امروز : چهارشنبه, 02 اسفند 1402

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دوره ششمصورتجلسه شماره 22 مورخه  02 /  10 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه  02/10/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ،مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رییس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص موضوع جلسه بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1403 مطالبی را  عنوان نمودند.  

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره  80309/10/1402 مورخه 18/09/1402 شهرداری با موضوع تعرفه پیشنهادی عوارض محلی سال 1403 شهرداری بجنورد  ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر  ، جهت بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول گردید.

2-نامه شماره 80121 /10/1402 مورخه 18/09/1402 شهرداری با موضوع عقد تفاهم نامه با شاتل با توجه به قوانین و مقررات بالادستی (  FTTX ) و سند طرح و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شماره 66 شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی ، در جلسه کمیسیون  مطرح گردید که اعضای کمیسیون با موضوع فوق الذکر اعلام موافقت نمودند.

3-نامه شماره 12633/31/41 مورخه 28/09/1402 مدیر کل دفتر فنی با موضوع تبصره 2 ماده 4 آیی نامه اجرایی بند (ب ) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 ، در جلسه قرائت و مقرر گردید گزارشی به کمیسیون ارسال گردد.

4-نامه شماره  79528/10/1402 مورخه 16/09/1402 شهرداری با موضوع گزارش سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی مربوط به عملکرد آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 ماده واحد قانون بودجه سال 1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 79152/10/1402 مورخه 15/09/1402 شهرداری با موضوع اقدامات صورت گرفته درخصوص اجرای بند ت تبصره 6 قانون بودجه (پاسخ به نامه 3757/5/1402 ش مورخه 08/09/1402 شورا) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 78811/10/1402 مورخه 14/09/1402 شهرداری با موضوع بهره مندی از ظرفیت منابع یک درصد اعتبارات ماده 280 قانون مالیات های مستقیم ( ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل دفتر امور شهری) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 79231/10/1402 مورخه 15/09/1402 شهرداری با موضوع استفاده از ظرفیت های قانون بودجه سال 1402 کل کشوربرای تسویه بدهی به شهرداری ها (ارسال مکاتبه به تمامی دستگاه های اجرای استان ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 80738/10/1402 مورخه 20/09/1402 شهرداری با موضوع عدم واریز اعتبارات موضوع ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده (ارسال اصل مکاتبه به رئیس مجمع نمایندگان استان ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  
صورتجلسه شماره 21 مورخه  29 /  09 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز چهارشنبه مورخه  29/09/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ،مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا نایب رییس محترم کمیسیون خانم افشین فر ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را  درخصوص موضوع جلسه بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1403عنوان نمودند.  

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره  80309/10/1402 مورخه 18/09/1402 شهرداری با موضوع تعرفه پیشنهادی عوارض محلی سال 1403 شهرداری بجنورد  ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر  ، جهت بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول گردید.

2-نامه شماره 79777/10/1402 مورخه 16/09/1402 شهرداری با موضوع ارائه راهکارهای موجود درخصوص ابهامات      پیش روی آئین نامه مالی موضوع ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه  شهرداری ها و دهیاری ها ، (ارسال اصل مکاتبه به معاون توسعه مدیریت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) در جلسه  کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 12428/32/41 مورخه 23/09/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1402 شهرداری بجنورد ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  صورتجلسه شماره 20 مورخه  25 /  09 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه  25/09/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ،مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 79819/10/1402 مورخه 18/09/1402 شهرداری با موضوع دستور طرح موضوع کارشناسی صورت گرفته عرصه آرامگاه خانوادگی (12 عدد قبر 2 طبقه جمعاً 24 عدد قبر) در آرامستان جاوید ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضای کمیسیون با کلیات موضوع مشروط به اینکه جانمایی دقیق ار عرصه های مد نظر و نحوه واگذاری به متقاضیان مشخص و قبل از اجرا به شورای شهر ارسال گردد موافقت نمودند.

2-نامه شماره 79151/10/1402 مورخه 15/09/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه آبان ماه و تجمیعی هشت ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت .


جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  صورتجلسه شماره 19 مورخه  11 /  09 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه  11/09/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، آقای مهندس کشمیری شهردار محترم ،مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین گزارشی از برگزاری جلسات و روند پیگیری سند راهبردی شهر و شهرداری بجنورد عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 75059/10/1402 مورخه 02/09/1402 شهرداری با موضوع ارسال گزارشات مربوط به پروژه های ثبت شده در سامانه منتاک ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 73962/10/1402 مورخه 29/08/1402 شهرداری با موضوع گزارش قرارداد های سامانه شهرسازی سرا 10 شرکت صفا رایانه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

       صورتجلسه شماره 18 مورخه  30/  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز سه شنبه مورخه  30/08/1402 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 9757/32/41 مورخه 06/08/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تمدید مهلت رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه کشور ، در جلسه قرائت و مقرر شد گزارشی از اقدامات صورت گرفته  به کمیسیون ارسال گردد.

2-نامه شماره 9178/12/41 مورخه 25/07/1402 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 ماده واحد قانون بودجه سال 1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد گزارشی از اقدامات صورت گرفته به کمیسیون ارسال گردد.

3-نامه شماره 2254/1/4121 مورخه 17/07/1402 فرمانداری با موضوع پیوست اجرای بند ق تبصره 8 قانون بودجه سال مالی 1401 کل کشور و تکمیل و بروز رسانی سامانه منتاک ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد گزارش اطلاعات ثبت شده به کمیسیون ارسال گردد.

4-نامه شماره 9335/32/41 مورخه 29/07/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 5 و تبصره ذیل بخش الف بخشنامه بودجه سال 1402 شهرداری های کشور ، در جلسه کمیسیون قرائت شد.

5-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی و جلسات متعدد به شرح جدول ذیل، اعضای کمیسیون با کلیات اصلاحیه بودجه فوق الذکر موافقت نمودند، همچنین مقرر شد آیین نامه نحوه پرداخت اضافه کار ، حق مسئولیت و رفاهیات به کمیسیون ارسال گردد. 

6-نامه ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر  به شماره 3754/5/1402 ش مورخه 29/08/1402 ، با موضوع گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1401 شورای اسلامی شهر بجنورد ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی ، به شرح ذیل مورد موافقت  اعضای کمیسیون قرار گرفت:

الف) درآمد شامل : واریزی شهرداری و حساب مازاد انتقال از سال قبل مبلغ  475/746/344/8 ریال می باشد.

ب) هزینه شامل : هزینه های اداری و جاری که در 12 ردیف بودجه تعریف شده است به مبلغ 626/373/437/8 ریال می باشد.

ج ) مانده دارایی های جاری شامل : موجودی بانک ها ، تنخواه گردان در پایان شش ماهه دوم سال 1401 به مبلغ 242/867/008/1 ریال می باشد.

موارد فوق بر مبنای گزارش شش ماهه دوم سال 1401 تهیه شده است .لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه در سال 1401 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بررسی و قطعی خواهد شد.

7- نامه ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر  به شماره 3748/5/1402 ش مورخه 29/08/1402 ، با موضوع گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1402 شورای اسلامی شهر بجنورد ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی ، به شرح ذیل مورد موافقت  اعضای کمیسیون قرار گرفت:

الف) درآمد شامل : واریزی شهرداری و حساب مازاد انتقال از سال قبل مبلغ  429/369/494/9 ریال       می باشد.

ب) هزینه شامل : هزینه های اداری و جاری که در 12 ردیف بودجه تعریف شده است به مبلغ 030/303/340/5 ریال می باشد.

ج ) مانده دارایی های جاری شامل : موجودی بانک ها ، تنخواه گردان در پایان شش ماهه اول سال 1402 به مبلغ 396/066/154/4 ریال می باشد.

موارد فوق بر مبنای گزارش شش ماهه اول سال 1402 تهیه شده است .لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه در سال 1402 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد بررسی و قطعی خواهد شد.

 

 

 

       اصلاحیه بودجه جهت پارکینگ ، رفت و روب ، تعمیر ماشین آلات و ترمیم حقوق و ... سال 1402 ----- به ریال 

کد پروژه

عنوان پروژه 

مصوب کل 

مبلغ (کاهش)

مبلغ افزایش

بودجه اصلاحی

14502100

پروژه ایجاد و بهسازی پارکینگهای سطح شهر

000/000/000/18

-

000/000/000/282

000/000/000/300

15403001

پروژه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه

000/000/000/80

-

000/000/000/40

000/000/000/120

11301003

پروژه ایجاد و حفظ و نگهداری روشنایی پارکها و میادین و آیلند ها و آبنما های سطح شهر

000/000/000/15

000/000/000/5

-

000/000/000/10

11301004

پروژه تعویض پروژوکتور های گازی بخار جیوه با پروژوکتور های  LED… SMD جهت بهینه سازی مصرف برق 

000/000/500/3

000/000/000/3

-

000/000/500

11303001

مطالعه ، طراحی و ساماندهی ورودی سطح شهر

000/000/000/36

000/000/000/10

-

000/000/000/26

11303002

پروژه اجرای دیوار کشی های   تخریبی سطح شهر 

000/000/500/12

000/000/000/5

-

000/000/500/7

1134002

پروژه زیبا سازی سطح شهر 

000/000/000/23

-

000/000/000/7

000/000/000/30

12101001

پروژه طراحی ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و بهسازی پارکهای سطح شهر

000/000/000/80

000/000/000/18

-

000/000/000/62

12101002

پروژه استاندارد سازی مجموعه بازی پارکی کودکان 

000/000/000/8

000/000/000/8

-

-

12201001

پروژه تکمیل و تجهیز پارک بهشت جاوید

000/000/500/23

-

000/000/000/4

000/000/500/27

12301001

پروژه احداث و تجهیز مرکز نگهداری سگ های ولگرد

000/000/000/2

000/000/000/2

-

-

12301002

پروژه احداث ، تجهیز ، تکمیل ایستگاه میانی و دفنگاه پسماند بجنورد

000/000/000/2

000/000/000/2

-

-

12301003

پروژه تکمیل سایت پردازش پسماند بجنورد

000/000/500

000/000/500

-

-

12301004

پروژه انتقال پساب تصفیه فاضلاب به جنگل جاوید

000/000/000/5

000/000/500/1

-

000/000/500/3

12301005

پروژه بهسازی وضعیت دفنگاه بابا موسی

000/000/000/3

000/000/000/1

-

000/000/000/2

12301007

پروژه توسعه و تکمیل کارخانه کمپوست

000/000/000/5

000/000/000/5

-

-

12302001

پروژه خرید مخزن و سطل زباله و سایز تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری

000/000/000/7

-

000/000/000/3

000/000/000/10

12401007

پروژه خرید الکترو پمپ و تعمیر و نگهداری الکتروپمپ

000/000/000/5

-

000/000/000/2

000/000/000/7

12501001

پروژه حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل کشتارگاه صنعتی

000/000/000/20

-

000/000/000/3

000/000/000/23

12702002

پروژه تعمیر و مرمت جوی ، جدول و کانیو در معابر سطح شهر (هدایت آب های سطحی)

000/000/000/35

000/000/000/15

-

000/000/000/20

12702004

پروژه مطالعه و بازنگری طرح جامع هدایت و دفع آبهای سطحی شهر

000/000/000/2

000/000/000/2

-

-

12703001

پروژه اجرای حفاظ و دریچه های کانال های هدایت آبهای سطحی معابر سطح شهر

000/000/000/20

000/000/000/7

-

000/000/000/13

12703002

دالگذاری جوی معابر سطح شهر(بتنی و آهنی)

000/000/000/60

000/000/000/30

-

000/000/000/30

12703003

تعمیر و نگهداری پلهای معابر سطح شهر

000/000/000/18

000/000/000/5

-

000/000/000/13

14102001

پروژه نقشه برداری ، پیاده سازی و میخ کوبی اراضی شهر

000/000/000/1

-

000/000/000/2

000/000/000/3

14201002

پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات و مبلمان شهری

000/000/000/39

000/000/000/5

-

000/000/000/34

14201004

پروژه خرید مصالح و تولید قطعات بتنی 

000/000/000/20

000/000/000/2

-

000/000/000/18

14202001

پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر

000/000/000/33

000/000/000/15

-

000/000/000/18

14202002

پروژه تعمیر و نگهداری جدول معابر سطح شهر

000/000/000/15

000/000/000/3

-

000/000/000/12

14204002

پروژه زیرسازی ، آسفالت ، روکش و لکه گیری معابر سطح شهر

000/000/000/800

-

000/000/000/50

000/000/000/850

14207001

پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر

000/000/000/60

000/000/000/20

-

000/000/000/40

14301001

پروژه خرید ماشین آلات حمل و نقل عمومی و تجهیز و تعمیر و نگهداری ماشین آلات 

000/000/000/170

000/000/000/17

-

000/000/000/153

14801003

پروژه احداث خیابان شهید رجایی

000/000/500

000/000/500

-

-

14803001

پروژه خرید تابلو خیابانی و کوچه و پارکی و پلاک کوبی منازل سطح شهر

000/000/000/9

000/000/000/3

-

000/000/000/6

14804003

پروژه حفاظ گذاری ، ایمن سازی ، بهسازی پلها و مسیل های سطح شهر

000/000/000/25

000/000/000/5

-

000/000/000/20

15102001

پروژه توسعه شبکه وسخت افزار و تجهیز اتاق سرور

000/000/000/100

000/000/000/50

-

000/000/000/50

1512002

پروژه توسعه نرم افزاری سیستم شهرسازی ، مالی ، اداری و بخش های وابسته

000/000/000/52

-

000/000/000/10

000/000/000/62

15402001

پروژه احداث بنا در اراضی شهرداری جهت مرغوب سازی و جلوگیری از خام فروشی

000/000/000/198

000/000/000/120

-

000/000/000/78

16602005

پروژه احداث مسجد در پارک بهشت جاوید

000/000/000/5

000/000/000/3

-

000/000/000/2

16602008

پروژه ساخت و تکمیل و تجهیز المان های شهدای گمنام

000/000/000/15

-

000/000/000/15

000/000/000/30

11301002

پروژه دیون عمران –طرح ایجاد و توسعه شبکه روشنایی

000/000/000/5

000/000/000/2

-

000/000/000/3

12102006

پروژه دیون عمران –طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای

000/000/000/10

-

000/000/000/7

000/000/000/17

14204003

پروژه دیون عمران – طرح زیرسازی وآسفالت معابر موجود

000/000/500/54

-

000/000/000/8

000/000/500/62

14203003

پروژه دیون عمران –طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های موجود

000/000/000/16

000/000/000/5

-

000/000/000/11

15403004

پروژه دیون عمران –طرح خرید ماشین آلات و تعمیرات اساسی

000/000/700/53

000/000/000/4

-

000/000/700/49

15402007

پرداخت سود و اقساط وام های دریافتی (بابت پروژه های تجاری سازی)

000/000/000/380

000/000/000/266

-

000/000/000/114

      

       اصلاحیه بودجه جهت پارکینگ ، رفت و روب ، تعمیر ماشین آلات و ترمیم حقوق و ... سال 1402 ----- به ریال 

کد پروژه

عنوان هزینه 

مصوب کل 

مبلغ (کاهش)

مبلغ افزایش

بودجه اصلاحی

7210202

مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی

000/134/244/160

-

000/000/000/17

000/134/244/177

7210204

مزایای کارمندان قراردادی

000/687/670/105

-

000/000/000/31

000/687/670/136

7210206

اضافه کار

000/000/000/330

-

000/000/000/30

000/000/000/360

7220102

مأموریت خارجی

000/000/000/2

000/000/000/2

-

-

7220203

حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری

000/000/000/4

000/000/000/2

-

000/000/000/2

7220212

اطلاع رسانی

000/000/460/1

-

000/000/500/1

000/000/960/2

7220701

هزینه تشریفات 

000/000/850/13

-

000/000/000/3

000/000/850/16

7221112

لوازم خواب و پوشاک

000/000/000/14

-

000/000/000/4

000/000/000/18

7260102

حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تأمین اجتماعی)

000/000/000/250

-

000/000/000/33

000/000/000/283

7260207

بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران 

000/000/456/33

000/000/000/10

-

000/000/456/23

7260214

سایر هزینه های رفاهی

000/400/661/93

-

000/000/000/16

000/400/661/109

7260215

هزینه های رفاهی مسکن

000/626/520/95

-

000/000/000/9

000/626/520/104

7260216

بهره وری و کارایی

000/000/000/13

000/000/000/13

-

-

7270101

دیوان با محل

000/000/300/98

-

000/000/000/10

000/000/300/108

7270104

دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی

000/363/620/44

-

000/000/000/40

000/363/620/84

7270201

حق سنوات 

000/737/034/54

-

000/000/000/40

000/373/034/94

جمع کل

000/583/517/859/3

000/000/500/667

000/000/500/667

000/583/517/859/3

 

 

  جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

صورتجلسه شماره 17 مورخه  29 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز دوشنبه مورخه  29/08/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 73872/10/1402 مورخه 29/08/1402 شهرداری با موضوع دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری جهت تجهیز ناوگان ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری و احداث وتکمیل پروژه های عمرانی و خرید و تجهیزات سنگ شکن و کارخانه آسفالت ، در جلسه کمیسیون  مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات آقای طلایی معاونت توسعه و مدیریت منابع  اعضای کمیسیون با درخواست شهرداری اعلام موافقت نمودند .

2-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح که جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

 

جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

          
صورتجلسه شماره 16 مورخه  27 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه  27/08/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 72263/10/1402 مورخه 23/08/1402 شهرداری با موضوع درخواست تسهیلات از بانک ملی در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و بررسی و توضیحات آقای طلایی معاونت توسعه و منابع ، اعضای کمیسیون با کلیات موضوع جهت اخذ تسهیلات موافقت نمودند همچنین  مقرر شد نحوه و ردیف هزینه کرد با هماهنگی و تأیید کمیسیون عمران انجام پذیرد.

2-نامه شماره 61647/10/1402 مورخه 24/07/1402 شهرداری با موضوع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در جلسه قرائت و با توجه به انصراف شهرداری از ارائه لایحه از دستور کار خارج گردید.

3-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید که جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

 

 جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

          صورتجلسه شماره 15 مورخه  20 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه  20/08/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، آقای مهندس کشمیری شهردار محترم ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 68063/10/1402 مورخه 11/08/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه مهر ماه و تجمیعی هفت ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمانهای تابعه ، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از توضیحات آقای طلایی سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع ،گزارش فوق الذکر به تأیید اعضای کمیسیون رسید .

2-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید که جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .   صورتجلسه شماره 14 مورخه  13 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد 


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه  13/08/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، آقای مهندس کشمیری شهردار محترم ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 64230/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری درجلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد در کمیسیون عمران مطرح که پس از تعین و نهایتاً مشخص شدن مسیر و خطوط تصمیم گیری گردد.

2-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید که جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

 

جلسه ساعت  18:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

    صورتجلسه شماره 13 مورخه  09 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز سه شنبه مورخ  09/08/1402 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، آقای مهندس کشمیری شهردار محترم ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 64671/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع ارسال بودجه پیشنهادی سال 1403 شهرداری ، در جلسه قرائت گردید.

2-نامه شماره 64670/10/1402 مورخه 02/08/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بابت خرید پارکینگ ، واگذاری خدمات رفت و روب بخشی از منطقه یک به بخش خصوصی و تعمیر ماشین آلات سنگین و همچنین ترمیم حقوق کارکنان  با توجه به نامه مدیر کل دفتر امور شهری به شماره 7680/32/41 مورخه 26/06/1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید که جهت بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

 

جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت 

    صورتجلسه شماره 12 مورخه  09 /  08 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز سه شنبه مورخ  09/08/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، آقای دکتر وحیدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، آقای اصغر پور مدیر عامل مخابرات استان ، آقای مهندس کشمیری شهردار محترم ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه آقای دکتر وحیدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص توسعه ، تعامل و  همکاری بین دستگاه های خدمات رسان جهت مشکلات سایت اداری ، درمانی و آموزشی تخته ارکان همچنین توسعه و تکمیل  فیبر نوری مطالبی عنوان نمودند . سپس آقای مهندس اصغر پور مدیر عامل شرکت مخابرات استان نیز همکاری و تعامل بین شهرداری و شرکت مخابرات درخصوص اجرا و توسعه شبکه فیبر نوری تأکید نمودند.  


جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت 

    صورتجلسه شماره 11 مورخه  29 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد 


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ  29/07/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 61190/10/1402 مورخه 22/07/1402 شهرداری با موضوع پاسخ نامه شماره 2831/5/1402 ش مورخه 17/07/1402 با موضوع ارسال گزارش موارد درآمدی ، در جلسه مطرح که آقای مهندس سارونه  مدیر درآمد شهرداری مرکزی و سرپرست  شهرداری منطقه دو شهرداری گزارشی از درآمد های وصولی به تفکیک سازمان ها و مناطق در سال 1401 و گزارش کد های درآمد و هزینه پنج ساله شهرداری بجنورد و سازمان های تابعه از سال 1397 تا 1401 را ارائه نمودند.

 

جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

   

           


صورتجلسه شماره 10 مورخه  22 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ  22/07/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 58673/10/1402 مورخه 13/07/1402 شهرداری با موضوع ارسال گزارش بند الف -2 از مرحله اول شرح خدمات ابلاغی برنامه راهبردی – عملیاتی شهرداری ، در جلسه قرائت گردید.

2-نامه شماره 58758/10/1402 مورخه 15/07/1402 شهرداری با موضوع گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

3-نامه شماره 58769/10/1402 مورخه 15/07/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه شهریور ماه و تجمیعی شش ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

4-نامه شماره 57081/10/1402 مورخه 09/07/1402 شهرداری با موضوع لایحه واگذاری اتوبوسهای جدید ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضای کمیسیون با لایحه مذکور مخالفت و مقرر شد لایحه مجدداً اصلاح و به شورا ارسال گردد.

5-نامه شماره 57502/10/1402 مورخه 10/07/1402 شهرداری با موضوع لایحه اصلاح نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضای کمیسیون با لایحه مذکور مخالفت و مقرر شد لایحه مجدداً اصلاح و به شورا ارسال گردد.                   


جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

        صورتجلسه شماره 9 مورخه  15 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ  15/07/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 24162/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع پاسخ به بند 3 نامه شماره 993/5/1402 ش مورخه 11/03/1402 درخصوص 6 نمونه محاسبه عوارض صدور پروانه در سه منطقه  ABC جهت پرسنل شهرداری برای یکبار ، در جلسه مطرح و مقرر شد متعاقباً طرح موضوع ، در لایحه بودجه 1403 لحاظ گردد.

2-نامه شماره 23868/10/1402 مورخه 23/03/1402 شهرداری با موضوع بیمه و مجوزات صدور پروانه ساختمانی (ارسال اصل مکاتبه به دادستان محترم مرکز استان) ، در جلسه قرائت گردید.

3-نامه شماره 36715/10/1402 مورخه 03/05/1402 شهرداری با موضوع گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پارکینگهای سطح شهر ، در جلسه قرائت و مقرر گردید برآورد ریالی به روز رسانی شود و به کمیسیون ارسال گردد.

4-نامه شماره 53581/10/1402 مورخه 28/06/1402 شهرداری با موضوع ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز انتشار اوراق مالی اسلامی ، در جلسه قرائت گردید.

5-نامه شماره 54828/10/1402 مورخه 01/07/1402 شهرداری با موضوع اقدامات بند های 6 ، 5  ، 3 صورتجلسه 102 مورخه 17/04/1402 کمیسیون برنامه و بودجه ، در جلسه قرائت گردید.

6-نامه شماره 8229/31/41 مورخه 08/07/1402 مدیر کل دفتر فنی با موضوع تشکیل صندوق احیا و بهره برداری اماکن تاریخی – فرهنگی ، در جلسه قرائت و مقرر گردید  شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده و مکاتبه با میراث فرهنگی به شورا ارسال نماید.

                   

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .             صورتجلسه شماره 8 مورخه  10 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز دوشنبه مورخ  10/07/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 13838/11/1402 مورخه 21/02/1402 شهرداری با موضوع تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی  و تبادل نظر به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.

* جمع کل درآمد ها در تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری  مبلغ :  277/328/217/857/6 ریال

*مجموع هزینه ها در تفریغ بودجه سال 1401  شهرداری  مبلغ :   386/263/893/449/5 ریال

*اعتبارات هزینه ای  مبلغ :  148/544/202/180/2 ریال 

*تملک داراییهای سرمایه ای  مبلغ :  417/938/448/120/3 ریال 

*تملک داراییهای مالی  مبلغ  :  821/780/241/149 ریال 

2-نامه شماره 1878/10/1402 مورخه 14/01/1402 شهرداری با موضوع گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.

*جمع کل درآمد جذب شده  شش ماهه :   764/941/563/082/5 ریال

*هزینه کل شش ماهه :   767/810/295/750/3 ریال 

3- نامه شماره 40181/10/1402 مورخه 16/05/1402 شهرداری با موضوع تصویب گزارش شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه قرائت گردید.


 جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

         
  صورتجلسه شماره 7 مورخه  09 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز  یکشنبه مورخ  09/07/1402 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 13838/11/1402 مورخه 21/02/1402 شهرداری با موضوع تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی  وبا توجه به اتمام زمان جلسه مقرر شد جلسه فوق العاده تشکیل و تصمیم گیری گردد.

2-نامه شماره 40181/10/1402 مورخه 16/05/1402 شهرداری با موضوع تصویب گزارش شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی  وبا توجه به اتمام زمان جلسه مقرر شد جلسه فوق العاده تشکیل و تصمیم گیری گردد.

 

 جلسه ساعت  20:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

 

         
  صورتجلسه شماره 6 مورخه  08 /  07 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ  08/07/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 39738/10/1402 مورخه 15/05/1402 شهرداری با موضوع صورتجلسه تحویل و تحول شهرداری بجنورد به تاریخ 14/04/1402 و در اجرای بخشنامه شماره 16500 مورخه 15/04/1400 ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورتجلسه تحویل و تحول شهرداری بجنورد به تاریخ 14/04/1402 فی مابین آقای جواد حمیدی راوری شهردار سابق و آقای محمد علی کشمیری سرپرست شهرداری بجنورد ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 53110/10/1402 مورخه 27/06/1402 شهرداری با موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی (ارسال اصل مکاتبه به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ) ، در جلسه قرائت گردید.

3-نامه شماره 5273/31/41 مورخه 03/05/1402 مدیر کل دفتر فنی با موضوع ایجاد سایت مخابراتی در اماکن شهرداری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات به کمیسیون ارسال نماید.

4-نامه شماره 4547/32/41 مورخه 14/04/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع اجرای بند ج تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کشور ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال نماید.

5-نامه شماره 5918/32/41 مورخه 17/05/1402مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تاکید بر اجرای صحیح بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات به کمیسیون ارسال نماید.

6- نامه شماره 5012/32/41 مورخه 26/06/1402مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تاکید بر اجرای صحیح بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری  آخرین گزارش از اقدامات  را به کمیسیون ارسال نماید.

 

7-نامه شماره 6799/32/41 مورخه 02/06/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع پیشنهاد عناوین عوارض ، در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از پیشنهادات را به شورا ارسال نماید.

 

 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

 صورتجلسه شماره 5 مورخه 1402/06/26 کمیسیون برنامه، بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ  26 /06/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 1268/9/م ح مورخ: 26/06/1402 شهرداری با موضوع تخفیفات عوارض شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به بندهای ذیل مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

1-1 عوارض صدور پروانه (برابر دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور): از ابتدای آبان تا پایان آذر ماه 30 درصد- از ابتدای دی ماه تا پایان دی ماه 20 درصد- از ابتدای بهمن ماه تا پایان روز 20 اسفند 15 درصد

2-1 عوارض نوسازی و عمران شهری: از ابتدای آبان تا پایان آذر ماه 30 درصد- از ابتدای دی ماه تا پایان دی ماه 20 درصد- از ابتدای بهمن ماه تا پایان روز 20 اسفند 15 درصد

3-1 عوارض بر مشاغل (کسب و پیشه): از ابتدای آبان تا پایان آذر ماه 30 درصد- از ابتدای دی ماه تا پایان دی ماه 20 درصد- از ابتدای بهمن ماه تا پایان روز 20 اسفند 15 درصد

تبصره 1: ارائه تخفیفات فوق منوط به پرداخت نقدی می باشد

تبصره 2: تخفیفات فوق شامل جرائم کمیسیون ماده 100، عوارض پارکینگ، جرائم کمیسیون ماده77، فروش زمین، چک ها، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها، ادارات، بانک ها، و موسسات مالی و اعتباری نمیگردد.

تبصره 3: با توجه به اینکه دولت محترم قوانین مختلفی در خصوص تخفیفات احداث بنا نهضت ملی مسکن ابلاغ نموده و پرداخت تخفیفات اعمال شده به شهرداری ها در زمه دولت میباشد لذا غیر نقدی تلقی شده و مشمول این لایحه نمیگردد.

تبصره 4: این لایحه مشمول دستورالعمل ضوابط تشویقی احداث بنا در بافت فرسوده و ناکارآمد مصوب شورای محترم اسلامی شهر به شماره 203/5/1402/ش مورخ:22/01/1402 نمیگردد.

2- نامه شماره 43391/10/1402 مورخ: 25/05/1402 شهرداری با موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی در جلسه کمیسون مطرح و با توجه به اینکه شهرداری در نظر دارد طبق بند (د) تبصره 5 قانون بودجه 1402 کل کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی طبق جدول ذیل اقدام نماید، موضوع مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

ردیف

عنوان موضوع

نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود

مبلغ اوراق(ریال)

1

طرح های قطار شهری و حمل نقل شهری

50% شهرداری

50% دولت

000/000/000/300/1

2

توسعه حمل و نقل عمومی، زیر ساخت شهری، تامین ماشین آلات شهرداری مناطق محروم، مدیریت پسماند ونیروگاههای زباله

100% شهرداری

000/000/000/650

 

3- نامه شماره 47911/10/1402 مورخ: 07/06/1402 شهرداری با موضوع گزارش اقدامات اوراق مالی اسلامی در جلسه کمیسون قرائت گردید.

 
جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 4 مورخه  18 /  06 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز    شنبه مورخ  18 /06/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 32610/10/1402 مورخه 19/04/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و همچنین مکاتبات تکمیلی لایحه فوق به شمارات 44643/10/1402 مورخه 29/05/1402 و نامه شماره 45843/10/1402 مورخه 31/05/1402 ، به مبلغ پیشنهادی 000/800/818/158 ریال با شرکت طیران بابا موسی به همراه اسناد و آگهی مناقصه ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضاء کمیسیون با لایحه مذکور مشروط به اینکه چارچوبی برای نظارت بیشتر و دقیق تر در عملکرد و خدمات دهی در نظر گرفته شود و پس از شش ماه تعیین تکلیف و مورد بررسی قرار گیرد ، موافقت و به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

2-نامه شماره 44643/10/1402 مورخه 29/05/1402 شهرداری با موضوع اجاره ماشین آلات مورد نیاز اداری و شهری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مطابق بند 1 صورتجلسه فوق الذکر اقدام گردد.

3-نامه شماره 49940/10/1402 مورخه 14/06/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه مرداد ماه و تجمیعی پنج ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمانهای تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت و پس از توضیحات آقای طلایی مدیر بودجه مورد موافقت  اعضاء کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید گزارش تحلیلی نیز به صحن شورا ارسال گردد.

4-نامه شماره 7100/121/14006 مورخه 28/03/1402 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، با موضوع ابلاغ مصوبات اولین جلسه هماهنگی حضور فعال در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ، در جلسه قرائت و به کمیسیون سرمایه گذاری ارجاع گردد.

5-نامه شماره 40109/10/1402 مورخه 16/05/1402 شهرداری با موضوع کمک به بودجه شورای اسلامی شهر(ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 3988/32/41 مورخه 04/04/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ابلاغ نصاب معاملات شهرداری ها و دهیاریها در سال 1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 47881/10/1402 مورخه 06/06/1402 شهرداری با موضوع جلسه کارگروه های تخصصی برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت طرح موضوع در صحن به منظور جابجایی جلسه رسمی انجام شود. 

8-نامه شماره 47397/10/1402 مورخه 07/06/1402 شهرداری با موضوع ارسال ویرایش دوم گزارش بند الف -3 از مرحله اول شرح خدمات ابلاغی برنامه راهبردی عملیاتی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-نامه شماره 47907/10/1402 مورخه 07/06/1402 شهرداری با موضوع ارسال گزارش بند الف -1 از مرحله اول شرح خدمات ابلاغی برنامه راهبردی عملیاتی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 5298/32/41 مورخه 03/05/1402 مدیر کل دفتر امور شهر با موضوع لزوم توجه به سفر ها و بازدید های خارجی شهرداران ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 5436/32/41 مورخه 07/05/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع حق جلسات اعضای محترم شوراهای اسلامی کشور سال 1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12-نامه شماره 1390 مورخه 24/02/1402 شرکت ثروت آفرینان توسعه کلانشهر تبریز با موضوع تور آموزشی سرمایه گذاری و اقتصاد شهری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13-درخواست ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با شماره 553/5/1402 ش مورخه 17/02/1402 آقای شایان آدینه زاده با موضوع درخواست مساعدت و همکاری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.


 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  
صورتجلسه شماره 3 مورخه  30 /  05 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز    دوشنبه مورخ  30 /05/1402 ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، سرپرست محترم شهرداری آقای مهندس کشمیری ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 45339/10/1402 مورخه 30/05/1402 شهرداری با موضوع ارسال اسناد مزایده و پیش نویس قرارداد استخر شهروند در جلسه کمیسیون مطرح و اعضاء کمیسیون با انتشار آگهی مناقصه براساس ملاحظات مطرح شده و معیار های مد نظر موافقت نموند. (مجوز مدیریت اماکن آبی ، اهلیت سنجی ، مجوز اداره کل ورزش و جوانان ، رعایت صرفه و صلاح مجموعه در تعیین مبنای محاسبه و عدد پایه و....)


 جلسه ساعت  14:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  
صورتجلسه شماره 2 مورخه  28 /  05 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز    شنبه مورخ  28 /05/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 39546/10/1402 مورخه 15/05/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد هزینه تیر ماه و تجمیعی چهار ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از توضیحات آقای طلایی مدیر محترم برنامه و بودجه شهرداری ، مورد تأیید اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 34013/10/1402 مورخه 22/04/1402 شهرداری با موضوع جدول زمانبندی و حجم نمونه آماری برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه قرائت گردید.

3-نامه شماره 32514/10/1402 مورخه 19/04/1402 شهرداری با موضوع پرداخت هزینه های مراسم بزرگداشت شهید محمد مهدی احمدی ، در جلسه قرائت  و مقرر گردید در جلسه کمیسیون فرهنگی طرح موضوع گردد.

4- نامه شماره 27194/10/1402 مورخه 01/04/1402 شهرداری با موضوع شرکت کیش اوریناگ ، در جلسه قرائت و مقرر شد در کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری مطرح گردد.

5-نامه شماره 20996/10/1402 مورخه 13/03/1402 شهرداری با موضوع پاسخ مکاتبه 938/5/1402 ش مورخه 08/03/1402 درخصوص مجموعه اقدامات  به انجام رسیده مجموعه آبی تفریحی موجهای آبی ، در جلسه قرائت و مقرر شد در کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری مطرح گردد 

6-نامه شماره 5516/32/41 مورخه 08/05/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها ، در جلسه قرائت و مقرر شد در کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح گردد.

 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .  

              
     صورتجلسه شماره 1 مورخه  24 / 05 /1402 کمیسیون برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز    سه شنبه مورخ  24 /05/1402 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، سرپرست محترم شهرداری مهندس کشمیری  ،مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. سپس خانم مهندس نیکدل مدیر فناوری و اطلاعات شهرداری گزارش تکمیلی درخصوص هوشمند سازی خدمات شهرداری ، معیار ها و شاخص های  شهر هوشمند که شامل زیرساختی مبتنی بر فناوری ، ابتکارات زیست محیطی ، حمل و نقل عمومی کاربردی ، طرح های شهری مطمئن و با رویکرد پیشرفت گرایانه ، شهروندانی که مایل به زندگی و کار در داخل شهر با استفاده از این منابع هستند ، خرید و پیاده سازی  سیستم شهرسازی و نوسازی سرا 10 و اقدامات انجام شده و درحال انجام و پنجره خدمات الکترونیکی دولت ، توضیحات تکمیلی ارائه داشتند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 39692/10/1402 مورخه 15/05/1402 شهرداری با موضوع ایطال مزایده اجاره زمین کشاورزی واقع در اطراف نهالستان شهرداری بجنورد ، در جلسه مطرح که با 4 رای و بارگذاری مجدد در سامانه موافقت گردید.  

2- نامه شماره 39938/10/1402 مورخه 15/05/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه زیر سازی و آسفالت جهت بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر به شرح جدول ذیل ، در جلسه کمیسیون مطرح که با 4 رای مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت :


3- نامه شماره 3323/1402/2000 مورخه 13/03/1402 شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معرفی نمایندگان شورا و شهرداری جهت ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی و بودجه شورا ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.


جلسه ساعت  19:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .
صورتجلسه شماره 105 مورخه 1402/05/07 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد      روز شنبه مورخ 07/05/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید و با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای مهندس نقیب سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع درخصوص هوشمند سازی خدمات شهرداری توضیحاتی ارائه و در ادامه خانم مهندس نیکدل مدیر فناوری و اطلاعات شهرداری گزارشی درخصوص هوشمند سازی خدمات شهرداری  معیار ها و شاخص های  شهر هوشمند که شامل زیرساختی مبتنی بر فناوری ، ابتکارات زیست محیطی ، حمل و نقل عمومی کاربردی ، طرح های شهری مطمئن و با رویکرد پیشرفت گرایانه ، شهروندانی که مایل به زندگی و کار در داخل شهر با استفاده از این منابع هستند ، خرید و پیاده سازی  سیستم شهرسازی و نوسازی سرا 10 و اقدامات انجام شده و درحال انجام و پنجره خدمات الکترونیکی دولت ، توضیحات تکمیلی ارائه داشتند. که با توجه به اتمام جلسه ادامه توضیحات به جلسه آتی کمیسیون موکول گردید.

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

  1-نامه شماره 24631/10/1402 مورخه 25/03/1402 شهرداری با موضوع الحاقیه پیشنهادی پروژه طلای سفید ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و رئیس کمیسیون حقوقی به نمایندگی از شورای شهر نشست های مشترکی با شهرداری و سرمایه گذار برگزار و نتیجه در کمیسیون برنامه ، بودجه مطرح گردد.

2-نامه شماره 15943/10/1402 مورخه 30/02/1402 شهرداری با موضوع ادامه بهره برداری از پروژه طلای سفید ، در جلسه کمیسیون مطرح با توجه به بند 1 صورتجلسه فوق الذکر مقرر شد رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و رئیس کمیسیون حقوقی به نمایندگی از شورای شهر نشست های مشترکی با شهرداری و سرمایه گذار برگزار و نتیجه در کمیسیون برنامه ، بودجه مطرح گردد.

 

3-نامه شماره 4656/101 مورخه 18/03/1402 شرکت آریا جهش شرق با موضوع پاسخ مکاتبه شماره 961/5/1402 ش مورخه 09/03/1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح با توجه به بند 1 صورتجلسه فوق الذکر مقرر شد رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و رئیس کمیسیون حقوقی به نمایندگی از شورای شهر نشست های مشترکی با شهرداری و سرمایه گذار برگزار و نتیجه در کمیسیون برنامه ، بودجه مطرح گردد.

 

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .   صورتجلسه شماره 104 مورخه 1402/04/31 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 31/04/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 32127/10/1402 مورخه 18/04/1402 شهرداری با موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی توزیع یک درصد اعتبارات ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم (ارسال اصل مکاتبه به  مدیر کل دفتر امور شهری ) ، در جلسه مطرح و مقرر شد در این خصوص شهرداری گزارشی به کمیسیون ارسال نماید.

2-نامه شماره 34069/10/1402 مورخه 24/04/1402 شهرداری با موضوع حقوق و مزایای آتش نشانان رسمی و پیمانی پیرو نامه شماره 28635/10/1402 مورخه 05/04/1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از توضیحات تکمیلی آقای یکدل معاونت اداری و مالی آتش نشانی ، نامه فوق الذکر از دستور کار خارج گردید.

3-نامه شماره 32610/10/1402 مورخه 19/04/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مناقصه اجاره ماشین آلات سبک ، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و نظرات کارشناسان ، اعضای کمیسیون با 4 رای با موضوع فوق الذکر مخالفت نمودند.

4-نامه شماره 35435/10/1402 مورخه 31/04/1402 شهرداری با موضوع پاسخ نامه شماره 1590/5/1402 ش مورخه 26/04/1402 گزارش عملکرد خودروهای اجاره ای شرکت طیران بابا موسی ، در جلسه مطرح و با توجه به بند 3 صورتجلسه فوق الذکر از دستور کار خارج گردید.  

 

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 103 مورخه 1402/04/24 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 24/04/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

 

1-نامه شماره 30148/10/1402 مورخه 12/04/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه خرداد ماه و تجمیعی سه ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمانهای تابعه ، درجلسه  کمیسیون قرائت و مقرر شد نسخه ای از گزارش برای تمامی اعضاء محترم شورا ارسال گردد.

2-نامه شماره 26969/10/1402 مورخه 01/04/1402 شهرداری با موضوع تفویض اختیار به استناد بند یک ماده 31 آیین نامه مالی درخصوص انجام هر یک از معاملات شهرداری با اداره کل بنیاد مسکن خراسان شمالی تا سقف نصاب بند های الف و ب ماده 33 ، در جلسه  کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 30625/10/1402 مورخه 13/04/1402 شهرداری با موضوع گزارش پیشرفت کار تهیه و تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی  شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 11714/32 مورخه 28/03/1402 اداره کل راه و شهرسازی با موضوع معرفی نماینده (آقایان ابوالفضل شکیبا و محمد رضا ضمیری )جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 24454/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل دفتر امور شهری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 24210/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به اداره کل پدافند غیر عامل استانداری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7- نامه شماره 24433/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 24198/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل حفاظت محیط زیست  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 24372/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 24379/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیرکل تعاون ،کار و رفا اجتماعی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 24387/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل ثبت اسناد واملاک ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

  12- نامه شماره 24398/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 13- نامه شماره 24392/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل صنعت ، معدن وتجارت  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14- نامه شماره 24404/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل ورزش و جوانان) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 24410/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل آموزش و پرورش ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 24363/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17- نامه شماره 24369/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل تبلیغات اسلامی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18- نامه شماره 24434/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19- نامه شماره 24442/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

20- نامه شماره 24447/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

21- نامه شماره 24415/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل بهزیستی  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

22- نامه شماره 24335/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

23- نامه شماره 24361/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

24- نامه شماره 24179/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل مدیریت بحران استانداری) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

25- نامه شماره 24438/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

26- نامه شماره 24371/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

27- نامه شماره 24402/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

28- نامه شماره 24416/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به رئیس پلیس راهور ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

29- نامه شماره 24414/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر عامل شرکت گاز ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

30- نامه شماره 24406/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل راه و شهرسازی  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

31- نامه شماره 24429/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

32- نامه شماره 24422/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

33- نامه شماره 24437/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع معرفی نماینده جهت عضویت در کار گروه های تخصصی تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی  ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 102 مورخه 1402/04/17 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 17/04/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

 

1-نامه شماره 29250/10/1402 مورخ: 07/04/1402 شهرداری بجنورد با موضوع لیست افراد عضو در ارکان برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری بر اساس پیشنهاد مشاور در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد جلسات کارگروهها، برنامه زمان بندی و جدول جلسات ستاد برنامه تعیین گردد.

2-نامه شماره 29195/10/1402 مورخ: 07/04/1402 شهرداری با موضوع آگهی مزایده اجاره یک باب سازه (المان) رادیو و عرصه اطراف آن در پارک آزادی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به بررسی اعضای حاضر در جلسه مقرر شد این مزایده لغو گردد.

3-نامه شماره 28667/10/1402 مورخ: 06/04/1402 شهرداری بجنورد با موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از پیگیری های صورت گرفته و نتیجه اقدامات و هماهنگی ها را به این شورا ارائه نماید.

4-نامه شماره 17103/10/1402 مورخ: 01/03/1402 شهرداری بجنورد با موضوع تفویض اختیار در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد بعد از برگزاری جلسه و هماهنگی با ریاست محترم سازمان همیاری تعیین تکلیف گردد.

5-نامه شماره 006064/12/31 مورخ: 30/02/1402 سازمان جهاد کشاورزی با موضوع ارائه مستندات افزایش 47 درصدی نرخ تعرفه کشتارگاه دام صنعتی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از دعوتنامه و نمایندگان شرکت کننده از شهرداری و شورای اسلامی شهر در جلسه کارگروه تنظیم بازار و اقدام صورت گرفته درباره پاسخ نامه را به این شورا ارائه نماید. 

6-نامه شماره 2293/32/41 مورخ: 31/02/1402 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی توزیع یک درصد اعتبارات ماده (280) قانون مالیات های مستقیم در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی از اعتبارات مصوب را به این شورا ارائه نماید.

 
 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 101 مورخه 1402/04/10 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 10/04/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 22629/10/1402 مورخه 20/03/1402 شهرداری با موضوع پاسخ نامه 965/5/1402 ش درخصوص شکایت از رانندگان حمل و نقل  درون شهری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 6223/10/1402 مورخه 29/01/1402 شهرداری با موضوع نحوه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه و اجرای طرح های توسعه شهری ، در جلسه کمیسیون قرائت و اعضاء کمیسیون با موضوع فوق الذکر مخالفت نمودند.

     3-نامه شماره 22929/10/1402 مورخه 21/03/1402 شهرداری با موضوع یادمان شهدا ( پلاک شهدا )   

      ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 6119/10/1402 مورخه 29/01/1402 شهرداری با موضوع تفویض اختیار تا مبلغ 000/000/000/50 ریال ، در جلسه کمیسیون قرائت و اعضاء کمیسیون با موضوع فوق الذکر مخالفت نمودند.

5- نامه شماره 6766/10/1402 مورخه 30/01/1402 شهرداری با موضوع ماموریت روزانه شهردار در طول یکسال ، در جلسه کمیسیون قرائت و اعضاء کمیسیون با موضوع فوق الذکر مخالفت نمودند.

6-نامه شماره 21244/10/1402 مورخه 16/03/1402 شهرداری با موضوع ارسال گزارش و عملکرد شهرداری درخصوص هزینه و درآمد 1401، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم ارسال گزارشات و عدم شفافیت در هزینه کردها و حضور تیم حسابرسی نیازمند ارسال دقیق گزارشات بوده ، لذا تا زمان ارسال دقیق گزارشات از دستور کار خارج گردید.

7-نامه شماره 27183/10/1402 مورخه 01/04/1402 شهرداری با موضوع تصویب گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1401 ، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم شفافیت و عدم ارسال دقیق گزارشات براساس فرمت خواسته شده مورد تأیید قرار نگرفت.

8-نامه شماره 25398/10/1402 مورخه 28/03/1402 شهرداری با موضوع تصویب گزارش صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1401، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم شفافیت و عدم ارسال دقیق گزارشات براساس فرمت خواسته شده مورد تأیید قرار نگرفت.

9-نامه شماره 3806/32/41 مورخه 31/03/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ارسال گزارش شش ماهه صورت جامع درآمد و هزینه و عملیات عمرانی ، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم شفافیت و عدم ارسال دقیق گزارشات براساس فرمت خواسته شده مورد تأیید قرار نگرفت.

10-نامه شماره 20804/10/1402 مورخه 11/03/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه اردیبهشت ماه و تجمیعی دوه ماهه اول سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم شفافیت و عدم ارسال دقیق گزارشات براساس فرمت خواسته شده مورد تأیید قرار نگرفت.

11-نامه شماره 21216/10/1402 مورخه 16/03/1402 شهرداری با موضوع بند های 7 -8 -9  صورتجلسه شماره 98 کمیسیون برنامه و بودجه مورخه 06/03/1402، در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم شفافیت و عدم ارسال دقیق گزارشات براساس فرمت خواسته شده مورد تأیید قرار نگرفت.

12-نامه شماره 20494/10/1402 مورخه 11/03/1402 شهرداری با موضوع آگهی تجدید مناقصه خرید، اجرا و راه اندازی سامانه سرعت سنج ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13-نامه شماره 25729/10/1402 مورخه 28/03/1402 شهرداری با موضوع آگهی مناقصه احیا و مرمت و لایروبی قناب صدر آباد بجنورد ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 28027/10/1402 مورخه 04/04/1402 شهرداری با موضوع آگهی تجدید مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله بازیافتی در محل دفن گاه بابا موسی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15-نامه شماره 1022/1/4121 مورخه 31/03/1402 فرمانداری بجنورد با موضوع صورتجلسه تعیین تکلیف زمین شرق هماگ ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری آخرین گزارشات و اقدامات در این خصوص را به شورا ارسال نماید

16-نامه شماره 27275/10/1402 مورخه 02/1402 شهرداری با موضوع صورتجلسه تعیین تکلیف ضلع جنوب شرقی پروژه هماگ ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری آخرین گزارشات و اقدامات در این خصوص را به شورا ارسال نماید.

17-نامه شماره 19614/10/1402مورخه 08/03/1402 شهرداری با موضوع پرداخت عوارض سالیانه خودرو ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری گزارشی از جامع آماری ومنابع وصول ارسال نماید.

18-نامه شماره 28539/10/1402 مورخه 05/04/1402 شهرداری با موضوع تعیین تکلیف درخصوص نحوه وصول عوارض پروانه ساختمانی بانک ملی ، در جلسه کمیسیون مطرح ضمن بررسی تعهدات اخذ شده یا ارائه شده مقرر شد طبق ضوابط اقدام و مبلغ محاسبه شده به طور کامل اخذ گردد.

19-نامه شماره 6528/121/14006 مورخه 21/02/1402 اداره کل میراث فرهنگی با موضوع گزارش پروژه های مشمول تخفیف و معافیت عوارض ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده  به شورا ارسال نماید.

20-نامه شماره گ 110/0400/4433 مورخه 29/03/1402 شرکت گاز با موضوع تعیین تکلیف تجهیزات مخابراتی /سایت مخابرات بابا موسی ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده  به شورا ارسال نماید.

21-نامه شماره 27140/10/1402 مورخه 01/04/1402 شهرداری با موضوع جدول روش شناسی و پرسشنامه های ارسالی برنامه تهیه و تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری( ارسال اصل مکاتبه به شرکت منهدسین سبز اندیش پایش) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید. (نسخه ای از پرسشنامه در اختیار اعضاء شورا قرار گیرد)

22-نامه شماره 27150/10/1402 مورخه 01/04/1402 شهرداری با موضوع جدول روش شناسی و پرسشنامه های ارسالی برنامه تهیه و تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید. (نسخه ای از پرسشنامه در اختیار اعضاء شورا قرار گیرد)

23-نامه شماره 1022/1/4121 مورخه 31/03/1402 فرمانداری بجنورد با موضوع صورتجلسه تعیین تکلیف زمین شرق هماگ ، در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از  آخرین اقدامات انجام شده به شورا ارسال نماید.

24- نامه شماره 3001/32/41 مورخه 17/03/1402 دفتر امور شهری با موضوع اصلاحیه دستورالعمل چگونگی حسابرسی  شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد نسخه ای دستورالعمل در اختیار اعضاء شورا قرار گیرد .


جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 100 مورخه 1402/04/03 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 03/04/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 21513/10/1402 مورخه 16/03/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش و بهره برداری از 5 دستگاه اتوبوس اسکانیا باز سازی شده تیپ 3112 مدل 1389 مشروط به بهره برداری برنده مزایده به مدت ده سال در خطوط اتوبوسرانی بجنورد و حومه به شرح مشخصات جدول ذیل  ، در جلسه کمیسیون مطرح گردید که پس از بحث و بررسی و نظرات کارشناسی  با 4 رای موافق ، مورد تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت .

ردیف

موضوع

شماره انتظامی

شماره شاسی

شماره موتور

مبلغ پایه(ریال)

تضمین (ریال)

1

اتوبوس اسکانیاکد67

26ایران574ع12

NC0UB09AIA1869294

6617156

000/000/100/20

000/000/005/1

2

اتوبوس اسکانیاکد66

26ایران573ع12

NC0UB09A5A1868732

6613353

000/000/000/20

000/000/000/1

3

اتوبوس اسکانیاکد88

26ایران599ع12

NC0UB09AXA1870248

6624658

000/000/000/19

000/000/950

4

اتوبوس اسکانیاکد84

26ایران618ع12

NC0UB09AXA1870422

6626029

000/000/500/19

000/000/975

5

اتوبوس اسکانیاکد33

26ایران622ع12

NC0UB09A2B1871458

6637470

000/000/300/19

000/000/965

1-1-پاکت الف شماره 198404/11/1402 مورخه 09/03/1402 آقای دلاوری با مبلغ پیشنهادی 000/000/108/20 ریال به عنوان برنده مزایده اتوبوس اسکانیا به شماره انتظامی 26 ایران 574 ع12مشخص گردید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

2-1-آقای مرتضی پاکدل با توجه به عدم ارائه مدارک بند 5-2-2 و5-2-3 اسناد مزایده ، پاکت ب مورد تایید قرار نگرفت.

3-1-پاکت الف با شماره 19901/11/1402 مورخه 09/03/1402 آقای رضا نوروزی با مبلغ پیشنهادی 000/000/020/20 ریال به عنوان برنده مزایده اتوبوس اسکانیا به شماره انتظامی 26 ایران 573 ع12مشخص گردید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

4-1-پاکت الف شماره 19898/11/1402 مورخه 09/03/1402 آقای خلیل براتی با مبلغ پیشنهادی 000/000/015/19 ریال به عنوان برنده مزایده اتوبوس اسکانیا به شماره انتظامی 26 ایران 599 ع 12مشخص گردید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

5-1-خانم مریم حصاری با مبلغ پیشنهادی 000/000/511/19 ریال به عنوان برنده مزایده اتوبوس اسکانیا به شماره انتظامی 26 ایران 618 ع 12مشخص گردید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

6-1-پاکت الف شماره 19895/11/1402 مورخه 09/03/1402 آقای علی بهمنی محمود با مبلغ پیشنهادی 000/000/230/20 ریال به عنوان برنده مزایده اتوبوس به شماره انتظامی 26 ایران 622 ع 12 مشخص گردیدو مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

2-نامه شماره 22715/10/1402 مورخه 20/03/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده واگذاری پارک حاشیه ای خودرو ها در هسته مرکزی شهر و 7 پارکینگ سطح شهر با برآورد اولیه به مبلغ 000/000/680/19 ریال ، در جلسه کمیسیون مطرح که با 4 رای موافق مورد تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت :

1-2- پاکت الف به شماره 20614/11/1402 مورخه 11/03/1402 شرکت کوشا سرمد هم اندیش خراسان شمالی با مبلغ پیشنهادی 000/000/690/19 ریال  به عنوان برنده مشخص گردید و مقرر شد برابرضوابط با برنده عقد قرارداد  صورت پذیرد.

3-نامه شماره 21580/10/1402 مورخه 16/03/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره غرفه شماره 4 واقع در پارکینگ  پارک بابا امان ، در جلسه مطرح که با 4 رای موافق مورد تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت:

1-3-پاکت الف به شماره 12147/11/1402 مورخه 02/03/1402 آقای مسعود حصاری با مبلغ پیشنهادی 880/999/199/1 ریال 

2-3-خانم سمانه ترکانلو واریز الکترونیکی با مبلغ پیشنهادی 000/000/024/3 ریال

3-3-آقای محسن حصاری واریز الکترونیکی با مبلغ پیشنهادی 000/000/512/1 ریال 

4-3-آقای مرتضی حصاری واریز الکترونیکی با مبلغ پیشنهادی 000/000/872/1 ریال

توضیح : خانم سمانه ترکانلو با مبلغ پیشنهادی 000/000/024/3 ریال به عنوان برنده مشخص گردید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

4- نامه شماره 18550/11/1402 مورخه 06/03/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه جهت احداث گلخانه ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد در کمیسیون خدمات و زیست شهری مطرح شود.

5- نامه شماره 21116/10/1402 مورخه 13/03/1402 شهرداری با موضوع شرکت کیش اوریناگ ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه شرکت کیش اوریناگ در مورد پرونده اختلافی  بلوک آرام  محکوم به پرداخت جریمه و خسارات وارده به شهرداری شده است ابتدا حکم فوق از طریق اجرای احکام اجرایی شود و سپس د رمورد موارد اختلافی باقی مانده ، به داوری ارجاع داده شود.

6- نامه شماره 24730/10/1402 مورخه 25/03/1402 شهرداری با موضوع مطالبات شهرداری بجنورد بابت جهش تولید مسکن ( ارسال اصل مکاتبه به مقام عالی وزارت کشور) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

7- نامه شماره 21228/10/1402 مورخه 16/03/1402 شهرداری با موضوع اقدامات انجام شده جهت تهیه و تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد (ارسال اصل مکاتبه به دفتر امور شهری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8- نامه شماره 22934/10/1402 مورخه 21/03/1401 شهرداری با موضوع برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9- نامه شماره 18539/11/1402 مورخه 06/03/1402 شهرداری با موضوع اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی  - عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد (ارسال اصل مکاتبه به دفترامور شهری ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10- نامه شماره 18537/11/1402 مورخه 06/03/1402 شهرداری با موضوع اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی  - عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد (ارسال اصل مکاتبه به دفتر فنی و امور عمرانی استانداری) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 18545/11/1402 مورخه 06/03/1402 شهرداری با موضوع اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی  - عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد (ارسال اصل مکاتبه به اداره کل راه و شهرسازی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 24500/10/1402 مورخه 24/03/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه شناسنامه پروژه احداث زمین بازی ذیل پل 19 مهر ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 22664/10/1402 مورخه 20/03/1402 شهرداری با موضوع درآمد حاصل از پروانه ساختمانی سال 1401 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.


جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 99 مورخه 1402/03/20 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 20/03/1402 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران دستگاه های اجرایی و ادارات ، مشاور و مجری برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی در خصوص دستور جلسه ( بررسی برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری ) عنوان نمودند. سپس آقای دکتر پژوهان ناظر برنامه نسبت به معرفی شرکت و همچنین برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر مولودی مدیر بخش برنامه ریزی شرکت مشاور (سبز اندیش پایش) نیز برنامه ها و معرفی طرح و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها  و دهیاری ها  را تشریح نمودند. که برنامه در دو سطح راهبردی (سطح شهر) و عملیاتی (سطح سازمان های مدیریت شهری) تهیه می شود. در سطح راهبردی ، برنامه توسعه شهری پاسخ به نیاز شهری در کشوردر مورد تدوین  برنامه ای فراگیر با محتوای اقتصادی اجتماعی و مشارکت محور است ، به گونه ای که بتواند در کنار برنامه های توسعه کالبدی متداول در ایران ، مانند برنامه (طرح) جامع – تفصیلی ، که اغلب ناظر بر ساماندهی کاربری اراضی شهری است و سایر برنامه هایی که با هدف رفع  بخشی از مسائل  مبتلا به شهرمورد استفاده قرار می گیرند ، در چارچوبی علمی ، به آینده متحمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهره وران بپردازد و تلاش شده است تا با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون ، به ویژه مواردی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورا های کشور از جمله بند 32 ماده 80 ، حداکثر هماهنگی بین شهرداری ، شورا و سایر دستگاههای دولتی خدمات رسان شهری را در فرایند تهیه و تصویب ، اجرا و نظارت برنامه راهبردی بوجود آورد.


 جلسه ساعت  14:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 98 مورخه 1402/03/06 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 06/03/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-در راستای اجرای دستورالعمل کمیته حسابرسی شهرداری ، مقرر گردید به جهت تسریع در عملیات حسابرسی ،3 نفر از اعضای کمیته مذکور به منظور بررسی اسناد مالی به صورت دوره ای ، در شهرداری ،مناطق و سازمان های تابعه شهرداری مستقر شوند.

2-نامه شماره 17103/10/1402 مورخه 01/03/1402 شهرداری با موضوع تفویض اختیار درخصوص انجام هر یک از معاملات شهرداری بجنورد با سازمان همیاریهای شهرداری های خراسان شمالی تا سقف نصاب بند های الف و ب ماده 33 آیین نامه معاملات شهرداری تهران ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد بعد از حضور مدیر عامل سازمان همیاری ها و دهیارهای خراسان شمالی تعیین تکلیف گردد.

3-نامه شماره 12284/10/1402 مورخه 18/02/1402 شهرداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی برای پرسنل با ضریب صفر ، درجلسه کمیسیون مطرح که مقرر شد شهرداری بر اساس منطقه بندی ، مناطق همراه با مثال جهت بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارسال نماید .

4-نامه شماره 8394/10/1402 مورخه 06/02/1402 شهرداری با موضوع جذب 5 نفر راننده آمبولانس(ارسال اصل مکاتبه به دفتر امور شهری) ، در جلسه کمیسیون مطرح ، که اعضاء کمیسیون با آن مخالفت نمودند و مقرر شد فقط در چارچوب قانون و اخذ مجوز و برابر ضوابط انجام پذیرد.

5-نامه شماره 14758/10/1402 مورخه 25/02/1402 شهرداری با موضوع گزارش مانده بدهی و مطالبات شهرداری به صورت سنواتی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 10290/10/1402 مورخه 12/02/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه فروردین ماه سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 1878/10/1402 مورخه 14/01/1402 شهرداری با موضوع گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید به شهرداری عودت و پس از رفع نواقص به پیوست گزارشات مجدداً به کمیسیون  ارسال گردد.

8-نامه شماره 1873/10/1402 مورخه 14/01/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه اسفند ماه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید به شهرداری عودت و پس از رفع نواقص به پیوست مستندات و گزارش  مجدداً به کمیسیون ارسال گردد.

9-نامه شماره 11838/11/1402 مورخه 21/02/1402 شهرداری با موضوع تفریغ بودجه سال 1401 شهرداری  وسازمانهای تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید به شهرداری عودت و پس از رفع نواقص به پیوست مستندات و گزارش  مجدداً به کمیسیون ارسال گردد.

10-نامه شماره 12599/10/1402 مورخه 18/02/1402 شهرداری با موضوع تمدید آگهی مزایده اجاره غرفه  در پارکهای سطح شهر ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 12704/10/1402 مورخه 19/02/1402 شهرداری با موضوع تجدید مزایده پارکبان و پارکینگ ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12-نامه شماره 12996/11/1402 مورخه 19/02/1402 شهرداری با موضوع آگهی تجدید مزایده اجاره رستوران سنتی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 13006/11/1402 مورخه 19/02/1402 شهرداری با موضوع آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات سبک ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 12706/10/1402 مورخه 19/02/1402 شهرداری با موضوع آگهی مزایده و واگذاری و بهره برداری از 5 دستگاه اتوبوس ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15-نامه شماره 14887/10/1402 مورخه 25/02/1402 شهرداری با موضوع تجدید مزایده پارکبان و پارکینگ ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16-نامه شماره 14184/11/1402 مورخه 23/02/1402 شهرداری با موضوع آگهی مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله بازیافتی در محل دفن گاه بابا موسی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17-نامه شماره 9867/10/1402 مورخه 11/02/1402 شهرداری با موضوع درخواست تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی (ارسال اصل مکاتبه به استاندار) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18-نامه شماره 18271/10/1402 مورخه 04/03/1402 شهرداری با موضوع اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19-نامه شماره 1262/32/41 مورخه 09/02/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ثبت درآمد حاصل از صدور پروانه های ساختمان ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری به تفکیک گزارشی به کمیسیون ارسال نماید.

20-نامه شماره 1138/32/41 مورخه 04/02/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تأکید نوروزی رهبر معظم انقلاب در توجه به سرمایه گذاری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

21-نامه شماره 1613/32/41 مورخه 14/02/1402 مدیرکل دفتر امور شهری با موضوع شرایط بهره مندی از اوراق مالی اسلامی برای پروژه ها ، در جلسه کمیسیون قرائت  و مقرر گردید شهرداری پیشنهاد و گزارشی از اقدامات به کمیسیون ارسال نماید

22-نامه شماره 1748/32/41 مورخه 17/02/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ثبت بودجه مصوب سال 1402 وتفریغ بودجه سال 1401 در سامانه بودجه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

23-نامه شماره 2187/32/41 مورخه 28/02/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 97 مورخه 1402/02/24 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 24/02/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه آقای مهندس ریحانی معاون اجرایی منطقه یک و مهندس گودرزی معاون اجرایی منطقه دو درخصوص درآمد ، هزینه  وعملکرد حوزه اجرایی مناطق به صورت مجزا توضیحاتی را ارائه نمودند سپس جناب آقای مهندس معجزه مدیر فنی معاونت اجرایی نیز درخصوص  پیشرفت فیزیکی و آمار ریالی حوزه عمرانی توضیحات تکمیلی ارائه نمودند.

 

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .صورتجلسه شماره 96 مورخه 1402/02/23 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد


پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 23/02/1402 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. 

در ادامه آقای علیپور مدیر عامل شرکت کیش اوریناگ درخصوص مشکلات بوجود آمده فی مابین شهرداری و شرکت توضیحاتی را ارائه نمودند. باتوجه به طولانی شدن روند پروژه های سرمایه گذاری وبا نگاه تعاملی و هم افزایی و همچنین  برون رفت از مشکلات پیش رو پروژه های سرمایه گذاری در کمیسیون مطرح که پیرو درخواست شرکت کیش اوریناگ مبنی بر رفع اختلافات فی مابین با شهرداری در پروژه مشارکتی انتهای خیابان قیام از طریق ارجاع موضوع به هیأت داوری ، پس از استماع اظهارات مدیر عامل شرکت و کارشناسان شهرداری حاضر در جلسه مقرر گردیدپیشنهاد شرکت موصوف توسط شهرداری بصورت مبسوط بررسی و مراتب تا قبل از جلسه آتی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به این شورا ارسال گردد  .

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 12713/10/1402 مورخه 19/02/1402 شهرداری با موضوع آگهی مزایده اجاره 10 عدد کانکس در پارک دانشجو ، در جلسه کمیسیون قرائت که مزایده  لغو و کانکس ها در محل فعلی بهره برداری گردد.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .


 

 

صورتجلسه شماره 95 مورخه 1402/02/17 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 17/02/1402 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند.

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 12054/11/1402 مورخه 17/02/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه جهت گازکشی غسلخانه ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضاء کمیسیون با اصلاحیه بودجه جهت گازکشی غسلخانه  به شرح جدول ذیل  اعلام موافقت نمودند:

ردیف

کد پروژه

عنوان پروژه

بودجه مصوب

مبلغ کاهش

مبلغ افزایش

بودجه اصلاحی

1

20201002

پروژه ساخت آرامگاه خانوادگی

000/000/25

000/000/11

 

000/000/14

2

20201001

پروژه تکمیل و تجهیز پارک بهشت جاوید

000/500/12

 

000/000/11

000/500/23

جمع ارقام به هزار ریال

000/500/37

000/000/11

000/000/11

000/500/37

2-نامه شماره 10623/10/1402 مورخه 12/02/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه پروژه خرید ماشین آلات ، در جلسه مطرح که مقرر گردید شهرداری لایحه تفکیک شده بعلاوه جزئیات هزینه کرد(برآورد ریالی) را جهت خرید ماشین آلات مورد نظر ارسال نماید.

3-نامه شماره 9707/10/1402 مورخه 10/02/1402 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه جهت احداث گلخانه ، درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد در کمیسیون خدمات و زیست شهری بررسی گردد.

 

جلسه ساعت  19:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

      

 

 

  صورتجلسه شماره 94 مورخه 1402/02/13 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز چهارشنبه مورخ 13/02/1402 ساعت 13:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای طلایی مدیر محترم برنامه و بودجه شهرداری درخصوص بررسی و تحلیل درآمد و هزینه  در شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه توضیحاتی را ارائه نمودند. همچنین درخصوص اصلاحیه بودجه پروژه های گازرسانی به غسالخانه پارک جاوید و احداث گلخانه و همچنین خرید ماشین آلات شهرداری مطالبی را عنوان نمودند.

 

جلسه ساعت  14:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

      

 

 

 

  صورتجلسه شماره 93 مورخه 1402/02/10 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 10/02/1402 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند.

 درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 6171/10/1402 مورخه 29/01/1402 شهرداری با موضوع آخرین وضعیت تهیه برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد (ارسال اصل مکاتبه به سرپرست معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 6773/10/1402 مورخه 30/01/1402 شهرداری با موضوع الحاقیه پیشنهادی پروژه طلای سفید، در جلسه مطرح و مقرر گردید: 1-با توجه به بند های الحاقیه ، شهرداری نسبت به ارائه مستندات مربوط به هر بند اقدام نموده و واحد حقوقی اظهار نظر نماید. 2-مکاتبه ای از سوی شهرداری با سرمایه گذار انجام شود و مستندات و ادله سرمایه گذار در مخالفت با بند های الحاقیه ارائه و اخذ گردد. 3-مکاتبه ای از سوی شورا با شهرداری انجام شود و وضعیت موجود پروژه بدون دریافت پایانکار را به استناد قوانین ، غیر قانونی اعلام و درجهت جلوگیری ازفعالیت واحد های تجاری پروژه اقدام نماید.

3-نامه شماره 5145/10/1402 مورخه 26/01/1402 شهرداری با موضوع انبار گردانی ، در جلسه قرائت و مقرر شد در کمیته حسابرسی مطرح گردد.  

4-نامه شماره 3167/10/1402 مورخه 19/01/1402 شهرداری با موضوع توافق نامه احداث دی کلینیک در مجاورت پروژه هماگ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید پس از اخذ نقشه ها  و تأیید کمیسیون ماده 5 تصمیم گیری گردد.

5-نامه شماره 103538/10/1401 مورخه 14/12/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه بهمن ماه و تجمیعی یازده ، در جلسه قرائت و مقرر شد گزارش قطعی و همچنین عملکرد ردیف های مصارف و میزان تحقق عملیات ارائه شود.

6-نامه شماره 1873/10/1402 مورخه 14/01/1402 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه اسفند سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه قرائت و مقرر شد گزارش قطعی و همچنین عملکرد ردیف های مصارف و میزان تحقق عملیات ارائه شود.

7-نامه شماره 629/32/41 مورخه 24/01/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع بروز رسانی و اعلام مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 762/32/41 مورخه 27/01/1402 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع عملکرد شهرداری های استان در ثبت حقوق و مزایا ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-نامه شماره 1089/1402 مورخه 15/01/1402 شورای عالی استانها با موضوع دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جهت اطلاع اعضای محترم شورا ارجاع و نظرات و پیشنهادات اخذ گردد.

 

 جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

       

 

 

صورتجلسه شماره 92 مورخه 1402/01/27 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 27/01/1402 ساعت 15:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای قزی مدیر شعبه بانک شهر بجنورد با توجه به لایحه شهرداری درخصوص برات کارت و تسهیلات طرح مودیان از بانک شهر توضیحات تکمیلی را ارائه نمودند.

درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 93350/10/1402 مورخه 19/11/1401 شهرداری با موضوع درخواست برات کارت از بانک شهر ، در جلسه مطرح و مقرر شد یک نسخه از تفاهم نامه پیشنهادی شهرداری  به کمیسیون ارسال گردد و مبلغ پیشنهادی برای واریز 10 درصد اولیه منعقد گردد.

2-نامه شماره 93418/10/1401 مورخه 19/11/1401 شهرداری با موضوع درخواست تسهیلات طرح مودیان از بانک شهر ، در جلسه مطرح و مقرر شد یک نسخه از تفاهم نامه پیشنهادی وآخرین معدل حساب شهرداری و میزان تسهیلات تعلق یافته  به کمیسیون ارسال نماید.

3-نامه شماره 5529/10/1402 مورخه 27/01/1402 شهرداری با موضوع شرکت شهد خراسان جهت تصویب وجانمایی احداث مجتمع و میدان میوه و تره بار ، در جلسه مطرح و مقرر شد به صورت همزمان با سایر شرکتها در کمیسیون کار ویژه بررسی گردد.

4-نامه شماره 102/102/1402 مورخه 21/01/1402 شرکت شهد خراسان با موضوع ارائه لایحه و مدارک و کلیه استعلامات جهت تصویب و جانمایی احداث مجتمع زیر ساخت اقتصادی کشاورزی در قالب میدان میوه و تره بار ، در جلسه مطرح و با توجه به بند 3 صورتجلسه فوق اقدام گردد.

5-نامه شماره 103/102/1402 مورخه 21/01/1402 شرکت شهد خراسان با موضوع ارائه لایحه و مدارک و کلیه استعلامات جهت تصویب و جانمایی احداث مجتمع زیر ساخت اقتصادی کشاورزی در قالب میدان میوه و تره بار ، در جلسه مطرح و با توجه به بند 3 صورتجلسه فوق اقدام گردد.

6-نامه شماره 4510/10/1402 مورخه 22/01/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مناقصه تهیه و تدوین برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد  با برآورد اولیه به مبلغ 250/148/636/10 ریال در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و نظرات کارشناسی با توجه به پیشنهادات و پاکت های رسیده به کمیسیون مناقصه به شرح ذیل ، اعضاء کمیسیون با برنده مناقصه اعلام موافقت نمودند :

-شرکت سبز اندیش پایش با مبلغ پیشنهادی 000/000/890/9 ریال به عنوان برنده مناقصه مشخص و مقرر شد طبق ضوابط موضوع مزایده به برنده واگذار گردد.

6-1- : پاکت الف  به نام شرکت  شرکت سبز اندیش پایش با مبلغ پیشنهادی 000/000/890/9 ریال

6-2- : شرکت راهبرد دانش پویا با توجه به عدم ارائه تضمین شرکت در مناقصه به استناد بند 5-1اسناد مناقصه ،پاکت مورد تأیید قرار نگرفت.

6-3- : شرکت نو اندیشان ژیار با توجه به عدم ارائه تضمین شرکت در مناقصه به استناد بند 5-1اسناد مناقصه ،پاکت مورد تأیید قرار نگرفت.

 

جلسه ساعت  17:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

       

 

 

 

صورتجلسه شماره 91 مورخه 1402/01/19 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 19/01/1402 ساعت 15:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین مطالبی را عنوان نمودند .درادامه پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 107021/10/1401 مورخه 23/12/1401 شهرداری با موضوع ارائه نظر و پیشنهاد درخصوص الحاقیه /متمم قرارداد طلای سفید (ارسال اصل مکاتبه به شرکت آریا جهش شرق آقای  معظمی) ، در جلسه کمیسیون قرائت  و مقرر گردید الحاقیه /متمم به کمیسیون ارسال گردد.

2-نامه شماره 107575/10/1401 مورخه 24/12/1401 شهرداری با موضوع استخدام آقای حسن رامیار، در جلسه مطرح که پس از بحث و بررسی اعضاء کمیسیون با موضوع فوق مخالفت نمودند.

3-نامه شماره 2571/10/1402 مورخه 16/01/1402 شهرداری با موضوع اعلام نظر درخصوص پروژه تجاری واقع در خیابان صیاد شیرازی ، در جلسه قرائت گردید.

4-نامه شماره 100948/10/1401 مورخه 09/12/1401 شهرداری با موضوع احداث دی کلینیک و هتل در مجاورت پروژه هماگ ، در جلسه قرائت گردید.

5- نامه شماره 105940/10/1401 مورخه 21/12/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره تابلو کنار دیوار و استرابورد ، درجلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی و نظرات کارشناسی با توجه به پیشنهادات و پاکت های رسیده به کمیسیون مزایده به شرح ذیل ، اعضاء کمیسیون با برنده مزایده اعلام موافقت نمودند :

-آقای علی اسکندری با مبلغ پیشنهادی 322/654/987/23 ریال به عنوان برنده مزایده مشخص و مقرر شد برابر ضوابط با نام برنده عقد قرار صورت پذیرد.

5-1- : کانون تبلیغات شبدر با توجه به عدم ارائه مجوز فعالیت در پاکت ب، پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت.

5-2- : پاکت الف به نام آقای علی اسکندریان با مبلغ پیشنهادی 322/654/987/23 ریال

5-3- : پاکت الف به نام خانم زینب شاهوردی با مبلغ پیشنهادی 000/000/800/22 ریال

5-4- : پاکت الف به نام کانون آگهی و تبلیغات تجسم نو با مبلغ پیشنهادی 000/000/720/12 ریال

5-5- : کانون تبلیغات انعکاس برتر با توجه به عدم ارائه اصل ضمانتنامه و پیشنهادقیمت ،پاکت الف مورد تایید قرار نگرفت.

5-6- : پاکت الف به نام خانم نجمه یزدان پناه با توجه به بند 6 اسناد مزایده و بدهی به شهرداری پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت.

6-نامه شماره 108828/10/1401 مورخه 27/12/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده واگذاری پارک حاشیه ای خودرو در معابر هسته مرکزی شهر و7 پارکینگ سطح شهر، درجلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و نظرات کارشناسی با توجه به پیشنهادات و پاکت های رسیده به کمیسیون مزایده به شرح ذیل ، اعضاء کمیسیون با برنده مزایده اعلام موافقت نمودند :

6-1- : پاکت الف به نام شرکت کوشا سرمد هم اندیش خراسان شمالی با مبلغ پیشنهادی 000000/005/20 ریال به عنوان برنده مزایده مشخص و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

7- نامه شماره 2092/10/1402 مورخه 15/01/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش قطعه زمین شماره 16 اراضی تفکیکی موسوم به آذرنگ خیابان معراج، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و نظرات کارشناسی با توجه به پیشنهادات و پاکت های رسیده به کمیسیون مزایده به شرح ذیل ، اعضاء کمیسیون با برنده مزایده اعلام موافقت نمودند :

-شرکت حصار گستر یورد شمال شرق با مبلغ پیشنهادی 000/000/700/18 ریال به عنوان برنده مزایده مشخص و مقرر شد طبق ضوابط موضوع مزایده به برنده واگذار گردد.

7-1- : پاکت الف به نام آقای سعید عابدی با مبلغ پیشنهادی 000/000/080/16 ریال

7-2- : پاکت الف به نام شرکت حصارگستر یورد شمال شرق با مبلغ پیشنهادی 000/000/700/18 ریال

8-نامه شماره 3065/10/1402 مورخه 19/01/1402 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مناقصه و نصب سوله ورزشی ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و نظرات کارشناسی با توجه به پیشنهادات و پاکت های رسیده به کمیسیون مناقصه به شرح ذیل ، اعضاء کمیسیون با برنده مزایده اعلام موافقت نمودند :

-شرکت گسترش سازه تحکیم ساز خاور با قیمت پیشنهادی 180/836/100/66 ریال به عنوان برنده مناقصه مشخص و مقرر شد برابر ضوابط با برنده  عقد قرارداد صورت پذیرد.

8-1- : پاکت الف به نام شرکت کیا کار شیروان با توجه به عدم ارائه روزمه کاری به استناد بند 5-2-8 اسناد مناقصه ، پاکت ب مورد تایید قرار نگرفت.

8-2-: پاکت الف به نام شرکت گسترش سازه تحکیم ساز خاور با قیمت پیشنهادی 180/836/100/66 ریال

9-نامه شماره 103541/10/1401 مورخه 14/12/1401 شهرداری با موضوع همکاری درخصوص افزایش پرواز فرودگاه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 109122/10/1401 مورخه 28/12/1401 شهرداری با موضوع پاسخ بند 1 صورتجلسه شماره 86 مورخه 06/12/1401 کمیسیون برنامه و بودجه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 100406/10/1401 مورخه 07/12/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه نوسازی ناوگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ، در جسله کمیسیون قرائت گردید.

12-نامه شماره 1548/583/1401 مورخه 24/11/1401 شورای عالی استانها با موضوع دریافت و یا معافیت پرداخت خدمات شهری به اتباع و مهاجرین خارجی ، در جسله کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 13630/3/41 مورخه 06/12/1401 معاون هماهنگی امور عمرانی با موضوع اختصاص ردیف اعتباری برای آموزش و فرهنگ سازی ترافیک ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در صورت ارائه لایحه از سوی شهرداری در بودجه اعمال گردد.

14- نامه شماره 13686/32/41 مورخه 08/12/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع سند راهبردی گردشگری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15- نامه شماره 98780/10/1401 مورخه 03/12/1401 شهرداری با موضوع معافیت های اعمال شده جهت جهش تولید مسکن ملی (ارسال اصل مکاتبه به اداره کل راه و شهرسازی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16- نامه شماره 13934/32/41 مورخه 13/12/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع آخرین مهلت ارائه تصویب یا اصلایحه متمم بودجه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17-نامه شماره 14831/32/41 مورخه 28/12/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع آئین نامه مالی ماده 1 قانون درآمد پایدار ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18-نامه شماره 3898/129/د مورخه 22/12/1401 اداره کل امور مالیاتی استان با موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1402 شهرستان بجنورد و بخش های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19- نامه شماره 14809/32/41 مورخه 28/12/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع اعتبارات واریزی سال 1401(کمک های دولت) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

20-نامه شماره 02010501 مورخه 05/01/1402  شرکت شهر جاب با موضوع برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت شهری، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

21-نامه شماره 6/24/100/20/10/2/46 مورخه 19/01/1402 موسسه راهگشا با موضوع مطالبات و توافق درخصوص عوارض و ملک شهرداری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد از طریق شهرداری گزارش اقدامات به کمیسیون ارائه و همچنین به موسسه رهگشا مجدداً ابلاغ شود

 

 جلسه ساعت  17:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 90 مورخه 1401/12/18 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز پنجشنبه مورخ 18/12/1401 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .درادامه دفترچه پیشنهادی ، تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل ، بار و مسافر با توجه به ارسال  لایحه اصلاحی به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت.ودرنهایت در خصوص کلیات دفترچه پیشنهادی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 103845/10/1401 مورخ 15/12/1401 شهرداری با موضوع  نرخ پیشنهادی سال 1402 بخش حمل و نقل بار و مسافر( درون شهری شامل : کرایه تاکسی عمومی و تلفنی ، کرایه کامیون و وانت و پیک موتوری) ، در جلسه کمیسیون مطرح ،که پس از بحث و بررسی، با اعمال اصلاحیه های ارائه شده مورد موافقت  اعضاء کمیسیون قرار گرفت .

2- نامه شماره 99714/10/1401 مورخه 06/12/1401 شهرداری با موضوع  تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها  و تعرفه بها ء خدمات سال 1402 ، دفترچه تعرفه پیشنهادی بهاء خدمات سال 1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در جلسات متعدد این کمیسیون ، دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری  با رشد 43% نسبت به سال 1401 که مشتمل بر 14 تعرفه و تبصره های ذیل آن است ، مورد موافقت و تصویب  اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

3-نامه شماره 104738/10/1401 مورخه 18/12/1401 شهرداری با موضوع  تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها  سال 1402 ، پیرو نامه شماره 99714 مورخه 06/12/1401  ، در جلسه مطرح و اعضاء کمیسیون با رشد 65% نسبت به سال 1401 اعلام موافقت نموند .

 

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 89 مورخه 1401/12/16 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه دفترچه پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان پارکها و فضای سبز  به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه ، به جلسه آتی موکول گردید.

 

جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 88 مورخه 1401/12/14 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 14/12/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه دفترچه پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان پسماند وآرامستان به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه ، به جلسه آتی موکول گردید.

 

جلسه ساعت  21:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 87 مورخه 1401/12/13 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 13/12/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

سپس  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه دفترچه پیشنهادی تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل ، بارومسافر به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه ، به جلسه آتی موکول گردید.

 

جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 86 مورخه 1401/12/06 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 06/12/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 99384/10/1401 مورخه 06/12/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه  اجرای پروژه زمین بازی ذیل پل 19 مهر به شرح جدول ذیل ، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و بررسی  اعضاء کمیسیون با کلیات طرح اعلام موافقت نمودند که مقرر گردید پس از اصلاح لایحه در ردیفهای بودجه ، در صحن رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردد.

کد بودجه

شرح بودجه

مبلغ مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی (ارقام به هزار ریال)

50402001

پروژه احداث بنا در اراضی شهرداری جهت مرغوب سازی و جلوگیری از خام فروشی

000/250/243

-

000/000/20

000/250/213

60603001

پروژه احداث زمین بازی ذیل پل19مهر

000/000/3

000/000/30

-

000/000/33

 

2-نامه شماره 85970/10/1401 شهرداری با موضوع نوسازی ناوگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ، در جلسه مطرح و مقرر گردید پس از اصلاح لایحه ، مجدداً در کمیسیون بررسی گردد.

3-نامه شماره 55818/10/1401 مورخه 20/07/1401 شهرداری با موضوع فروش مینی بوس و اتوبوس ،در جلسه کمیسیون مطرح گردید با توجه به مخالفت اعضاء با لایحه ،نامه فوق از دستور کار خارج گردید.

4-نامه شماره 0882/ش/401 مورخه 22/11/1401 شرکت مشاور شاروند با موضوع  پیشبرد مطالعات و استفاده از نقطه نظرات در زمینه  طرح سوالاتی پیرامون قرارداد تدوین اطلس سرمایه گذاری شهر بجنورد ، فی مابین شهرداری و شرکت مشاور (فرآیند طرح شاروند)، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 85 مورخه 1401/11/30 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 30/11/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 55818/10/1401 مورخه 20/07/1401 شهرداری با موضوع فروش مینی بوس و اتوبوس ، در جلسه کمیسیون مطرح  گردید که پس از بحث و بررسی ، مجدداً  اعضاء کمیسیون بر فروش مینی بوس و اتوبوس موافقت نمودند.

2-نامه شماره 89199/10/1401 مورخه 08/11/1401 شهرداری با موضوع اعلام نظر درخصوص تفاهم نامه احداث میدان میوه و تره بار ، در جلسه کمیسیون مطرح  که پس از بحث و بررسی تفاهم نامه احداث میدان  میوه و تره بار ، با لحاظ نمودن جزئیات قرارداد ، تعهد واگذاری به غرفه داران و نظریه امور حقوقی  مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

3-نامه شماره 76770/10/1401 مورخه 24/09/1401 شهرداری با موضوع مزایده واگذاری اخذ ورودی پارکینگ های بابا امان ، بش قارداش و شهربازی ، در جلسه کمیسیون مطرح گردید که پس از بحث و بررسی و اعلام نظر کارشناسان شهرداری ،  اعضاء کمیسیون با معافیت جامعه ایثارگران (خانواده ) جهت اخذ ورودی در پارکهای سطح شهر بجنورد اعلام موافقت نمودند.

4-نامه شماره 8406/32/41 مورخه 28/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع آیین  نامه اجرایی بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 5967/1401 مورخه 30/07/1401 شورای عالی استانها با موضوع پیشنهادات عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 363 مورخه 02/08/1401 انجمن عطوفت با موضوع تابلو تبلیغاتی در میدان کارگر ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 72150/10/1401 مورخه 12/09/1401 شهرداری با موضوع تسهیلات احداث فروشگاه ها و نمایشگاه های برند و زنجیره ای در ورودی شهرها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 211/119 مورخه 05/10/1401 شرکت تعاونی تاکسیرانی با موضوع درخواست افزایش کرایه  ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-درخواست ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با شماره 3509/5/1401 ش مورخه 10/09/1401 جمعی از رانندگان آژانس نلفنی  با موضوع  درخواست  افزایش کرایه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 4020/121/14006 مورخه 01/09/1401 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری با موضوع اعمال تخفیفات صدور پروانه تأسیسات گردشگری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 10207/32/41 مورخه 07/09/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع اعمال تخفیفات صدور پروانه تأسیسات گردشگری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12-نامه شماره 75251/13/1401 مورخه 20/09/1401 شهرداری با موضوع پاسخ نامه 159/ /پ/ 1401 شرکت توسعه عمران جهت کشتارگاه صنعتی دام بجنورد ، در جلسه کمیسیون قرائت  و مقرر گردید گزارشی از اقدامات انجام شده به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

13-نامه شماره 77848/10/1401 مورخه 28/09/1401 شهرداری با موضوع اعلام نظر درخصوص پیش نویس قرارداد مشارکتی احداث مجتمع خدمات خودرویی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 11513/32/41 مورخه 08/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15-نامه شماره 11586/32/41 مورخه 11/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ضوابط حقوق و دستمزد ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16-نامه شماره 11688/32/41 مورخه 13/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع چارچوب گزارشات موسسات حسابرسی در شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17- درخواست ثبت شده در دبیرخانه شورای اسلامی با شماره 4000/5/1401 ش مورخه 15/10/1401 درخواست آقای سید محسن موسوی عضو شورای شهر با موضوع درخواست سرمایه گذاری جهت ساخت مجموعه تفریحی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18-نامه شماره 11816/32/41 مورخه 15/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تدوین لایحه بودجه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19-نامه شماره 11840/32/41 مورخه 17/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

20-نامه شماره 11829/32/41 مورخه 17/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تأکید بر اجرای تکالیف در آیی نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

21-نامه شماره 12174/32/41 مورخه 02/11/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ابلاغ عناوین و عوارض خدمات ملاک عمل شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

22-نامه شماره 12249/32/41 مورخه 03/11/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع  ارسال بودجه پیشنهادی 1402 شهرداری در موعد مقرر ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

23-نامه شماره 12262/32/41 مورخه 04/11/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع وصول عوارض نوسازی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

24-نامه شماره 88036/10/1401 مورخه 05/11/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به نامه شماره 4161/5/1401 ش مورخه 28/10/1401 بند 6 صورتجلسه  شماره 71 کمیسیون برنامه و بودجه ، اقدامات صورت گرفته جهت برنامه راهبردی –عملیات شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

25-نامه شماره 90106/10/1401 مورخه 10/11/1401 شهرداری با موضوع عطف به نامه شماره 4028/5/1401 ش مورخه 17/10/1401 شورای اسلامی شهر درخصوص المان نوروز 1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در کمیسیون فرهنگی نیز بررسی گردد.

26-نامه شماره 1539/583/1401 مورخه 17/11/1401 شورای عالی استانها با موضوع تصویب بودجه با قید فوریت ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

27-نامه شماره 12909/32/41 مورخه 18/11/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع عوارض سطح شهر ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

28-نامه شماره 94807/10/1401 مورخه 24/11/1401 شهرداری با موضوع تابلو های مستقر در قله بابا موسی (ارسال اصل مکاتبه  به رئیس مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

29-نامه شماره 13215/32/41 مورخه 25/11/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تامین اعتبار وظایف قانونی، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

30-نامه شماره 95519/10/1401 مورخه 25/11/1401 شهرداری با موضوع بررسی و اعلام نظر درخصوص پیش نویس و اسناد قراردادهای مشارکتی شهربازی و مجتمع تجاری واقع در خیابان صیاد شیرازی ، در جلسه کمیسیون مطرح گردید و مقرر شد نظریه کمیسیون حقوقی  اخذ گردد.

31-نامه شماره 61645/10/1401 مورخه 09/08/1401 شهرداری با موضوع بکارگیری نیروی وظیفه جهت آتش نشانی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  18:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 84 مورخه 1401/11/26 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز چهارشنبه مورخ 26/11/1401 ساعت 12:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، شهردار محترم جناب آقای دکتر حمیدی ، مدیران و کارشناسان محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1402 شهرداری و سازمان های تابعه مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 96226/10/1401 مورخه 26/11/1401 و پیرو نامه شماره 85485/10/1401 مورخه 25/10/1401 شهرداری  با موضوع  لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته ، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از  بحث بررسی و نظرات کارشناسی لازم در جلسات متعدد در نهایت  اعضاء کمیسیون با کلیات بودجه سال 1402 شهرداری بجنورد  و سازمانهای تابعه با مبلغ 000/000/000/940/8 ریال اعلام موافقت نمود.

2-نامه شماره 96053/10/1401 مورخه 26/11/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه در حوزه زیر سیستم های شهرسازی و جهت صرفه و صلاح شهرداری زیر سیستم های تعیین خلاف  پویا، زیر سیستم مهندسین ناظر و بازید آنلاین کارشناسی (تبلتی) با قیمت سال 1400 در مجموع برای دو منطقه به مبلغ 000/000/500/11 ریال  به شرح جدول ذیل ، در جلسه کمیسیون مطرح که پس از بحث و بررسی اعضاء کمیسیون با اصلاح بودجه به شرح جدول ذیل و خرید زیر سیستم های فوق به مبلغ 000/000/500/11 ریال اعلام موافقت نمودند:

کد بودجه

شرح بودجه

مبلغ مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی (ارقام به هزار ریال)

50102002

پروژه توسعه نرم افزار ی سیستم شهرسازی

،مالی ، اداری و بخش های وابسته

000/500/52

000/500/11

-

000/000/64

60102006

پروژه تهیه تصویر پانورما از سطح شهر

000/000/10

-

000/000/10

-

50102001

پروژه توسعه شبکه و سخت افزار

000/500/24

-

000/500/1

000/000/23

 

3-نامه شماره 4279/5/1401 ش مورخه 09/11/1401 مدیر اداری و مالی شورای اسلامی شهر با موضوع بودجه سال 1402 شورای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

 

  جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 83   مورخه 1401/11/25 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 25/11/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ،شهردار محترم جناب آقای دکتر جواد حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های عمرانی بودجه شهرداری وسازمان ها تابعه جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  20:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 82   مورخه 1401/11/23 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 23/11/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ،شهردار محترم جناب آقای دکتر جواد حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های عمرانی بودجه شهرداری وسازمان ها تابعه جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

       

 

صورتجلسه شماره 81   مورخه 1401/11/19 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 19/11/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های  جاری بودجه شهرداری وسازمان ها تابعه جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 80   مورخه 1401/11/17 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 17/11/1401 ساعت 20:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون و شهردار محترم آقای دکتر جواد حمیدی ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های  جاری بودجه شهرداری وسازمان ها تابعه جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  22:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 79   مورخه 1401/11/16 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 16/11/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های  جاری بودجه شهرداری وسازمان ها تابعه جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 78   مورخه 1401/11/09 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 09/11/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند. پس از بحث و بررسی موضوع لایحه بودجه در کد های  درآمدی شهرداری  و سازمان ها تابعه  جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 77   مورخه 1401/11/08 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 08/11/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی لایحه بودجه سال 1402شهرداری و سازمان های تابعه) مطالبی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی موضوع جهت ادامه و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 76   مورخه 1401/11/04 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 04/11/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، شهردار محترم جناب آقای دکتر حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی دفترچه عوارضات محلی سال 1402) مطالبی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 84335/10/1401 مورخه 17/10/1401 شهرداری با موضوع  تعرفه پیشنهادی عوارضات محلی سال 1402 ، در جلسه کمیسیون مطرح که مورد موافقت و تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد دفترچه تعرفه عوارضات محلی اصلاحی تا مورخه 10/11/1401 به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2-نامه شماره 35394/10/1401  مورخه 04/11/1401  شهرداری با موضوع مجوز خرید دستگاه رنگ آمیزی ترافیکی به مبلغ 150/1 میلیارد تومان ( یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان) ، درجلسه کمیسیون مطرح و اعضاء کمیسیون با خرید دستگاه رنگ آمیزی ترافیکی با مبلغ 150/1 میلیارد تومان(یک میلیارد و یکصد وپنجاه میلیون تومان ) اعلام موافقت  نمودند.

 

جلسه ساعت  22:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 75   مورخه 1401/10/30 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز جمعه مورخ 30/10/1401 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی دفترچه عوارضات محلی سال 1402) مطالبی را عنوان نمودند و مقرر گردید موضوع جهت ادامه  و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  20:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 74   مورخه 1401/10/28 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 28/10/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی دفترچه عوارضات محلی سال 1402) مطالبی را عنوان نمودند و مقرر گردید موضوع جهت ادامه  و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  20:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 73   مورخه 1401/10/27 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخ 27/10/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی دفترچه عوارضات محلی سال 1402) مطالبی را عنوان نمودند و مقرر گردید موضوع جهت ادامه  و بررسی بیشتر ، به جلسه آینده موکول گردید.

 

جلسه ساعت  19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 72   مورخه 1401/10/18 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 18/10/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(بررسی دفترچه عوارضات محلی سال 1402) مطالبی را عنوان نمودند و مقرر گردید موضوع جهت ادامه  و بررسی بیشتر طبق اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری  ها و دهیاری های کشور ، به جلسه آینده موکول گردد.

 

جلسه ساعت  19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

   صورتجلسه شماره 71  مورخه 1401/10/17 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 17/10/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون ، شهردار محترم جناب آقای دکتر حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری ، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1-نامه شماره 5518/10/1401 مورخه 20/07/1401 شهرداری با موضوع فروش مینی بوس و اتوبوس از طریق مزایده ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی اعضا کمیسیون با فروش مینی بوس و اتوبوس موافقت و مقرر نمودند مینی بوسها و اتوبوس طی مزایده به فروش برسد و مجدداً جهت خرید مینی بوس و اتوبوس هزینه گردد.

2-نامه شماره 77900/10/1401 مورخه 28/09/1401 شهرداری با موضوع مزایده  فروش ملک شهرداری واقع در بلوار فلسطین (مهمانسرا) ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضا کمیسیون با موضوع مزایده فروش ملک مخالفت نمودند و جهت رعایت ضوابط مقرر شد در صحن علنی شورای اسلامی شهر مجدداً مطرح گردد.

3-نامه شماره 70309/10/1401 مورخه 06/09/1401 شهرداری با موضوع درخواست فروش زمین برای اجرای طرح احداث مجموعه تفریحی ، اقامتی و گردشگری در اراضی مسیر گلستانشهر ، در جلسه کمیسیون مطرح واعضا کمیسیون  با فروش زمین در قالب ضوابط و آئین نامه معاملاتی شهرداریها به صورت مزایده (قیمت پایه کارشناسی شده) و کاربری ورزشی و ساخت موجهای آبی با لحاظ نمودن بند های هفت گانه تعهد نامه پیوست لایحه موافقت نمودند، ضمناً دریافت هرگونه پاسخ منفی در استعلامات سایر دستگاهها ناقض تعهد نامه نخواهد بود.

4-نامه شماره 1438 مورخه 21/09/1401 شرکت موج های آبی شادی آوران اترک ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضا کمیسیون با ضوابط خاص (بند3 ) موافقت نمودند.

5-نامه شماره 51491/10/1401 مورخه 06/07/1401 شهرداری با موضوع تمدید قرارداد دو تابلو پل عابر پیاده شهرک حکمت جهت تبلیغات انجمن ام اس خراسان شمالی ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری مجدداً لایحه ای  با نظرات فنی و کارشناسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال نماید.

6-نامه شماره 11114/32/41 مورخه 28/09/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع دستورالعمل تهیه ، تصویب ، اجرا و پایش برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری نسبت به ارسال گزارش اقدامات انجام شده به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

7-نامه شماره 58472/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع ارسال گزارش خرید 25 دستگاه اتوبوس پیوست گزارش رئیس سازمان حمل و بار و مسافر ، در جلسه کمیسیون قرائت شد.

8-نامه شماره 74636/11/1401 مورخه 17/09/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه نامه شماره 72562/10/1401 مورخه 12/09/1401 جهت خرید 15 دستگاه ون ، از محل یارانه دولتی ، که در نامه قبلی  از مبلغ  000/000/500/67 ریال به مبلغ  000/000/560/64 ریال تغییر کرده ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-نامه شماره 75810/10/1401 مورخه 21/09/1401 شهرداری با موضوع تأمین اعتبار قنات صدر آباد جهت آب فضای سبز شهری و لازمه توسعه فضای سبز (ارسال اصل نامه به سرپرست دفتر مدیریت بحران استانداری)، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 79737/10/1401 مورخه 04/10/1401 شهرداری با موضوع برنامه های اولویت داربازگشت به نامه 3379/5/1401 ش مورخه 02/09/1401 شورای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11-نامه شماره 69790/10/1401 مورخه 05/09/1401 شهرداری با موضوع عدم اخذ عوارض از کشاورزان توسط شهرداری (ارسال اصل مکاتبه به دفتر امور شهری استانداری)، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 68081/10/1401 مورخه 29/08/1401 شهرداری با موضوع گزارش بند 4-14 صورتجلسه شماره 57 کمیسیون برنامه و بودجه (پروژه های بازآفرینی شهری)، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 74005/10/1401 مورخه 16/09/1401 شهرداری با موضوع پاسخ بند 1 صورتجلسه شماره 48 کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص یک دستگاه اتوبوس و دو دستگاه مینی بوس جهت  سرویس دهی به تیم های ورزشی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 10945/3/41 مورخه 23/09/1401 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با موضوع هیأت عالی سرمایه گذاری (بجنورد) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15-نامه شماره 11693/32/41 مورخه 13/10/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری( تهران 18 لغیات 21 بهمن ماه سال 1401 در تهران) ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری لایحه پیشنهادی را با محوریت فرصتهای گردشگری در کمترین زمان ممکن  ارائه نماید.

16-نامه شماره 4620/121/14006 مورخه 10/10/1401 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان با موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری( تهران 18 لغیات 21 بهمن ماه سال 1401 در تهران) ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری لایحه پیشنهادی را با محوریت فرصتهای گردشگری در کمترین زمان ممکن  ارائه نماید.

17-نامه شماره 11369/1/41 مورخه 04/10/1401 استاندار خراسان شمالی با موضوع میزان حق توقف وسایل نقلیه در پارکهای حاشیه ای ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

18-نامه شماره 9970/32/41 مورخه 02/09/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع اخذ عوارض غیر قانونی از کشاورزان ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

19-نامه شماره 9887/32/41 مورخه 30/08/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع بخشنامه بودجه شهرداری سال 1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

20-نامه شماره 1414/853/1401 مورخه 22/08/1401 شورای عالی استان ها با موضوع جمع بندی نهایی درخصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

21-نامه شماره 791127930/17 مورخه 14/08/1401 مدیر آموزش و پرورش بجنورد با موضوع پیشنهاد نرخ کرایه سرویس مدارس استثنایی برون شهری (حریم شهر)، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

22- نامه شماره 6958/1401 مورخه 02/09/1401 شورای عالی استانها با موضوع تقویت جایگاه مدیریت شهری و روستایی در برنامه هفتم توسعه، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 

جلسه ساعت  18 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 70  مورخه 1401/10/10 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 10/10/1401 ساعت 12 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(اصلاحیه متمم بودجه1401) مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

1- نامه شماره 74019/10/1401 مورخ 16/09/1401 شهرداری در خصوص اصلاحیه متمم بودجه سال 1401 شهرداری و سازمانهای تابعه مطرح، اعضای کمیسیون پس از استماع نظرات شهردار محترم و معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی شهرداری با اصلاحیه متمم بودجه پیشنهادی شهرداری اعلام موافقت نمودند.

2- نامه شماره 3896/5/1401/ش مورخ 10/10/1401 شورای اسلامی شهر با موضوع متمم بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بررسی، مورد موافقت اعضای محترم حاضر در جلسه قرار گرفت.

 جلسه ساعت  15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 69  مورخه 1401/10/07 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 07/10/1401 ساعت 18 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(اصلاحیه متمم بودجه1401) مطالبی را عنوان و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای از دفترچه اصلاحیه متمم بودجه مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردد.

 جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 68  مورخه 1401/10/05 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 05/10/1401 ساعت 18 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(اصلاحیه متمم بودجه1401) مطالبی را عنوان و ردیف های تملک دارایی از دفترچه اصلاحیه متمم بودجه مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردد.

 جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 67  مورخه 1401/10/04 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 04/10/1401 ساعت 18 با حضور اعضای محترم کمیسیون باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه(اصلاحیه متمم بودجه1401) مطالبی را عنوان و ردیف های تملک دارایی های مالی از دفترچه اصلاحیه متمم بودجه مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردد.

جلسه ساعت  21 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 66  مورخه 1401/09/28 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 28/09/1401 ساعت 19:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، شهردار محترم، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه (اصلاح متمم بودجه 1401) مطالبی را عنوان و ردیف هزینه های جاری، مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردد.

 جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 65  مورخه 1401/09/26 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 26/09/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه (اصلاح متمم بودجه 1401) مطالبی را عنوان و در ادامه هر یک از اعضا نظرات خود را در این خصوص بیان و ضمن ارائه پاسخگویی نمایندگان محترم شهرداری مقرر گردید موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردد.

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 64  مورخه 1401/09/21 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 21/09/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه (اصلاح متمم بودجه 1401) مطالبی را عنوان و در ادامه هر یک از اعضا نظرات خود را در این خصوص بیان و موضوع جهت ادامه بررسی به جلسه آینده موکول گردید.

 جلسه ساعت  19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 63  مورخه 1401/09/19 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 19/09/1401 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 74604/11/1401 مورخ: 17/09/1401 شهرداری محترم با موضوع خرید نرم افزار سرای 10 در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

2- نامه شماره 72143/10/1401 مورخ: 12/09/1401 شهرداری محترم با موضوع درخواست تسهیلات بانکی جهت ساخت پروژه های تجاری در جلسه کمیسیون مطرح و مشروط به اینکه اجرای این پروژه ها بصورت امانی و توسط شهرداری انجام و این مبلغ فقط مختص تجاری سازی فریز گردد، مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

3- موضوع اصلاحیه متمم بودجه پیشنهادی شهرداری و سازمانهای تابعه در سال 1401 و لایحه تعرفه پیشنهادی عوارضات در سال 1402 در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در جلسه آینده بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت

 

صورتجلسه شماره 62  مورخه 1401/09/05 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 05/09/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 55816/10/1401 مورخه 20/07/1401 شهرداری با موضوع تهاتر مطالبات شهرداری با املاک یا اراضی ( ارسال اصل نامه به اداره کل راه و شهرسازی ) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 65624/10/1401 مورخه 21/08/1401 شهرداری با موضوع گزارش باز سازی تعداد 12 دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان حمل و نقل بار و مسافر  ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 62837/10/1401 مورخه 12/08/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه مهر ماه و تجمیعی هفت ماه اول سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 791/9/م ح مورخه 16/07/1401 شهرداری با موضوع تخفیفات عوارضات ساختمانی ، در جلسه کمیسیون مطرح و بشرح  جدول ذیل تصمیم گیری و برای مدت 2 ماه ( از مورخه 01/10/1401 لغایت 30/11/1401)مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت :

ردیف

شرح موضوع

نوع پرداخت

زمان و درصد ارائه تخفیفات

1

عوارض ساختمانی

      نقدی

   از مورخه 01/10/1401 لغایت 30/11/1401

2

قبوض نوسازی

30% ( سی درصد)

 

تبصره : تخفیفات فوق شامل ضرایب جرائم کمیسیون ماده 100، جرائم کمیسیون ماده 77 ، پرونده های توافقات که از شهرداری خسارت دریافت نموده اند ، فروش زمین ،چکهای برگشتی ، جرائم کمیسیون که دارای رأی استنکافی  می باشد و طرح مسکن ملی نمی گردد.

 

5-نامه شماره 790/9/م ح مورخه 16/07/1401 شهرداری با موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها که سالی یک بار قابل تجدید نظر        می باشد ، در جلسه کمیسیون مطرح گردید که اعضاء کمیسیون برای مدت 2 ماه با تعدیل 25 درصد از مورخه 01/10/1401 لغایت 30/11/1401  اعلام موافقت نمودند.

                         تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها سال 1401

 K =ضریب منطقه   1 = C   1/1 =b    1/30=a   T= ارزش معاملاتی عرصه  q= ارزش معاملاتی اعیان (Q+T .15 ).k =A

ردیف

نوع سازه باکاربری گردشگری ،مسکونی و سایر کاربریهای موجود 

در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد 

سال 1401Q

(ریال)

 سال 1401

باتعدیل 25 درصد

(ریال)

 

1

ساختمانی با مصالح بنایی

000/498/3

500/623/2

2

نیمه اسکلت

000/719/3

250/789/2

3

اسکلت فلز

700/995/9

775/496/7

4

اسکلت بتن

700/995/9

775/496/7

5

سازه های جدید با فناوری نوین

250/360/11

188/520/8

6

انبار آشیانه ها و سایه بانها،پارکینگ ها ،دیوارکشی با هرنوع مصالح

900/963/3

925/972/2

                                                                 کاربری های اداری ،دولتی و صنعتی

 

7

ساختمان های اداری (دولتی ،شرکتی و صنعتی )با هرنوع مصالح در 

کلیه مناطق محدوده و حریم

200/137/14

-

 

                                                                           کاربری تجاری (خرد)

 

8

مصالح بنایی

400/563/9

550/172/7

 

9

نیمه اسکلت

200/837/10

900/127/8

10

اسکلت فلز و بتن

500/202/21

875/901/15

                                                                 کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)

 

11

مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در آن 

تعرفه وجود ندارد

000/562/23

_

 

12

تجاری و اداری

600/630/30

_

13

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها

000/343/25

_

                               کاربری تجاری (مجتمع های تجاری ، بانکها ،بیمه ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتها)

 

14

مجتمع های تجاری  و شعبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

و بیمه (باهر نوع مصالح)

000/905/25

750/428/19

 

15

امور شعب و ساختمان اداری بانکها

500/783/19

_

      

 تبصره : در ردیف 14 جدول فوق ،تعدیل فقط شامل مجتمع های تجاری می گردد.

6-نامه شماره 67426/10/1401 مورخه 26/08/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش ملک شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و اعضاء کمیسیون ضمن مخالفت اعلام نمودند مجدداً آگهی مزایده از طریق جراید صورت پذیرد.

7-مقرر گردید شهرداری آخرین گزارش از مطالبات قطعی شده و ثبت شده در سامانه ستاد ، در شش ماه و هشت ماه سال 1401 را به کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری ارسال نماید.

 جلسه ساعت  18:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 61  مورخه 1401/08/21 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 21/08/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، ، شهردار محترم جناب آقای دکتر حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و سرمایه گذار شهرک خودروئی و نمایندگان شرکت ساختمانی و بازرگانی لعل گستر شرق ملل درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس نمایندگان شرکت آقای دکتر آرمان ، دکتر شهید زاده و دکتر قربانی توضیحاتی را به صورت پاورپوینت درخصوص موقعیت، پلان معماری و چگونگی طرح شهرک خودروئی در ابتدای جاده شهرک گلستان  بیان داشتند.

 پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 62915/10/1401 مورخه 12/08/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش 3 باب مغازه خیابان صفا ،  به شرح ذیل در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت ارفع سازان تجلی با مبلغ پیشنهادی 000/000/530/35 ریال بابت قطعه شماره 20 و قطعه 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/310/36 ریال و شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/600/32 ریال واقع در خیابان صفا به عنوان برنده مزایده مشخص شده که به تصویب اعضا کمیسیون رسید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد:

3-1- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 20 با مبلغ پیشنهادی 000/000/530/35 ریال

3-2-پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 20 با مبلغ پیشنهادی 000/000/100/35 ریال

3-3- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/310/36 ریال

3-4- پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/100/35 ریال

3-5- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/510/32 ریال

3-6- پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/600/32 ریال

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 60  مورخه 1401/08/14 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 14/08/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس جناب آقای مهندس محسن احمدی  مدیر فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری گزارش کامل و جامعی از عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری را به صورت پاورپوینت ارائه نمودند .پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 63349/10/1401 مورخه 14/08/1401 شهرداری درخصوص اصلاحیه بودجه ، درجلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی اصلاحیه بودجه به شرح جدول ذیل مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت همچنین مقرر گردید گزارش کاملی از ردیف کد بودجه ای 170701 (هزینه تشریفات)به شورا ی اسلامی شهر ارسال گردد :                                                                    ارقام به هزار ریال

کد بودجه

شرح بودجه

مبلغ مصوب 

مبلغ کاهش

مبلغ افزایش 

بودجه اصلاحی

170201

حق سنوات کارکنان

000/600/83

000/000/2

 

000/600/81

170701

هزینه تشریفات

000/150/8

 

000/000/2

000/150/10

 

جمع کل

000/750/91

000/000/2

000/000/2

000/750/91

2-نامه شماره 63346/10/1401 مورخه 14/08/1401 شهرداری درخصوص اصلاحیه بودجه ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی اصلاحیه بودجه به شرح جدول ذیل مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت:

کد بودجه

شرح بودجه

مبلغ مصوب

مبلغ افزایش

مبلغ کاهش

بودجه اصلاحی (ارقام به هزار ریال)

50102002

پروژه توسعه نرم افزاری سیستم شهرسازی ، مالی ،

 اداری و بخش های وابسته

000/000/26

000/500/22

0

000/500/48

50102001

پروژه توسعه شبکه و سخت افزار و تجهیز اتاق

سرور

000/500/21

000/000/3

0

000/500/24

40204001

پروژه زیر سازی ،آسفالت ، روکش و لکه گیری معابر سطح شهر

000/850/675

0

000/500/25

000/350/650

 

جمع کل

000/350/723

000/500/25

000/500/25

000/350/723

 

3-نامه شماره 62915/10/1401 مورخه 12/08/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش 3 باب مغازه خیابان صفا ،  به شرح ذیل در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت ارفع سازان تجلی با مبلغ پیشنهادی 000/000/530/35 ریال بابت قطعه شماره 20 و قطعه 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/310/36 ریال و شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/600/32 ریال واقع در خیابان صفا به عنوان برنده مزایده مشخص شده  که به تصویب اعضا کمیسیون رسید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد:

3-1- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 20 با مبلغ پیشنهادی 000/000/530/35 ریال

3-2-پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 20 با مبلغ پیشنهادی 000/000/100/35 ریال

3-3- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/310/36 ریال

3-4- پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 21 با مبلغ پیشنهادی 000/000/100/35 ریال

3-5- پاکت الف به نام شرکت ارفع سازان تجلی بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/510/32 ریال

3-6- پاکت الف به نام شرکت ابنیه سازان تخت طاووس خاور بابت قطعه شماره 22 با مبلغ پیشنهادی 000/000/600/32 ریال

4-نامه شماره 791/9/م ح مورخه 16/07/1401 شهرداری با موضوع تخفیفات عوارضات ساختمانی ، در جلسه کمیسیون مطرح و بشرح  جدول ذیل تصمیم گیری و برای مدت 2 ماه ( دیماه و بهمن ماه سال 1401 )مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت :

ردیف

شرح موضوع

نوع پرداخت

زمان و درصد ارائه تخفیفات

1

عوارض ساختمانی

      نقدی

از زمان شروع مصوبه شورای اسلامی شهر به مدت 2 ماه

2

قبوض نوسازی

30% ( سی درصد)

تبصره : تخفیفات فوق شامل ضرایب جرائم کمیسیون ماده 100، جرائم کمیسیون ماده 77 ، پرونده های توافقات که از شهرداری خسارت دریافت نموده اند ، فروش زمین ،چکهای برگشتی ، جرائم کمیسیون که دارای رأی استنکافی      می باشد و طرح مسکن ملی نمی گردد.

 

5-نامه شماره 790/9/م ح مورخه 16/07/1401 شهرداری با موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها که سالی یک بار قابل تجدید نظر می باشد برای 2 ماه از زمان ابلاغ مصوبه با تعدیل 30 درصد به شرح جدول پیوست ، در جلسه کمیسیون مطرح گردید که اعضاء کمیسیون برای مدت 2 ماه (دیماه و بهمن ماه 1401 ) اعلام موافقت نمودند.

6-نامه شماره 833/9/م ح مورخه 14/08/1401 شهرداری با موضوع درخواست تسهیلات بانکی جهت ساخت پروژه های تجاری و برآورد هزینه های احداث و راه اندازی آن جمعاً به مبلغ 000/200/504/194 ریال جهت استفاده از تسهیلات بانکی به مبلغ 200 میلیارد ریال با باز پرداخت اقساطی ماهیانه به شرح ذیل در جلسه کمیسیون مطرح گردید و مقرر شد شهرداری ریز عملیات و جزئیات طرح را به شورای اسلامی شهر و کمیسیون برنامه و بودجه ارئه نماید:

1-دو باب تجاری سازی ملک واقع درحاشیه میدان امام حسین (4) به مساحت 363 متر مربع 000/000/431/25 ریال

2-احداث ساختمان تجاری اداری ملک ضلع شمالی دانپزشکی سپاه واقع در بلوار جانباز(چهار سقف) به مساحت 672 متر مربع به مبلغ 000/000/270/67 ریال

3-هفت دربند تجاری سازی ملک ضلع جنوبی شهرداری منطقه یک (شهر نت) به مساحت 325 متر مربع به مبلغ 000/200/803/22 ریال

4-پروژه احداث غرفه در پارک آزادی واقع در خیابان نادر به مساحت 180 متر مربع به مبلغ 000/000/50 ریال

5-پنج باب تجاری سازی حاشیه استخر شهروند واقع در بلوار دولت به مساحت 294 متر مربع به مبلغ 000/000/000/29 ریال

7-با توجه به گزارش مدیریت سرمایه گذاری شهرداری توسط آقای مقدمی مقرر گردید مکاتبه ای با فرودگاه بجنورد درخصوص محل دقیق اجرای پروژه و همچنین پیش قرارداد و طرح پیشنهادی سرمایه گذار به ریز طرح به شورای اسلامی  (کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری ) ارسال گردد

8-با توجه به گزارش مدیر حمل و نقل بار و مسافر شهرداری توسط آقای مهندس شافعی مقرر گردید گزارشی دقیق  از اعتبارات هزینه شده اعمم از دولتی ، تبصره 18 و داخلی و همچنین گزارش بازسازی اتوبوسهای خط واحد (قطعات نصب شده و جزئیات قطعات اسقاطی و عودت ) به شورای اسلامی شهر (کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری ) ارسال نمایند.

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه کمیسیون تلفیقی مورخه 1401/08/09 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری،حقوقی، نظارت و پیگیری و عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز پنجشنبه مورخه 09/۰8/۱۴۰1 ساعت 17:30 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری، مدیریت محترم منطقه 2، مدیریت محترم سرمایه گذاری شهرداری و همچنین سرمایه گذار، مدیرعامل و مشاور محترم پروژه طلای سفید با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مغروری، یزدانی و اربابی روسای محترم سه کمیسیون شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، در خصوص دستور کار جلسه (پروژه ی طلای سفید) مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداخته و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

 

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند شروع به کار و اجرایی پروژه طلای سفید توسط سرمایه گذار محترم، نیازها و تصمیمات جهت تسریع در ادامه روند اجرایی تا اتمام پروژه و سهم مشارکت شهرداری بجنورد در پروژه سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری محترم در اسرع وقت لایحه پیشنهادی در خصوص تعیین تکلیف پروژه مذکور را به جهت اتخاذ تصمیم نهایی به این شورا ارائه نمایند.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 59  مورخه 1401/08/07 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 07/08/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 58815/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع درخواست فروش زمین در اراضی مسیر شهرک گلستان –حد فاصل شرکت میهن تا میدان علی آباد (اراضی شهرداری ) به مساحت 3 هکتار جهت موج های آبی ، در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد حوزه سرمایه گذاری بررسی دقیق و کامل تری را انجام داده و با اعمال تمامی ملاحظات مجدداً در قالب لایحه به شورای اسلامی ارسال نمایند.

2-نامه شماره 58668/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع ارسال میزان هزینه های پارک آفرینش به مبلغ 246/042/572/35 ریال ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 58755/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع : 1-گزارش تحلیل درآمد و هزینه شهرداری  2- آنالیز قانون پایدار درآمد ها 3- مطالبات راه و شهرسازی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 58866/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع ارسال گزارش پروژه های باز آفرینی شهری و مقایسه ای 1401 و1400 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 58744/10/1401 مورخه 30/07/1401 شهرداری با موضوع گزارش بازسازی و اورهال ماشین آلات و هزینه کرد بازسازی ماشین آلات  به مبلغ 000/000/939/7  ریال ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 56326/10/1401 مورخه 23/07/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به نامه شماره 740/32/41 مورخه 04/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری درخصوص تنظیم پیش نویس احکام مرتبط با لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 60116/10/1401 مورخه 04/08/1401 شهرداری با موضوع اقدامات صورت گرفته درخصوص برنامه های راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 58  مورخه 1401/07/30 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 30/07/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، شهردار محترم جناب آقای دکتر حمیدی ، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس خانم مهندس نیکدل مدیر فناوری و اطلاعات شهرداری ، گزارشی از نرم افزار های شهرسازی و درآمد و همچنین گزارشی از مأموریت انجام شده به شهرهای شیراز و اصفهان ارائه نمودند. در ادامه جناب آقای هادی قربانی رئیس سازمان پسماند شهرداری در خصوص عملکرد سازمان گزارشی ارائه نمودند و همچنین جناب آقای مهدی روشندل رئیس ماشین آلات شهرداری درخصوص اورهال و تعمیر نمودن ماشین آلات شهرداری توضیحاتی بیان داشتند. سپس آقای روشن ضمیر معاونت توسعه و مدیریت شهرداری درخصوص گزارش تحلیل درآمد و هزینه شهرداری ، مطالبات شهرداری از اداره کل راه و شهرسازی و همچنین آنالیز قانون پایدار درآمد های شهرداری توضیحاتی را بیان داشتند.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 57  مورخه 1401/07/24 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 24/07/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 56522/10/1401 مورخه 23/07/1401 شهرداری با موضوع تمدید اعمال 10 درصد عوارض ورود به محدوده ، در جلسه کمیسیون مطرح و اعضا کمیسیون جهت استفاده شهروندان از اعمال 10 درصد عوارض ورود به محدوده برای 24 محله کم برخوردار تا پایان سال 1401 اعلام موافقت نمودند.

2-نامه شماره 58416/10/1401 مورخه 18/07/1401 شهرداری با موضوع تسهیل شرایط احداث در ورودی های شهر برای فروشگاه ها و نمایشگاه های برند و زنجیره ای ، در جلسه مطرح و مقرر گردید آنالیز دقیق قیمتی مناطق ورودی شهر  مشخص و به شورا ارسال گردد.

3-نامه شماره 51491/10/1401 مورخه 06/07/1401 شهرداری با موضوع پل عابر پیاده شهرک حکمت ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید جهت بررسی بیشتر در جلسه آتی شورا بررسی گردد.

4-نامه شماره 52277/10/1401 مورخه 10/07/1401 شهرداری با موضوع ضوابط تشویقی احداث بنا در بافت فرسوده ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید در کمیسیون تلفیقی عمران ،معماری و شهرسازی و کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری مطرح گردد.

5-نامه شماره 7545/32/41 مورخه 09/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ارائه ریز محاسبات عوارض شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری در جلسه آتی گزارشی از اقدامات انجام شده به کمیسیون  ارائه نماید.

6-نامه شماره 7087/32/41 مورخه 28/06/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آئین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحد قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید شهرداری گزارشی به کمیسیون ارسال نماید.

7-نامه شماره 7319/32/41 مورخه 02/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع همکاری شهرداری ها در امر گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات ،در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات و برنامه ریز های انجام شده به شورای  اسلامی شهر ارائه نماید.

8-نامه شماره 8082/32/41 مورخه 23/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع برنامه راهبردی –عملیاتی شهر و شهرداری ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام گرفته به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

9-نامه شماره 7871/32/41 مورخه 17/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهر با موضوع آئین نامه اجرایی بند (ع) تبصره 5  قانون بودجه سال 1401 کل کشور(نحوه تسویه مطالبات و بدهی شهرداری ها) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 7307/32/41 مورخه 02/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهربا موضوع دامنه شمول انجام معاملات  در سامانه ستاد ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 7410/32/41 مورخه 04/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهر با موضوع ارائه پیشنهاد برای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 5359/1401 مورخه 11/07/1401 شورای عالی استان ها با موضوع قانون پایدار شهرداری ها و ارسال  عناوین عوارض و بهای خدمات مد نظر  به  دبیر خانه شورای عالی استانها تا مورخه 10/08/1401 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 95-401 مورخه 26/06/1401 شرکت زرین بهار توس درخصوص اعلام آمادگی جهت انجام امور بارگیری پسماند، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-مقرر گردید گزارشات تکمیلی و مبسوطی از موارد ذیل توسط شهرداری به کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری ارسال گردد:

14-1-گزارش از پارک بانوان

14-2-گزارش اعتبارات و اورهال نمودند ماشین آلات به ریز

14-3-گزارش درآمد و هزینه شهرداری و همچنین درآمد نسبت به شناسنامه

14-4-گزارش حوزه بازآفرینی و مقایسه ای در سال 1401 و1400

14-5-آخرین گزارش و وضعیت درخصوص خرید 25 دستگاه اتوبوس

14-6-آخرین گزارش از مطالبات راه و شهرسازی به ریز

14-7-آنالیز قانون پایدار درآمدها

14-8-گزارشی از غرفه های تجاری و موارد مشابه

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه کمیسیون تلفیقی مورخه 1401/07/17 کمیسیون  تلفیقی حقوقی، نظارت و پیگیری+عمران، معماری و شهرسازی+برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه 17/۰7/۱۴۰1 ساعت 16 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا جناب آقای مغروری، یزدانی و اربابی روسای محترم سه کمیسیون شورای اسلامی شهر بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه (پروژه های هماگ و طلای سفید و گزارش درآمد و هزینه 6 ماهه شهرداری و شورای اسلامی شهر) مطالبی را عنوان نمودند در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداخته و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .

1- گزارش جناب آقای نقیب در خصوص پروژه هماگ(آورده و سهم الشرکه شهرداری) به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید و همچنین در ادامه موضوع دی کلینیک و هتل به اختصار مطرح و کلیات این 2 پروژه (دی کلینیک و هتل) به تصویب حاضرین در جلسه رسید و مقرر شد در جلسه آتی طرح ها و جزییات موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

2- موضوع پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از ارائه گزارش مدیریت محترم منطقه 2 و پیشنهادات شهردار محترم جناب آقای حمیدی در این خصوص، مقرر شد موضوع فوق در جلسه آتی با حضور مدیر پروژه برگزار گردد.

3- نامه شماره 51887/10/1401 مورخ: 9/7/1401 شهرداری در خصوص گزارش 6 ماهه درآمد و هزینه شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.    

4- نامه شماره 2700/5/1401/ش مورخ: 16/7/1401 ثبت شده در شورای اسلامی شهر در خصوص گزارش 6 ماهه درآمد و هزینه شورای اسلامی شهر در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

جلسه ساعت 19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 56  مورخه 1401/07/16 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 16/07/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه ( سند راهبردی  و عملیاتی بودجه شهرداری ) مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای دکتر صراف و دکتر احمدی از اساتید وعضو هیأت علمی دانشگاه تهران درخصوص سند راهبردی و عملیاتی بودجه ریزی شهرداری به صورت ویدئو کنفرانس و آنلاین مطالبی را عنوان و اضافه نمودند در شهرهای شیراز ،مشهد و ... نیز این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است وجهت اجرا شدن هرچه بهتر بودجه ریزی در سال های آتی شهرداری بجنورد نیز با همکاری اعضا شورای اسلامی شهر و شهرداری و مشاوران این طرح کمک شایانی به همشهریان وشهر بجنورد داشته باشند.در ادامه جناب آقای حمیدی شهردار بجنورد نیز ضمن تشکر از این طرح آن را مفید و سند توسعه ای  جهت پیشرفت و بهتر شدن بودجه ریزی عملیاتی شهرداری دانستند. 

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 55  مورخه 1401/07/02 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 02/07/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 48337/11/1401 مورخه 23/06/1401 شهرداری با موضوع پاسخ به درخواست بهره برداری حوزه هنری درخصوص رای کمیسیون ماده صد در سال 1399 (رای بدوی) و بروز رسانی عوارضات براساس دفترچه محلی سال 1401 ، مبلغ قابل پرداخت 995/059/152/26 ریال در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید اصل مبلغ  توسط حوزه هنری پرداخت گردد.

2-نامه شماره 49235/11/1401 مورخه 27/06/1401 شهرداری با موضوع پیگیری بند 9 صورتجلسه شماره 53 مورخه 03/06/1401 کمیسیون برنامه و بودجه ( بودجه و عملکرد پروژه های عمرانی گلستان شهر)، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد گزارشی دقیقتر از اقدامات انجام شده توسط شهردار منطقه یک در جلسه آتی ارائه گردد.

3-نامه شماره 29185/10/1401 مورخه 21/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست فضای آموزشی ( ارسال اصل نامه به اداره کل آموزش و پرورش) درخصوص واگذاری 7 قطعه زمین جهت احداث مجتمع آموزشی ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد با توجه به معارض پیش آمده ،پس از تعیین تکلیف مالکیت و ارائه طرح پیشنهادی ، مجدداً در کمیسیون مطرح گردد.

4-نامه شماره 50049/10/1401 مورخه 30/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال عناوین عوارض محلی خدمات شهرداری بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 1296/583/1401 مورخه 27/06/1401 شورای اسلامی استان خراسان شمالی با موضوع عناوین عوارض و بهای خدمات شورا های اسلامی شهر و بخش ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 7059/32/41 مورخه 27/06/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 7305/32/41 مورخه 02/07/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ارائه پیشنهادات لایحه بودجه 1402 شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 54  مورخه 1401/06/27 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 1279/583/1401 مورخه 14/06/1401 شورای اسلامی استان با موضوع پیوست تصویر نامه شماره 4544/1401 مورخ 07/06/1401 شورای عالی استان ها درخصوص قانون درآمد پایدار ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید شهرداری عناوین عوارض را طی مکاتبه ای به شورای عالی استانها و شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

2-نامه شماره 5035/1401 مورخه 22/06/1401 شورای عالی استانها با موضوع ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیارها و اجرای تکلیف و اختیار پیش بینی شده برای شورای عالی استانها در تایید عناوین عوارض و بهای خدمات شوراهای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید شهرداری عناوین عوارض را طی مکاتبه ای به شورای عالی استانها و شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3-نامه شماره 45214/10/1401 مورخه 12/06/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه مرداد ماه و تجمیعی پنج ماهه اول سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 12543/10/1401 مورخه 27/02/1401 شهرداری با موضوع تفاهم نامه واگذاری خدمات شهرسازی به دفاتر پیشخوان دولت ، در جلسه کمیسیون قرائت و پس از بحث و تبادل نظر جهت واگذاری بخشی از خدمات شهرسازی ( تشکیل پرونده ) به دفاتر پیشخوان دولت ، مورد  موافقت   اعضا کمیسیون قرار گرفت .

5-نامه شماره 43109/10/1401 مورخه 05/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون تجدید مزایده واگذاری اخذ ورودی پارکینگ های بابا امان ، بش قارداش و شهربازی ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد این مزایده به همین شکل و کیفیت اجرا گردد و نحو اجرای طرح مصوب شده شورای اسلامی شهر در خصوص بازنشستگان و ایثارگران جامعه آماری به ریز مشخص گردد.

6-نامه شماره 48525/10/1401 مورخه 23/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون تجدید مناقصه بارگیری و انتقال پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت آب راه سازان صباح سبز زمرد شرق با قیمت پیشنهادی 000/600/785/45 ریال بعنوان برنده مناقصه مشخص که مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد برابر ضوابط با برنده مناقصه عقد قرارداد صورت پذیرد.

7-نامه شماره 48156/11/1401 مورخه 22/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مناقصه تنظیف شهری ، رفت و روب سطح منطقه 2 در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت تمیز گل بجنورد با قیمت پیشنهادی 000/000/456/180 ریال به عنوان برنده مناقصه مشخص که مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد برابر ضوابط با برنده مناقصه عقد قرارداد صورت پذیرد.

8-نامه شماره 49233/10/1401 مورخه 27/06/1401 شهرداری با موضوع خرید اتوبوس درون شهری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری  به استناد ماده 38 آئین نامه معاملاتی به صورت استقراضی از محل حساب پارکینگ و طی مدت 10 ماه خرید اتوبوس را تأمین نماید.

9-نامه شماره 31464/10/1401 مورخه 29/04/1401 شهرداری با موضوع پاسخ نامه شماره 4430/32/41 مورخه 25/04/1401 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی با موضوع مدیریت رشد اجاره بها مسکن در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 67457/32/1340 مورخه 13/06/1401 شبکه دامپزشکی بجنورد با موضوع عوارض کشتارگاهی گشتارگاه صنعتی دام بجنورد در سال 1401 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 335/ص/1401 مورخه 06/06/1401 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با موضوع یک نسخه از چهارمین ( نودوسومین ) صورتجلسه تنظیمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1401 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12-نامه شماره 35429/10/1401 مورخه 27/06/1401 شهرداری با موضوع درخواست آقای محمد علی اکبری جهت تقسیط عوارض مشرفیت و اضافه ارض به صورت نقد و اقساط در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ارزش افزوده ناشی از تجمیع در قالب آئین نامه تقسیط اخذ گردد .

13-نامه شماره 47561/11/1401 مورخه 21/06/1401 شهرداری با موضوع صورتجلسه تحویل زمین در شهرک امام خمینی جهت خانه بهداشت ، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت.

14-نامه شماره 45609/10/1401 مورخه 13/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده اجاره اراضی کشاورزی در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به پاکتهای ارسال شده جهت مزایده اجاره                    اراضی کشاورزی  به شرح ذیل : 1-پاکت الف آقای رمضانعلی یزدانی با مبلغ پیشنهادی 000/630/793/16  ریال  2- آقای علی وحدانی  با مبلغ پیشنهادی  000/495/746/27 ریال  3-پاکت الف آقای میلاد حقانی به دلیل نقص مدارک مورد تأیید قرار نگرفت 4- ادوات کشاورزی برادران کمالی با مبلغ پیشنهادی 000/000/210/24 ریال 5-آقای مهدی سلطانی با مبلغ پیشنهادی 000/000/010/21 ریال ، که پس از بحث و تبادل نظر ، اعضا کمیسیون ،آقای علی وحدانی با مبلغ پیشنهادی 000/495/746/27 ریال را بعنوان برنده مزایده مشخص و مقررگردید شهرداری طرحی مطالعاتی تر جهت بهره برداری بهتر از اراضی مذکور ارائه نماید.  

 جلسه ساعت  19:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 53  مورخه 1401/06/05 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 05/06/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 36325/10/1401 مورخه 12/05/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه تجمیعی چهار ماهه و تیر ماه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه کمیسیون قرائت گردید .

2-نامه شماره 42802/10/1401 مورخه 05/06/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه پروژه ها از جمله تعمیر و نوسازی استخر شهروند،احداث و تکمیل بازار روز خیابان سید جمال الدین و رستوران جنب بیمارستان امام رضا (ع) و .... که جمع کل بودجه اصلاحی مبلغ 000/000/000/911 ریال می باشد در جلسه کمیسیون قرائت و مورد تصویب اعضا کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید مبلغ 000/000/150/121 ریال از ردیف اعتباری با کد بودجه 40204001 با عنوان پروژه زیر سازی ،آسفالت ، روکش و لکه گیری معابر سطح شهر کسر و به ردیف اعتباری پروژه ها از جمله تعمیر و نوسازی استخر شهروند، احداث و تکمیل بازار روز خیابان سید جمال الدین و رستوران جنب بیمارستان امام رضا(ع)و .... اضافه گردد.

3-نامه شماره 43109/10/1401 مورخه 05/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون تجدید مزایده واگذاری اخذ ورودی پارکینگ بابا امان ، بش قاراداش و شهربازی در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت آونگ نظیف جاوید با مبلغ پیشنهادی 000/100/000/13 ریال به عنوان برنده مشخص شده که به تصویب  اعضا کمیسیون رسید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرار صورت پذیرد.

4-نامه شماره 41754/10/1401 مورخه 01/06/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون تجدید مناقصه تجهیز و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی دام شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت تدبیر بنای صالح با قیمت پیشنهادی 000/000/500/34 ریال به عنوان برنده مناقصه مشخص شده  که به تصویب اعضا کمیسیون رسید و مقرر شد برابر ضوابط با برنده عقد قرارداد صورت پذیرد.

5-نامه شماره 39438/10/1401 مورخه 25/05/1401 شهرداری با موضوع توضیح بند 7 صورتجلسه شماره 50 کمیسیون برنامه وبودجه مورخه 25/04/1401 درخصوص اهالی ورودی شهر از سمت مشهد با موضوع کاهش عوارض ورود به محدوده درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری طرح مجدد جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

6-نامه شماره 36450/10/1401 مورخه 13/05/1401 شهرداری با موضوع توضیح بند 6 صورتجلسه شماره 50 کمیسیون برنامه وبودجه مورخه 25/04/1401 درخصوص مکاتبه مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع عوارض پروانه ساختمانی در بخش گردشگری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری طبق دفترچه عوارض محلی اعمال نماید.

7-نامه شماره 32424/10/1401 مورخه 01/05/1401 شهرداری با موضوع گزارش عملکرد چهار ماهه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 20645/10/1401 مورخه 24/03/1401 شهرداری با موضوع پیشنهاد تعرفه بهای خدمات با عنوان ارزیابی ،بازدید از ادارات و صدور گواهی مدیریت سبز در جلسه مطرح و مقرر شد پس از  بررسی دقیقتر وارائه  آنالیز محاسبات توسط شهرداری، در جلسه آتی کمیسیون  تصمیم گیری گردد.

9-نامه شماره 36451/10/1401 مورخه 13/05/1401 شهرداری با موضوع پیگیری بند 5 صورتجلسه شماره 50 کمیسیون برنامه و بودجه مورخه 25/04/1401 درخصوص بودجه گلستانشهر ، در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی دقیقتر از عملیات اجرا شده پروژه های عمرانی را به شورا ارسال نماید.

10-نامه شماره 70/791112464 مورخه 21/04/1401 مدیر آموزش و پرورش بجنورد با موضوع استفاده رایگان از مکانهای تفریحی با استفاده از کارت منزلت همکاران محترم بازنشسته آموزش و پرورش ، در جلسه کمیسیون مطرح و به استناد بند 1 صورتجلسه رسمی شماره 62 مورخه 20/04/1401 مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت.

11-نامه شماره 2157/1/4121 مورخه 25/05/1401 فرمانداری بجنورد با موضوع ارائه گزارش از برگزاری مناقصه راهبری کشتارگاه به بخش خصوصی در جلسه کمیسیون قرائت گردید. با عنایت به توضیحات معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری گزارشی از فرایند کامل برگزاری مناقصه به فرمانداری بجنورد ارسال شده است.

12-نامه شماره 1318/110/ک/ن مورخه 01/05/1401 اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی با موضوع پرداختی سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی شهرستان از محل درآمد شهرداری ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید  در جلسه آتی کمیسیون ، شهرداری گزارشی از آیتم ها و میزان واریزی ارائه نماید.

13-نامه شماره 2119/121/14006 مورخه 19/05/1401 اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان با موضوع تعیین تکلیف سرمایه گذار مناطق نمونه بابا امان و بش قارداش ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری طرح پیشنهادی و اصلاحی را به شورا ارسال نماید.

14-نامه شماره 4430/32/41 مورخه 25/04/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع مدیریت بالارفتن اجاره بهای مسکن برای شهروندان ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی کامل و جامع در این خصوص به شورا ارسال نماید.

15-نامه شماره 240/27756/1401 مورخه 28/04/1401 مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق با موضوع ابلاغ مصوبه وزیر نیرو درخصوص تمدید تبصره (3) ماده واحده –شهر بجنورد در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

16-نامه شماره 5948/32/41 مورخه 31/05/1401 مدیر کل دفتر امور شهر با موضوع تاریخ وصول عوارض نوسازی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

17-نامه شماره 1230/583/1401 مورخه 13/05/1401 رییس شورای اسلامی استان با موضوع ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیار ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

18-درخواست ثبت شده دردبیر خانه شورای اسلامی شهر به شماره 1723/5/1401/ش مورخه 04/05/1401 و درخواست شماره 2155/5/1401/ش مورخه 05/06/1401 خانم زهرا عباس زاده با موضوع درخواست تمدید غرفه قوری و سماور اجاره ای پارک باباامان ، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری در قالب مزایده غرفه ها را واگذار نماید.

19- درخواست ثبت شده دردبیر خانه شورای اسلامی شهر به شماره 2156/5/1401/ش مورخه 05/06/1401 آقای موسی نیستانی با موضوع درخواست تمدید غرفه 7 پارک بابا امان ، درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری در قالب مزایده غرفه ها را واگذار نماید.

جلسه ساعت  18:15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 52 مورخه 1401/05/15 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 15/05/1401 ساعت 13:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 34704/10/1401 مورخه 08/05/1401 شهرداری با موضوع گزارش مقایسه عملکرد چهار ماهه پروژه های عمرانی سال 1401 با سال 1400 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 34293/10/1401 مورخه 06/05/1401 شهرداری با موضوع دستورالعمل اجرایی اهرمی کردن منابع 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 32350/10/1401 مورخه 01/05/1401 شهرداری با موضوع ارسال گزارش و آمار کمیسیون ماده صد در جلسه کمیسیون قرائت  و مقرر گردید گزارش تحلیلی ارقام و متراژ و محدوده ها تنظیم و ارسال گردد.

4-نامه شماره 36616/10/1401 مورخه 13/05/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی در جلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

5-نامه شماره 31523/10/1401 مورخه 29/04/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه مناقصه احداث غرفه های آتش نشانی درجلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

6- نامه شماره 32537/10/1401 مورخه 01/05/1401 شهرداری با موضوع گزارش مأموریت های انجام شده مینی بوس و اتوبوس در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 30972/10/1401 مورخه 28/04/1401 شهرداری با موضوع گزارش تحلیلی درآمد 3 ماهه نخست سال 1401 شهرداری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 31043/10/1401 مورخه 28/04/1401 شهرداری با موضوع گزارش جذب اعتبارات دولتی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-نامه شماره 4432/32/41 مورخه 25/04/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری با موضوع ابلاغ فرآیند نظارت بر پروژه های ماده 42 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 17/791112447 مورخه 21/04/1401 مدیر آموزش و پرورش بجنورد با موضوع نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزش  مدارس در سال تحصیلی 1401 -1402 ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید در کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسلامی مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته و سپس تصمیم گیری گردد.

 جلسه ساعت  15:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 51 مورخه 1401/05/01 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 01/05/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به جناب آقای دکتر مرادی ، حاضرین و مهمانان درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. سپس آقای دکتر مرادی درخصوص بودجه ریزی عملیاتی و عملکرد شهرداری توضیحاتی به صورت کارشناسی و مفصل در خصوص موضوع فوق ارائه نمودند که مورد استقبال اعضا کمیسیون و کارشناسان و مدیران شهرداری قرار گرفت . همچنین رئیس کمیسیون جناب آقای مغروری نیز پس از پایان صحبت ها و نظر کارشناسان عنوان نمودند با توجه به اینکه در شهرداری شیراز به صورت پایلوت از بودجه ریزی  عملکرد وعملیاتی استفاده شده است بازدیدی از شهرداری شیراز صورت پذیرد تا نقاط ضعف و قوت این طرح شناخته و مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانیم بهترین نتیجه را برای شهرداری بجنورد رقم بزنیم.

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 50 مورخه 1401/04/25 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 25/04/1401 ساعت 16:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 23249/10/1401 مورخه 31/03/1401 شهرداری با موضوع درخواست صدور مجوز جذب نیرو (ارسال اصل نامه به وزیر محترم کشور) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 23585/10/1401 مورخه 01/04/1401 شهرداری با موضوع مساعدت و دستورات مورد نیاز جهت تخصیص اعتبار و رفع مشکلات (ارسال اصل نامه به رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) ،در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 23584/10/1401 مورخه 01/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست صدور مجوز جذب نیرو (ارسال اصل نامه به رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) ،در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 23645/10/1401 مورخه 02/04/1401 شهرداری با موضوع مجوز عقد قراردا مستقیم (ارسال اصل نامه به رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) ،در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 23763/10/1401 مورخه 02/04/1401 شهرداری با موضوع درخواست اعتبار جهت گلستانشهر (شهرک مسکن مهر ) (ارسال اصل نامه به وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی و رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاری کشور) ،در جلسه کمیسیون قرائت  و مقررگردید گزارشی از اقدامات انجام شده به شورا اسلامی شهر ارسال گردد.

6-نامه شماره 3759/32/41 مورخه 07/04/1401 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با موضوع عوارض پروانه ساختمانی در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

7-درخواست ثبت شده  در دبیرخانه شورای اسلامی شهر با شماره 1084/5/1401 ش مورخه 24/03/1401 اهالی ورودی شهر از سمت مشهدبا موضوع کاهش عوارض ورود به محدوده ، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شده گزارش و محاسبات  توسط شهرداری به شورا ارائه و جلسه ای با موضوع فوق در شهرداری برگزار گردد.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 49 مورخه 1401/04/18 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 18/04/1401 ساعت 13:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 23589/10/1401 مورخه 01/04/1401 شهرداری با موضوع پیشنهاد تعرفه واگذاری قبور ملکش در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص تعرفه پیشنهادی شهرداری، اعضا کمیسیون با مبلغ 000/000/18 ریال برای افراد بومی ملکش و 000/000/24 ریال برای افراد غیر بومی ملکش اعلام موافقت نمودند .

2-نامه شماره 23774/10/1401 مورخه 02/04/1401 شهرداری با موضوع عملکرد واحد حقوقی و موسسه حقوقی ویستا عدالت خاوران در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 24265/10/1401 مورخه 05/04/1401 شهرداری با موضوع ارسال پاسخ بند 3 صورتجلسه شماره 44 کمیسیون برنامه و بودجه و نامه شماره 14678/10/1401 ارائه پیشنهاد نحوه وصول مطالبات در پارک حاشیه ای (پارکبان ) در جلسه مطرح و اعضا کمیسیون با بند یک لایحه پیشنهادی شهرداری (حذف بدهی گذشته خودروها در پارک حاشیه ای )موافقت نمودند و بند های 2 و 3 لایحه پیشنهادی نیز جهت بررسی ابعاد و ملاحضات مورد نیاز برگزاری کمیسیون مناقصات و مزایده برای واگذاری ، در کمیسیون معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

4-نامه شماره 27280/11/1401 مورخه 13/04/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه تجمیعی سه ماهه وخرداد ماه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه قرائت گردید و مقرر شد ریز پروژه های عمرانی بر اساس تقویم سه ماهه و همچنین جدول تحلیلی قیاس سه ماهه 1400 و 1401 ارائه گردد.

5-نامه شماره 26516/10/1401 مورخه 11/04/1401 با موضوع گزارش توجیهی سه ماهه پروژه سرمایه گذاری با عنوان گزارش توجیهی ساخت پروژه تجاری پارکینگ روبروی شهرداری منطقه یک در جلسه مطرح و مقرر گردید ابعاد مختلف طرح در کمیسیون عمران معماری و شهرسازی طرح و مورد بررسی و نهایتاً اعلام نظر گردد.

6-نامه شماره 7163/11/14001 مورخه 11/10/1400 شرکت آب و فاضلاب بجنورد با موضوع درخواست بروز رسانی تبصره 3 آب وفاضلاب شهر بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب از دستور کار خارج گردید. 

 جلسه ساعت  15:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 48 مورخه 1401/04/11 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 11/04/1401 ساعت 16:00 با حضوررئیس محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای عین بیگی و اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 25951/10/1401 مورخه 09/04/1401 شهرداری با موضوع فروش و جایگزینی سه دستگاه خودرو ( یک دستگاه اتوبوس و دو دستگاه مینی بوس حوزه معاونت خدمات شهری)در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید گزارشی از برنامه 15 ماهه خدمات ارائه شده توسط این سه دستگاه وسیله نقلیه و مشکلات فنی موجود و همچنین هزینه های انجام گرفته و دلایل توجیهی فروش و پیشنهاد ، جایگزین این خدمات گردد.

2-نامه شماره 25135/10/1401 مورخه 0704/1401 شهردار0ی با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش و بهره برداری از یکدستگاه اتوبوس اسکانیا با شماره انتظامی 26 ایران 571 ع 21  ، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت.

3-نامه شماره 26194/10/1401 مورخه 09/04/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه کمیسیون تجدید مناقصه تنظیف شهری ، رفت و روب سطح منطقه 2 شهر بجنورد ، در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت.

4-نامه شماره 24208/10/1401 مورخه 04/04/1401 شهرداری با موضوع گزارش و طرح امکانسنجی استخر شهروند ، در جلسه کمیسیون مطرح ومقرر گردید پیرو تصمیمات و مصوبات قبلی ، مزایده واگذاری (اجاره) استخر برگزار شود.

5-نامه شماره 26431/10/1401 مورخه 11/04/1401 شهرداری با موضوع خرید دو واحد آپارتمان در شمال کشور در جلسه کمیسیون  قرائت گردید.

6-نامه ثبت شده در دبیرخانه شورا با شماره 1359/5/1401 /ش مورخه 09/04/1401 با موضوع ارسال رزومه موسسات حسابرسی سال 1401 شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان های تابعه به شرح ذیل در جلسه کمیسیون قرائت گردید :

1-موسسه حسابرسی تلاش ارقام

2-موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پار

3- موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس

4- موسسه حسابرسی ارقام پویا

5- موسسه حسابرسی رهیافت

6- موسسه حسابرسی اعتماد حساب پویا

7- موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 47 مورخه 1401/04/04 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 04/04/1401 ساعت 16:00با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 22190/10/1401 مورخه 29/03/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه تشکیل جلسات کمیسیون معاملات متوسط در جلسه قرائت و مقرر شد با توجه به اینکه روز دوشنبه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تشکیل می گردد ساعت و روز جلسه دوشنبه تغییر یابد.

2-نامه شماره 00036/1401 مورخه 23/03/1401 شرکت بهار آفاق شهر با موضوع درخواست همکاری در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 3487/32/41 مورخه 31/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع ابلاغ نصاب معاملات شهرداری ها و دهیاری ها در سال 1401، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 22057/10/1401 مورخه 28/03/1401 شهرداری با موضوع حسابهای پرداختنی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 3197/32/41 مورخه 25/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع نحوه محاسبه سرانه عمومی و قدرالسهم شهرداری ها در اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 24206/10/1401 مورخه 04/04/1401 شهرداری با موضوع وصول چک های برگشتی ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 46 مورخه 1401/03/28 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 28/03/1401 ساعت 16:00با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 1487/10/1401 مورخه 14/01/1401 شهرداری با موضوع تمدید قرارداد چاپ، توزیع و وصول عوارض نوسازی در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت. و مقرر گردید شهرداری طی قرارداد جدید و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری ها به صورت دو ساله قرار داد منعقد و درصورت عدم نیاز در قرارداد ، امکان فسخ وجود داشته باشد ، ذکر گردد .

2-نامه شماره18913/10/1401 مورخه 18/03/1401 شهرداری با موضوع تشکیل جلسات کمیسیون معاملات متوسط در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 3-نامه شماره 21179/10/1401 مورخه 25/03/1401 شهرداری با موضوع ارسال پیشرفت فیزیکی اولویت سه ماهه اول دوایر شهرداری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش فیزیکی نسبت به هزینه کرد بودجه را برای جلسه آینده به کمیسیون ارائه نماید.

4-نامه شماره 19604/10/1401 مورخه 21/03/1401 شهرداری با موضوع درخواست واگذاری بازار روز شهروند (رسالت) به صنوف فروش لوازم یدکی و تعمیر گاهی در جلسه کمیسیون مطرح وبا پیشنهاد شهرداری موافقت و مقرر گردید شهرداری طرح مطالعاتی دقیقتری به کمیسیون ارائه نماید.

5-نامه شماره 1183/121/14006 مورخه 23/03/1401 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی  با موضوع تعیین تکلیف سرمایه گذار مناطق نمونه بابا امان و بش قارداش در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری به استناد طرح های مطالعاتی تهیه شده پاسخ مکاتبه را ارسال نماید.

6-نامه شماره 3166/32/41 مورخه 24/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری با موضوع دستور العمل اجرایی اهرمی کردن منابع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد گزارشی درخصوص نحوه اجرا و ابعاد مختلف این دستور العمل برای جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 45 مورخه 1401/03/25 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخ 25/03/1401 ساعت 17:00با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 10319/10/1401 مورخه 19/02/1401 شهرداری با موضوع تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته در جلسه کمیسیون مطرح و  پس از بررسی و تبادل نظر تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری  و سازمان های تابعه به شرح ذیل مورد تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت:

* جمع کل درآمد ها در تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری  مبلغ :  298/020/108/877/3 ریال

*مجموع هزینه ها در تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری  مبلغ :   741/133/558/282/3 ریال

*اعتبارات هزینه ای  مبلغ :  472/324/591/612/1 ریال

*تملک داراییهای سرمایه ای  مبلغ :  139/667/379/342/1 ریال

*تملک داراییهای مالی  مبلغ  :  130/142/587/327 ریال

2- نامه شماره 128/م /401 مورخه 24/03/1401 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان در خصوص گزارش حسابرس مستقل شهرداری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مورد تصویب اعضاءکمیسیون قرار گرفت.

3- نامه ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 615/5/1401 /ش مورخه 24/02/1401 درخصوص تفریغ بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر در جلسه کمیسیون مطرح و پس از تبادل نظر با تفریغ بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر بجنورد  به مبلغ 899/866/307/12 ریال  اعلام موافقت نمودند.

4-نامه شماره 123/م /401 مورخه 23/03/1401 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان در خصوص گزارش حسابرس مستقل شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه کمیسیون مطرح و مورد تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

جلسه ساعت  20:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 44 مورخه 1401/03/21 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 21/03/1401 ساعت 16:00با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 17625/10/1401 مورخه 12/03/1401 شهرداری با موضوع اصلاحیه بودجه بعضی از پروژه ها از جمله پارک آفرینش و پروژه احداث گود کشتی در جلسه مطرح و اعضا کمیسیون با کلیات موضوع موافقت نموده و مقرر گردید در جلسه رسمی به صورت دقیق وکارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-نامه شماره 19409/10/1401 مورخه 19/03/1401 شهرداری با موضوع گزارش توجیهی سه پروژه سرمایه گذاری در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید  شهرداری گزارش تکمیلی و اصلاحی جهت تعیین تکلیف به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال نماید.

3-نامه شماره 14678/10/1401 مورخه 03/03/1401 شهرداری با موضوع ارائه پیشنهاد نحوه وصول مطالبات در پارک حاشیه ای (پارکبان ) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش تکمیلی قرارداد و نحوه خاتمه پیمان با پیمانکار را جهت کارشناسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال نماید.

4-نامه شماره 14839/10/1401 مورخه 03/03/1401 شهرداری با موضوع ابلاغ صورتجلسه نحوه دریافت عوارضات ملکی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری با توجه به بخشنامه وزارت کشور بررسی و گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال نماید.

5-نامه شماره 4047/5/1400 ش مورخه 23/11/1400 مدیر اداری و مالی شورا با موضوع تشکیل کمیته حسابرسی شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه کمیسیون مطرح  وبه تصویب اعضا کمیسیون رسید و آقای ابراهیم قربانی بعنوان حسابرس مستقل جایگزین آقای شعبانی گردید.

6-نامه شماره 17775/10/1401 مورخه 12/03/1401 شهرداری با موضوع گزارش درآمد و هزینه تجمیعی دوماه و اردیبهشت ماه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

7-نامه شماره 2768/32/41 مورخه 12/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری با موضوع پیگیری استرداد مالیات ارزش افزوده  درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 1572/80/1401 مورخه 08/03/1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی با موضوع اصلاح نرخ تعرفه پسماند بی خطر شده و عادی در قرارداد  بیمارستان ها درجلسه مطرح و مقرر گردید پس از طرح موضوع در کمیسیون خدمات و زیست شهری جهت تهیه گزارش و رایزنی با محیط زیست پاسخ مکاتبه توسط کمیسیون برنامه و بودجه ارائه گردد.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 43 مورخه 1401/03/07 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 07/03/1401 ساعت 16:00با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 15998/11/1401 مورخه 07/03/1401 شهرداری درخصوص ارسال صورتجلسه کمیسیون ماده 14 خرید نرم افزار سرای 10 صفارایانه ، درجلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 2390/32/41 مورخه 05/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری درخصوص تخصیص اعتبارجهت تأمین نردبان الکترونیکی شهرداری ، درجلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد اقدامات لازم از سوی شهرداری انجام پذیرد.

3-نامه شماره 2198/32/41 مورخه 01/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری درخصوص تفریغ بودجه و حسابرسی سال 1400 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 2277/32/41 مورخه 02/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری درخصوص خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش نشانی ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 2233/32/41 مورخه 02/03/1401 مدیر کل دفتر امور شهری درخصوص محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 44531/6660 مورخه 28/02/1401 مدیر کل صدا و سیما مرکز خراسان شمالی درخصوص اعلام قیمت جهت سرویس کارکنان صدا و سیما ، در جلسه قرائت و مقرر شد از طریق سازمان حمل و نقل پیگیری لازم انجام پذیرد.

 7-نامه شماره 544/9/ م ح مورخه 26/02/1401 شهرداری با موضوع صورتجلسه و مقررات سی و هشتمین جلسه گروه اقدام استان درخصوص تعیین تکلیف نرخ خدمات پیمانکار توسط شهرداری در جلسه مطرح که مخالفت گردید دلایل مخالفت : - انتقال پساب ها و فاضلاب کشتارگاه توسط شهرداری که ماهانه قریب به 300 میلیون ریال هزینه در برداشته. - انجام و پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان ، کف پوش و تعمیرات دستگاهها توسط شهرداری که هزینه های جاری راهبر را کاهش داده – افزایش تعرفه در سال گذشته – افزایش نرخ تعرفه موجب افزایش بهای کشتار و نهایتاً افزایش بهای گوشت مورد نیاز مصرف کنندگان می شود که این امر در شرایط اقتصادی فعلی منطقی به نظر نمی رسد.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 42 مورخه 1401/02/31 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 31/02/1401 ساعت 16:00با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای عین بیگی واعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 1806/32/41 مورخه 25/02/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص اولویت پرداخت حقوق ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 8972/10/1401 مورخه 12/02/1401 شهرداری درخصوص گزارش درآمد و هزینه فروردین ماه سال 1401 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 566/9/ م ح مورخه 31/02/1401 شهرداری درخصوص قرار داد زباله برداری ، مقرر گردید طبق قوانین و با رعایت ضوابط و تأیید واحد حقوقی مبنی بر بلامانع بودن قرارداد با پسمانداستان اقدام گردد.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 41 مورخه 1401/02/24 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 24/02/1401 ساعت 16:00با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای عین بیگی واعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-درخواست ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 615/5/1401 /ش مورخه 24/02/1401 درخصوص تفریغ بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون مطرح و به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

2-نامه شماره 10111/10/1401 مورخه 18/02/1401 مورخه 18/02/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه مناقصه اجاره ماشین آلات سبک ، در جلسه کمیسیون مطرح و به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

3-نامه شماره 10106/10/1401 مورخه 18/02/1401 شهرداری با موضوع ارسال صورتجلسه مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا ، در جلسه کمیسیون مطرح و به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.

جلسه ساعت  18:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 40 مورخه 1401/02/17 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 17/02/1401 ساعت 17:00با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای عین بیگی واعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باتلاوتی چند از آیات قرآن مجید در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 1521/10/1401 مورخه 15/01/1401 شهرداری درخصوص گزارش درآمد و هزینه اسفند ماه و تجمیعی دوازده ماهه سال 1400 شهرداری و سازمان وابسته ، در جلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 1511/10/1401 مورخه 15/01/1401 شهرداری درخصوص گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماه دوم سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

3-نامه شماره 8069/10/1401 مورخه 10/02/1401 شهرداری درخصوص اولویت پروژه های سه ماه اول فصل بهار ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 583/32/41 مورخه 25/01/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص گزارش شش ماه دوم مستند به ماده 71 قانون شهرداری، درجلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضا ء قرارگرفت .

5-نامه شماره 644/32/41 مورخه 27/01/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص رعایت قوانین و مقررات مناقصه و مزایده ،  در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

6-نامه شماره 1081/32/41 مورخه 07/02/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص پیگیری استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

 7-نامه شماره 1153/32/41 مورخه 08/02/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص تفریغ بودجه و حسابرسی سال 1400 ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

8-نامه شماره 13652/31/41 مورخه 17/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص تصویب نامه هئیت وزیران درخصوص اصلاح هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

9-نامه شماره 866/32/41 مورخه 31/01/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص ثبت بودجه مصوب و عملکرد بودجه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 952/32/41 مورخه 04/02/1401 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری درخصوص تفریغ عملکرد سال 1400 ، درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

11-نامه شماره 557/32/41 مورخه 24/01/1401 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص محاسبه عوارض برای الحاق به طرح های شهری ، در جلسه قرائت و مقرر گردید گزارشی در این خصوص  توسط شهرداری به شورا ارسال گردد.

12-نامه شماره 88/1/4121 مورخه 22/01/1401 فرمانداری بجنورد درخصصو تصمیم هیأت تطبیق             ( صورتجلسه شماره 47 شورای اسلامی شهر بجنورد ) ، درجلسه قرائت و آقای یوسف مغروری بعنوان مسئول کمیته انتخاب گردید.

13-نامه شماره 3143/10/1401 مورخه 22/01/1401 شهرداری درخصوص درخواست اعتبارات ماشین آلات درجلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 2491/10/1401 مورخه 18/01/1401 شهرداری درخصوص اخذ مجوز ، درجلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

15-نامه شماره 7714/10/1401 مورخه 07/02/1401 شهرداری درخصوص اصلاحیه تعرفه 22 عوارض محلی سال 1401 ، در جلسه کمیسیون قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

 16-درخواست ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 145/5/1401 ش مورخه 21/01/1401 شرکت آتیه نقشان شارستان درخصوص صدور ،چاپ و توزیع فیش نوسازی ، درجلسه کمیسیون قرائت و مقررگردید کما فی السابق مراحل  چاپ ، صدور ، توزیع فیش های نوسازی توسط دفاتر پیشخوان انجام شود.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 39 مورخه 1401/02/10 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 10/02/1401 ساعت 16:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه ( بررسی وگزارش هزینه ودرآمد شهرداری و سازمان های وابسته در سال 1400 ) مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه آقای روشن ضمیر معاونت توسعه و منابع شهرداری و آقای طلایی مدیر برنامه و بودجه شهرداری گزارشی دراین خصوص ارائه نمودند . بدلیل همزمانی با جلسه دیگر ادامه جلسه به هفته آتی موکول گردید.

 جلسه ساعت  17:15  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

دستورجلسه شماره 11 مورخه 1401/02/05 کمیسیون  تلفیقی برنامه، بودجه و سرمایه گذاری و ورزش و جوانان  و عمران، معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهارشنبه مورخه 05/۰2/۱۴۰1 ساعت 13:00 در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر جناب آقای یوسف مغروری و ریاست محترم کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی جناب آقای علی اربابی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه اعضاء محترم و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص تعیین تکلیف استخر شهروند پرداخته و سپس مقرر شد لایحه واگذاری این مکان توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه و جهت بررسی به کمیسیون های مرتبط ارجاع گردد.

جلسه ساعت 14:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 38 مورخه 1401/01/27 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/01/1401 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه ( بررسی و تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی ) مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه آقای روشن ضمیر معاونت توسعه و منابع شهرداری گزارشی  درخصوص سرمایه گذاران کشور افغانستان و همچنین گاراژ های سطح شهر بیان داشتند .پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 3114/10/1401 مورخه 21/01/1401 شهرداری با موضوع اعلام نظر درخصوص کشتارگاه صنعتی ، در جلسه قرائت و مقرر گردید تعیین تکلیف کشتارگاه مشروط به ارائه لایحه و طرح جامع با اولویت های سرمایه گذاری از سوی شهرداری باشد.

 جلسه ساعت  18:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 37 مورخه 1401/01/20 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 1401/01/20 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند . پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-مقرر شد شهرداری محترم سند جامع سرمایه گذاری را تدوین و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

2-مقرر شد شهرداری محترم اجرای بودجه ریزی عملیاتی را در دستور کار قرار داده و گزارشی جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

3-مقرر شد شهرداری محترم تقویم فصلی تمام حوزه ها را بر اساس اولویت ها تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

4-مقرر شد شهرداری محترم سند چشم انداز 5 ساله بجنورد را تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

5-مقرر شد شهرداری محترم تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده و گزارشی جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

6-مقرر شد با توجه به شعار سال 1401 ، کمیته ای با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری تشکیل گردد.

7- مقرر شد کمیته ای با عنوان هوشمند سازی در ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری تشکیل گردد.

8- نامه شماره 1487/10/1401 مورخه 14/01/1401 شهرداری درخصوص تمدید قرارداد چاپ،توزیع و وصول عوارض نوسازی، در جلسه کمیسیون قرائت و مقرر شد شهرداری محترم گزارشی جامع، کمی و کیفی را جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

9- نامه شماره 1482/10/1401 مورخه 14/01/1401 شهرداری درخصوص تامین 15 دستگاه اتوبوس در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

10-نامه شماره 9227/32/41 مورخه 25/8/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ابلاغ بخشنامه بودجه 1401 شهرداری ها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

11- نامه شماره 13766/32/41 مورخه 21/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص پرداخت عیدی به کارگران شاغل در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

12- نامه شماره 13140/32/41 مورخه 05/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص حق الجلسات شورای اسلامی شهر فاقد حساب بانکی به نام شورا در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 13032/32/41 مورخه 03/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ثبت اطلاعات بودجه در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-نامه شماره 13820/32/41 مورخه 22/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص شرکت در جلسه بررسی حسابرسی شهرداری های استان در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

15-نامه شماره 867/ص/1400 مورخه 23/12/1400 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد در خصوص با موضوع صورتجلسه تنظیمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400 در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  18:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 36 مورخه 1400/12/21 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 21/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه مطالبی را عنوان نمودند . پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره93614/10/1400 مورخه 14/12/1400 شهرداری درخصوص عوارض موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

2-نامه شماره 90933/10/1400 مورخه 04/12/1400 شهرداری درخصوص ثبت اطلاعات بودجه  ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

3-نامه شماره 93571/10/1400 مورخه 14/12/1400 شهرداری درخصوص گزارش درآمد و هزینه بهمن ماه و تجمیعی یازده ماهه سال 1400 شهرداری و سازمان های تابعه ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4-نامه شماره 93197/10/1400 مورخه 12/12/1400 شهرداری درخصوص پاسخ مکاتبه ( انتقالی ها) ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

5-نامه شماره 81869/10/1400 مورخه 04/11/1400 شهرداری درخصوص میثاق نامه سرمایه گذاری، در جلسه کمیسیون قرائت و مخالفت گردید.

6-نامه شماره 12983/32/41 مورخه 02/12/1400 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری درخصوص پاداش پایان سال شهرداران ، در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 35 مورخه 14/12/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 14/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری درخصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند . درادامه دفترچه پیشنهادی ، تعرفه بهای خدمات شهری به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت.

درنهایت در خصوص کلیات دفترچه پیشنهادی به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1- نامه شماره 90139/10/1400 مورخ 02/12/1400 شهرداری درخصوص دفترچه تعرفه پیشنهادی بهاء خدمات سال 1401 موضوع در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر و با توجه به بررسیهای بعمل آمده در جلسات متعدد این کمیسیون و به استناد صورتجلسه های شماره 31 ،32 ،33 و34 و ابتدای 35 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری، دفترچه بهاء خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری که مشتمل بر 48 تعرفه و تبصره های ذیل آن ، مورد تصویب قرار گرفت.

 جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 34 مورخه 13/12/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز جمعه مورخ 13/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه دفترچه پیشنهادی ، تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل ، بارومسافر و خدمات شهری به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت  20:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

صورتجلسه شماره 33 مورخه 12/12/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز پنج شنبه مورخ 12/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه دفترچه پیشنهادی ، تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل ، بارومسافر به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت  21:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 32 مورخه 11/12/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

 پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز چهارشنبه مورخ 11/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند . در ادامه دفترچه پیشنهادی ، تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان  به صورت یک به یک  مورد برسی و تبادل نظر اعضا کمیسیون قرار گرفت  و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت  21:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

       صورتجلسه شماره 31 مورخه 07/12/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 07/12/1400 ساعت 18:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین درخصوص دستور جلسه، تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمانهای، وابسته مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه  جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه دفترچه پیشنهادی به صورت یک به یک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت در این جلسه، تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی ،سازمان فرهنگی، سازمان سیما منظر شهری  مورد برسی قرار گرفت و اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت و ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه ساعت  20:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 30 مورخه 30/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 30/11/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و همچنین دکتر ناصر لطفی مدیر فن بازار پارک علم و فناوری استان درخصوص موضوع جلسه  (هوشمند سازی ساختار اداری و  حمل و نقل عمومی) مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 12665/32/41 مورخه 24/11/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها درخصوص ثبت اطلاعات بودجه شهرداریها قرائت گردید.

2-نامه شماره 88092/10/1400 مورخه 24/11/1400 شهرداری درخصوص تفاهم نامه وصول بدهی مؤدیان شهرداری توسط بانک شهر قرائت گردید.

جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 29 مورخه 24/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 24/11/1400 ساعت 20:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 11338/32/41  مورخه 22/10/1400 دفتر مدیر کل امور شهری و شوراها درخصوص ارسال صورتجلسه تعرفه پسماند پزشکی ، مقرر گردید شهرداری نسبت به ارائه لایحه پیشنهادی اقدام نماید.

2-نامه شماره 86998/10/1400 مورخه 21/11/1400 شهرداری درخصوص تخصیص اعتبارات مورد نیاز گلستان شهر قرائت گردید.

3-نامه شماره 84977/10/1400 مورخه 14/11/1400 شهرداری درخصوص گزارش درآمد و هزینه دی ماه و ده ماهه سال 1400 شهرداری و سازمان های وابسته قرائت گردید.

4- نامه ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 3670/5/1400 ش مورخه 02/11/1400 درخصوص سرمایه گذاری و راه اندازی استخر شهروند ،مقرر گردید شهرداری در قالب لایحه مجددا ً بازنگری و به شورا ارائه نماید.

5-نامه ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 3392/5/1400 ش مورخه 15/10/1400 درخصوص تقاضای تعیین عوارض سالیانه سینما قدس ، مقرر گردید شهرداری نسبت به لایحه پیشنهادی اقدام و به شورا ارسال نماید.

جلسه ساعت  22:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 28 مورخه 23/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 23/11/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان ، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 12140/32/41 مورخه 12/11/1400 دفتر مدیر کل امور شهری و شوراها درخصوص پرداخت عوارض در سامانه سمیع قرائت گردید.

2-نامه شماره 87666/10/1400 مورخه 23/11/1400 شهرداری درخصوص لایحه خرید اتوبوس درون شهری، اعضا کمیسیون با کلیات طرح موافقت نمودند.

3-نامه شماره 4047/5/1400 /ش مورخه 23/11/1400 شورای اسلامی شهر درخصوص تشکیل کمیته حسابرسی شهرداری و سازمان های تابعه ، مورد موافقت اعضا کمیسیون قرارگرفت.

4-نامه شماره 79599/10/1400 مورخه 26/10/1400 شهرداری درخصوص صورتجلسه مزایده فروش 2 دستگاه اتوبوس اسکانیا ، مورد موافقت اعضا کمیسیون قرار گرفت .

جلسه ساعت  20:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 27 مورخه 16/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 16/11/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 80560/10/1400 مورخه 29/10/1400 درخصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته ، کمیسیون پس از بررسی و کارشناسی لازم در جلسات متعدد در نهایت با کلیات بودجه سال 1401 شهرداری بجنورد  و سازمانهای تابعه به مبلغ 000/000/000/500/6  ریال اعلام موافقت نمود.

جلسه ساعت  21:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

صورتجلسه شماره 26 مورخه 11/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز دوشنبه مورخ 11/11/1400 ساعت 11:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 80560/10/1400 مورخه 29/10/1400 درخصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته در جلسه قرائت و مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه بعدی موکول گردید.

جلسه ساعت  14:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 25 مورخه 10/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 80560/10/1400 مورخه 29/10/1400 درخصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته در جلسه قرائت و مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید پس از ارائه مستندات تکمیلی ادامه بررسی به جلسه بعدی موکول گردد.

جلسه ساعت  21:30  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 24 مورخه 09/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 09/11/1400 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید. در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی لایحه بودجه و دستور العمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 11749/32/41 مورخه 02/11/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری درخصوص تدوین و اعلام عمومی عناوین عوارض به فرمانداری ارجاع و قرائت گردید.

1-نامه شماره 80560/10/1400 مورخه 29/10/1400 درخصوص لایحه بودجه و دستورالعمل اجرایی پیشنهادی سال 1401 شهرداری و سازمان های وابسته در جلسه قرائت و مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت و مقرر گردید پس از ارائه مستندات تکمیلی ادامه بررسی به جلسه بعدی موکول گردد.

جلسه ساعت  21:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 23 مورخه 02/11/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 02/11/1400 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتداریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی  آخرین وضعیت انجام شده و درحال انجام پروژههای کیش اوریناک و طلای سفید مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون ،مدیران وکارشناسان شهرداری، موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-مقررگردید آخرین وضعیت پروژه های طلای سفید و کیش اوریناک توسط مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت منطقه 2  جمع بندی و تعیین تکلیف گردد.

2-مقررگردید آخرین وضعیت و عدد شاخص در پروژه طلای سفید مشخص ودر جلسه بعدی مورد بررسی دقیقتر اعضا کمیسیون قرار گیرد.

3-مقررگردید مدیریت سرمایه گذاری جدول زمانبندی در مورد پروژه های هماگ و کیش اوریناگ را مشخص و نهایتاً تا پایان بهمن ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

4-نامه شماره 550/62880/9014 مورخه 15/10/1400 معاون قضای درامور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی درخصوص پیگیری بند "2"  صورتجلسه پنجمین جلسه شورای پیشگیری قرائت گردید.

جلسه ساعت  19:00 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 22 مورخه 25/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 25/10/1400 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی دفترچه مبنای محاسبه تعرفه عوارض محلی (ارزش معاملاتی املاک) سال 1401 مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری،  موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 78112/10/1400 مورخه 22/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص دفترچه مبنای محاسبه تعرفه عوارض محلی (ارزش معاملاتی املاک )سال 1401 و پیرو نامه شماره 62719/10/1400 مورخه 4/9/1400 دفترچه  تعرفه عوارض محلی سال 1401 مورد موافقت و تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 3517/1/4121 مورخه 23/10/1400فرمانداری به شورای اسلامی درخصوص عدم ارسال مستندات صورتجلسه شماره 30 مورخه 14/10/1400 در زمان مقرر ( ابهام در صورتجلسه) با توجه به تصویب دفترچه ارزش معاملاتی  قرائت و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3-نامه شماره 74938/10/1400 مورخه 11/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص افتتاح حساب بانک تمرکز وجوه استقراضی قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

4-نامه شماره 759259/10/1400 مورخه 14/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص گزارش پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاه  CNG شهرداری قرائت گردید.

5-نامه شماره 11065/32/41 مورخه 14/10/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری درخصوص ابلاغ عناوین عوارض مجاز قرائت گردید.

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخه 12/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 12/10/1400 ساعت 12:15 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری، تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر ،تبصره ها و موارد اصلاح و ادامه بررسی جهت تصویب نهایی دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی، به جلسه بعد موکول گردید.

جلسه ساعت  13:45 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخه 11/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 11/10/1400 ساعت 17:15 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی اصلاحیه بودجه سال 1400 و بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند. سپس آقای دکتر صراف به صورت ویدئو کنفرانس در خصوص اصلاحیه بودجه 1400 شهرداری توضیحاتی را ارائه نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری،  بررسی اصلاحیه بودجه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین  تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 22، 23 ، 24 ،25 و 26 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 22= عوارض اختصاصی شهرداریها جهت احداث پارکینگ عمومی

2

تعرفه 23= عوارض بر تجید،تمدید و تغییر نام پروانه ساختمانی

3

تعرفه 24= ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها

4

تعرفه 25- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

5

تعرفه 26 – عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات

جلسه ساعت  22:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخه 08/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخ 08/10/1400 ساعت 19:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون ، مدیران و کارشناسان شهرداری، یک به یک تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 19، 20، 21 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 19= ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

2

تعرفه 20= ارزش افزوده ناشی از تجمیع املاک

3

تعرفه 21= ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5

 جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخه 06/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 06/10/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون ، مدیران و کارشناسان شهرداری، یک به یک تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 14، 15، 16، 17، 18، 19، اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 14= هزینه افزایش سرانه املاک زیر حد نصاب تفکیک منطقه

2

تعرفه 15= عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم

3

تعرفه 16= عوارض بر ارزش افزوده تعمیر ساختمان )تعمیرات اساسی(

4

تعرفه 17= عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مازاد ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی(کمیسیون ماده صد)

5

تعرفه 18= عوارض بر بالکن و پیش آمدگی ساختمان

6

تعرفه 19= ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ای عمران و توسعه  شهری

جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخه 04/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 04/10/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند. که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 67831/10/1400 مورخ: 17/09/1400شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه در جلسه کمیسیون مطرح و مورد تایید اعضا قرار گرفت.

2-نامه شماره 71933/10/1400 مورخ: 01/10/1400شهرداری در خصوص دریافت تسهیلات جهت اورهال کردن ماشین آلات در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3- در ادامه بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاملاتی 1401 ، تعدادی از تعرفه ها مورد بررسی اعضاء  قرار گرفت و مقرر شد دیگر بند ها و تبصره ها در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخه 27/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/09/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

- در این جلسه و در ادامه بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاماتی 1401 ، 4 مورد از تعرفه پیشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دیگر بند ها و تبصره ها در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخه 20/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 20/09/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

1- بعد از ارائه توضیحات اولیه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری، 14 مورد از تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاملاتی سال 1401 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی تعرفه ها بصورت مصداقی و ضرایب تشریح گردد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

دستورجلسه شماره 8 مورخه 14/09/1400 کمیسیون تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی، حقوقی و نظارت، برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 13/۰9/۱۴۰۰ ساعت 6 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نظارت جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3240/1400/ص مورخ 03/09/1400 کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین در خصوص بررسی موارد همکاری مشترک با کنسرسیوم در جلسه مطرح و مقرر گردید مشخصات و اطلاعات مربوط به کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین و اعضای هیات مدیره جهت استعلام و بررسی توانمندی اخذ گردد. و در جلسه آینده کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی طرح و بررسی گردد.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخه 06/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 06/09/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

 

1- موضوع سرمایه گذاری در پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ریز محاسبات استعلام مربوط به شاخص پروژه اخذ و آورده شهرداری مشخص گردد.

2- موضوع مطالبات شهرداری از دستگاههای مختلف در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات لازم را با فرمانداری،استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام دهد.

3- نامه شماره 9225/32/41 مورخ: 25/08/1400 استانداری در خصوص ارائه خدمات مالی به شهرداریها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 64389/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری در خصوص اخذ مصوبه رئیس امور مالی سازمان عمران و بازآفرینی شهری در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

5- نامه شماره 61540/10/1400 مورخ: 27/08/1400شهرداری در خصوص تعیین اخذ بهای خدمات از دهیاری در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با رعایت مستثنیات با کلیات موضوع موافقت نمودند.

6- نامه شماره 64390/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری با موضوع انتصاب رئیس اداره امور مالی منطقه 2 در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

7- نامه شماره 64386/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری با موضوع انتصاب رئیس اداره امور مالی منطقه یک در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

8- نامه شماره 57067/10/1400 مورخ: 11/08/1400شهرداری در خصوص هزینه های صدور پروانه قانون جهش تولید مسکن در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخه 29/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 29/08/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

 

1- گزارش عملکرد و اقدامات شهرداری در حوزه سرمایه گذاری (پروژه هماگ) و اختلاف با دستگاه های اجرایی استان در خصوص مالکیت زمین ها در اجرای طرح و پروژه های شهری و طرح توسعه حرم مطهر امام زاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) مورد بررسی قرار گرفت.

2- مقرر شد شهرداری گزارشی از پروژه های ارمغان، بازار روز و کیش اوریناک را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3- موضوع مطالبات شهرداری از دستگاههای مختلف در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری لیست مطالبات خود را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

4- موضوع تسهیلات درخواستی از صندوق توسعه ملی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از آخرین وضعیت در این رابطه را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 22/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 22/08/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- موضوع راه اندازی مجدد استخر شهروند و برآورد هزینه تعمیرات موتورخانه  در جلسه مطرح و مقرر گردید لایحه پیشنهادی شهرداری جهت بهسازی و تعمیرات اساسی استخر تا پایان آبان ماه 1400 به کمیسیون برنامه،بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- موضوع سرمایه گذاری در پروژه هماگ در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید پیشنهادات شهرداری در جلسه آینده این کمیسیون مطرح گردد.

3- موضوع سرمایه گذاری در پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید بعد از بازنگری در قرارداد، سهم شهرداری از پروژه مشخص و در جلسه مورخ 6 آذر ماه طرح گردد.

4- موضوع سرمایه گذاری در پارک باباامان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری با بازنگری در قرارداد هاوفسخ قرارداد شهربازی باباامان، پیشنهادات سرمایه گذاری خود را با توجه به طرح توسعه ای پارک به شورا ارسال و واحد حقوقی شهرداری، گزارشاتی از قراردادهای سابق به شورا ارائه نماید.

5- موضوع پارک سوار مشهد در جلسه کمیسیون مطرح  و مقرر گردید سازمان حمل و نقل بار و مسافر طرح پیشنهادی را ارائه و در جلسه کمیسیون مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

6- موضوع تخفیفات عوارض ساختمانی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در جلسه رسمی طرح گردد.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخه 15/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 15/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- نامه شماره 53580/10/1400 مورخ 27/07/1400 شهرداری در خصوص کمک به احداث ساختمان زائر در جلسه کمیسیون مطرح پس از ارائه گزارشات معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر، با رعایت ضوابط و مقررات و به میزان تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری گزارشی از حجم عملیات و اساسنامه و شیوه بهره برداری از پروژه را به این کمیسیون ارسال نماید.

2- نامه شماره 53840/10/1400 مورخ 28/07/1400 شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه تانکر داران در جلسه کمیسیون مطرح و پس از ارائه گزارشات جناب آقای شافعی مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی و تبادل نظر، به میزان 45% افزایش مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3- نامه شماره 52595/10/1400 مورخ 24/07/1400 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه و ردیف اعتباری سازمان آرامستان با توجه به افزایش مرگ و میر در پیک پنجم کرونا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید اعضا قرار گرفت.

4- نامه شماره 48127/10/1400 مورخ 01/08/1400 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه جهت تکمیل گود کشتی دوبرار و احداث زمین های بازی، در جلسه کمیسیون مطرح و با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید اعضا قرار گرفت.

5- نامه شماره 54665/10/1400 مورخ 01/08/1400 شهرداری در خصوص تمدید اعمال 10 درصد عوارض ورود به محدوده در جلسه کمیسیون مطرح و با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

6- نامه شماره 238/09/م ح  مورخ 04/08/1400 شهرداری در خصوص تخفیفات پرداخت نقدی عوارض در جلسه کمیسیون مطرح و پس از ارائه گزارشات معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری و تبادل نظر اعضا، با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات،  مورد تایید قرار گرفت.

7- نامه شماره 8671/32/41 مورخ 13/08/1400 استانداری در خصوص مطالبات سازمان پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

8- نامه شماره 8224/32/41 مورخ 29/07/1400 استانداری در خصوص تدوین تعرفه عوارض شهرداریها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش مربوط را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

9- نامه شماره 8027/32/41 مورخ 24/07/1400 استانداری در خصوص الویت پرداخت حقوق در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از پرداختیها در 7 ماه ابتدایی سال 1400 را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

10- نامه شماره 8314/32/41 مورخ 04/08/1400 استانداری در خصوص اتخاذ تدابیر حفظ شهر از خطرات (سیل، حریق، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی و کوچه ها و... ) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش مربوط را به مدیریت محترم شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

11- نامه شماره گ40/000/12503 مورخ 24/07/1400 شرکت گاز استان خراسان شمالی در خصوص پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاههای CNG شهرداری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده را به کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

12- نامه شماره 8557/32/41 مورخ 10/08/1400 استانداری در خصوص ابلاغ عناوین عوارض شهرداریها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 422/ص/1400 مورخ 21/07/1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی- بجنورد در خصوص هفتمین صورتجلسه تنظیمی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-موضوع بررسی تعیین و تکلیف نیروهای پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از تبادل نظر اعضا،  بکارگیری 92 نفر از نیروهای پسماند استان در چهارچوب ضوابط و مقررات در قالب پسماند بجنورد مورد موافق اعضا قرار گرفت.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 09/۰8/۱۴۰۰ کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی، برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه۰9/۰8/۱۴۰۰ ساعت12 ظهر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای دکتر جواد حمیدی راوری شهردار محترم بجنورد، جناب آقای عین بیگی ریاست محترم شورای اسلامی شهر مدیران محترم شهرداری واعضای محترم شورای اسلامی شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی املاک ضلع غربی طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع)  و طرح جامع گردشگری و مذهبی امام زاده سید عباس (ع) بجنورد ، بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

۱- مقرر شد شهرداری بجنورد و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی کلیه مستندات مربوط به طرح را ارائه و نماینده ای جهت بررسی مستندات طرح و کارشناسی ایرادات و موانع پروژه معرفی نمایند تا کارگروهی جهت بررسی های کارشناسی و پیشنهاد میزان مشارکت و سهم هر یک از شرکا مشخص گردد و راه حل ها جهت رفع موانع و چالش ها پیشنهاد گردد و نتیجه را جهت اعلام نظر به شورای اسلامی شهر جهت طرح در این کمیسیون و آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و اوقاف و میزان بهره برداری از پروژه ، ارسال نمایند و نتیجه جلسات کمیسیون جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

جلسه ساعت 14:15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .         

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 08/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 08/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- موضوع طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع) در جلسه با حضور شهردار محترم جناب آقای مهندس حمیدی راوری، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، معاونت محترم شهرسازی، مدیریت محترم اداره حقوقی و مدیریت محترم اداره سرمایه گذاری و نمایندگان اوقاف مطرح و بعد از ارائه گزارشات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره مورخه 1/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 01/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- با توجه به ارائه گزارشات معاونت های محترم و سازمانهای مربوطه و بیان مشکلات و دغدغه ها در گذشته، مقرر گردید که هر یک از معاونت ها و سازمانها به تفکیک گزارشی تحلیلی در مورد درآمد و هزینه به جهت چشم اندازی صحیح در بودجه بندی 1401 دراسرع وقت ارائه گردد.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 8مورخه 24/07/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 24/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 49869/10/1400 مورخ 11/07/1400 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث وتبادل نظر مورد تایید اعضا قرار گرفت.

2- نامه شماره 52410/10/1400 مورخ 22/07/1400 شهرداری در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی 1401 در جلسه مطرح و مقرر گردید، جلسه ای با حضور معاونت محترم مدیریت و برنامه ریزی، ریاست محترم سازمانها و مناطق برنامه ریزی گردد.

3-پیگیری ماده 38 در رابطه با پتروشیمی و کارخانه سیمان که اختلاف زیادی با سایر استان های دارای مراکز صنعتی می باشد، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید معاونت مدیریت و برنامه ریزی موضوع فوق را از طریق کمیسیون ماده 77 پیگیری نمایند.

4- نامه شماره 50573/10/1400 مورخ 14/07/1400 شهرداری در خصوص ارائه پیشنهادات جهت تامین اعتبار در سفر ریاست محترم جمهور در جلسه مطرح و مقرر گردید پروژه شهید صفا به موارد فوق اضافه گردد.

5- نامه شماره 51964/10/1400 مورخ 20/07/1400 شهرداری در خصوص اعتبارات مصوت تامین نشده از سفر مقام معظم رهبری در جلسه مطرح و مقرر گردید موضوع فوق در جلسه ای با حضور در دفتر معاونت محترم امور پیگیری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد.

6- نامه شماره 431/3800/1400 مورخ 20/07/1400 بانک قرض الحسنه مهر ایران در خصوص پرداخت عوارض و تخلفات مردمی از طریق تسهیلات بانکی به شهرداری در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره 7810/32/41 مورخ 20/07/1400 استانداری در خصوص ضوابط اجرایی پرداخت تسهیلات به شهرداری ها در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری طرح مربوط را تهیه را به شورا ارسال نماید.

8-نامه شماره 1868/5/1400/ش مورخ24/7/1400 در خصوص دوره تخصصی رویکردهای نوین در مدیریت مالی و شیوه های کسب درآمد پایدار در جلسه قرائت گردید .

9- نامه شماره 401/ص/1400 مورخ 12/07/1400شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع بررسی مشکلات حق بیمه رانندگان وگزارش کمیته در خصوص اجرای ماده 28 29و 30 قانون اصلاح پاره  ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 قرائت گردید.

10- نامه شماره 50318/10/1400 مورخ 12/07/1400 شهرداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت راه اندازی سایت کمپوست در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری ردیف های اصلاحی را ارسال نماید.

11- نامه شماره 413/583/1400 مورخ 20/07/1400 شورای عالی استانهای کشور با موضوع بند (خ) تبصره (66) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 7مورخه 17/07/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 17/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 49881/10/1400 مورخ 11/07/1400 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح و مقرر گردید یک نسخه از گزارش مذکور ، جهت بررسی تحویل اعضا گردد و در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 21/7/1400 مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

2-نامه شماره 45360/10/1400 مورخ 25/06/1400 شهرداری در خصوص کشتارگاه صنعتی دام در جلسه مطرح و مقرر گردید حراست محترم شهرداری ضمن اعلام به راهبر گزارشی جهت نتیجه گیری ارائه نماید.

3-نامه شماره 7623/32/41 مورخ 14/07/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ماده 71 قانون شهرداری ها در جلسه مطرح و مقرر گردید پس از تایید گزارش ارسال شده توسط شهرداری یک نسخه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ارسال گردد.

4-نامه شماره 48364/10/1400 مورخ 04/07/1400 شهرداری در خصوص مساعدت مالی جهت پرداخت دیون و مطالبات سازمان پسماند استان و ادغام و انتقال پرسنل به سازمان پسماند شهرداری درجلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام گرفته پیرو موافقت آقای استاندار ارائه و جلسه ای با ایشان هماهنگ شود.

5- نامه شماره 49558/10/1400 مورخ 10/07/1400 شهرداری در خصوص بدهی اداره کتابخانه ها در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از میزان جریمه و اقدامات انجام گرفته را جهت بررسی به شورا ارائه نمایند.

6- نامه شماره 1748/5/1400 ش مورخ 17/07/1400  ثبت شده دردبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع اصلاح سهم پرداختی بیمه کارگران شهرداری در جلسه مطرح و مقرر گردید، لیست نفرات و بار مالی که ایجاد خواهد شد توسط شهرداری (معاونت توسعه مدیریت و منابع) احصاء با اولویت افرادی که تا پایان سال بازنشسته خواهند شد ارائه نماید

7- نامه شماره 7401/32/41 مورخ 08/07/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ز قانون بودجه سال 1400 در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص دریافت مطالبات پیرو جلسه با دکتر پارسی پور و استفاده از ظرفیت بند ز ارائه نمایند.

جلسه ساعت  13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 03/07/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه03/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

 

1- نامه شماره 47084/10/1400 مورخ 31/06/1400 شهرداری در خصوص درخواست صدور مجوز در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

 

2- نامه شماره 45495/10/1400 مورخ 25/06/1400 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه کشتارگاه در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

کد بودجه

عنوان بودجه

مبلغ اعتبار مصوب

مبلغ کاهش

مبلغ افزایش

بودجه اصلاحی

120207

واگذاری خدمات شهری

000/300/149

000/000/15

0

000/300/134

20102003

پروژه ایجاد فضای سبز مسیر گلستان شهر

000/000/10

000/000/10

0

0

20502001

پروژه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در پارک باباامان و بش قارداش

000/000/10

000/000/10

0

0

20501001

پروژه حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل کشتارگاه صنعتی

000/000/8

0

000/000/35

000/000/43

جمع کل

 000/300/177

000/000/35

000/000/35

000/300/177

 

3- نامه شماره 47785/10/1400 مورخ 3/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست های انتقالی به شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبالدل نظر، مقرر نمود نیروهایی که درخواست انتقالی از شهرداری های دیگر به شهرداری بجنورد را دارند قبل از انتقال دائم یک آزمون داخلی تعیین سطح داخلی از آنها گرفته شود تا نیروهای کارآمد انتخاب شوند.

 

4- نامه شماره 11694/10/1400 مورخ 23/6/1400 شهرداری در خصوص درخواست نیرو در جلسه قرائت گردید.

 

5- نامه شماره 42783/10/1400 مورخ 16/6/1400 شهرداری در خصوص قیمت گذاری لب تاپ در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، مقرر نمود شهرداری از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید.

 

6- نامه شماره 46418/10/1400 مورخ 29/6/1400 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه عمران سال 1400 در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود شهرداری گزارش کاملی از وضعیت پروژه های اولویت دار ارائه نماید.

 

7- نامه شماره گ40/000/10971 مورخ 29/6/1400 شرکت گاز خراسان شمالی در خصوص پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاههای CNG  شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، مقرر نمود شهرداری گزارش کاملی به این شورا ارائه نماید.

 

4-بررسی مشکلات سازمان پسماند شهرداری در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به کمبود بودجه در این حوزه (بدهی ها، هزینه های پرسنلی و…) شهرداری مکاتبه ای با استانداری انجام دهد جهت تامین اعتبار و شرایط را کامل توضیح و پس از پاسخ استانداری در جلسات آینده بصورت کارشناسی شده موضوع بررسی گردد .

 

جلسه ساعت 12:00 با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 27/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 42049/10/1400 مورخ 13/06/1400 شهرداری در خصوص مطالبات شهرداری از ادارت و دستگاههای اجرایی در جلسه مطرح و با توضیحات دکتر پارسی پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر گردید شهرداری  مطالبات را تفکیک شده و مربوط به هزینه های جاری و عمرانی  را مشخص نموده و جهت وصول مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

2-نامه شماره 6521/32/41 مورخ 14/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری در خصوص اعلام پروژه جهت اخذ تسهیلات از صندوق ملی در جلسه مطرح و مقرر گردید طرحهای توجیهی ( کمپوست، کشتارگاه صنعتی، سنگ شکن و آسفالت) تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

3-نامه شماره 44227/10/1400 مورخ 21/06/1400 در خصوص اصلاح بودجه و پرداخت هزینه های جاری و پرداخت حقوق پرسنل پسماند در جلسه مطرح گردید گزارشی از بدهکاریهای، تعهدهای ایجادشده، لیست افراد بازنشسته شده ، لیست پرسنل استخدام شده و... تهیه و به جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

4-نامه شماره 61511 مورخ 09/06/1400 در خصوص برگزاری دوره مدیریت مالی و ارزیابی سازمان براساس ارزیابی متوازن در جلسه قرائت گردید.

6-نامه شماره 176/301/1400 مورخ 10/06/1400 شرکت فناوری اطلاعات پیشگام بینش  در خصوص راکارهای بهبود توسعه و روش های درآمد زایی در جلسه قرائت گردید.

5-نامه شماره 11/1400/ص مورخ 20/5/1400 موسسه شهر دانش در خصوص راهکارهای حل مشکلات مالی شهرداری  درجلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 13/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه13/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید شهرداری مکاتبه پیشنهادی جهت تعیین تکلیف نیروهای مامور و کمبود نیرو در حوزه های مختلف را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

2- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری خدمات شهری ( رفت و روب) به بخش خصوصی را تهیه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

3- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری وصول مطالبات در قالب فراخوان را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

4- مقررگردید شهرداری لایحه شیوه بهره برداری از  پروژه استخر روباز شهرداری همراه با رقم پیشنهادی و شیوه های ایجاد درآمد را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

5- مقرر گردید  شهرداری گزارش سرمایه گذاری در ده سال گذشته  با مشخص نمودن ( چالش‌ها- نقاط ضعف- نقاط قوت  و بسته های تشویقی)  را تهیه و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

6- مقرر گردید شهرداری سند جامع سرمایه گذاری ( اطلس سرمایه گذاری) را تهیه و تدوین نماید و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند

7- مقرر گردید شهرداری طرح مطالعاتی دریاچه مصنوعی بش قارداش را همراه با برآورد هزینه و پیوست های آن ( طرح توجیهی، اقتصادی‌مالی و بازار و ...)  تهیه و به جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نمایند

8- مقرر گردید شهرداری طرحهای مطالعاتی و پیوستهای مربوط به پروژهای سرمایه گذاری بی نام درج شده در درگاه سرمایه استانداری را جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و عمران ، معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 06/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه06/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث نیروی انسانی شهرداری لزوم نظارت بر عملکرد نیروها، تمهیدات لازم جهت انتقال حساب از بانک شهر به بانک ملت و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث، مواردی را مطرح نمودند.

در ادامه جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین مباحث نیروی انسانی و ماموریتهای هر یک از پرسنل و نیروهایی که به صورت مامور در شهرداری مشغول خدمت هستند توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- مقرر شد شهرداری محترم لیست کاملی از نیروهای مامور به خدمت و انتقالی از سایر شهرداری ها به شهرداری بجنورد را به شورای اسلامی ارسال نماید.

2- مقرر شد در خصوص تمدید نیروهای مامور، ابتدا میزان رضایت و بازدهی نیروها مشخص و تعیین گردد و در صورت نیاز شهرداری مراتب جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- مقرر شد در هفته جاری بررسی مباحث درآمد و هزینه ای شهردار به اتمام برسد و از ابتدای هفته آینده مباحث سرمایه گذاری بررسی گردد.

4- مقرر شد شهرداری محترم مستندات مربوط به بدهی ها و مطالبات از دستگاههای اجرایی را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 23/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه23/05/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث ، مواردی را مطرح نمودند .

 در ادامه جناب آقای روشن ضمیر سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین دفترچه عوارضات محلی و بهای خدمات  شهرداری توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد شهرداری محترم ریز تمام هزینه ها و حجم عملیاتهای بودجه سال 1400 را به تفکیک مناطق و سازمانهای وابسته به شورای اسلامی شهر ارسال نماید

2- مقرر شد تمام تعهداتی که قبلا صورت گرفته و در آینده بار مالی آن پرداخت می شود طی گزارشی به شورای اسلامی ارسال گردد .

3- مقرر شد برنامه ریزی های شهرداری جهت چشم اندازهای بلند مدت و میان مدت تدوین و گزارش آن به صورت فصلی و با مشخص شدن برنامه های اولویت دار به شورای اسلامی ارسال گردد .

4- مقرر شد بحثهای مطالبات از دستگاههای دولتی دقیقا مشخص و طی لیست به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .  

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 19/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه19/05/1400 ساعت 12 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص ضرورت بررسی گزارش واصله شهرداری و لزوم رسیدگی به مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته ، مواردی را مطرح نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد جهت بررسی و تجزینه و تحلیل مباحث درآمد و هزینه ای ، کارگروه تخصصی در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردد .

2- مقرر شد در کنار گزارش بانک املاک بجنورد ، بانک اطلاعاتی از سرمایه گذاراران بومی شهر نیز تهیه و تدوین گردد .

3- مقرر شد آیین نامه اجرایی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته بازنگری گردد.(فصل حق الجلسات و پاداش ها )

4- مقرر شد شهرداری پرینت تمام حسابهای درآمد و هزینه خود را از تمامی بانکها به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

5- مقرر شد آنالیزی از درآمد و هزینه شهرداری صورت گیرد تا مشخص شود چند درصد از درآمد سال 1400 محقق شده است .

6- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهرداد رحمتی به عنوان نایب رئیس کمیسیون با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

جلسه ساعت  14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  • 893
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت