالعات و بررسی های فنی و تخصصی را در جهت اجرای طرح ایمنی در بلوار معلم به شکل 1- استقرار دوربین ها 2- نصب روگذر 3-احداث زیرگذر انجام دهد و گزارش آن جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهردر مهلت مقرر ارسال گردد.

 - 3نامه شماره 1411374مورخه 18/5/97 شرکت تعاونی مسکن میثاق در خصوص پرداخت بدهی شرکت و اخذ پایانکار از طریق  تهاتر بدهی با املاک تجاری که در ضلع شمالی پروژه قرار دارد ، در جلسه مطرح ،کمیسیون با نظر مساعد مکاتبه مذکور را جهت بررسی در کمیسیون توافقات شهرداری در صورت موافقت شهردار محترم  ارسال می نماید.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخ 23/7/97 کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ  23/7/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی بعنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به سایر اعضای کمیسیون و میهمانان شهرداری (سرکار خانم دفتری معاونت شهرسازی،جناب آقای شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل و بار و مسافر، سرکار خانم وضیع معاونت شهرسازی منطقه دو، جناب آقای قلیچی مدیر املاک، جناب آقای مشکینی کارشناس منطقه دو و دیگر میهمانان)، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند. سپس هر یک از نامه های رسیده به کمیسیون قرائت شد و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 - 1نامه شماره 97/10/64733 مورخ 97/7/22 شهرداری درخصوص واگذاری مساحت 300 متر مربع ملک واقع در ضلع غربی میدان بار به مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی، در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمود .

 - 2نامه مورخ 97/7/16 جناب آقای اسماعیل محمدی مالک یک واحد مسکونی تجاری در خیابان تربیت مبنی بر احداث بنای تجاری در کل ممر توسط آقای رضا اکبری مطلق در خیابان تربیت در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود معاونت محترم شهرسازی شهرداری بازدیدی را از ملک با حضور دو مالک و واحد املاک و اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی هماهنگ نماید و پس از بازدید در این خصوص تصمیم گیری گردد.

 - 3نامه مورخ 97/7/2 جناب آقای حجت ا...سیدی مبنی تعرض ملک همجوار به مالکیت محمد رستمی با ایجاد بالکن در خ 17 شهریور3   در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود اعضای کمیسیون ماده صد به همراه اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی و معانت محترم شهرسازی، بازدیدی از محل داشته باشند و  همچنین مقرر شد دبیر محترم کمیسیون ماده صد شهرداری سریعا ًبازدید را هماهنگ و گزارش آن را به شورای اسلامی ارسال نماید.

 - 4نامه مورخ 97/7/14 اهالی محترم زمینهای پشت کارخانه ماکارانی مبنی بر تجاوز به زمین مجاورین در تفکیک املاک در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود طبق شرایط و ضوابط قانونی و براساس ماده ۲۵ فصل سوم قانون ثبت اسناد و املاک و بدلیل ادعای تعارض وجود ثبتی مساله از طریق اداره ثبت اسناد پیگیری گردد.

 - 5نامه مورخ 97/7/2 تعدادی از رانندگان تاکسیرانی مبنی بر اعتراض به نرخ مصوب سرویس مدارس، دریافت هزینه کمیسیون و نرخ خرید و دریافت جی پی اس در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به اعتراضات صورت گرفته برای نرخ کرایه حمل و نقل دانش آموزی مقرر نمود که نرخ مصوب اعلام شده اصلاح گردد و نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش برای سرویس مدارس در نظر گرفته شود و ضمناً درخصوص دیگر درخواست های رانندگان با توجه به گزارش شفاهی جناب آقای شافعی مقرر گردید گزارش مذکور بصورت کتبی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخ 17/7/97 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 97/7/17 رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض سلام و خیر مقدم به  اعضای محترم کمیسیون و میهمانان شهرداری (آقایان  پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی- مهماندوست مدیرعامل محترم سازمان سیما ، منظر و فضای سبز- تیمور زاده مدیر محترم منطقه یک  - معماریانی مسئول محترم عمران - شافعی سرپرست محترم سازمان حمل و نقل و بار و مسافر - احمدی معاونت محترم اجرایی منطقه دو - ریحانی کارشناس محترم حوزه فنی و سرکار خانم مهندس اکبرزاده مدیر محترم فنی) و تعدادی از شهروندان بجنورد از اهالی محله های (کمربندی مدرس فضای سبز امین، بن بست شهید زیبایی واقع در خیابان میرزا رضای کرمانی، کوی آروین) درخصوص موضوع جلسه که گزارش عملکرد فنی و ساختاری شهرداری بجنورد در پارک دوبرار و همچنین رسیدگی به نامه های اهالی صدرالذکر بود مطالبی را به اختصار عنوان نمودند. 

-1گزارش عملکرد فنی و ساختاری شهرداری بجنورد در پارک دوبرار توسط معاونت محترم فنی و امور زیربنایی جناب آقای مهندس پارساپور و همکاران شهرداری به شکل تئوری و تصویری ارائه گردید، کمیسیون پس از بحث و بررسی، از تمامی تلاشگران شبانه روزی توسعه پارک دوبرار تقدیر و تشکر نمود و مقرر شد شهردار محترم طی مراسم خاص با حضور اعضای شورای اسلامی شهر از تمامی عوامل فنی و اجرایی این پروژه تقدیر نماید و پیشنهاد شد که پروژه در وضعیت فعلی محدود نماند و شاهد اجرای فاز به فاز تکمیلی آن باشیم.

 - 2نامه شماره 97/5/1708 مورخ 97/6/3 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به اهالی محترم کوی آروین مبنی بر اعتراض به مسدودی کوچه های جانباز 2 و 4 در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی موضوع مطرح شده از سوی اهالی کوی آروین را منطقی می داند و مقرر گردید تا شهرداری با مشاور مربوطه مکاتبه تا پس از طی تشریفات اداری، نسبت به اصلاح طرح در جهت حفظ معبر تجاری اقدام لازم مبذول گردد.

 - 3نامه شماره 97/5/1703 مورخ 97/5/2 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به اهالی محترم بن بست شهید زیبایی واقع در خیابان میرزا رضای کرمانی مبنی بر پروانه صادر شده به شماره 1366554 تضییع حقوق شهروندان ساکن در محل در جلسه مطرح ،کمیسیون پس از بحث و بررسی مقرر نمود مکاتبه اهالی جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال گردد.

 -4نامه شماره 97/5/1810مورخ 97/7/14 ثبت شده در دبیرخانه شورا مربوط به اهالی محترم کمربندی مدرس فضای سبز امین مبنی بر تقاضای بررسی اجرای پروژه حاشیه  فضای سبز مذکور در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و بازدید روز سه شنبه مورخ 97/7/18 ساعت 8 صبح از محل با حضور تعدادی از اعضای محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر و کارشناسان محترم معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری، مدیر محترم منطقه دو و معاونت محترم اجرایی منطقه دو و دیگر کارشناسان شهرداری مقرر نمود عملیات پروژه کانال آبهای سطحی در محل فضای سبز امین فعلاً متوقف گردد و شهرداری منطقه دو موظف گردید ارزیابی فنی مجدد پروژه را با لحاظ دیدگاه های ساکنین محلی تلفیق نماید و نتیجه جمع بندی ظرف مدت یک هفته جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 24 مورخه 97/7/11 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1678/5/97/ش مورخ 97/7/3 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 11/7/97 ساعت12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی بعنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض خیر مقدم به  اعضای کمیسیون و میهمانان گرامی درخصوص موضوع این جلسه که بررسی امور فنی و زیربنایی پروژه طلای سفید و نامه های رسیده به کمیسیون بود مطالبی را عنوان نمودند و فرمودند اعلام شده که جلسه همزمانی در محل شهرداری در حال برگزاری است و به این علت کارشناسان و معاونین مربوط به پروژه طلای سفید در جلسه حاضر نشدند. که جناب آقای مهندس موسوی تاکید نمودند با توجه به اینکه این دومین جلسه است که این پروژه در دستور کار قراردارد و بررسی نمی گردد درخواست داشتند به این مهم از سوی شهرداری اهمیت ویژه ای داده شود تا انشاالله در جلسه آتی کمیسیون مطرح گردد.

در ادامه اهالی  محترم کوچه بناییان (جناب آقای نقی قلی زاده، عباس زرین ساعد، قربانعلی فتح زاده) و اهالی محترم حصار شیرعلی (جناب آقای خداییان کریم، محمد نقی حصاری مطلق، محمد علی حصاری مطلق) که در جلسه حاضر بودند درخصوص درخواست خود مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه اعضای کمیسیون و جناب آقای مهندس رضوانی مدیریت محترم منطقه دو و کارشناسان محترم شهرداری (جناب آقای عطایی، جواد یزدانی، مرتضی شهرتی) و کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش جناب آقای عبدی هر کدام جداگانه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

-1 رونوشت نامه شماره 97/5/1704 مورخ 97/6/27 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی مربوط به اهالی محترم حصار شیرعلی درخصوص تغییر مسیر کنارگذر جنوبی به منظور حفظ باغات در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی با توجه به درخواست اهالی منطقه مذکور با مکاتبه شهرداری با کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح طرح کنار گذر جنوبی با شرط حفظ باغات و رعایت مسائل فنی اعلام موافقت نمود.

 -2نامه شماره 97/5/1707 مورخ 97/6/20 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی مربوط به اهالی محترم کوچه بناییان درخصوص اعتراض به رای کمیته فنی جهت تقلیل کوچه مذکور از 8 متری به 6 متری در جلسه مطرح،  کمیسیون پس از بحث و بررسی با معبر 8 متری طبق طرح تفصیلی اعلام موافقت می نماید. لذا لازم است در این خصوص شهرداری بجنورد با کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مکاتبه نماید.

 -3رونوشت نامه شماره 4013/13/3/8/3342 مورخ 97/6/10 رییس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد درخصوص نصب علائم و تجهیزات در مقابل مراکز آموزشی در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری بجنورد در زمینه فوق اقدامات لازم را انجام داده ولیکن مقرر نمود در شرایط وجود ناایمنی در برخی مدارس شهری بجنورد، اداره آموزش و پرورش، مدارس مربوطه که فاقد نصب علائم و تجهیزات در محیط شهری اطراف مدارس هستند را جمع بندی و به شهرداری ارسال نماید تا جهت اصلاح ایمنی با هماهنگی راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخ 27/6/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 27/6/97 رأس ساعت 12:00در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند و بعد از قرائت نامه آموزش و پرورش و تصویب آن از اعضای حاضر در جلسه درخواست نمودند درخصوص ساختار فنی پروژه هماگ و گزارش اجرایی در زمینه قرارداد و ساختارهای مکانیکی، برقی و سازه ای به بحث بپردازند. در ادامه هر یک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 17/20361/7911 مورخ 3/6/97 مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان بجنورد درخصوص نرخ پیشنهادی سرویسهای مدارس شهر بجنورد در جلسه مطرح، با توجه به اینکه نرخنامه سال 97 کمتر از 10% افزایش نسبت به سال گذشته داشته است کمیسیون با نرخ پیشنهادی سرویسهای مدارس شهر بجنورد برای سال تحصیلی 98-97 اعلام موافقت نمود.

2- مقرر گردید ناظرین پروژه هماگ گزارش اجرایی تصویری خود را ظرف مدت دو هفته درخصوص قرارداد پروژه و ساختارهای سازه ای، مکانیکی، برقی و معماری از ابتدای پروژه تاکنون جمع بندی و به شورا ارسال نمایند.

3- مقرر گردید طی مکاتبه ای با شهرداری محترم زمانبندی تکمیل پروژه هماگ مشخص و به شورا ارسال گردد.

4- مقرر گردید شهرداری محترم بررسی لازم را جهت امکان بهره برداری مرحله ای پروژه هماگ انجام دهد و نتیجه به شورا گزارش گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخ 30/5/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1389/5/97/ش مورخ 29/5/97 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 30/5/97 رأس ساعت 9:00 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای موسوی ضمن عرض خیر مقدم اعضای محترم کمیسیون و جناب آقای سید احسان جالینوس سرپرست محترم اداره هماهنگی بازآفرینی راه و شهرسازی خراسان شمالی و جناب آقای عمادیان فر سرپرست محترم معاونت بازآفرینی و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی و جناب آقای مرتضی محمدپور رییس محترم اداره طرحهای توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی و جناب آقای مهندس نقیب مدیرعامل محترم شرکت عمران  ونوسازی ارمغان بجنورد و کارشناسان محترم شهرداری، درخصوص دستور کار جلسه بازآفرینی شهری بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هر یک از اعضاء و مدعوین محترم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بعد از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید اعضای محترم ستاد بازآفرینی شهری و مشاور طرح (کاوش معماری) جهت ارائه گزارش درخصوص اقدامات و برنامه ها در حوزه بازآفرینی شهری به جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حضور یابند.

2- مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی از سوی اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی گزارش مصوری از اقدامات و برنامه ها در حوزه بازآفرینی شهری به جلسه ارائه گردد.

3- مقرر گردید از سوی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بازدیدی از پروژه های انجام شده ترتیب داده شود.

4- مقرر گردید از ستاد بحران استانداری شخصی از اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در جلسات ستاد بازآفرینی شهری که در فرمانداری محترم مستقر است حضور داشته باشند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخ 8/5/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1174/5/97/ش مورخ 7/5/97 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 8/5/97 رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی بعنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به سایر اعضای کمیسیون و میهمانان شهرداری (آقایان مهندس پارساپور، مهندس نیکبخت و سرکار خانم مهندس اکبرزاده) درخصوص موضوع این جلسه که در مورد ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی می باشد توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند.

همچنین از اهمیت برنامه ریزی در قالب سه ماهه پروژه ها با توجه به وضعیت نامناسب مالی شهرداری، توزیع آسفالت در نقاط مختلف شهر علی الخصوص حواشی، اهمیت پروژه های خاص مانند پارک باباامان و پارک جنگلی دوبرار و ... صحبت داشتند.

سپس جناب آقای جباری به عنوان نایب رییس کمیسیون فوق شامل 1- اهمیت فازبندی ارائه گزارشات پروژه های عمرانی در کمیسیونهای مختلف و نوع پروژه ها 2- پیشنهاد گردید از خبرگان و افراد اجرایی شهر نیز در این کمیسیونها بهره برداری گردد. 3- حداقل در هر هفته یک جلسه عمرانی برگزار شود. 4- تعدادی از جلسات در محل دفتر معاونت محترم فنی و امور زیربنایی برگزار شود. 5- اعضای کمیسیون به همراه همکاران حوزه فنی و امور زیربنایی حداقل هر ماه یک بار از پروژه های اجرا شده و در حال اجرا بازدید نمایند.

سپس جناب آقای پارساپور بعنوان معاونت فنی و امور زیربنایی با عنایت به حجم وسیع پروژه ها پیشنهاد دادند در این جلسه وضعیت پروژه های با اعتبار دولتی (تملک داراییها) را توضیح دهند که مورد موافقت اعضاء قرار گرفت سپس درخصوص وضعیت 975 تن قیری که در حال پیگیری است توضیح دادند و همچنین با عنایت به اهمیت پروژه ها پارک باباامان اعلان داشتند وضعیت اجرای آسفالت و... فراتر از پیش بینیها انجام گردید و پروژه دوبرار نیز با وضعیت مناسبی درمان مناسب سازی راه ها می باشد و بقیه پروژه ها را نیز با توجه به ربع وقت به اختصار توضیح دادند که مبلغ نه میلیارد و سیصد میلیون تومان تحقق یافته و نسبت به سال قبل 50% رشد داشته است.

لذا پس از ارائه گزارشات و بحث و بررسی مسایل مصوبات بشرح ذیل می باشد.

1- مقرر شد حوزه معاونت فنی و امور زیربنایی ماهیانه نسبت به ارائه گزارش وضعیت پروژه ها در قالب فایل اکسل اقدام نماید.

2- در جلسات بعدی کمیسیون از خبرگان و افراد اجرایی در جلسه کمیسیون دعوت گردد.

3- مقرر شد در جلسات بعدی کمیسیون اولویت بندی پروژه های عمرانی که در شهرداری انجام شده گزارش آن ارائه گردد.

 

 

 

1- ترک تشریفات خرید سه دستگاه کنترلر چراغ راهنمایی هوشمند

2- تصویب نرخنامه حمل و نقل و مسافر تاکسیهای تلفنی و تاکسیهای زرد سال 96

3- تصویب نرخنامه پیشنهادی سرویسهای مدارس در سال 96

4- تصویب مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد جهت آماده سازی زمینی به 2500 مترمربع برای هیأت تنیس استان

5- تصویب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ذیل کمیسیونهای عمران  وفرهنگی و اجتماعی بصورت تلفیقی

6- تصویب ساماندهی میدان امام رضا (ع) با حداقل هزینه تا زمان اجرای طرح المان

7- تصویب کلیات طرح مسیر ویژه دوچرخه در سطح شهر

8- تصویب نصب صندلی دیژه معلولین در اتوبوسهای شهری

9- تصویب استفاده رایگان جانبازان، معلولین و نابینایان از اتوبوسهای درون شهری

10- تصویب احداث پارک محلی در گلستان شهر

11- تصویب تعویض زمین واگذاری به سازمان تبلیغات اسلامی از طرف شهرداری

12- تصویب تمدید طرح پاسخ به استعلامات انشعابات آب، برق و گاز

13- تصویب اعطای پروانه رایگان به بناهایی که ارزش میراث فرهنگی دارند با حفظ ساختار

14- تصویب واگذاری زمین در ضلع شمال غربی میدان گلستان به شرکت برق برای احداث ایستگاه پست زمینی از طرف شهرداری

15- تصویب واگذاری زمین (با حفظ مالکیت شهرداری) به استان قدس رضوی جهت استفاده فرهنگی و ... در پارک الهیه

16- تصویب طرح بازار سنتی در خیابان منصور حصاری که توسط شرکت ارمغان ارائه شده است.

17- تصویب ارائه گزارش پروژه های عمرانی شهرداری به صورت ماهیانه به کمیسیون عمران

18- تصویب واگذاری زمین در قبال حق بازنشستگی کارکنان بازنشسته شهرداری

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخ 5/4/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 801/5/97/ش مورخ 4/4/97 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 5/4/97 رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در شروع جلسه آقای مهندس موسوی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه درخوص موضوع این جلسه (بافت فرسوده شهر بجنورد) مواردی را به اختصار بیان داشتند سپس آقای یزدانی به عنوان مدیر طرحهای توسعه شهری شهرداری نیز درخصوص مطالعات انجام شده و طرحهای مصوب بافت فرسوده (که شامل 5 نوع می باشد) توضیحاتی ارائه نمودند.

آقای قهرمانیان به عنوان ریاست محترم اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجنورد از وضعیت حوزه میراث فرهنگی در بافت فرسوده که بدلیل مسایل مالی امکان ساخت آن نیست و از طرفی با توجه به فریز این بافت ناکارآمد شهری شده و به مشکلات شهری افزوده است. همچنین جناب آقای آسوده به عنوان ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد نیز اعلان داشتند در بافت فرسوده املاک اوقافی زیادی وجود دارد که شناسایی گردیده و باید بازسازی شود.

آقای فرزین فرد به عنوان کارشناس توسعه و عمران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی تقاضای داشتند نقشه بافت فرسوده جهت لکه گذاری املاک اواقفی از طرف شهرداری به اداره اوقاف ارسال گردد.

- جناب آقای جباری به عنوان رییس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و نایب رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد اعلام داشتند مطالعه و عملیات اجرایی این بافت سالیان سال در حال اقدام است و لیکن تاکنون نتیجه مثبتی نداشته لذا مشخص گردیده جهت توسعه این بافت هر یک از ادارات به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد و کلیه دستگاه ها بیکدیگر برنامه ریزی نمایند. از طرفی اکثر مالکین این بافتها از نظر مالی توانمندی الزام را ندارند و می بایست ساخت و ساز در این بافتها از طریق سرمایه گذار به سرانجام برسد.

خانم یزدانی به عنوان معاون محترم شهرسازی شهرداری منطقه یک که بافت فرسوده در آن قرار گرفته است درخصوص سایتهای تشویقی اعمال شده شامل 1- تراکم  2- تخفیف در پروانه ساخت و ... صحبت نمودند.

با عنایت به موارد فوق جمع بندی نکات بشرح ذیل مصوب گردید:

1- مقرر شد شهرداری بجنورد نسبت به تهیه آمار سیاستهای تشویقی اعمال شده شامل تراکم ، تخفیف در عوارض  صدور پروانه و ... دریافت فرسوده و مقایسه آن با شهرهای همتراز اقدام و به شورای شهر ارسال نماید .

2- مقرر شد با توجه به گذشت جندین سال از مطالعات صورت گرفته دریافت فرسوده و تغییرات انجام شده در این مدت شهرداری بجنورد نسبت به بازنگری آن و با هماهنگی سایز دستگاههای متولی اقدام نماید

3- مقرر شد شهرداری بجنورد  و با حضور دستگاههای مرتبط (اداره اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی مسکن شهرسازی دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری) نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی بافتهای فرسوده به صورت استانی اقدام نمایند

4- مقرر شد شهرداری بجنورد ( منطقه یک ) و ادارات میراث فرهنگی و اوقاف نسبت به برگزاری جلسه ای مشترک در خصوص بافت فرسوده و همچنین جهت دریافت نقشه ای این بافت اقدام نمایند

5- مقرر شد شهرداری بجنورد با در نظر گرفتن موارد حقوقی و ... با اولویت نسبت هب پاکسازی بناهای مخروبه در بافت فرسوده اقدام نماید

6- مقرر شد این موضوع (بافت فرسوده) در جهت حصول به نتایج ملموس در جلسات بعدی کمیسیون عمران معماری شهر سازی و به صورت تخصصی برگزار گردد علی الخصوص وضعیت بناهای حد فاصل میدان کارگر تا شهید

7- مقرر شد با توجه به برگزاری تالار مذاکرات سرمایه گذاری در دهم و یازدهم تیرماه و همچنین 28 و 29 مرداد ماه اداره اوقاف و امور خیریه نیز نسبت به آماده نمودن برنامه ها و فرصتها ی سرمایه گذاری اقدام و در این تالار ارئه نماید و میزی به این منظور از طرف شهرداری بجنورد و شورای اسلامی شهر برای اداره اوقاف و امور خیریه در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخ 30/3/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی قبلی جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 30/3/97 رأس ساعت 12:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) تشکیل گردید.

در ابتدا با توجه به عدم حضور ریاست محترم کمیسیون، جناب آقای جباری نایب رییس محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء و میهمانان گرامی، درخصوص دستور کار جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقای پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد درخصوص عملکرد حوزه معاونت فنی و امور زیربنایی از تاریخ 25/8/96 الی 20/3/97 مطالبی را به شرح ذیل اعلام نمودند.

الف- زیرسازی، تسطیح، بهسازی خیابانها، معابر و پیاده روها

نوع عملیات

اکیپ

جمع(مترمربع)

جمع کل(مترمربع)

زیرسازی

ماشین آلات

722/149

891/214

دست

169/65

تسطیح

ماشین آلات

431/84

198/94

دست

9767

جمع کل

089/309

- موارد فوق بطور اختصار شامل آدرسهای ذیل می باشد:

1- خیابان رودکی 2- محله باقرخان  3- محله احمد آباد            4- محله صادقیه

5- پیاده رو های 62متری پیامبر اعظم          6- خیابان شهید میرزا رضا کرمانی

7- تسطیح و گراویه ریزی رودکی 3 و 5        8- گراویه ریزی فاز 3شهرک امام خمینی

9- بن بست بهار واقع در خیابان بهارک          و غیره...

ب- لکه گیری معابرسطح شهر جمعاً به مساحت 916/41 مترمربع                                                                     

پ- آسفالت معابر سطح شهرجمعاً به مساحت 788/41 مترمربع

ت- بازگشایی و احداث معابر

ردیف

آدرسها

توضیحات

1

32متری جوادیه

 

2

32متری شیر آب

 

3

امتداد خیابان میرزا رضا کرمانی تا سید جمالدین اسد آبادی

 

4

16متری بافت فرسوده (امتداد شهید علیزاده)

 

5

42متری آیت ا... موسوی بجنوردی

 

6

خیابان صیاد شیرازی از بیمارستان ارتش تا چهارراه کتاب

 

7

خیابان ابن سینا

 

ث- اصلاح هندسی تقاطع ها و خیابانها

ردیف

آدرسها

توضیحات

1

تقاطع کوی کمیته

 

2

تقاطع کوچه جاجرمی با خیابان امام خمینی شرقی

 

3

راستگرد سه راه شهرک شاهد

 

4

تقاطع خیابان صفا با 17شهریورشمالی

 

5

تقاطع صیاد شیرازی (چهارراه نادر)

 

6

تقاطع چهارراه دانش آموز

 

7

تقاطع خیابان قیام و جمهوری

 

8

تقاطع چهارراه زایشگاه

 

ج- احداث و توسعه پارکینگ­ها

ردیف

آدرسها

مساحت (مترمربع)

1

پارکینگ شهروند ( واقع در خیابان امیریه شمالی)

4200

2

پارکینگ مقابل استانداری

 

3

پارکینگ آرامستان

 

چ- احداث، تجهیز، مرمت و بهسازی پارکها (13 مورد انجام شده)

ح- احداث بنا و تعمیرات ابنیه، مقاوم سازی (14 مورد انجام شده)

خ- توسعه امکانات و تجهیزات و سایر امور (5 مورد)

د- احداث زمینهای ورزشی(انجام شده)

ردیف

موضوع

توضیحات

1

زمین ورزشی پارک شریفان

 

2

تعمیر و اصلاح پارک ورزشی مهربانو

 

3

گود کوی صادقیه در حاشیه 62متری پیامبر اعظم

 

ذ- کفسازی و بهسازی پیاده روها و منظر شهری (20 مورد انجام شده)

ر- مناسب سازی معابر جهت معلولین (20 مورد انجام شده)

ز- جمع آوری آبهای سطحی و احداث جوی و جدول (15 مورد انجام شده)

ژ- تولیدات سنگ شکنها (شش ماه اخیر)

ردیف

مصالح

جمع کل (تن)(150روز کاری)

1

بیس

000/53

2

شسته

000/27

3

صدرصد

000/36

4

نخودی و گراویه

000/45

5

سنگهای اورسایز

500/1

پس از ارائه گزارش کامل جناب آقای پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد اعضای کمیسیون از زحمات شبانه روزی حوزه این معاونت تقدیر و تشکر نمودند. سپس پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر گردید گزارش ماهیانه حوزه معاونت فنی و امور زیربنایی در قالب بودجه تطبیق داده شود و هر ماهه در قالب بودجه به کمیسیون ارائه گردد و این مهم در جلسات آتی کمیسیون بررسی گردد.

2- مقرر گردید جهت بازدید از برنامه ها و پروژه های صورت گرفته حوزه فنی و امور زیربنایی بازدیدی هماهنگ گردد.

3- مقرر گردید با توجه به اهمیت تشکیل جلسات این کمیسیون و نظارت بر امور عمرانی، معماری و شهرسازی شهرداری درخصوص درخواست استعفای جناب آقای موسوی از ریاست کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در جلسه رسمی تدبیری اندیشیده شود.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخ 31/2/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 1966/ش مورخ 18/2/97 ریاست محترم شورای اسلامی شهر قوچان با موضوع برگزاری جلسه مشترک فی مابین کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد و دعوتنامه شماره 492/5/97/ش مورخ 30/2/97 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 31/2/97 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به آقای مهندس شرفی به عنوان رییس کمیسیون عمران قوچان و همچنین همکاران ایشان در شهرداری قوچان، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض نموده و حماسه بزرگ سوم خرداد را یادآوری نمودند. همچنین به صورت مختصر از روند فعالیتهای کمیسیون عمرانی بجنورد مطالبی بیان داشتند. و به صورت مختصر از روند فعالیتهای کمیسیون عمران بجنورد مطالبی بیان داشتند.

آقای دکتر امانی به عنوان عضو کمیسیون عمران و رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درخصوص مسایل فرهنگی و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی دو شهر مطالبی بیان نموده و سپس درخصوص لزوم ایجاد مرکز پژوهشهای شورای شهر برای بررسیهای تخصصی و مطالعاتی موضوعات شهری و همچنین ایجاد مرکز اسناد شورای شهر و سایر موارد در این راستا مواردی بیان داشتند.

آقای گریوانی نیز ضمن خرسندی از حضور میهمانان شورا و شهرداری قوچان در شهر بجنورد درخصوص امکان پیوست شهر قوچان به استان خراسان شمالی با توجه به مشترکات فرهنگی ابراز خوشنودی داشتند.

آقای جباری به عنوان نایب رییس کمیسیون عمران و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به وضعیت اقتصادی شهرداریها و عدم جوابگویی عوارضات سنتی در بودجه شهرداریها بر لزوم ورود شهرداریها به سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی تأکید داشتند.

خانم هاشمی نیز حضور میهمانان در شهر بجنورد را خوش آمدگویی نمودند و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات عمرانی، فرهنگی و سرمایه گذاری موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

1- مقرر شد در زمانی مشخص شورای شهر بجنورد نیز از شهر قوچان بازدید داشته باشند.

2- مقرر شد یکی از میزهای تالار مذاکره سرمایه گذاری شهر بجنورد را که در 28و 29 تیر برگزار می گردد به شهرداری و شورای شهر قوچان واگذار گردد.

پس از جلسه نیز از پروژه های عمرانی شهری با حضور میهمانان بازدید میدانی بعمل آمد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخ 24/2/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو دعوتنامه شماره 393/5/97/ش مورخ 23/2/97 جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 23/2/97 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه در مورد موضوعات مطرح مواردی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آنها موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

1- درخصوص نامه شماره 25/115 مورخ 8/2/97 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد درخصوص درصد نقل و انتقال تاکسیها مقرر شد این درصد جمعاً 5/2 درصد باشد که 5/1 درصد آن سهم سازمان بار و مسافر و 1% آن سهم شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد باشد.

2- درخصوص نامه شماره 4315/5/96/ش مورخ 9/12/96 آقای مهدی دستپاک به عنوان سرمایه گذار پارکینگ چهارراه مخابرات که پس از هفت سال همچنان در این خصوص اقدام موثری انجام شده است و در این جلسه ایشان تقاضا داشتند سریعاً این موضوع پایان یابد و برای حل آن سه راهکار ارائه نمودند الف) اسناد املاک خریداری شده توسط ایشان در پیرامون پارکینگ مخابرات به ایشان انتقال یابد.

ب) ارزش عادله املاک ردیف فوق که توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می گردد، به ایشان پرداخت گردد.

ج) هر آنچه فی مابین آقای دستپاک به عنوان سرمایه گذار و شهرداری بجنورد در سالیان گذشته توافق گردیده است اجرایی گردد. پس از بحث و بررسی این موضوع توسط سایر میهمانان و اعضای کمیسیون مقرر شد حداکثر ظرف سه ماه آینده تعیین تکلیف گردد و تا آن زمان و در جهت حل موضوع، از دستور کار کمیسیون خارج نشود. همچنین مقرر شد شهرداری نیز در جهت حل و فصل آن نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید.

3- درخصوص نامه شماره 17607/12/41 مورخ 23/1/97 مدیرکل محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی درخصوص تقاضای جمعی از نمایندگان منتخب مدیران آژانسها جهت تأسیس و ثبت شرکت تعاونی تاکسی اینترنتی، پس از قرائت درخواست ایشان و توضیحات آقای شافعی به عنوان مدیرعامل سازمان بار و مسافر که اعلان داشتند پاسخ آن ارائه گردیده از دستور جلسه خارج شد.

4- نامه شماره 104356/10/96 مورخ 17/12/96 شهرداری بجنورد با موضوع صورتجلسه توافقی مورخ 26/10/94 فی مابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن شهرداری (آقای معماریانی) پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای کمیسیون مربوطه و همچنین معاونت محترم شهرسازی (خانم دفتری) و آقای قلیچی بعنوان سرپرست املاک با آن موافقت گردید.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخ 3/2/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 3/2/97 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تبریک روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار در مورد موضوعات جلسه مواردی را به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای محترم کمیسیون و میهمانان موارد به شرح ذیل مصوب شد.

1- درخصوص نامه شماره 107846/10/96 مورخ 24/12/96 شرکت تعاونی مسکن شبکه بهداشت بجنورد با موضوع توافق فی مابین شهرداری و شرکت تعاونی (فاقد مصوبه می باشد)، مقرر شد پس از تأیید کمیسیون ماده 5 و کمیته فنی به افرادی که تا کنون از شهرداری مفاصا حساب دریافت نموده اند برابر ردیف 7 صورتجلسه شماره 907157/10/96 مورخ 23/12/96 مبنی بر صدور پروانه ساختانی رایگان در حد تراکم 120% (دو طبقه مسکونی روی پیلوت) و برای افرادی که تاکنون مفاصاحساب دریافت نکرده اند چنانچه تا پایان خرداد ماه سال جاری مراجعه نمایند تا 75% مشمول معافیت شوند و پس از آن به ازاء هر ماه معافیت تا 25% کاهش خواهد یافت همچنین مقرر شد ارزیابیهای صورت گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری به روز گردد.

2- درخصوص نامه شماره 4223/5/96/ش مورخ 30/11/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر درخصوص درخواست آقای صالح آبادی، با توجه به نظر مثبت کلیه اعضای کمیسیون مقرر شد برای خیابان امیریه شمالی مانند خیابان امیریه جنوبی در جهت افزایش سطح اشغال تجاری و سایر مجوزات شهرسازی، شهرداری مکاتبات و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

3- درخصوص نامه شماره 107165/10/96 مورخ 23/12/96 شهرداری بجنورد با موضوع استفاده از اتوبوسهای شهری برای معلولین مقرر شد از این پس در صورت خرید اتوبوسهای جدید حتماً استانداردهای لازم برای استفاده معلولین و نابینایان انجام گیرد.

4- درخصوص نامه شماره 4578/5/96/ش مورخ 28/12/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر، با موضوع آبونمان دفاتر آژانسهای تلفنی پس از قرائت مشخص گردید این موارد در حال حاضر در دفترچه عوارض موجود است.

5- با توجه به اینکه می بایست در این جلسه اولویت بندی پروژه های عمرانی بررسی می گردید با توجه به ذیق وقت و بررسی موضوع در شهرداری مقرر شد بررسی اولویت بندی پروژه های عمرانی در هفته های آتی برگزار گردد همچنین مقرر شد گزارش عملکرد پروژه های عمرانی در هر ماه تا پانزدهم ماه بعد جهت بررسی در کمیسیون عمرانی ارجاع شود.

 

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخ 20/1/1397 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 20/1/97 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه خصوصاً آقای مهندس حسین نقیب (به عنوان نماینده مردم در دوره چهارم شورای شهر بجنورد) و خانم دکتر وحیدی برجی به عنوان هیأت علمی دانشگاه آزاد بجنورد و گرامی داشت روز هنر انقلاب اسلامی (به یاد شهید آوینی)، در مورد موضوعات این جلسه مواردی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر سایر حاضرین موارد بشرح ذیل مصوب شد.

1- درخصوص نامه شماره 2634/5/96/ش مورخ 11/7/96 جمعی از کسبه خیابان منصور حصاری با موضوع مشکلات و مسایل پیش آمده پس از شروع پروژه های بافتهای فرسوده، مقرر شد با حضور شهرداری، شورای شهر، شرکت عمران و بهسازی شهری (مسکن و شهرسازی)، استانداری، شرکت ارمغان و نمایندگان مغازه ها و ساکنین در بافت فرسوده، جلسه ای تشکیل و نسبت به بررسی و حل مسایل موقعیت فوق العاده شود.

2- همچنین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و فضایی بافت فرسوده، طرح ارائه شده توسط آقای مهندس نقیب به عنوان مدیرعامل شرکت ارمغان و با موضوع طرح بازار سنتی و خیابان سنتی (ضلع شرقی پروژه ارمغان) که در حد فاصل کوچه وثوق و خیابان شهید منصوری واقع شده و طرحی سنتی (دوره قاجار) و در دو طبقه می باشد پس از بحث و بررسی مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد این موضوع برای نحوه مشارکت شهرداری با شرکت ارمغان با مدارک و مستندات کامل در جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و پس از آن در صحن علنی شورای شهر نیز ارائه شود.

3- درخصوص نامه شماره 108267/10/96 مورخ 26/12/96 شهرداری بجنورد با موضوع بدهی قیر، با عنایت به اینکه در سال گذشته مقرر شده بود از طریق دفتر شهری و روستایی مقدار 8000 تن قیر به شهرداری تحویل گردد. لذا مقرر شد مکاتبات لازم در این خصوص انجام گیرد و در صورت تحویل آن به شهرداری بدهی قیر از این محل پرداخت گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخ 21/12/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 21/12/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.

در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه در مورد موضوعات مطرح توضیحاتی به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای محترم کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد بشرح ذیل مصوب گردید.

1- درخصوص نامه شماره 86804/10/96 مورخ 2/11/96 شهردرای بجنورد با موضوع ملک پیشنهادی جهت واگذاری آن به شرکت برق بابت احداث ایستگاه پست زمینی واقع در ضلع شمال غربی میدان گلستان با ابعاد 22×8 متر با راه دسترسی سواره رو، با توجه به تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت برق جهت تعریض معبر ملک اداره برق به مساحت 320 مترمربع با واگذاری ملک مورد نظر موافقت شد.

2- درخصوص نامه شماره 99438/10/96 مورخ 7/12/96 شهرداری بجنورد با موضوع فروش یکدستگاه اتوبوس 302 اقساطی مدل 1375 و با عنایت به صورتجلسه مورخ 3/3/96 شورای سازمان درخصوص فروش اتوبوس مربوطه از طریق مزایده با این درخواست موافقت گردید.

3- درخصوص نامه شماره 89136/10/96 مورخ 8/11/96 شهرداری بجنورد با موضوع ارائه زمین پیشنهادی جهت احداث مجتمع فرهنگی، درمانی، ورزشی توسط آستان قدس رضوی واقع در بخشی از پارک الهیه (جنوب معصوم زاده) جهت احداث و مشارکت و با حفظ مالکیت و کاربری فضای سبز، با واگذاری آن صرفاً جهت استفاده فرهنگی، درمانی، ورزشی و خدماتی و در محدوده منطقه معصوم زاده اعلام موافقت گردید.

4- درخصوص نامه شماره 16625/41/41 مورخ 17/12/96 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای همتای استان (آقای یزدان عنبری) با موضوع انجام رزمایش ترافیک نوروزی 1397 و با عنایت به بند سوم صورتجلسه (هماهنگی بین عوامل شهرداری، راهداری، پلیس راهنمایی و رانندگی شهری، پلیس راه، مرکز فوریتهای پزشکی و هلال احمر برای تقویت امداد رسانی در سوانح احتمالی) مقرر شد شهرداری بجنورد براساس سنوات گذشته اقدام نماید.

5- درخصوص نامه شماره 15226/41/41 مورخ 28/11/96 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای همتای استان (آقای یزدان عنبری) با موضوع ارسال صورتجلسه دهمین جلسه کمیته فنی ذیل شورای همتا، شرح مصوبات قرائت شد و مقرر شد درخصوص ردیف دوم آن شورای ترافیک اظهار نظر نماید.

6- همچنین درخصوص ساماندهی وضعیت تاکسیهای تلفنی در سطح شهر مقرر شد سازمان بار و مسافر و معاونت حمل و نقل و ترافیک در این خصوص طرحهای پیشنهادی خود را ارائه تا در اولین جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی بررسی و مطرح گردد.

7- درخصوص نامه شماره 298/112 مورخ 23/11/96 شرکت تعاونی تاکسیرانی بجنورد با موضوع نحوه دریافت درصد نقل و انتقال تاکسیها، مقرر شد با استناد به نظر هیأت ودیره و برگزاری جلسات تعرفه خدمات جهت تعیین تکلیف در کمیسیون برنام و بودجه و با مستندات لازم مطرح و بررسی شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخ 14/12/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 14/12/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه که معاون محترم سازمان میراث فرهنگی استان جناب آقای وحدتی، ریاست محترم اداره میراث فرهنگی بجنورد جناب آقای قهرمانیان و تعدادی از اساتید محترم دانشگاه ها نیز حضور داشتند در مورد موضوع جلسه که بیشتر حول مسائل میراث فرهنگی شهر بجنورد بود مطالبی را به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر موراد بشرح ذیل مصوب گردید. همچنین قبل از بحث و بررسی مباحث مربوط به میراث فرهنگی جناب آقای ضیغمی محمدی به عنوان نماینده شرکت مگفا درخصوص شهر هوشمند توضیحاتی ارائه نمودند.

1- با عنایت به مصوبه اخیر شورای شهر درخصوص اعطای پروانه رایگان به بناهایی که ارزش میراث فرهنگی دارند با حفظ ساختار و صرفاً در همان اعیانی موجود و با توجه به درخواست آقای ذهب کار برای سرمایه گذاری در حمام عسکری، با کلیات طرح و درخواست ایشان موافقت گردید و مقرر شد موضوع جهت ارزیابی بیشتر به کمیته سرمایه گذاری ارجاع و تعیین تکلیف شود.

2- درخصوص توضیحات آقای ضیغمی محمدی (شرکت مهیا پرداز) و همشمند سازی محیط شهری مقرر شد در این خصوص جلسه مشترکی با مرکز پژوهشها برگزار شود تا در قالب یک قرارداد به سرانجام برسد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخ 17/11/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 17/11/96 رأس ساعت 13:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه درخصوص موضوع این جلسه که بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهرداری می باشد توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه برنامه وضعیت پروژه های عمرانی سال جاری توسط آقای مهندس پارساپور به عنوان معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری، موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

1- مقرر شد شهرداری نسبت به ارائه برنامه عملیاتی سه ماهه زمستان و برنامه زمانبندی عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت شهرک فرهنگیان همچنین برنامه های عمرانی تا سال 1400 (دوره پنجم شورای شهر) به شورای شهر اقدام و در جلسات آتی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی مطرح گردد.

2- مقرر شد شهرداری درخصوص همسطح سازی تأسیسات شهری که در معابر قرار دارد با سایر ادارات خدمات رسان هماهنگیهای لازم را انجام دهد.

3- مقرر شد در جهت بهسازی مسیلهای شهری، شهرداری هر ساله در بودجه عمرانی ردیفی در جهت مناسب سازی آن در نظر بگیرد تا طی یک برنامه بلند مدت به اتمام برسد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخ 10/11/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 10/11/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه که شامل اعضای کمیسیون و مسئولین شهرداری بودند، درخصوص موضوع آن که در مورد بررسی بودجه پیشنهادی معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال آتی و همچنین بررسی وضعیت ترافیکی شهر، توضیحاتی به اختصار بیان نمود و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه موارد بشرح ذیل مصوب گردید:

1- درخصوص نامه شماره 66147/10/96 مورخ 22/8/96 شهرداری بجنورد با موضوع درخواست آقای قاسم اسدی که در جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شماره 10 مورخ 5/11/96 مطرح و مقرر شده بود در صحن علنی شورای شهر مطرح شود و پس از بررسی در صحن علنی نیز به کمیسیون ارجاع گردید. پس از بررسی موضوع و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده براساس بند یک صورتجلسه شماره 56 مورخ 1/4/95 کمیسیون نظارت و پیگیری (حقوقی) شورای اسلامی شهر مقرر شد با واگذاری 20% سهم شهرداری و با کاربری ورزشی به ایشان موافقت گردد. همچنین با عنایت به اینکه مساحت 20% از زمین فوق برای استفاده ورزشی مناسب نمی باشد. لذا این کمیسیون با تغییر کاربری آن به مسکونی نظر مثبت دارند.

2- مقرر شد با توجه به وضعیت نامناسب ترافیک در سطح شهر و بهبود وضعیت آن درخصوص افزایش بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال آتی و با توجه به محدودیت بودجه، در کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گیری و بازنگری شود.

3- مقرر شد در جهت حمایت از فرهنگ دوچرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه، در بودجه پیشنهادی سال 1397 معاونت حمل و نقل و ترافیک ردیفی به عنوان خرید و نصب مبلمان دوچرخه در سطح شهر دیده شود.

4- مقرر شد در محور ورودی شیروان به بجنورد و در حدودات منطقه پرسی گاز و برای عبور ایمن شهروندان در این منطقه نسبت به بررسی و امکان نصب پل هوایی عابر پیاده توسط شهرداری اقدام گردد.

5- مقرر شد با توجه به ترافیک بالای برخی نقاط در سطح شهر امکان استفاده از ون به جای اتوبوس توسط شهرداری بررسی شود.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 5/11/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 5/11/96 رأس ساعت 17:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه که شامل اعضای کمیسیون و مسئولین شهرداری بودند، درخصوص موضوعات مورد بحث توضیحاتی به اختصار بیان کردند و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضیحات سایر حاضرین موارد به شرح ذیل ارائه گردید:

1- در این جلسه ابتدا آقای معصومی که تقاضای مشارکت در اجرای پروژه فرهنگی – تجاری با شهرداری داشتند و در این خصوص توضیحاتی در مورد نحوه مشارکت با کاربریهای مختلف و هزینه پروانه ساخت ارائه نمودند. سپس مقرر شد شهرداری بجنورد با اولویت کاربری تجاری- فرهنگی با طی تشریفات وارد مشارکت گردد همچنین در صورت عدم تمایل سرمایه گذاری به مشارکت با شهرداری، هزینه آن محاسبه و به شهرداری پرداخت گردد و شهرداری طی فرایند سایر شهرها درخصوص وضعیت پارکینگ با کاربری فرهنگی را بررسی و به شورای اسلامی ارسال تا در کمیسیون مربوطه تصمیم گیری شود.

2- درخصوص نامه شماره 3962/5/96/ش مورخ 4/11/96 با موضوع درخواست اقای علی اکبری به عنوان مدیرعامل شرکت بهساز کار خراسان شمالی مقرر شد با توجه به رأی کمیته فنی و رعایت 2 متر عقب نشینی که جزء معبر شهری محسوب می گردد و در امتداد املاک تجاری مجتمع شرقی می باشد موضوع حق مشرفیت به کمیسیون توافقات ارجاع و کمیسیون مربوطه نیز پس از بررسی موضوع نتیجه را به شورای اسلامی شهر بجنورد جهت تصمیم ارسال نماید.

3- درخصوص نامه شماره 7066/41/41 مورخ 14/6/96 مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان شمالی با موضوع جانمایی مناسب زمین جهت احداث ساختمان موزه معاصر، مقرر شد این نامه جهت بررسی بیشتر به شهرداری ارسال گردد.

4- درخصوص نامه شماره 75782/10/96 مورخ 26/9/96 شهرداری بجنورد با موضوع تعویض زمین واگذاری به سازمان تبلیغات اسلامی موافقت شد.

5- نامه شماره 66147/10/96 مورخ 26/9/96 شهرداری بجنورد با موضوع درخواست آقای قاسم اسدی که مالک 1765 مترمربع زمین در ضلع شمال پارک شهربازی است و در کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به مسکونی موافقت گردید و باید 20% از ملک نیز با کاربری ورزشی به شهرداری واگذار گردد؛ و ایشان تقاضا داشتند 20% سهم شهرداری نیز با همان کاربری بصورت رایگان در اختیار ایشان قرار گیرد. مقرر شد در این خصوص در صحن علنی شورای اسلامی شهر بجنورد تصمیم گیری گردد.

6- درخصوص نامه شماره 58019/10/96 مورخ 24/7/96 شهرداری بجنورد با موضوع تمدید طرح پاسخ به استعلامات انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد شد در پایان مصوبه شورای چهارم در این رابطه دیگر تمدید نگردد و با آن موافقت شد (با نظر شهردرای موافقت شد)

7- درخصوص نامه شماره 3596/5/96/ش مورخ 27/9/96 هیأت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر بجنورد با موضوع درخواست کسبه برای جابجایی ایستگاه اتوبوس و تاکسی خیابان شهید بهشتی شمالی، ابتدای خیابان منصور حصاری تا شعبه بانک سپه شمالی، مقرر شد این موضوع برای بررسی کارشناسی و اظهار نظر به شهرداری (معاونت حمل و نقل و ترافیک) ارجاع گردد.

8- همچنین سازمان بار و مسافر موظف گردید تا اسفند ماه سال جاری لایحه تعرفه ها و هزینه های آژانسهای تلفنی و تاکسیهای زرد را برای سال 1397 به شورای اسلامی شهر بجنورد ارائه دهد.

9- درخصوص نامه شماره 1090/32/779/962 مورخ 25/9/96 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با موضوع انتقال ایستگاه خط واحد از مقابل مهمانپذیر نقی زاده واقع در ضلع شرقی میدان شهید کلاته (کارگر)، مقرر شد این موضوع جهت بررسی کارشناسی و اظهار نظر به شهرداری (معاونت حمل و نقل و ترافیک) ارجاع گردد.

10- همچنین مقرر شد با توجه به ترافیک بالای خیابان 17 شهریور جنوبی، حدفاصل چهارراه 17 شهریور شهید دستپاک (کوچه برق سابق) شهرداری (معاونت حمل و نقل و ترافیک) در جهت کاهش با ترافیکی این مسیر طرحی ارائه نماید.

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخه 5/10/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 5/10/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون عمران، مماری و شهرسازی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به کلیه حاضرین، درخصوص موضوع این جلسه که بررسی وضعیت گلستان شهر می باشد توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر سایر حاضرین و اعضای کمیسیون در این رابطه موارد به شرح ذیل جمع بندی گردید:

1- مقرر شد تا پایان سال جاری آقایان علی اصغر بجنوردی، یونس عامری، ناصر عفتی، یدا... روحانی و ولی بنائیان به عنوان شورایاران گلستان شهر پیگیر مسائل و مشکلات گلستان شهر باشند.

2- مقرر شد در هفته های آتی و درخصوص موضوع گلستان شهر، جلسه ای متشکل از سایر ادارات مرتبط شامل: مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر فنی استانداری و شهرداری بجنورد تشکیل گردد.

3- مقرر شد شهرداری بجنورد (سازمان پارکها و ...) با توجه به کمبود فضای سبز، نسبت به احداث یک پارک در مقیاس محله اقدام نماید و در صورتی که نیازمند تصویب بودجه ای در این زمینه باشد نسبت به ارسال آن به شورای شهر اقدام تا موافقت لازم اخذ شود.

4- مقرر شد در سال 1397 شهرداری بجنورد (منطقه یک) برای گلستان شهر ردیف بودجه ای در نظر بگیرد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 8 مورخه 28/9/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 28/9/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به کلیه حاضرین درخصوص موضوع این جلسه که بررسی وضعیت معابر سطح شهر بجنورد برای معلولین همچنین بهبود و مناسب سازی معابر برای تسهیل در رفت و آمد ایشان می باشد توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای کمیسیون و حاضرین در جلسه موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

1- مقرر شد آقایان حمید حیدری از جامعه نابینایان و حبیب ا... بلوریان نسبت به آسیب شناسی مصور معابر در قالب طرحی اقدام و جهت بررسی تصویب آن به کمیسیون مربوطه ارجاع نمایند.

2- مقرر شد شهرداری بجنورد نسبت به تهیه و تنظیم لایحه ساماندهی فضاهای شهری برای جوامع معلولین اقدام و حداکثر ظرف دو ماه جهت بررسی و تصویب به کمیسیون مربوطه ارسال نماید. لازم به توضیح است این لایحه جنبه اجرایی داشته و در تهیه آن از نظرات سایر دستگاه های مرتبط استفاده گردد.

3- مقرر شد ادارات بهزیستی و بنیاد شهید آمار کلیه جانبازان و معلولین را به تفکیک و نوع معلولیت جهت بهره برداری و استفاده آماری در طرح های شهری به کمیسیون مربوطه ارسال نمایند.

4- مقرر شد جلسات بعدی در جهت بهبود فضای شهری برای معلولین با سایر ادارات و سازمانهای مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی، بهزیستی، بنیاد شهید، دفتر فنی استانداری و ... تشکیل گردد.

5- مقرر شد از این پس شهرداری بجنورد برای صدور پایانکار ساختمانهایی که ملزم به اجرای ضوابط معلولین جسمی و حرکتی هستند، برابر ضوابط و قوانین موجود اقدام نماید.

6- مقرر شد در جهت تسهیل در استفاده از اتوبوسهای شهری برای معلولین، شهرداری بجنورد (سازمان بار و مسافر) نسبت به نصب صندلی ویژه معلولین در اتوبوسهای شهری، برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

7- مقرر شد در رابطه با اصلاح وضعیت معابر شهری برای روشندلان، معابر پیرامون ساختمان جامعه نابینایان توسط شهرداری و با هماهنگی آقای حیدری به عنوان مسئول جامعه روشندلان اصلاح گردد و پس از آن معابر شهرک شاهد، بهزیستی، شهرک امام خمینی نیز در اولویتهای بعدی اقدام گردد.

8- مقرر شد استفاده از اتوبوس شهری برای جانبازان، معلولین و نابینایان رایگان باشد.

9- مقرر شد شهرداری بجنورد (سازمان بار و مسافر) اتوبوس مسیر خیابان بهزیستی را به دستگاه بالابر برای معلولین جسمی و حرکتی مجهز نماید.

10- مقرر شد دفتر ارتباط با جامعه معلولین، جانبازان و نابینایان در شورای اسلامی شهر بجنورد راه اندازی گردد.

 

 

 

صورتجلسه شماره 7 مورخه 21/9/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 21/9/96 رأس ساعت 12:00 و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان ریاست کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به کلیه حاضرین در جلسه درخصوص موضوع جلسه که کاملاً به وضعیت حفاریهای شرکتها و ادارات خدمات رسان در سطح شهر مربوط بود توضیحاتی را به اختصار بیان داشتند سپس آقای مهندس برومند به عنوان دبیر کمیسیون نسبت به قرائت نامه شماره 54028/10/96 مورخ 10/7/96 شهرداری بجنورد درخصوص پرکاری و مرمت کانالهای حفاری شده پرداختند که با توجه به اینکه از دوسال گذشته پرکاری و مرمت این کانالها توسط ادارات علی الخصوص اداره آب و فاضلاب انجام می شده و این امر باعث وضعیت نامناسب معابر در سطح شهر و  نارضایتی شهروندان شده است همچنین  با عنایت به صحبتهای سایر اعضای محترم کمیسیون عمران و سایر کارشناسان حاضر در جلسه موارد به شرح ذیل مصوب شد.

1- با توجه به اتفاق نظر کلیه کارشناسان و با نظر مساعد کلیه اعضای محترم کمیسیون، مقرر شد از این پس مرمت کانالها توسط شهرداری انجام شود و ادارات حفار با توجه به عملکرد ضعیفی که در دوسال گذشته داشته اند فقط برابر دیتالهای مورد توافق نسبت به پرکاری اقدام نمایند.

2- مقرر شد هزینه مرمت کانالها برابر فهرست بهای مرمت کانالها و توسط شهرداری انجام گیرد. لازم به توضیح است هزینه مرمت حفاری برابر با آخرین فهرست بهایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر نموده است خواهد بود.

3- درخصوص مجوزانی که صادر شده و مرمت آن برعهده ادارات حفار می باشد مقرر شد ظرف مهلت مقرر که توسط شهردرای اعلام خواهد شد ادارات حفار نسبت به مرمت و تحویل کانالها اقدام نمایند در غیر اینصورت مرمت توسط شهردرای انجام گرفته و هزینه آن برابر فهرست بهای مرمت کانالها دریافت گردد.

4- مقرر شد شهرداری بجنورد درخصوص بهبود وضعیت حفاریهای سطح شهر نسبت به تنظیم و ارسال لایحه جامع صدور مجوزات حفاری اقدام نماید تا در کمیسیون عمران بررسی و مصوبات لازم اخذ گردد.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 14/9/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 14/9/96 و رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید.. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به کلیه حاضرین در جلسه و تبریک ایام ولادت پرسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روزهای پیش رو، درخصوص موضوعات جلسه مواردی را به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و بررسی سایر حاضرین و اعضای کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، موارد به شرح ذیل مصوب گردید.

1- درخصوص نامه شماره 212780/96 مورخ 3/7/96 بانک شهر درخصوص جابجایی شهر نت به آدرسهای ارائه شده در نامه، مقرر شد نماینده محترم بانک شهر (آقای مصیب رحمانی) با مدیر محترم املاک از مکانهای ارائه شده و یا با نظر مدیر املاک اگر مکان جدیدی مدنظر باشد بازدید و کار کارشناسی دقیق انجام شود سپس نتیجه آن جهت تصمیم گیری به کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی ارجاع گردد.

2- با عنایت به درخواستهای شفاهی آقایان بوستانی و نیستانی جهت ارائه طرح کاربرد GIS در مدیریت معابر شهری که در این جلسه مطرح گردید. پس از توضیحاتی که درخصوص این طرح داشتند مقرر شد این موضوع مجدداً در جلسه کمیته فنی ذیل معاونت فنی و عمرانی طرح و بررسی گردد.

3- درخصوص نامه شماره 2109/5/96/ش مورخ 9/6/96 شهرداری بجنورد با موضوع درخواست آقای حسین علیزاده جهت بخشودگی عوارضات ملک تجاری واقع در سبزه میدان که بر اثر زلزله تخریب گردیده بود با درخواست ایشان موافقت گردید و مقرر شد این مورد آخرین مورد بخشودگی عوارضات تجاری باشد.

4- درخصوص نامه شماره 3336/5/96/ش مورخ 4/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر با موضوع درخواست مدیران دفاتر آژانسهای تلفنی بجنورد پیرو مصوبه ای که مورد تأیید فرمانداری قرار نگرفت (تخفیف 70% آبونمان سال 1395) در این جلسه میزان تخفیف به 60% و فقط برای سال 1395 موافقت گردید. همچنین مقرر شد دفاتری که فعال نیستند و ارائه خدمات ندارند، با نظارت و پیگیری شهرداری تعطیل گردند.

همچنین مقرر شد سازمان بار و مسافر ظرف یک هفته نسبت به ارسال لایحه نحوه فعالیت تاکسیهای تلفنی جهت ساماندهی آنها در سطح شهر، به کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی اقدام نماید.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 23/8/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در روز سه شنبه مورخ 23/8/96 رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه پس از عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه و عرض تسلیت ایام پیش رو، درخصوص موضوعات جلسه که درخصوص اجرای طرح مسیر ویژه دوچرخه در سطح شهر بجنورد با اولویت خیابان طالقانی و سایر موارد ترافیکی بود توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند. سپس آقای مهندس حمیدی به عنوان معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد به صورت مبسوط به بیان مسئله پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و آقای مهندس وحدانی به عنوان نماینده مشاورین جوان شورای اسلامی شهر بجنورد که در تهیه این طرح در کنار معاونت حمل و نقل و ترافیک بودند موضوعات به شرح ذیل بیان گردید:

- آقای مهندس حمیدی هدف از اجرای این طرح را استفاده از دوچرخه به عنوان یک مد حمل و نقل شهری (نه فقط تفریح و سرگرمی) در جهت کاهش ترافیک سطح شهر علی الخصوص بافت مرکزی بیان نمودند و شهر بجنورد به دلایل:

1- شیب معابر زیاد نیست.

2- روزهای گرم و سرد زیاد نمی باشد.

3- مسیر سفرها کوتاه است.

4- بافت شهر به صورت شطرنجی است.

5- پتانسیل دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود دارد.

لذا می توان از سیستم دوچرخه به عنوان یک مد حمل و نقل که با کمترین هزینه بالاترین بازخورد را دارد استفاده نمود از طرفی به دلایل زیست محیطی و کاهش آلایندگی بسیار می تواند مفید باشد.

- آقای مهندس موسوی ضمن حمایت از اجرای این طرح پیشنهاد نمودند که حتماً مسیر با نرده U شکل بسته شود و با رنگ مشخص گردد و تمام علائم ترافیکی آن نصب گردد. همچنین درخصوص ابهامات طرح سوالاتی بیان نمودند.

- آقای جباری درخصوص عرض مسیر دوچرخه که 20/2 متر می باشد بیان نمودند که دو دوچرخه به سختی از کنار هم عبور می کنند و مقرر شد عرض مسیر تا 5/2 متر افزایش یابد.

- آقای دکتر امانی از رویکرد بوجود آمده ابراز خرسندی نمودند و بیان داشتند با توجه به پتانسیل موجود در میان شهروندان مسلماً مورد حمایت واقع خواهد شد.

- پس از توضیحات فوق با کلیات طرح موافقت شد و مقرر شد در صحن علنی شورا نیز آقای مهندس حمیدی (معاونت حمل و نقل و ترافیک) و آقای وحدانی (نماینده مشاوران جوان) جهت توضیحات جامع تر حضور یابند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 2/8/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در روز سه شنبه مورخ 2/8/96 رأس ساعت 12:00 الی 15:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه علی الخصوص آقایان دکتر وحدتی (معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی) و لنگری، درخصوص موضوعات جلسه مواردی را به اختصار بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر سایر حاضرین و اعضای کمیسیون موضوعات به شرح ذیل اقدام گردید:

1- درخصوص سبزه میدان به عنوان یکی از میراث فرهنگی ثبت شده شهر بجنورد آقای دکتر وحدتی توضیحاتی از تاریخچه شکل گیری و نحوه بارآفرینی آن ارائه نمودند و مقرر گردید کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ذیل کمیسیونهای عمران، معماری و شهرسازی و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به صورت تلفیقی تشکیل گردد. همچنین مقرر گردید یک تور بازدید از ظرفیتهای گردشگری شهر بجنورد با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر بجنورد و مدیران و مسئولین میراث فرهنگی و خبرنگاران اقدام گردد که هماهنگی آن توسط سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.

2- درخصوص حمام کوثر واقع در جنب سبزه میدان نیز ابتدا آقای دکتر وحدتی مباحثی را به اختصار بیان داشتند و آقای ضبط کار نیز اعلام آمادگی نمودند که در چارچوب ضوابط فرهنگی و گردشگری، سرمایه گذاری نمایند. لذا مقرر شد جهت بحث تخصصی این موضوع در اولین جلسه کمیته میراث و گردشگری بررسی گردد.

3- همچنین مقرر شد در جهت بهسازی مرمت بناهایی که ارزش میراث فرهنگی دارند، توسط شهرداری بجنورد لایحه ای در جهت تسریع صدور پروانه اقدام گردد.

4- درخصوص نامه شماره 2825/5/96/ش مورخ 23/7/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر بجنورد با موضوع درخواست خانم سکینه داوری مقرر شد درخواست ایشان مجدداً و با نظر مساعد در کمیسیون توافقات بررسی گردد.

5- درخصوص نامه شماره 44440/10/96 مورخ 4/6/96 شهرداری بجنورد با موضوع درخواست مالکین اهالی گلستان، بهداری و بهارستان جهت واگذاری زمین برای احداث فضای مذهبی، مقرر شد جهت بررسی بیشتر این موضوع به واحد املاک ارجاع گردد.

6- درخصوص نامه شماره 49042/10/96 مورخ 22/6/96 شهرداری بجنورد با موضوع اجرای طرح میدان امام رضا (ع)، ابتدا آقای مهندس کشمیری به عنوان معاونت فنی و عمرانی توضیحات مبسوطی ارائه نمودند و پس از بحث و بررسی پیرامون آن مقرر شد با توجه به هزینه بالای آن که در صورت اجرا نقداً پرداخت گردد. در حال حاضر شهرداری نسبت به ساماندهی آن با حداقل هزینه اقدام نماید.

 

 

 

 

 صورتجلسه شماره 3 مورخه 18/7/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در روز سه شنبه مورخ 18/7/96 و رأس ساعت 12:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه، در مورد موضوعات و مباحث مطرح در جلسه مطالبی را به اختصار بیان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر سایر حاضرین در جلسه، موضوعات به شکل ذیل جمع بندی گردید:

1- درخصوص نامه شماره 2187/5/96/ش مورخ 14/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر، با موضوع درخواست مدیران دفاتر آژانسهای تلفنی جهت تخفیف آبونمان سالیانه، مقرر شد آبونمان سال 1395 با اعمال 70% تخفیف تا پایان سال جاری و آبونمان سال 1396 بدون تخفیف اعمال گردد.

2- درخصوص نامه شماره 17/6277/7911 مورخ 31/4/96 آموزش و پرورش شهرستان بجنورد با موضوع نرخنامه پیشنهادی سرویس مدارس کارگروه 18 شهرستان بجنورد، با نرخهای پیشنهادی موافقت گردید.

3- درخصوص نامه شماره 10227/96 مورخ 12/5/96 و شماره 10275/96 مورخ 12/5/96 و شماره 10275/96 مورخ 7/6/96 شرکت کیش اوریناک و آقای قاسمعلی علیپور با موضوع درخواست پروانه یک قطعه زمین در خیابان 24 متری قیام و همچنین تقاضای صدور پایانکار بلوکهای آوین، آذین و تجاری آن شرکت، مقرر شد شهرداری منطقه 2 براساس ضوابط و قوانین جاری درخواست پروانه آقای قاسمعلی علیپور را پاسخ دهد و در مورد درخواست پایانکار ایشان (شرکت کیش اوریناک) برابر ضوابط، مقررات و تعهدات ایشان عمل نماید.

4- درخصوص نامه شماره 5034/96 مورخ 5/6/96 هیأت تنیس استان خراسان شمالی با موضوع مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت آماده سازی زمینی به مساحت 2500 مترمربع، مقرر شد با نظر معاونت محترم فنی و عمرانی همکاری ماشین آلات عمرانی برای خاکبرداری و زیرسازی آن بلامانع است.

5- درخصوص نامه شماره 2101/5/96/ش مورخ 9/6/96 ثبت شده در دبیرخانه شورای شهر با مضوع درخواست آقای صالح آبادی، مقرر شد معاونت محترم شهرسازی در این زمینه پیگیری و نتایج آنرا به کمیسیون ارجاع نمایند.

6- همچنین آقای دکتر حسنی به عنوان مشاور امکان سنجی و قابلیت سنجی افزایش تراکم ساختمانی در محلات و مناطق شهر بجنورد در این جلسه در مورد مطالعات انجام شده توضیحاتی ارائه نمودند که اعضای کمیسیون نیز از مطالعات ایشان اعلام رضایت نمودند.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخ 2/7/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در روز یکشنبه مورخ 2/7/96 رأس ساعت 10:00 صبح و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد تشکیل شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس موسوی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تسلیت ایام شهادت و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، به عنوان ریاست کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر بجنورد درخصوص موضوع جلسه که بررسی کرایه های تاکسیهای تلفنی و زرد می باشد مباحثی را به اختصار بیان نمودند سپس آقای شافعی نیز به عنوان ریاست محترم سازمان بار و مسافر توضیحاتی داشتند و با بررسی بیشتر توسط سایر اعضای محترم کمیسیون موارد به شرح جدول ذیل مصوب گردید.

پیرو نامه 2240/1/4121 مورخ 9/6/96 فرمانداری محترم شهرستان بجنورد و نامه شماره 2521/5/96 مورخ 2/7/96 شهرداری بجنورد

ردیف

شرح

مصوب سال 1395

مصوب سال

درصد افزایش

1

نرخ حمل ونقل مسافر با تاکسی عمومی

ورودی

160/2 ریال

500/2 ریال

7/15%

به ازاء هر یکصد متر

162 ریال

170 ریال

9/4%

2

نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی تلفنی و بیسیم

ورودی

400/14 ریال

000/15 ریال

16/4%

به ازاء هر یکصد متر

317 ریال

370 ریال

7/16%

توقف در مسیر هر دقیقه

528 ریال

650 ریال

23%

سرویس دربستی هر ساعت

400/68 ریال

000/80 ریال

9/16%

انصراف از مبدأ

200/7 ریال

500/8 ریال

18%

3

نرخ حمل و نقل مسافر با تاکسی عمومی

در نیمه اول سال از ساعت 23 الی 6 صبح

20% افزایش نسبت به نرخ مصوب ردیف یک

20% افزایش نسبت به نرخ مصوب ردیف یک

ـ

در نیمه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح

4

نرخ حمل و نقل عمومی با تاکسی تلفنی و بیسیم

در نیمه اول سال از ساعت 23 الی 6 صبح

20% افزایش نسبت به نرخ مصوب ردیف دو

20% افزایش نسبت به نرخ مصوب ردیف دو

ـ

در نیمه دوم سال از ساعت 22 الی 6 صبح

5

تاکسیهای ویژه فرودگاه

ـ

ـ

به مبلغ تاکسیمتر 000/10 ریال افزوده شود.

ـ

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 16/6/1396 کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد در روز پنج شنبه مورخ 16/6/96 رأس ساعت 10:00 صبح و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار شد. در شروع جلسه آقای مهندس موسوی به عنوان رییس کمیسیون مربوطه ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه و تبریک عید غدیر درخصوص موضوع جلسه که بررسی مسایل ترافیکی شهر بجنورد علی الخصوص در آستانه بازگشایی مدارس می باشد توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند و پس از آن اقای مهندس حمیدی به عنوان معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری در مورد:

1- روند خرید چراغهای راهنمایی هوشمند 2- اجرای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر بجنورد 3- بررسی جابجایی ترمینال برون شهری مسافر 4- پیاده سازی مد حمل و نقل دوچرخه در شهر بجنورد 5- وضعیت اجرای طرح پارکبان 6- اصلاح طرح هندسی میادین و تقاطعات 7- بازگشایی مدارس در مهر ماه و خط کشی معابر، توضیحاتی بیان نمودند سپس آقای پرویزیان به عنوان ریاست محترم راهنمایی و رانندگی شهر بجنورد نیز درخصوص موضوعات مطرح توضیحاتی ارائه نموده و اظهار داشتند برخوردهای پلیس تا حدودی باز دارنده است و بدون اجرای برنامه های ترافیکی نمی توان ترافیک را ساماندهی کرد و پس از بررسی آن توسط سایر حاضرین در جلسه مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید:

1- مقرر شد شهرداری مناطق با اولویت، نسبت به اجرای اصلاح طرح تقاطعات و میادین که طرح آن توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک تهیه و ارجاع شده اقدام نمایند.

2- مقرر شد رنگ آمیزی معابر با اولویت انجام گیرد.

3- با ترک تشریفات خرید سه دستگاه کنترلر چراغ راهنمایی هوشمند سازگار با (scats) توسط شرکت مهیا سیستم موافقت شد.

 

 • 3807
  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت