امروز : چهارشنبه, 06 بهمن 1400

کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری دوره ششم

صورتجلسه شماره 22 مورخه 25/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 25/10/1400 ساعت 17:30 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی دفترچه مبنای محاسبه تعرفه عوارض محلی (ارزش معاملاتی املاک) سال 1401 مواردی را عنوان نمودند. پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری،  موارد به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

1-نامه شماره 78112/10/1400 مورخه 22/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص دفترچه مبنای محاسبه تعرفه عوارض محلی (ارزش معاملاتی املاک )سال 1401 و پیرو نامه شماره 62719/10/1400 مورخه 4/9/1400 دفترچه  تعرفه عوارض محلی سال 1401 مورد موافقت و تصویب اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

2-نامه شماره 3517/1/4121 مورخه 23/10/1400فرمانداری به شورای اسلامی درخصوص عدم ارسال مستندات صورتجلسه شماره 30 مورخه 14/10/1400 در زمان مقرر ( ابهام در صورتجلسه) با توجه به تصویب دفترچه ارزش معاملاتی  قرائت و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3-نامه شماره 74938/10/1400 مورخه 11/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص افتتاح حساب بانک تمرکز وجوه استقراضی قرائت و مورد موافقت اعضاء کمیسیون قرار گرفت.

4-نامه شماره 759259/10/1400 مورخه 14/10/1400 شهرداری به شورای اسلامی درخصوص گزارش پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاه  CNG شهرداری قرائت گردید.

5-نامه شماره 11065/32/41 مورخه 14/10/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری درخصوص ابلاغ عناوین عوارض مجاز قرائت گردید.

جلسه ساعت  19:00  با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 21 مورخه 12/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز یکشنبه مورخ 12/10/1400 ساعت 12:15 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری، تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر ،تبصره ها و موارد اصلاح و ادامه بررسی جهت تصویب نهایی دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی، به جلسه بعد موکول گردید.

جلسه ساعت  13:45 با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 20 مورخه 11/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 11/10/1400 ساعت 17:15 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن جلسات تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی اصلاحیه بودجه سال 1400 و بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند. سپس آقای دکتر صراف به صورت ویدئو کنفرانس در خصوص اصلاحیه بودجه 1400 شهرداری توضیحاتی را ارائه نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون، مدیران و کارشناسان شهرداری،  بررسی اصلاحیه بودجه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین  تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 22، 23 ، 24 ،25 و 26 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 22= عوارض اختصاصی شهرداریها جهت احداث پارکینگ عمومی

2

تعرفه 23= عوارض بر تجید،تمدید و تغییر نام پروانه ساختمانی

3

تعرفه 24= ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها

4

تعرفه 25- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

5

تعرفه 26 – عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات

جلسه ساعت  22:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 19 مورخه 08/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

باعنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز چهار شنبه مورخ 08/10/1400 ساعت 19:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید در ابتدا ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون ، مدیران و کارشناسان شهرداری، یک به یک تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 19، 20، 21 اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 19= ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

2

تعرفه 20= ارزش افزوده ناشی از تجمیع املاک

3

تعرفه 21= ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده 5

 جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 18 مورخه 06/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

با عنایت به هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز دوشنبه مورخ 06/10/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون، مدیران و معاونین محترم شهرداری، باصلوات بر محمد و آل محمد (ص) در محل سالن همایش ها تشکیل گردید در ابتدا  ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، درخصوص موضوع جلسه، بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض محلی  سال 1401 مواردی را عنوان نمودند.

پس از استماع نظر اعضا کمیسیون ، مدیران و کارشناسان شهرداری، یک به یک تعرفه های پیشنهادی در جلسه  قرائت و پس از بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه تعرفه های  شماره 14، 15، 16، 17، 18، 19، اعداد و ارقام ردیفهای ذیل تعرفه پس از اصلاحات و اعمال نظر، مورد بررسی اعضا کمیسیون قرار گرفت، ادامه بررسی دفترچه پیشنهادی بدلیل پایان وقت جلسه به جلسه بعد موکول گردید.

 

ردیف

شرح

1

تعرفه 14= هزینه افزایش سرانه املاک زیر حد نصاب تفکیک منطقه

2

تعرفه 15= عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم

3

تعرفه 16= عوارض بر ارزش افزوده تعمیر ساختمان )تعمیرات اساسی(

4

تعرفه 17= عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مازاد ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی(کمیسیون ماده صد)

5

تعرفه 18= عوارض بر بالکن و پیش آمدگی ساختمان

6

تعرفه 19= ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ای عمران و توسعه  شهری

جلسه ساعت  21:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 17 مورخه 04/10/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 04/10/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند. که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 67831/10/1400 مورخ: 17/09/1400شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه در جلسه کمیسیون مطرح و مورد تایید اعضا قرار گرفت.

2-نامه شماره 71933/10/1400 مورخ: 01/10/1400شهرداری در خصوص دریافت تسهیلات جهت اورهال کردن ماشین آلات در جلسه کمیسیون مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3- در ادامه بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاملاتی 1401 ، تعدادی از تعرفه ها مورد بررسی اعضاء  قرار گرفت و مقرر شد دیگر بند ها و تبصره ها در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 16 مورخه 27/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/09/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

- در این جلسه و در ادامه بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاماتی 1401 ، 4 مورد از تعرفه پیشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دیگر بند ها و تبصره ها در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 15 مورخه 20/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخ 20/09/1400 ساعت 17:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

1- بعد از ارائه توضیحات اولیه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری، 14 مورد از تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاملاتی سال 1401 شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی تعرفه ها بصورت مصداقی و ضرایب تشریح گردد.

جلسه ساعت  19:00 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

دستورجلسه شماره 8 مورخه 14/09/1400 کمیسیون تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی، حقوقی و نظارت، برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز شنبه مورخه 13/۰9/۱۴۰۰ ساعت 6 عصر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نظارت جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- نامه شماره 3240/1400/ص مورخ 03/09/1400 کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین در خصوص بررسی موارد همکاری مشترک با کنسرسیوم در جلسه مطرح و مقرر گردید مشخصات و اطلاعات مربوط به کنسرسیوم بین المللی توسعه اقتصادی کاسپین و اعضای هیات مدیره جهت استعلام و بررسی توانمندی اخذ گردد. و در جلسه آینده کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی طرح و بررسی گردد.

جلسه ساعت 20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 14 مورخه 06/09/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 06/09/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

 

1- موضوع سرمایه گذاری در پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید ریز محاسبات استعلام مربوط به شاخص پروژه اخذ و آورده شهرداری مشخص گردد.

2- موضوع مطالبات شهرداری از دستگاههای مختلف در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری مکاتبات لازم را با فرمانداری،استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام دهد.

3- نامه شماره 9225/32/41 مورخ: 25/08/1400 استانداری در خصوص ارائه خدمات مالی به شهرداریها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

4- نامه شماره 64389/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری در خصوص اخذ مصوبه رئیس امور مالی سازمان عمران و بازآفرینی شهری در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

5- نامه شماره 61540/10/1400 مورخ: 27/08/1400شهرداری در خصوص تعیین اخذ بهای خدمات از دهیاری در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با رعایت مستثنیات با کلیات موضوع موافقت نمودند.

6- نامه شماره 64390/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری با موضوع انتصاب رئیس اداره امور مالی منطقه 2 در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

7- نامه شماره 64386/10/1400 مورخ: 06/09/1400شهرداری با موضوع انتصاب رئیس اداره امور مالی منطقه یک در جلسه کمیسیون مطرح و اکثر اعضا با تاکید بر رعایت دستورالعمل های طبقه بندی مشاغل و ضوابط و مقررات موافقت نمودند.

8- نامه شماره 57067/10/1400 مورخ: 11/08/1400شهرداری در خصوص هزینه های صدور پروانه قانون جهش تولید مسکن در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 13 مورخه 29/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 29/08/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی در خصوص دستور جلسه عنوان نمودند.

 

1- گزارش عملکرد و اقدامات شهرداری در حوزه سرمایه گذاری (پروژه هماگ) و اختلاف با دستگاه های اجرایی استان در خصوص مالکیت زمین ها در اجرای طرح و پروژه های شهری و طرح توسعه حرم مطهر امام زاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) مورد بررسی قرار گرفت.

2- مقرر شد شهرداری گزارشی از پروژه های ارمغان، بازار روز و کیش اوریناک را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

3- موضوع مطالبات شهرداری از دستگاههای مختلف در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری لیست مطالبات خود را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

4- موضوع تسهیلات درخواستی از صندوق توسعه ملی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شهرداری گزارشی از آخرین وضعیت در این رابطه را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 12 مورخه 22/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 22/08/1400 ساعت 18:00 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- موضوع راه اندازی مجدد استخر شهروند و برآورد هزینه تعمیرات موتورخانه  در جلسه مطرح و مقرر گردید لایحه پیشنهادی شهرداری جهت بهسازی و تعمیرات اساسی استخر تا پایان آبان ماه 1400 به کمیسیون برنامه،بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- موضوع سرمایه گذاری در پروژه هماگ در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید پیشنهادات شهرداری در جلسه آینده این کمیسیون مطرح گردد.

3- موضوع سرمایه گذاری در پروژه طلای سفید در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید بعد از بازنگری در قرارداد، سهم شهرداری از پروژه مشخص و در جلسه مورخ 6 آذر ماه طرح گردد.

4- موضوع سرمایه گذاری در پارک باباامان در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری با بازنگری در قرارداد هاوفسخ قرارداد شهربازی باباامان، پیشنهادات سرمایه گذاری خود را با توجه به طرح توسعه ای پارک به شورا ارسال و واحد حقوقی شهرداری، گزارشاتی از قراردادهای سابق به شورا ارائه نماید.

5- موضوع پارک سوار مشهد در جلسه کمیسیون مطرح  و مقرر گردید سازمان حمل و نقل بار و مسافر طرح پیشنهادی را ارائه و در جلسه کمیسیون مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

6- موضوع تخفیفات عوارض ساختمانی در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید در جلسه رسمی طرح گردد.

جلسه ساعت  20:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 11 مورخه 15/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 15/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

1- نامه شماره 53580/10/1400 مورخ 27/07/1400 شهرداری در خصوص کمک به احداث ساختمان زائر در جلسه کمیسیون مطرح پس از ارائه گزارشات معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر، با رعایت ضوابط و مقررات و به میزان تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد موافقت اعضا قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری گزارشی از حجم عملیات و اساسنامه و شیوه بهره برداری از پروژه را به این کمیسیون ارسال نماید.

2- نامه شماره 53840/10/1400 مورخ 28/07/1400 شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه تانکر داران در جلسه کمیسیون مطرح و پس از ارائه گزارشات جناب آقای شافعی مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی و تبادل نظر، به میزان 45% افزایش مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

3- نامه شماره 52595/10/1400 مورخ 24/07/1400 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه و ردیف اعتباری سازمان آرامستان با توجه به افزایش مرگ و میر در پیک پنجم کرونا در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید اعضا قرار گرفت.

4- نامه شماره 48127/10/1400 مورخ 01/08/1400 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه جهت تکمیل گود کشتی دوبرار و احداث زمین های بازی، در جلسه کمیسیون مطرح و با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید اعضا قرار گرفت.

5- نامه شماره 54665/10/1400 مورخ 01/08/1400 شهرداری در خصوص تمدید اعمال 10 درصد عوارض ورود به محدوده در جلسه کمیسیون مطرح و با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

6- نامه شماره 238/09/م ح  مورخ 04/08/1400 شهرداری در خصوص تخفیفات پرداخت نقدی عوارض در جلسه کمیسیون مطرح و پس از ارائه گزارشات معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری و تبادل نظر اعضا، با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات،  مورد تایید قرار گرفت.

7- نامه شماره 8671/32/41 مورخ 13/08/1400 استانداری در خصوص مطالبات سازمان پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

8- نامه شماره 8224/32/41 مورخ 29/07/1400 استانداری در خصوص تدوین تعرفه عوارض شهرداریها در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش مربوط را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

9- نامه شماره 8027/32/41 مورخ 24/07/1400 استانداری در خصوص الویت پرداخت حقوق در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از پرداختیها در 7 ماه ابتدایی سال 1400 را به مدیریت محترم امور شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

10- نامه شماره 8314/32/41 مورخ 04/08/1400 استانداری در خصوص اتخاذ تدابیر حفظ شهر از خطرات (سیل، حریق، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی و کوچه ها و... ) در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارش مربوط را به مدیریت محترم شهری استانداری و کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

11- نامه شماره گ40/000/12503 مورخ 24/07/1400 شرکت گاز استان خراسان شمالی در خصوص پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاههای CNG شهرداری بجنورد در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده را به کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

12- نامه شماره 8557/32/41 مورخ 10/08/1400 استانداری در خصوص ابلاغ عناوین عوارض شهرداریها در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

13- نامه شماره 422/ص/1400 مورخ 21/07/1400 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی- بجنورد در خصوص هفتمین صورتجلسه تنظیمی در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

14-موضوع بررسی تعیین و تکلیف نیروهای پسماند در جلسه کمیسیون مطرح و بعد از تبادل نظر اعضا،  بکارگیری 92 نفر از نیروهای پسماند استان در چهارچوب ضوابط و مقررات در قالب پسماند بجنورد مورد موافق اعضا قرار گرفت.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 09/۰8/۱۴۰۰ کمیسیون  تلفیقی

عمران، معماری و شهرسازی، برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه۰9/۰8/۱۴۰۰ ساعت12 ظهر در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای دکتر جواد حمیدی راوری شهردار محترم بجنورد، جناب آقای عین بیگی ریاست محترم شورای اسلامی شهر مدیران محترم شهرداری واعضای محترم شورای اسلامی شهر، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  عمران ، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جناب آقای مهندس اربابی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی املاک ضلع غربی طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع)  و طرح جامع گردشگری و مذهبی امام زاده سید عباس (ع) بجنورد ، بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

۱- مقرر شد شهرداری بجنورد و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی کلیه مستندات مربوط به طرح را ارائه و نماینده ای جهت بررسی مستندات طرح و کارشناسی ایرادات و موانع پروژه معرفی نمایند تا کارگروهی جهت بررسی های کارشناسی و پیشنهاد میزان مشارکت و سهم هر یک از شرکا مشخص گردد و راه حل ها جهت رفع موانع و چالش ها پیشنهاد گردد و نتیجه را جهت اعلام نظر به شورای اسلامی شهر جهت طرح در این کمیسیون و آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و اوقاف و میزان بهره برداری از پروژه ، ارسال نمایند و نتیجه جلسات کمیسیون جهت تصمیم گیری نهایی به صحن شورای اسلامی شهر ارسال گردد .

جلسه ساعت 14:15 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .         

 

 

صورتجلسه شماره 10 مورخه 08/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 08/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- موضوع طرح توسعه امام زاده سید عباس (ع) در جلسه با حضور شهردار محترم جناب آقای مهندس حمیدی راوری، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، معاونت محترم شهرسازی، مدیریت محترم اداره حقوقی و مدیریت محترم اداره سرمایه گذاری و نمایندگان اوقاف مطرح و بعد از ارائه گزارشات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 9 مورخه 1/08/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 01/08/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- با توجه به ارائه گزارشات معاونت های محترم و سازمانهای مربوطه و بیان مشکلات و دغدغه ها در گذشته، مقرر گردید که هر یک از معاونت ها و سازمانها به تفکیک گزارشی تحلیلی در مورد درآمد و هزینه به جهت چشم اندازی صحیح در بودجه بندی 1401 دراسرع وقت ارائه گردد.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

 

صورتجلسه شماره 8مورخه 24/07/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 24/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 49869/10/1400 مورخ 11/07/1400 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث وتبادل نظر مورد تایید اعضا قرار گرفت.

2- نامه شماره 52410/10/1400 مورخ 22/07/1400 شهرداری در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی 1401 در جلسه مطرح و مقرر گردید، جلسه ای با حضور معاونت محترم مدیریت و برنامه ریزی، ریاست محترم سازمانها و مناطق برنامه ریزی گردد.

3-پیگیری ماده 38 در رابطه با پتروشیمی و کارخانه سیمان که اختلاف زیادی با سایر استان های دارای مراکز صنعتی می باشد، در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید معاونت مدیریت و برنامه ریزی موضوع فوق را از طریق کمیسیون ماده 77 پیگیری نمایند.

4- نامه شماره 50573/10/1400 مورخ 14/07/1400 شهرداری در خصوص ارائه پیشنهادات جهت تامین اعتبار در سفر ریاست محترم جمهور در جلسه مطرح و مقرر گردید پروژه شهید صفا به موارد فوق اضافه گردد.

5- نامه شماره 51964/10/1400 مورخ 20/07/1400 شهرداری در خصوص اعتبارات مصوت تامین نشده از سفر مقام معظم رهبری در جلسه مطرح و مقرر گردید موضوع فوق در جلسه ای با حضور در دفتر معاونت محترم امور پیگیری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد.

6- نامه شماره 431/3800/1400 مورخ 20/07/1400 بانک قرض الحسنه مهر ایران در خصوص پرداخت عوارض و تخلفات مردمی از طریق تسهیلات بانکی به شهرداری در جلسه قرائت گردید.

7- نامه شماره 7810/32/41 مورخ 20/07/1400 استانداری در خصوص ضوابط اجرایی پرداخت تسهیلات به شهرداری ها در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری طرح مربوط را تهیه را به شورا ارسال نماید.

8-نامه شماره 1868/5/1400/ش مورخ24/7/1400 در خصوص دوره تخصصی رویکردهای نوین در مدیریت مالی و شیوه های کسب درآمد پایدار در جلسه قرائت گردید .

9- نامه شماره 401/ص/1400 مورخ 12/07/1400شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع بررسی مشکلات حق بیمه رانندگان وگزارش کمیته در خصوص اجرای ماده 28 29و 30 قانون اصلاح پاره  ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 قرائت گردید.

10- نامه شماره 50318/10/1400 مورخ 12/07/1400 شهرداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت راه اندازی سایت کمپوست در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید شهرداری ردیف های اصلاحی را ارسال نماید.

11- نامه شماره 413/583/1400 مورخ 20/07/1400 شورای عالی استانهای کشور با موضوع بند (خ) تبصره (66) در جلسه کمیسیون قرائت گردید.

جلسه ساعت  13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 7مورخه 17/07/1400 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 17/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- نامه شماره 49881/10/1400 مورخ 11/07/1400 شهرداری در خصوص گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه در جلسه مطرح و مقرر گردید یک نسخه از گزارش مذکور ، جهت بررسی تحویل اعضا گردد و در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه مورخ 21/7/1400 مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

2-نامه شماره 45360/10/1400 مورخ 25/06/1400 شهرداری در خصوص کشتارگاه صنعتی دام در جلسه مطرح و مقرر گردید حراست محترم شهرداری ضمن اعلام به راهبر گزارشی جهت نتیجه گیری ارائه نماید.

3-نامه شماره 7623/32/41 مورخ 14/07/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص ماده 71 قانون شهرداری ها در جلسه مطرح و مقرر گردید پس از تایید گزارش ارسال شده توسط شهرداری یک نسخه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ارسال گردد.

4-نامه شماره 48364/10/1400 مورخ 04/07/1400 شهرداری در خصوص مساعدت مالی جهت پرداخت دیون و مطالبات سازمان پسماند استان و ادغام و انتقال پرسنل به سازمان پسماند شهرداری درجلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام گرفته پیرو موافقت آقای استاندار ارائه و جلسه ای با ایشان هماهنگ شود.

5- نامه شماره 49558/10/1400 مورخ 10/07/1400 شهرداری در خصوص بدهی اداره کتابخانه ها در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از میزان جریمه و اقدامات انجام گرفته را جهت بررسی به شورا ارائه نمایند.

6- نامه شماره 1748/5/1400 ش مورخ 17/07/1400  ثبت شده دردبیرخانه شورای اسلامی شهر با موضوع اصلاح سهم پرداختی بیمه کارگران شهرداری در جلسه مطرح و مقرر گردید، لیست نفرات و بار مالی که ایجاد خواهد شد توسط شهرداری (معاونت توسعه مدیریت و منابع) احصاء با اولویت افرادی که تا پایان سال بازنشسته خواهند شد ارائه نماید

7- نامه شماره 7401/32/41 مورخ 08/07/1400 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها با موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ز قانون بودجه سال 1400 در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص دریافت مطالبات پیرو جلسه با دکتر پارسی پور و استفاده از ظرفیت بند ز ارائه نمایند.

جلسه ساعت  13 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 6 مورخه 03/07/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه03/07/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

 

1- نامه شماره 47084/10/1400 مورخ 31/06/1400 شهرداری در خصوص درخواست صدور مجوز در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر با درخواست مذکور اعلام موافقت نمود.

 

2- نامه شماره 45495/10/1400 مورخ 25/06/1400 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه کشتارگاه در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

کد بودجه

عنوان بودجه

مبلغ اعتبار مصوب

مبلغ کاهش

مبلغ افزایش

بودجه اصلاحی

120207

واگذاری خدمات شهری

000/300/149

000/000/15

0

000/300/134

20102003

پروژه ایجاد فضای سبز مسیر گلستان شهر

000/000/10

000/000/10

0

0

20502001

پروژه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در پارک باباامان و بش قارداش

000/000/10

000/000/10

0

0

20501001

پروژه حفظ و نگهداری و توسعه و تکمیل کشتارگاه صنعتی

000/000/8

0

000/000/35

000/000/43

جمع کل

 000/300/177

000/000/35

000/000/35

000/300/177

 

3- نامه شماره 47785/10/1400 مورخ 3/7/1400 شهرداری در خصوص درخواست های انتقالی به شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبالدل نظر، مقرر نمود نیروهایی که درخواست انتقالی از شهرداری های دیگر به شهرداری بجنورد را دارند قبل از انتقال دائم یک آزمون داخلی تعیین سطح داخلی از آنها گرفته شود تا نیروهای کارآمد انتخاب شوند.

 

4- نامه شماره 11694/10/1400 مورخ 23/6/1400 شهرداری در خصوص درخواست نیرو در جلسه قرائت گردید.

 

5- نامه شماره 42783/10/1400 مورخ 16/6/1400 شهرداری در خصوص قیمت گذاری لب تاپ در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، مقرر نمود شهرداری از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید.

 

6- نامه شماره 46418/10/1400 مورخ 29/6/1400 شهرداری در خصوص اصلاحیه بودجه عمران سال 1400 در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر مقرر نمود شهرداری گزارش کاملی از وضعیت پروژه های اولویت دار ارائه نماید.

 

7- نامه شماره گ40/000/10971 مورخ 29/6/1400 شرکت گاز خراسان شمالی در خصوص پرداخت بدهی معوقه گاز جایگاههای CNG  شهرداری بجنورد در جلسه مطرح، کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، مقرر نمود شهرداری گزارش کاملی به این شورا ارائه نماید.

 

4-بررسی مشکلات سازمان پسماند شهرداری در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به کمبود بودجه در این حوزه (بدهی ها، هزینه های پرسنلی و…) شهرداری مکاتبه ای با استانداری انجام دهد جهت تامین اعتبار و شرایط را کامل توضیح و پس از پاسخ استانداری در جلسات آینده بصورت کارشناسی شده موضوع بررسی گردد .

 

جلسه ساعت 12:00 با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت

 

 

 

صورتجلسه شماره 5 مورخه 27/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخ 27/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1-نامه شماره 42049/10/1400 مورخ 13/06/1400 شهرداری در خصوص مطالبات شهرداری از ادارت و دستگاههای اجرایی در جلسه مطرح و با توضیحات دکتر پارسی پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر گردید شهرداری  مطالبات را تفکیک شده و مربوط به هزینه های جاری و عمرانی  را مشخص نموده و جهت وصول مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

2-نامه شماره 6521/32/41 مورخ 14/06/1400 مدیرکل دفتر امورشهری و شوراها استانداری در خصوص اعلام پروژه جهت اخذ تسهیلات از صندوق ملی در جلسه مطرح و مقرر گردید طرحهای توجیهی ( کمپوست، کشتارگاه صنعتی، سنگ شکن و آسفالت) تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

3-نامه شماره 44227/10/1400 مورخ 21/06/1400 در خصوص اصلاح بودجه و پرداخت هزینه های جاری و پرداخت حقوق پرسنل پسماند در جلسه مطرح گردید گزارشی از بدهکاریهای، تعهدهای ایجادشده، لیست افراد بازنشسته شده ، لیست پرسنل استخدام شده و... تهیه و به جهت تصمیم گیری به شورا ارسال گردد.

4-نامه شماره 61511 مورخ 09/06/1400 در خصوص برگزاری دوره مدیریت مالی و ارزیابی سازمان براساس ارزیابی متوازن در جلسه قرائت گردید.

6-نامه شماره 176/301/1400 مورخ 10/06/1400 شرکت فناوری اطلاعات پیشگام بینش  در خصوص راکارهای بهبود توسعه و روش های درآمد زایی در جلسه قرائت گردید.

5-نامه شماره 11/1400/ص مورخ 20/5/1400 موسسه شهر دانش در خصوص راهکارهای حل مشکلات مالی شهرداری  درجلسه قرائت گردید.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

صورتجلسه شماره 4 مورخه 13/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه13/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین  مواردی را عنوان نمودند که پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید شهرداری مکاتبه پیشنهادی جهت تعیین تکلیف نیروهای مامور و کمبود نیرو در حوزه های مختلف را جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

2- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری خدمات شهری ( رفت و روب) به بخش خصوصی را تهیه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

3- مقرر گردید شهرداری لایحه واگذاری وصول مطالبات در قالب فراخوان را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

4- مقررگردید شهرداری لایحه شیوه بهره برداری از  پروژه استخر روباز شهرداری همراه با رقم پیشنهادی و شیوه های ایجاد درآمد را تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

5- مقرر گردید  شهرداری گزارش سرمایه گذاری در ده سال گذشته  با مشخص نمودن ( چالش‌ها- نقاط ضعف- نقاط قوت  و بسته های تشویقی)  را تهیه و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

6- مقرر گردید شهرداری سند جامع سرمایه گذاری ( اطلس سرمایه گذاری) را تهیه و تدوین نماید و جهت بررسی به شورا ارسال نمایند

7- مقرر گردید شهرداری طرح مطالعاتی دریاچه مصنوعی بش قارداش را همراه با برآورد هزینه و پیوست های آن ( طرح توجیهی، اقتصادی‌مالی و بازار و ...)  تهیه و به جهت بررسی و تصمیم گیری به شورا ارسال نمایند

8- مقرر گردید شهرداری طرحهای مطالعاتی و پیوستهای مربوط به پروژهای سرمایه گذاری بی نام درج شده در درگاه سرمایه استانداری را جهت بررسی به شورا ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 07/06/1400 کمیسیون  تلفیقی

حقوقی و نظارت و پیگیری،برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری و عمران ، معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده جلسه کمیسیون  تلفیقی شورای اسلامی شهر بجنورد روز یکشنبه مورخه07/06/1400 ساعت9 صبح در محل سالن جلسات شورای اسلامی با حضور جناب آقای گودرزی سرپرست محترم شهرداری بجنورد و مدیران محترم شهرداری و اکثریت محترم اعضای شورای اسلامی شهر ، با صلواتی بر محمد و آل محمد (ص)  تشکیل گردید.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون  نظارت و حقوقی شورای اسلامی جناب آقای یزدانی و ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری جناب آقای مغروری و سرکار خانم افشین فر نایب رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین ، در خصوص دستور کار جلسه که بررسی جامع پروژه شرکت هماگ بود مطالبی را عنوان نمودند.

در ادامه هریک از اعضاء و حاضرین در جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه پرداختند و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد شهرداری محترم ظرف هفته جاری کارگروهی را متشکل از واحدهای مختلف مرتبط با پروژه هماگ تشکیل و با حضور جناب آقای مغروری ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و سرمایه گذاری به عنوان نماینده شورا در جلسات این کارگروه در خصوص آنالیز کامل پروژه و محاسبات دقیق آورده شهرداری و میزان بهره برداری از پروژه، بررسی های لازم صورت گیرد و نتیجه جلسات کارگروه جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

2- با توجه به بحث و بررسی های صورت گرفته جهت تخلیه غرفه های پایانه مسافربری و انجام مزایده و طی شدن مراحل قانونی آن ، مقرر شد شهرداری محترم هر چه سریعتر نسبت به تخلیه آن در زمان تعیین شده و انجام ضوابط قانونی آن اقدام لازم را مبذول نمایند و همچنین در خصوص پارک سوارها و ایستگاههای مینی بوس ،مقرر شد بررسی لازم توسط شهرداری براساس درخواست شرکتهای مسافربری صورت گیرد.       

جلسه ساعت12:30 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

صورتجلسه شماره 3 مورخه 06/06/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه06/06/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث نیروی انسانی شهرداری لزوم نظارت بر عملکرد نیروها، تمهیدات لازم جهت انتقال حساب از بانک شهر به بانک ملت و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث، مواردی را مطرح نمودند.

در ادامه جناب آقای روشن ضمیر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین مباحث نیروی انسانی و ماموریتهای هر یک از پرسنل و نیروهایی که به صورت مامور در شهرداری مشغول خدمت هستند توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1- مقرر شد شهرداری محترم لیست کاملی از نیروهای مامور به خدمت و انتقالی از سایر شهرداری ها به شهرداری بجنورد را به شورای اسلامی ارسال نماید.

2- مقرر شد در خصوص تمدید نیروهای مامور، ابتدا میزان رضایت و بازدهی نیروها مشخص و تعیین گردد و در صورت نیاز شهرداری مراتب جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

3- مقرر شد در هفته جاری بررسی مباحث درآمد و هزینه ای شهردار به اتمام برسد و از ابتدای هفته آینده مباحث سرمایه گذاری بررسی گردد.

4- مقرر شد شهرداری محترم مستندات مربوط به بدهی ها و مطالبات از دستگاههای اجرایی را به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند.

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 2 مورخه 23/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده ، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد  روز شنبه مورخه23/05/1400 ساعت 10 صبح  با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری ، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین نگاه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دوره ششم به این مباحث ، مواردی را مطرح نمودند .

 در ادامه جناب آقای روشن ضمیر سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین دفترچه عوارضات محلی و بهای خدمات  شهرداری توضیحاتی را به اختصار بیان نمودند.

سپس پس از بحث و بررسی تمامی حاضرین در خصوص موضوعات مطرح شده ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد شهرداری محترم ریز تمام هزینه ها و حجم عملیاتهای بودجه سال 1400 را به تفکیک مناطق و سازمانهای وابسته به شورای اسلامی شهر ارسال نماید

2- مقرر شد تمام تعهداتی که قبلا صورت گرفته و در آینده بار مالی آن پرداخت می شود طی گزارشی به شورای اسلامی ارسال گردد .

3- مقرر شد برنامه ریزی های شهرداری جهت چشم اندازهای بلند مدت و میان مدت تدوین و گزارش آن به صورت فصلی و با مشخص شدن برنامه های اولویت دار به شورای اسلامی ارسال گردد .

4- مقرر شد بحثهای مطالبات از دستگاههای دولتی دقیقا مشخص و طی لیست به شورای اسلامی شهر ارسال گردد .  

جلسه ساعت  12 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

 

 

صورتجلسه شماره 1 مورخه 19/05/1400 کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی بعمل آمده، جلسه کمیسیون  برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد روز سه شنبه مورخه19/05/1400 ساعت 12 با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد با تلاوتی چند از کلام ا... مجید برگزار شد.

در ابتدا ریاست محترم کمیسیون جناب آقای مغروری، ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در خصوص ضرورت بررسی گزارش واصله شهرداری و لزوم رسیدگی به مباحث درآمد و هزینه ای شهرداری و سازمانهای وابسته ، مواردی را مطرح نمودند. در ادامه پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .

1- مقرر شد جهت بررسی و تجزینه و تحلیل مباحث درآمد و هزینه ای ، کارگروه تخصصی در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردد .

2- مقرر شد در کنار گزارش بانک املاک بجنورد ، بانک اطلاعاتی از سرمایه گذاراران بومی شهر نیز تهیه و تدوین گردد .

3- مقرر شد آیین نامه اجرایی بودجه سال 1400 شهرداری و سازمانهای وابسته بازنگری گردد.(فصل حق الجلسات و پاداش ها )

4- مقرر شد شهرداری پرینت تمام حسابهای درآمد و هزینه خود را از تمامی بانکها به شورای اسلامی شهر ارسال نماید .

5- مقرر شد آنالیزی از درآمد و هزینه شهرداری صورت گیرد تا مشخص شود چند درصد از درآمد سال 1400 محقق شده است .

6- با توجه به بحث و تبادل نظر صورت گرفته جناب آقای مهرداد رحمتی به عنوان نایب رئیس کمیسیون با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

جلسه ساعت  14 با  صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت .

  • 140
  • بازدید امروز: 77
  • بازدید دیروز: 1020
  • بازدید ماه: 4626
  • بازدید سال: 139155
  • بازدید کل: 1305825
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت