امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1402

معرفی شورا _ آیین نامه داخلی

 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر بجنورد

مقدمه: مفاهيم و واژگان آيين‌نامه

مفاهیم و واژگان
 به جاي هريك از واژه‌هاي زير عنوان خلاصه شده مقابل آن به كار برده مي‌شود.

1- شوراي اسلامي شهر بجنورد – شوراي شهر

2- اعضاي اصلي شوراي شهر – عضو

3- جلسه علني شوراي شهر – جلسه شورا

4- محل برگزاري جلسات رسمي شورا – ساختمان شورا

5- پیشنهادات اعضاء برای تصویب در شورا – طرح

6- پيشنهادات شهرداري برای تصویب در شورا – لايحه

 

فصل اول: كليات

مبحث اول- محل و نحوه تشكيل جلسه شوراي اسلامي شهر بجنورد و هيأت رئيسه سني

ماده 1- محل شوراي اسلامي شهر بجنورد و تشکیل جلسات، ساختمان «شوراي اسلامي شهر بجنورد» واقع در خيابان امیریه شمالی (شهید رضا امامی شمالی) است كه هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات رسمی شورا رسميت ندارد.

ماده 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء (9 نفر) رسميت مي‌يابد و تمام تصميمات شورا با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است مگر در مواردي كه قانون طور ديگري پيش‌بيني كرده باشد.

ماده 3- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير، اعم از عضو يا غيرعضو شورا ندارند.

ماده 4- اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره- هر جلسه علني با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.

 

هيئت رئيسه سني

ماده 5- مسن‌ترين فرد از اعضاي حاضر شورا به عنوان رئيس سني و دو نفر از جوانترين اعضاي حاضر به عنوان منشي معين مي‌شوند و در جايگاه هيئت رئيسه قرار مي‌گيرند.

ماده 6- وظيفه هيأت رئيسه سني، اداره اولين جلسه رسمي شورا (جلسه افتتاحيه) و انجام مراسم تلحيف و اجراي انتخاب هيأت رئيسه دائم است.

 

رسميت نخستين جلسه

ماده 7- نخستين جلسه هر دوره شورا با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسميت مي‌يابد و در آغاز جلسه آيات 35 تا 43 سوره شوري تلاوت مي‌شود. سپس طبق برنامه‌ريزي كه توسط مسئولين فرمانداری طراحي شده مراسم افتتاحيه انجام و پس از مراسم تحليف و انتخابات هيئت رئيسه انجام مي‌گيرد و در پايان جلسه اعضاي شورا به منظور بزرگداشت خون شهدا در گلزار شهدای بجنورد حضور خواهند یافت.

 

مبحث دوم- مراسم تحليف اعضاي شورا

ماده 8- اعضاي شورا در نخستین جلسه رسمی به هيأت اجتماع قيام و سوگند ياد مي‌كنند. متن سوگندنامه توسط رئيس شورا قرائت مي‌شود و اعضاء آن را تكرار و سپس امضاء مي‌كنند.

تبصره 1- اعضاي شورا كه در جلسه نخست شركت ندارند يا فرد جديدي كه به عضويت شورا درمي‌آيد بايد در اولين جلسه رسمي سوگند خود را به جا آورده و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند.

تبصره 2- متن سوگند نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

«من در برابر كلام‌الله مجيد، به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمايم.»

تبصره 3- پيروان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.

 

مبحث سوم- استعفاي اعضا و نحوه رسيدگي به آن

ماده 9- هر عضوي مي‌تواند از مقام عضويت شوراي شهر استعفاء دهد به شرط اينكه داراي دليل موجه باشد و پذيرش آن با اكثريت مطلق آراي حاضرين است.

ماده 10- عضو مستعفي، متن استعفاءنامه مدلل خود را به عنوان رئيس شورا مي‌نويسد و رئيس شورا آن را در اولين جلسه علني و بدون قرائت متن اعلام و دستور كار جلسه رسمي بعدی قرار مي‌گيرد.

ماده 11- بررسي استعفاءنامه بدين ترتيب است كه ابتدا متن استعفاء نامه قرائت شده و سپس شخص مستعفي با عضوي ديگر به تقاضاي او از استعفاء دفاع مي‌نمايد. مدت قرائت استعفاءنامه و توضيح عضو مستعفي حداكثر نيم‌ساعت و مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم‌ساعت مي توانند صحبت كنند. سپس رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورت تصويب مراتب به فرمانداري بجنورد از طريق هيأت رئيسه اعلام مي‌گردد.

تبصره- استرداد استعفاء تا قبل از رأی‌گیری بلامانع است.

 

فصل دوم- هیأت رئیسه شورا

ماده 12- در جلسه افتتاحيه، هيئت رئيسه براي مدت یک سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 13- هيأت رئيسه شوراي شهر مركب از رئيس، يك نايب رئيس، دو منشي و يك خزانه‌دار خواهد بود.

تبصره- معرفي نامزدهاي عضويت در هيأت رئيسه شورا مي‌بايست با توافق آن‌ها و در جلسه علني اعلام گردد.

 

 استعفاء يا فوت اعضاي هيأت رئيسه

ماده 14- اگر رئيس شورا پيش از انقضاي مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت نمايد نائب رئيس جلسه، جلسه را منعقد و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مي‌نمايد. در اولين جلسه بعد كه بايد حداكثر يك هفته بعد تشكيل گردد. تجدید انتخاب به عمل می‌آید و در هر حال انتخاب رئیس تنها برای مدت باقیمانده از یک سال خواهد بود.

تبصره 1- ترتیب فوق در خصوص استعفاء یا فوت سایر اعضاي هيأت رئيسه رعایت خواهد شد.

تبصره 2- هیأت رئیسه شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداري گزارش دهد تا عضو علي‌البدل برای عضویت رسمی دعوت شود.

 

فصل سوم- كميسيون ها، كميته‌های شورا بررسي لوايح و طرح ها در شورا

ماده 15- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرحهاي اعضاي شورا و يا پيشنهاداتي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است، كميسيونها ذیل تشکيل مي‌شود:

1- کمیسیون عمران و ترافیک (حمل و نقل، شهرسازی، فضای سبز)

2- کمیسیون برنامه و بودجه (طرح و برنامه، امور مالی و اداری، قراردادها، درآمد)

3- کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (اجتماعی، بانوان، جوانان)

4- کمیسیون خدمات و زیست شهری (بهداشت، محیط زیست، خدمات شهری)

5- کمیسیون حقوقی، نظارت و پیگیری (بازرسی، تحقیق و تفحص)

ماده 16 – اعضای شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيونها انتخاب مي‌شوند، هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثريت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبنظران دعوت كند.

تبصره 1- هريك از اعضاي شورا موظف است بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويتها در یکی از كميسيونهاي دائمي عضويت داشته باشد و در صورت تمايل مي تواند در كميسيونهاي ديگر با حق رأي شركت كند.

ماده 17- اعضای شورا در کمیسیون‌ها به مدت یکسال انتخاب انتخاب می شوند و هر کمیسیون حداقل باید پنج عضو داشته باشد.

ماده 18- پس از انتخاب اعضاي شورای شهر در كميسيونها، هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود منعقد و فوراً يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي با رأي مخفي از طرق ورقه با رأی اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. منشي هر كميسيون مخبر آن نيز خواهد بود.

ماده 19- رسميت جلسه كميسيون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء مي‌باشد و تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 20- هر عضو در رأس هر شش‌ماه مي‌تواند از طريق هيأت رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد و اين جابجائي با موافقت اكثريت اعضاي كميسيون ذينفع و با تصويب شورا انجام مي‌پذيرد.

ماده 21- كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات و امضاء رئيس كميسيون و حسب مورد، اعضاي كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات كميسيونها بايد بگونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كا رهرجلسه و اسامي اعضاء حاضر و غيب و آراي مثبت و منفي اعضاء، مربوط به هريك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.

ماده 22- هيأت رئيسه شورا حداقل يك نفر، دبير اداري مناسب از ميان كارمندان شورا در اختيار هر كميسيون مي‌گذارد تا امور اداري مربوطه را از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه، ادارت شورا و كميسيونها و كميته‌ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگاني اوراق و پرونده‌ها و سرعت جريان امور دفتري و تهيه صورتجلسات و ساير امور را عهده‌دار باشد.

 

نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی شورای شهر

ماده 23- رئيس شورا مكلف است تمام طرحها و لوايح را كه به شورا تقديم مي‌شود در اولين فرصت در جلسه علني شورا اعلام و به كميسيونهاي مربوطه و ساير اعضاء ارجاع نمايد. همزمان يك نسخه از طرحها براي اطلاع شهرداري و دستگاههاي ذيربط با تشخيص هيأت رئيسه شورا ارسال مي‌گردد.

تبصره 1- لوايح و طرحهائي كه جنبه‌هاي مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد از طرف رئيس شورا پس از مشخص نمودن كميسيون اصلي و فرعي و مواد مربوطه به كميسيونهاي فرعي به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي‌شود. كميسيونهاي فرعي ظرف مدت ده روز گزارش خود پيرامون قسمت‌هاي مربوط را تهيه و به كميسيون اصلي ارسال مي‌نمايد. اين مدت با موافقت كميسيون اصلي تا ده روز ديگر قابل تمديد است تا مجموعاً به انضمام گزارش كميسيون اصلي براي طرح در جلسه علني شورا تقديم گردد.

تبصره 2- د رشورا گزارش كميسيون اصلي قرائت مي گردد و در مواردي كه نظرات كميسيون فرعي با مصوبات كميسيون اصلي متفاوت باشد و در هر مورد مانند پيشنهادهاي اصلاحي نخست منشي كميسيون فرعي توضييح داده و سپس موافق و مخالف مذاكره نموده و در آن مورد رأي گيري مي‌شود.

تبصره 3- هر طرح پيشنهادي از جانب اعضاء مي‌بايستي حداقل سه امضاء داشته باشد و با قوانين و مقررات موضوع مغايرت نداشته باشد.

ماده 24- هر طرح و يا لايحه‌اي كه به كميسيون ارجاع مي‌شود گزارش رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد در ظرف مدتي كه از طرف رئيس شورا با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي‌شود و حداكثر آن بيش از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون نخواهد بود به شورا داده مي‌شود.

تبصره 1- ملاك تاريخ وصول ثبت در دفتر كميسيون است.

تبصره 2- در صورت تخطي كميسيون از تاريخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضاي شورا و يا شهرداري يا دستگاه ذيربط حق دارد از شورا تقاضا نمايد كه آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگي شورا تعيين خواهد شد.

تبصره 3- پيرامون لوايح و طرح‌هاي مفصل با موافقت و هماهنگي هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه اين مدت تمديد خواهد شد. اين تمديد به هر حال نبايد بيش از يك مرتبه و طولاني‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت رئيس شورا.

تبصره 4- گزارش كميسيونها در طرح هاي عادي بايد حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌هاي فوريت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بين اعضاي شورا توزيع شود.

ماده 25- هرماه گزارش كارهاي كميسيونها به هيأت رئيسه شورا داده مي شود تا با نصب خلاصه آن در تابلوي اعلانات و يا تكثير به اطلاع ديگر اعضاء رسانده شود.

ماده 26- تمامي اسناد و اوراق مربوط به امور كميسيونها و صورت مذاكرات كميسيونها در محل دبيرخانه كميسيون براساس آئين‌نامه طبقه‌بندي اسناد نگهداري مي‌شود و انتقال آنها به بيرون ممنوع است.

ماده 27- تمامي مذاكرات در جلسه شورا علني و قابل انتشار و پخش براي افكار عمومي است و يك نسخه كامل از صورت مذاكرات شورا نزد اداره قوانين شورا بايگاني خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود.

تبصره- در صورت تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر شورا مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.

 

 

 

 

كميسيون هاي خاص و مشترك

ماده 28- در مورد لوايح و طرح‌هايي كه ارتباط اساسي آن با كميسيون معيني روشن نباشد و جنبه‌هاي مختلف داشته باشد هيأت رئيسه مي‌تواند كميسيون موقت خاصي كه افراد آن را از طرف كميسيونهاي مربوطه انتخاب شوند تشكيل دهد تا طرح و لايحه ارجاعي را مطالعه و بررسي نمايند. اين كميسيونها نيز مانند ديگر كميسيونها از ميان اعضاي خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد.

تبصره 1- در صورتي كه طرح ها و لوايح به دو كميسيون ارتباط اساسي داشته باشد هيأت رئيسه كميسيون مشترك تشكيل خواهد داد.

تبصره 2- به پيشنهادات واصله به كميسيونها در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي كه بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شركت مي كند رسيدگي خواهد شد.

ماده 29- در مورد مسائل مهم و حساس كه براي شهر بجنورد پيش‌ مي‌آيد، كميسيون ويژه‌اي براي رسيدگي و گزارش ضرورت پيدا مي‌كند به پيشنهاد 5 نفر و تصويب شورا، كميسيون ويژه‌ تشكيل مي شود و اعضاي آن بين 3 تا 5 نفر مستقيماً در جلسه علني توسط اعضاء با رأي مخفي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.

 

فصل چهارم- جلسات رسمي شورا

مبحث اول: جلسات رسمی شورا و لزوم حضور اعضاء

ماده 30- اعضاي شورا بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه علني شورا معين مي‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهي 15 دقيقه پس از وقت تعيين شده براي جلسه در تالار جلسه علني كه از اين تاريخ تالار شورا ناميده مي‌شود حضور يابند. در صورت تأخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد و نيز هريك از اعضا كه بدون عذر موجه از جلسه غايب باشند، نامش از تريبون اعلام و در روزنامه درج خواهد شد.

تبصره 1- تأخیرهای بیش از (سه چهارم) مدت جلسه با سایر تأخیرها جمع و در نهایت غیبت یک جلسه منظور خواهد شد.

تبصره 2- عضوي كه شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي، شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

تبصره 3- در صورتي كه شورا به علت فوت و استعفاء و يا سلب عضويت (اخراج) بيش از يك سوم مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي تشكيل جلسه شود، براساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.

ماده 31- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمي 4 ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب شورا. غائبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تأخير خواهند بود.

ماده 32- اعضاي هيأت رئيسه و كميسيونهاي شورا بايد در ساعتي كه قبلاً براي تشكيل جلسات تعيين مي‌شود حاضر شوند و در صورت تأخير و يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس مربوطه بر طبق آئين‌نامه انضباطي جريمه خواهند شد.

 

مسئوليت مديريت جلسات علني شورا و عده حضار

ماده 33- تشكيل جلسات رسمي و علني و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهده رئيس جلسه است ولي در هر صورت بعد از اولين جلسه شورا به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- شورا در صورت درخواست كتبي وزراي دولت، استاندار، فرماندار، بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است. همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.

تبصره 2- تشكيل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هيأت رئيسه و يا تقاضاي مكتوب 5 تن از اعضاء و تصويب شورا خواهد بود.

ماده 34- تشخيص عده حضار به عهده منشي است كه در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.

 

مذاكرات پيش از دستور و جلسات غير علني

ماده 35- در هر جلسه علني قبل از ورود به دستور، رئيس شورا مي‌تواند در مورد مسائل فوري روز كشور و شهر بجنورد مطالبي را كه آگاهي اعضاء از آن ضروري است حداكثر به مدت 15 دقيقه بيان كند. ولي اين مطالب بدون رأي شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.

ماده 36- مذاكرات كامل هر جلسه علني با مصوبات ثبت و ضبط مي‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي جهت اطلاع عامه بلااشكال است.

 

 

 

مبحث دوم- دستور جلسات و حد نصاب رأي گيري و نطق‌هاي پيش از دستور

ماده 37- دستور هفتگي شورا بايد به ترتيب وصول لوايح و طرح‌ها از كميسيونها از طرف هيأت رئيسه شورا تهيه و پس از طبع و توزيع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوايح و طرح‌هاي اولويت‌دار به تقاضاي 5 نفر از اعضاء و يا هيأت رئسيه خارج از ترتيب وصول در دستور هفتگي شورا قرار مي‌گيرد. در صورت تعدد تقاضا تشخيص اولويت با هيأت رئيسه خواهد بود.

تبصره- طرح‌ها و لوايح فوريت‌ار از اين قاعده مستثني هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.

ماده 38- در هر جلسه رسمي حداكثر دو نفر از اعضاء براساس نوبت ليست هيأت رئيسه مي‌تواند حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر، مطالب خود را قبل از دستور به اطلاع شورا برسانند.

تبصره 1- تهيه ليست ناطقين پيش از دستور ماهيانه و به قيد قرعه توسط هيأت رئيسه تعيين مي‌شود.

تبصره 2- هر يك از ناطقين پيش از دستور مي‌توانند تمام و يا حداقل 5 دقيقه از حق خود را به نفر ديگري واگذار نمايند.

 

مبحث سوم- مقررات مربوط به مذاكرات جلسه علني شورا

ماده 39 – موضوعاتي كه طبق دستور در جلسه علني شورا مطرح مي‌شود بايد از يك ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصي خارج از تالار مردم نصب شود و مخالفين و موافقين در آن ثبت نام نمايند. به ترتيب به ازاء هرنفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رئيس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت. در صورتي كه مخالف يا موافقي ثبت نام نكرده باشد، اعضاي مخالف موافق مي‌توانند در جلسه نوبت بگيرند و منشي نام آنها را به ترتيب ثبت خواهد كرده‌اند.

تبصره1- اگر مخالفي وجود نداشت، موافق نمي‌تواند صحبت كند.

تبصره 2- اگر موافقي وجود نداشت، مخالفين مي‌توانند به ترتيب صحبت كنند.

تبصره 3- منشي اسامي اعضائي كه مي‌خواهند صحبت كنند به ترتيب وصول (كتبي يا شفاهي) ثبت و به رئيس مي‌دهد.

تبصره 4- در صورتي كه اصل طرح و يا لايحه‌اي مخالف نداشته باشد غير از نماينده شهرداري و يا منشي كميسيون مربوطه به عنوان موافق كسي صحبت نخواهد كرد.

تبصره 5- مخالف و موافق بايد در موضوعي كه در دستور است صحبت كنند. و در صورتي كه به جاي طرح يا لايحه، گزارش كميسيوني در دستور قرار دارد، مخالف و موافق بايد راجع به گزارش كميسيون صحبت كنند.

ماده 40- هرگاه هنگام بحث در مورد لوايح، هيأت رئيسه لازم بداند مي تواند به مسئولين اجرايي اجازه دهد به جاي نماينده شهرداري سخن بگويند.

ماده 41- ناطقين نبايد از موضوع مورد بحث خارج شوند و در غير اينصورت رئيس جلسه به آنها تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر خروج از موضوع، دفعه سوم رئيس جلسه مي‌تواند ناطق را از ادامه نطق منع كند.

تبصره – قطع كلام ناطق و عدم رعايت سكوت از جانب ديگر اعضاي شورا و هرگونه تهمت و توهين و ايرادگيري شخصي يا حركتي كه موجب بي‌نظمي جلسه شود ممنوع است و مرتكب به مشمول مجازات مندرج در آئين‌نامه انضباطي خواهد گرديد و رئيس شورا مسئول جلوگيري از اين قبيل تخلفات است.

 

ترتيب و مدت نطق

ماده 42- ترتيب و مدت نطق به شرح ذيل است:

الف – مدت نطق براي استيضاح شهردار يك ساعت

ب- براي مجموع اظهارات مخالفين و يا مجموع موافقين در مورد اصل هر لايحه و طرح و نيز براي توجيه لوايح و طرحها و توضيحات منشي كميسيون و نماينده شهرداري 45 دقيقه.

ج- حداكثر صحبت مخالفين و موافقين در اصل طرح ها و لوايح در موافقت و يا مخالفت، ده دقيقه و در جزئيات 5 دقيقه خواهد بود.

د – سؤال از شهردار حداكثر 15 دقيقه.

ه – تقاضاي كفايت مذاكرات و پيشنهاد مسكوت ماندن و افزايش مدت شورا براي يك لايحه، طرح و پيشنهاد در جلسه علني رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و بلافاصله توسط رئيس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (يك مخالف و يك موافق هر كدام 5 دقيقه)

و – براي مذاكره در باب كليات لايحه بودجه ساليانه شهرداري بجنورد جمعاً 4 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه و براي متمم بودجه و يك دوازدهم 2 ساعت و براي هر ناطق 10 دقيقه.

ز – در صورتتوهين به مقام اجرايي و يا يكي ديگر از اعضا در همان جلسه يا در جلسه بعد بدون رعايت نوبت به او تا 10 دقيقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد

ح – براي طرح لوايح و طرح‌هاي فوريت‌دار براي توضيح، مخالفت و موافقت و فوريت هركدام 15 دقيقه.

ماده 43- رئيس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مي‌نمايد.

ماده 44- در صورت تشنج و بي‌نظمي در جلسه شورا، رئيس جلسه را به مدت 15 دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مي‌نمايد. و در صورت بروز بي‌نظمي مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز ديگري موكول مي‌نمايد.

ماده 45- در صورتي كه عضوي خود را متعهد و ملزم به حفظ حيثيت شورا و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين‌نامه داخلي نداند از طرف رئيس و هيأت رئيسه، به ترتيب مورد تذكر شفاهي، اخطار قرار مي‌گيرد و در نهايت با او مطابق آئين‌نامه انضباطي رفتار خواهد شد.

 

فصل پنجم- حضور شهردار و ساير مسئولين در جلسات و نحوه شور درباره لوايح و طرح ها

ماده 46- مسئولين عالي‌رتبه اجرايي و قضايي، نمايندگان شهر بجنورد در مجلس شوراي اسلامي، شهردار می تواندد با دعوت قبلی در جلسات شورا حضور پیدا کنند.

ماده 47- لوايحي كه از طرف شهرداري به شورا پيشنهاد مي‌شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد و به امضاي شخص شهردار رسيده باشد.

تبصره- در موقع طرح لوايح و يا پيشنهاد مرتبط با شهرداري بايد شهردار و يا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علني و كميسيون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادي مشاور و كارشناس در جلسه بلامانع است.

ماده 48- طرح ها، پيشنهاداتي است كه با امضاي حداقل 3 نفر از اعضاي شورا به هيإت رئيسه داده مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس و يا منشي در همان جلسه به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.

تبصره- اعضاي شورا و يا شهرداري نمي‌توانند يك لايحه و يا يك طرح را كه بيش از يك ماده دارد به عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب نمايند و در صورتي كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك ماده باشد بايد مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد.

ماده 49- امضاء كنندگان طرح‌ها حق دارند در كميسيون‌هاي مربوطه كه طرح آنها مطرح است براي اداي توضيحات حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را به امضاء‌كنندگان اعلام مي‌نمايد.

تبصره- امضاء كنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هيأت رئيسه حق استرداد امضاي خود را ندارند و غيبت بعضي امضاء كنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علني شورا نخواهد بود.

ماده 50- قبل از طرح هر لايحه در جلسه علني شورا، از طريق هيأت رئيسه به شهردار رسماً اطلاع داده مي شود تا شهردار، معاونان، مدیران مناطق یا رؤسای سازمان‌ها به تشخیص هیأت رئیسه در جلسه علني حضور يابند و مذاكرات در حضور آن‌ها به عمل آيد و حق اظهار نظر دارند.

تبصره- مسئولين مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طريق رئيس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

ماده 51- به طور كلي تمام لوايح و طرح‌ها اعم از عادي، لوايح بودجه و تفسير مصوبات شورا نياز به كميسيون بررسي كننده دارد و يك شوري خواهد بود مگر بنا به تشخيص هيأت رئيسه لزومي داشته باشد تا يك طرح يا لايحه بصورت دو شوري (در كليات و جزئيات) مورد رسيدگي قرار گيرد.

ماده 52- موقعي كه گزارش كميسيون‌هاي مربوطه در خصوص لايحه يا طرحي در جلسه علني شورا مطرح مي‌گردد ابتدا كليات آن مورد مذاكره قرار مي‌گيرد و پس از اينكه نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل آمد در صورت موافقت شورا، پيشنهادي كتبي واصله به هيأت رئيسه نسبت به هريك از مواد و همچنين مواد الحاقيه و پيشنهادهاي اصلاحي مورد بحث و مذاكره قرار گرفته و به ترتيب نسبت به جزئيات آن طرح و يا لايحه و مواد و تبصره‌ها رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.

تبصره 1- چنانچه طرحي در كميسيون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد، يك نفر از اعضاي امضاءكننده نيز مي تواند در دفاع از طرح صحبت كند.

تبصره 2- گزارش كميسيون در غيبت منشي، توسط رئيس كميسيون ارائه خواهد شد.

ماده 53- براي هر پيشنهاد، 5 دقيقه وقت توضيح در نظر گرفته مي‌شود و پس از توضيحات به ازاي هرنفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رئيس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت و سپس در صورت لزوم منشي كميسيون و يا نماينده شهرداري توضيح خود را پيرامون پيشنهاد ارائه شده مطرح و نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.

تبصره- پيشنهاد حذف بر ديگر پيشنهادها اولويت دارد.

ماده 54- در صورتي كه پيشنهادهاي ارائه شده مشابه باشند به تشخيص هيأت رئيسه، فقط پيشنهاد جامع‌تر مطرح خواهد شد.

ماده 55- پس از رأي گيري در كليات و جزئيات لازم است پيرامون كليات و جزئيات لايحه و با طرح تصويب شده رأي‌گيري نهايي به عمل آيد. در صورتي كه در رأي گيري نهايي، رأي لازم كسب نگردد آن طرح يا لايحه به كميسيون مربوطه ارجاع مي گردد تا نواقص آن برطرف شود. (شورنهايي)

ماده 56- هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پيشنهاد حذف تمام يا قسمتي از ماده يا رفع ابهام از آن بشود پس از توضيح پيشنهاددهنده و اظهارات يك مخالف و يك موافق نسبت به پيشنهاد اخذ رأي به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- اگر پيشنهاد حذف مربوط به يكي از مواد آئين‌نامه داخلي شورا باشد رأي دو سوم اعضاي اصلي شورا لازم است تا تصويب شود.

تبصره 2- مسئولان شهرداري كه در رابطه با لايحه‌اي به شورا مي‌آيند بايد از لايحه شهرداري دفاع نمايند.

 

 شور در لايحه بودجه و قراردادها

ماده 57- تمامي لوايح بودجه اعم از بودجه كل، چند دوازدهم يا متمم آن يك شوري بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علني شوراي شهر بلاانقطاع در كليه ايام هفته به جز ايام تعطيل رسمي و جمعه روزي حداقل 4 ساعت منعقد مي‌باشد و تا زماني كه مذاكره و شور پايان نيافته و رأي شورا اخذ نشده است از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگري مطرح نمي‌شود.

تبصره 1- شهرداري مي بايستي بودجه كل پيشنهادي سال آينده را تا قبل از پانزدهم آذرماه سال جاري به شورا تقديم نمايد و شورا حداكثر تا اول بهمن‌ماه بودجه را تصويب و ابلاغ خواهد كرد. بودجه شهرداري شامل بودجه مؤسسات و ساير سازمانهاي وابسته خواهد بود.

تبصره 2- شوراي شهر مي‌تواند در قالب بودجه ساليانه تا سقف معيني از تعهدات شهرداري را به شهردار تفويض نمايد. 

 

فصل ششم- ترتيب تقدم لوايح و طرح ها و مسكوت ماندن آن ها

ماده 58- لوايح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادي، فوري و دوفوري.

لوايح و طرحاي فوري آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات كميسيون‌ها و اعضاي شورا در همان جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ليكن لوايح و طرحهاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيونها‌ي مربوطه ارجاع مي‌گردد. طرح ها و لوايح فوريت‌دار در همان جلسه وصول مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

تبصره 1- جهت رسيدگي به طرح‌هاي فوريت‌دار پس از تشكيل اولين جلسه رسمي پس از وصول روزهايي هم كه شورا جلسه رسمي ندارد جلسه علني تشكيل مي‌دهد تا لايحه و يا طرح به تصويب نهايي برسد.

تبصره 2- طرح‌ها و لوايح فوريت‌دار به محض مصول در همان جلسه موجب تغيير دستور كار جلسه شده و بلافاصله با حضور شهردار بررسي آن آغاز مي شود.

تبصره 3- فوريت يك طرح يا لايحه نيازمند تصويب اكثريت مطلق حاضرين جلسه علني و فوريت يك طرح يا لايحه محتاج تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه است.

تبصره 4- تقاضاي فوريت در حكم تقاضاي تغيير دستور جلسه است. و اعضاي شورا تلاش خواهند كرد حتي الامكان از تصويب فوريت طرح‌ها و لوايح كه منجر به كاهش باركارشناسي و تخصصي طرح‌ها و لوايح مي‌گردد پرهيز نمايند.

تبصره 5- در صورت رد تقاضاي فوريت، طرح‌ها و لوايح به صورت عادي به كميسيون‌ها ارجاع خواهد شد.

تبصره 6- تقاضاي سلب فوريت و يا براي هر لايحه و يا طرح در طول مذاكره تنها براي يكبار امكان‌پذير است.

ماده 59 – اعضاي شورا حق دارند با پيشنهاد حداقل 3 نفر كتباً تقاضاي مسكوت ماندن طرح يا لايحه واصل شده به شورا را نمايند.

در اين قبيل موارد پس از توضيح يكي از پيشنهاد دهندگان به مدت 5 دقيقه و پاسخ آن از طرف يك مخالف به مدت 5 دقيقه رأي گرفته مي‌شود.

تبصره – تقاضاي مسكوت ماندن براي هر لايحه و طرح فقط براي يك مرتبه ممكن اسن به عمل آيد.

ماده 60- اخطار راجع به منافي بودن لوايح و طرح‌ها با قانون اساسي و مقررات جاري و يا آئين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگران مقدم است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند. (حداكثر ظرف مدت پنج دقيقه)

تبصره – اعضاي شورا در صورتي كه تخلف نسبت به اجراي آئين‌نامه داخلي شورا را مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند. 

 

فصل هفتم - اقسام اخذ رأي

ماده 61- اخذ رأي در شورا به سه طريق انجام مي‌گيرد.

1-با بالابردن دست (تعداد آراي موافقين و مخالفين مهم است و امتناع نداريم.)

2- رأي‌گيري علني با ورقه (افرادي كه رأي مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است)

3- رأي‌گيري مخفي با ورقه ( شخصيت رأي دهندگان نبايد آشكار شود)

ماده 62- بطور كلي رأي‌گيري در جلسات شوراي شهر با بالابردن دست است مگر در مواردي كه آئين‌نامه طريق خاص ديگري پيش‌بيني كرده و يا هيأت رئيسه پيشنهاد كند.

ماده 63- در مواردي كه اخذ رأي علني با ورقه الزامي است ترتيب اخذ رأي به گونه‌اي است كه هر عضو داراي سه‌نوع كارت سفيد و كبود و زرد است كه اسم عضو روي آن چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول و كارت كبود علامت رد و كارت زرد علامت امتناع است. عدم شركت در رأي‌گيري نيز ممتنع به حساب مي‌آيد.

تبصره – اسامي موافقين و مخالفين و ممتنعين بدون اينكه در جلسه علني قرائت شود در مشروح مذاكرات شورا ثبت مي‌شود.

ماده 64- در مواردي كه انتخاب اشخاص براي پذيرش مسئوليت و سمتي مطرح باشد و يا رأي اعتماد به شهرداري و يا هنگامي كه 5 نفر از اعضاي حاضر در جلسه اخذ رأي مخفي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند، رأي‌گيري مخفي با ورقه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- رأي افراد تنها در قالب موافق و مخالف نوشته شده و بدون هيچگونه مشخصات در گلدان ريخته خواهد شد.

تبصره 2- هرگونه تلاش براي كشف هويت رأي‌دهندگان تخلف از آئين‌نامه تلقي مي‌شود.

تبصره 3- انتخاب هيأت رئيسه، رؤساي كميسيون‌ها و منشي‌ها با رأي مخفي و با ورقه بعمل خواهد آمد.

ماده 65- در موارد زير اخذ رأي با بالابردن دست حتمي است و به هيچ طريق ديگري عمل نخواهد شد.

1-در تفسير و توضيح يكي از مواد آئين نامه كه مورد اختلاف باشد.

2- مطالبي كه در جلسه قرائت و تقاضاي بحث در آن شود و كليه دستورات عادي جلسه علني.

3- تغيير دستور

4- كفايت مذاكرات

5- مسكوت ماندن

6- حق تقدم در دستور

7- در فوريت طرح‌ها و لوايح

8- تمديد مدت نطق

9- ورود مطلبي در دستور

تبصره – در صورت تعارض دو تقاضاي رأي علني و مخفي با رأي‌گيري با بالابردن دست نتيجه مشخص مي‌شود.

ماده 66- در كليه موارد نتيجه رأي شورا بايد به وسيله رئيس اعلام گردد.

ماده 67- به مجرد اعلام اخذ رأي، تعداد حاضران در جلسه توسط رئيس از بلندگوي هيأت رئيسه اعلام مي‌شود و بلافاصله رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.

ماده 68- كليه انتخابات اعم از فردي و جمعي در جلسات شورا و كميسيونها به جز مواردي كه در اين آئين‌نامه حد و نصاب برايش تعيين شده، به اكثريت نسبي است.

 

فصل هشتم

مبحث اول- معرفي شهردار بجنورد و رأي اعتماد

ماده 69- شوراي شهر بجنورد بلافاصله بعد از شروع هر دوره طي اطلاعيه‌اي از عموم اهالي بجنورد، گروه هاي سياسي، صنفي، تخصصي، صاحبنظران، مديران و كاركنان شهرداري، ارباب جرايد و مطبوعات، دولتمردان روشنفكران و گروه‌هاي اجتماعي مي‌خواهد تا افرادي را به منظور تصدي‌گري شهرداري بجنورد معرفي نمايند.

تبصره- اين افراد بايستي به اعضاي شوراي شهر يا دبيرخانه شوراي شهر معرفي گردند و توانائي‌ها و برنامه‌هايشان براي اداره شهر بجنورد به صورت خلاصه بيان گردد. (حداكثر يك هفته)

ماده 70- افرادي كه صلاحيت عمومي‌شان پس از جلب موافقت خودشان توسط پنج نفر از اعضاي شوراي شهر مورد تأييد قرار گيرند به عنوان نامزد احراز پست شهرداري بجنورد معرفي خواهند شد.

تبصره 1- هريك از اعضا شورا حداكثر مي‌توانند سه نفر از ميان واجدين شرايط براي احراز پست شهرداري بجنورد معرفي نمايند.

ماده 71- شوراي شهر بجنورد طي جلسات علني پي در پي به مطالعه، نقد و بررسي برنامه‌هاي نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علني، فرصت لازم جهت پاسخگويي و اظهار نظر به ايشان خواهد داد. تنظيم وقت جلسه براي صحبت نامزدها به عهده هيأت رئيسه خواهد بود.

ماده 72- پس از پايان مذاكرات اعضاي شوراي شهر پيرامون برنامه‌هاي نامزدا و استماع بيانات ايشان، شوراي اسلامي شهر بجنورد با رأي مخفي با ورقه به هريك از نامزدها و برنامه‌هايش رأي اعتماد خواهد داد. هر يك از اعضاي شوراي شهر مي توانند به 4 نفر از نامزدهاي پست شهرداري رأي مثبت (اعتماد) بدهد. در صورتي كه يك نفر از ميان آنان حائز اكثريت مطلق آراء گردد به عنوان شهردار معرفي خواهد شد. در غير اينصورت دو تن از نامزدهايي كه بالاترين ميزان رأي را كس كرده باشند مجدداً در مورد آنان رأي گيري و نفر برگزيده با رأي اكثريت مطلق به عنوان شهردار انتخاب خواهد شد و طي اطلاعيه رسمي به مردم بجنورد معرفي خواهد گرديد.

تبصره 1- در صورتي كه در مرحله دوم نيز تعدادي از نامزدها داراي رأي مساوي باشند رأي‌گيري تا برگزيده شدن نفر اول ادامه خواهد داشت. در هر صورت مهلت انتخاب شهردار در شورا بيش از 10 روز طول نخواهد كشيد.

تبصره 2- در صورت لزوم حكم شهردار بجنورد توسط رئيس جمهور ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 3- شهردار بجنورد و رئيس شوراي شهر بجنورد در جلسات هيأت دولت شركت خواهند كرد.

تبصره 4- شهردار بجنورد پس از مراسم تحليف رسماً كار خود را آغاز خواهد كرد.

 

 مبحث دوم- تذكر و سؤال از شهردار و نحوه استيضاح

ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد. ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره- در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه‌ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 74- در صورتي كه حداقل 5 نفر از اعضاي شوراي شهر تحقيق و تفحص را در هريك از امور شهرداري لازم بداند درخواست خود را كتباً از طريق هيأت رئيسه شورا در جلسه علني شورا مطرح و نسبت به لزوم يا عدم لزوم آن رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- تقاضاي تحقيق و تفحص خارج از نوبت در دستور كار شورا قرار گيرد.

تبصره 2- درخواست‌كنندگان يا متقاضيان تحقيق و تفحص 15 دقيقه فرصت خواهند داشت بصورت مستدل از تقاضايشان دفاع نمايند.

تبصره 3- در صورت تصويب، كميسيون مشتركي مركب از كميسيون مربوطه به علاوه متقاضيان تحقيق و تفحص تشكيل مي‌شود كه كار خود را شروع و پس از حداكثر 15 روز نتيجه كار خود را به شورا ارائه خواهد كرد.

تبصره 4- گزارش كميسيون مشترك در جلسه شورا قرائت و به صورت مستقل منتشر مي‌شود.

تبصره 5- ارگان مورد تحقيق و تفحص، موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي در اختيار قرار دهد.

 

 فصل نهم- تعطيلات و مرخصي‌ اعضاء و نمايندگان شوراي شهر در مجامع ديگر

ماده 75- تعطيل ساليانه شورا حداكثر 30 روز است كه مدت و موقع آن با تشخيص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هريك از اعضاء مي‌توانند در مجموع از يك ماه مرخصي استحقاقي در طول سال با هماهنگي هيأت رئيسه برخوردار شوند.

تبصره 1- در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.

تبصره 2- استفاده از مرخصي ضروري و يا استعلاجي حداكثر يكماه در سال(براي خانم‌ها حداكثر 3 ماه) و به تشخيص هيأت رئيسه خواهد بود.

تبصره 3- شركت در دعوت‌هاي رسمي دسته‌جمعي خارجي و يا مأموريت به خارج از كشور كه به دعوت مجامع خارجي صورت پذيرد تنها دوبار در سال و با هماهنگي هيأت رئيسه و موافقت شورا انجام شده و جزو مرخصي منظور نخواهد شد.

ماده 76- هرگونه نمايندگي از جانب شوراي شهر براي انجام مأموريت و يا شركت در ديگر شوراها و مجامع عمومي پس از پيشنهاد، مستلزم تصويب در جلسه علني شوراست و بيش از يك سال مدت نخواهد داشت.

تبصره 1- نمايندگان شورا موظفند گزارش كار خود را هر شش‌ماه يكبار كتباً به اطلاع هيأت رئيسه برسانند.

تبصره 2- اگر انتخاب نماينده در ارتباط با وظايف كميسيون‌ها باشد نياز به طرح در جلسه علني شورا ندارد.

تبصره 3- براي انتخاب نمايندگان شورا آراء نصف به علاوه يك حاضرين كافي است مگر در مواردي كه نصاب خاصي داشته باشد.

 فصل دهم- نحوه استقرار مخبرين، جرايد، تماشاچيان و مدعوين شورا

ماده 77- حفظ انتظام و امنيت شورا به عهده رئيس شوراست و هيچ مقام و قوه‌اي بدون اجازه رئيس شورا حق مداخله امنيتي  و انتظامي در محوطه و محيط كار شوراي شهر بجنورد را ندارد.

ماده 78- مدعوين و مقاماتي كه مجاز به حضور در جلسات شوراي شهر هستند در صورت هماهنگي با رئيس مي‌توانند در جلسات علني حضور يابند.

تبصره – حضور كارشناسان و مسئولين مربوطه در كميسيون‌ها و كميته‌ها با هماهنگي رئيس كميسيون و كميته‌ها صورت خواهد پذيرفت.

ماده79- ورود مخبرين جرايد و راديو تلويزيون و تماشاچيان در تمامي جلسات علني شورا مجاز است و با هاهنگي روابط عمومي شورا صورت خواهد پذيرفت و استقرار هريك تنها در جايگاه پيش‌بيني شده مجاز مي‌باشد.

تبصره 1- نمايندگان مطبوعات در صورت داشتن كارت مخصوص قادر به انجام مصاحبه و تهيه گزارشات خبري خواهند بود و اقدامات آن ها نبايد مانع كار جلسات علني شورا شود.

تبصره 2- تماشاچيان بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هرگونه اخلال خودداري نمايند. در غير اين صورت با دستور رئيس شورا تالار جلسات را ترك خواهند كرد.

تبصره 3- هريك از اعضاء مي‌توانند براي هر جلسه حداكثر تا 5 نفر ميهمان داشته باشند كه در مكان تماشاچيان خواهند نشست.

تبصره 4- جايگاه اعضا شورا و نحوه ترتيب صندلي‌ها به حكم قرعه هر 6 ماه يكبار توسط هيأت رئيسه تعيين و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.

 

فصل یازدهم- كميته‌هاي ناظر بر مناطق شهري

كميته‌هاي ناظر بر مناطق شهري

ماده 80- به منظور تسهيل در نظارت بر امور جاري شهر بجنورد و كنترل مديريت شهرداري در مناطق سه گانه بجنورد، سه كميته نظارتي بر مناطق بجنورد تشكيل می شود و در هرکمیته چهار تن از اعضاي شوراي شهر عضويت خواهند داشت. اين كميته‌ها مي‌توانند با هماهنگي شهرداران مناطق كميته‌‌هاي محلي تأسيس نمايند و در آن از معتمدين و شورایاران محلی دعوت نمايند تا در جلسات ماهيانه مشكلات هر منطقه و محلات آن را جمع‌بندي و به كمیسیون مربوطه ارسال نمايند. كميته‌هاي شورا مي‌توانند براي بازرسي و بررسي مشکلات محلات و مطالعه فعاليت شهرداران مناطق و ادارات محلي و كنترل فعاليت‌هاي شهروندان در هر منطقه از كارشناسان و متخصصان و يا افراد محلي استفاده كنند.

 تبصره 1- كميته‌ها حداقل ماهیانه یک جلسه داشته و به تناسب مسائل مطروحه از شهرداران منطقه دعوت به عمل خواهند آورد و ايشان موظف به حضور در كميته‌ها هستند.

تبصره 2- شهردار هر منطقه تعدادي از كارمندان اداره كل را در بخشي تحت عنوان دبيرخانه كميته منطقه‌اي (دبيرخانه شورا) سازمان خواهد داد تا مسئوليت امور اداري و تنظيم صورتجلسات كميته شورا را در آن محل به عهده گرفته و به انجام برساند.

تبصره 3- هر كميته يك كارشناس منطقه‌اي از ميان كارمندان ثابت شهرداري همان منطقه خواهد داشت كه تهيه صورت جلسات و بايگاني و پيگيري مصوبات را به عهده خواهد داشت.

تبصره 4- هر كميته موظف است گزارش نظارتي خود را هر سه‌ماه يكبار به هيأت رئيسه بدهد.

تبصره 5- گزارش هر كميته توسط هيأت رئيسه تكثير و در اختيار ديگر اعضاء قرار مي‌گيرد.

تبصره 6- طرح‌ها و گزارشات كميته‌ها توسط هيأت رئيسه به كميسيون‌هاي مربوطه ارسال مي‌گردد.

 

فصل دوازدهم- وظايف و مسئوليت های اعضاي هيأت رئيسه و ادارات شورا


ماده 81- رئيس شورا و ساير اعضاي هيأت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آيين‌نامه در برابر شورا مسئوليت مشترك داشته و نسبت به خود مبني بر اداره بي‌طرفانه شورا وفادارند. هرگاه حداقل 5 نفر از اعضاي شورا به كيفيت اداره جلسات و ايفاي وظايف رئيس و يا ساير اعضاي</
  • 3565
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت