امروز : دوشنبه, 04 تیر 1403

صورتجلسات سال 1394 دوره چهارم


صورتجلسه شماره  104 مورخه 18/1/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء ضمن تبریک سال جدید به شهروندان گرامی و مسئولین خدمتگزار نقطه نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند سپس نامه شماره 250325 مورخه 27/12/93 بازرسی کل استان خراسان شمالی که به صورت محرمانه به شورا ارسال گردیده است و در آن نقطه نظرات خود را در خصوص بازرسی انجام شده از شورا با موضوع نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر و فرمانداری بجنورد و طی سال 1393 مطرح و قرائت گردید و در پاره بند ، بند نامه بحث های مفصلی صورت پذیرفت و مقرر گردید موارد خواسته شده اجرایی و مورد مداقّه قرار گیرد و در هر مورد پاسخ لازم داده شود ، همچنین نامه شماره 46/42/41 مورخه 8/1/94 مورخه 8/1/94 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها به استناد نامه شماره 119154 مورخه 25/9/93 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت محترم کشور در خصوص ضوابط پرداختها به شوراهای اسلامی شهر در جلسه قرائت ، ضمن تاکید اعضاء به رعایت بندهای نامه مذکور مقرر گردید در خصوص بند 5 و 6 نامه نشست مشترکی بین هیات رئیسه شورا و روسای کمیسیونها برگزار تا راهکارهای لازم اتخاذ ، سپس اجرایی گردد.

 


صورتجلسه شماره  105 مورخه 19/1/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای در محل ساختمان شورا تشکیل گردید که در آن اکثریت اعضاء حضور یافتند ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند آنگاه در خصوص دفترچه عوارضات محلی سال 94 که استاندار محترم در رابطه با بعضی از تبصره ها و جداول تعرفه نظراتی را ارائه نموده اند بحث و تبادل نظر شد و از تعرفه یک تا تعرفه 12 مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و مقرر شد بقیه موارد در جلسات عادی یا فوق العاده شورا بررسی گردد . ضمناً در جلسه مذکور نماینده محترم استاندار جناب آقای عرب نیز حضور داشتند.


 

صورتجلسه شماره  106 مورخه 23/1/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ی فوق العاده ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند آنگاه ادامه بررسی تعرفه های دفترچه عوارض محلی سال 94 اعاده شده از استانداری محترم با حضور نماینده محترم استاندار جناب آقای مهندس عرب انجام پذیرفت و از تعرفه شماره 12 تا تعرفه شماره 15 که در بردارنده جداول و تبصره ها می باشد بررسی و اصلاح گردید.


صورتجلسه شماره  107 مورخه 24/1/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند . آنگاه ادامه بررسی تعرفه های دفترچه عوارض محلی سال 1394 اعاده شده از استانداری محترم با حضور نماینده محترم استاندار جناب آقای مهندس عرب انجام پذیرفت و از تعرفه شماره 15 که در بردارنده جدول و تبصره ها می باشد مورد بررسی و اصلاح گردید.

 


صورتجلسه شماره  108 مورخه 25/1/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند . آنگاه ادامه بررسی تعرفه های دفترچه عوارض محلی سال 1394 اعاده شده از استانداری محترم با حضور نماینده محترم استاندار جناب آقای مهندس عرب انجام پذیرفت و از تعرفه شماره 21 که در بردارنده جداول و تبصره ها می باشد مورد بررسی و اصلاح گردید.

 

صورتجلسه شماره  109 مورخه 1/2/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند . سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1)نامه شماره 5121/10/94 مورخه 25/1/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با افزایش بیست و پنج درصدی (25%) حق الزحمه ذیحسابی تملک دارایی ها مربوط به آقای محمد رضا نسایی از سال 91 لغایت 93 و نیز پرداخت حق الزحمه نامبرده در سال 93 تا زمان انتخاب ذیحساب جدید ( پایان دیماه)مطرح ، شورا با پرداخت حق الزحمه جناب آقای محمد رضا نسایی ذیحساب تملک دارایی برای سال 93 تا زمان انتخاب ذیحساب جدید و نیز افزایش (15%) پانزده درصدی حق الزحمه نامبرده برای سال 91 لغایت 93 اعلام موافقت می نماید.

2)نامه شماره 3330/10/94 مورخه 18/1/94 شهرداری در خصوص درخواست تصویب آئین نامه و دستور العمل اجرایی بودجه سال 1394 شهرداری مطرح ، با توجه به اینکه آئین نامه و دستور العمل اجرایی بودجه سال 94 شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه ی شورا و جلسات رسمی شورا مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم بعمل آمده لذا شورا آئین نامه و دستور العمل اجرایی مذکور را که مشتمل بر نوزده (19)ماده و بیست و شش تبصره می باشد مورد تصویب قرارداد ، این آئین نامه پس از طی مراحل قانونی با امضاء رئیس شورا قابلیت اجرائی شدن را پیدا می نماید.

3) نامه شماره 102737/93 مورخه 26/12/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با فروش پیکاپ 2 کابین شهرداری و خرید یک دستگاه خودروی ویتارا  در  قبال آن مطرح  ،  شورا با  نظر شهرداری  موافق  نمی باشد.

4) نامه شماره 4914/10/94 مورخه 25/1/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد ماشین آلات سبک شهرداری (پراید و پژو ) بر اساس 15 % افزایش نسبت به سال 93 مطرح ، نظر شورا بر اساس موارد ذیل اعلام می گردد .

الف) تعداد ماشین آلات سبک مورد نیاز شهرداری در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و کارشناسی گردد.

ب)پس از تایید تعداد ماشین آلات مورد نیاز توسط کمیسیون آگهی فراخوان عمومی به شکل استعلام قیمت از طریق روزنامه محلی صورت گیرد.

ج)تمدید قرارداد با ماشین آلات موجود تا پایان مورخه 31/2/94 با نرخ سال 93  صورت  گیرد این  تاریخ  غیر قابل تمدید خواهد بود لذا شهرداری در اسرع وقت نسبت به درج آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.
5) به نامه شماره 1570/94 مورخه 16/1/94 مدیر عامل محترم انجمن ام اس خراسان شمالی مبنی بر درخواست تمدید قرارداد تابلو تبلیغاتی پل حکمت در بلوار ولایت برای سال 94 جهت تامین داروهای بیماران بی بضاعت استان مطرح ، شورا با تمدید قرارداد اجاره تابلو تبلیغاتی پل حکمت در بلوار ولایت برای یک سال شمسی با شرایط قید شده در قرارداد سال 1393 فیما بین شهرداری و انجمن ام اس خراسان شمالی اعلام موافقت می نماید.

6) نامه شماره 90828/10/93 مورخه 26/11/93 و شماره 2790/10/94 مورخه 17/1/94 و شماره 2993/10/94 مورخه 17/1/94 و شماره 5104/10/94 مورخه 25/1/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه کمیسیون تجدید مناقصه ممیزی املاک مورخه 19/11/93 شهرداری مطرح ، شورا با پیوست شماره 4 آنالیز قیمت اعلام شده از طرف شرکت محیا پرداز یزد به شورای اسلامی شهر که پیوست مصوبه می باشد و صورتجلسه کمیسیون تجدید مناقصه ممیزی املاک مورخه 19/11/93 آن شهرداری اعلام موافقت می نماید.

7)نامه شماره 100139/10/93 مورخه 21/12/93 شهرداری در خصوص درخواست تصویب نرخ کرایه تاکسی تلفنی و تاکسی زرد (عمومی) برای سال 1394 مطرح ، با توجه به بررسیهای انجام گرفته در کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر و همچنین سیاست های عمومی دولت در سال 94 ، شورا نرخ کرایه تاکسی تلفنی و تاکسی عمومی  را  به  شرح  ذیل اعلام  می دارد.

الف)نرخ کرایه تاکسی های تلفنی :

1- ورودی 12000 ريال (دوازده هزار ريال)

2- به ازاء هر یکصد متر طول 264 ريال

3- توقف در مسیر هر دقیقه 440ريال

4- از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20% افزایش می یابد.

5- نرخ سرویس در بستی هر ساعت 57000 ريال (پنجاه و هفت هزار ريال)

6- نرخ انصراف از مبداء 6000 ريال (شش هزار ريال)

ب) نرخ تاکسی عمومی (زرد):

1- ورودی 1800 ريال (هزار و هشتصد ريال)

2- به ازاء هر یکصد متر طول 135 ريال

3- از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می یابد.

ج) نرخ کرایه حواشی شهر: (دربستی)

1- از هر نقطه شهر به بش قارداش 47000 ريال

2- از هر نقطه شهر به دانشگاه اشراق 47000 ريال

3- از هر نقطه شهر به دانشگاه دولتی 31200 ( سی و یک هزار و دویست ريال)

4- از هر نقطه شهر به گلستان شهر 47000 ريال

5- از هر نقطه شهر به شهرک صنعتی بیدک 31200 ريال

6- از هر نقطه شهر به گورستان پارک جاوید 31200 ريال

7- از هر نقطه شهر به بابا امان 47000ريال

8- از میدان خرمشهر به شهرک فرهنگیان15000 ریال و تا  شهرک ارتش و شهرک ینگه قلعه 20000 ریال

9- از ساعت 22 الی 6 صبح به نرخ مصوب 20 % افزایش می یابد.

تبصره 1: سازمان تاکسیرانی موظف است اطلاع رسانی جامعی در این خصوص برای شهروندان به عمل آورد.

تبصره 2: تمامی تاکسی های تلفنی و عمومی موظف اند نرخ های مصوب را به صورت بر چسب بر شیشه ماشین خود نصب  نموده بطوری که مسافرین محترم از نرخ های مصوب آگاهی پیدا نمایند.

تبصره 3: این مصوبه پس از گذراندن مراحل قانونی خود قابلیت اجرایی دارد.

8) نامه شماره 17/1386/7911 مورخه 22/1/94 مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در خصوص درخواست موافقت با افزایش 15 % (پانزده درصد) نرخ سرویس مدارس برای سال 94 نسبت به سال 1393 مطرح، شورا با پیشنهاد کارگروه ماده 18 حمل و نقل سرویس مدارس در شهر بجنورد که مبنای افزایش نرخ سرویس مدارس را پانزده درصد  (15 %)  نسبت به سال 93  تعیین نموده است اعلام  موافقت  می نماید.

 

صورتجلسه شماره  110 مورخه 8/2/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شوراجلسه ای تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند . سپس   با حضور نماینده محترم استاندار در خصوص تعرفه فروش تراکم مازاد اعاده شده از استانداری بحث و تبادل نظر شد مقرر گردید برای تصمیم گیری نهایی جلسه فوق العاده ای با حضور کارشناسان گذاشته ،تصمیم گیری لازم بعمل آید ضمناً در ادامه جلسه موارد زیر اتخاذ تصمیم شد.

1)نامه شماره 101905/10/93 مورخه 15/12/93 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 26/11/93 فی ما بین آن شهرداری و آقایان اسکندری ، آباریان ، رحیمی مبنی بر واگذاری دو قطعه زمین به شمارات 74و 75 واقع در اراضی آلومینیوم کاران در جوادیه مطرح ، شورا با مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

2) نامه شماره 4322/10/94 مورخه 23/1/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با پرداخت مبلغ 000/000/150 ريال به اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی جهت تقدیر و تشکر از قهرمانان ورزشی خراسان شمالی مطرح ، با توجه به مشکل درآمدی شهرداری در نیمه اول سال 94 و عدم تخصیص اعتبار برای این منظور در بودجه ، شورا با درخواست مذکور موافق نمی باشد.

 


صورتجلسه شماره  111 مورخه 15/2/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند . سپس شهردار محترم گزارشی از شروع فعالیت های عمرانی در سال 94 بر اساس بودجه مصوب و تحول در ساختار اداری شهرداری و همچنین مسائل و مشکلات مالی پیش روی شهرداری به جلسه ارائه دادند و اعضاء شورا نیز راهکارهای لازم در زمینه های مطرح شده ارائه نمودند آنگاه تصمیمات  ذیل اتخاذ گردید .

1)بودجه شورای اسلامی شهر برای سال 1394 بر اساس بخشنامه بودجه سال 94 ارسالی از وزارت محترم کشور مبلغ 000/000/144/8 ريال می باشد که در بودجه تلفیقی شهرداری لحاظ شده است لذا کدهای هزینه ای آن که شامل ده (10) کد می باشد مورد تصویب و تایید اعضاء قرار گرفته جهت اجراء پس از طی مراحل قانونی به خزانه دار شورای اسلامی شهر اعلام می گردد.

2) نامه شماره 10150/10/94 مورخه 10/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با معافیت روسای اتحادیه های بجنورد از پرداخت حق پیشه وری برای سال 94 که مبلغ کل آن بابت 45 اتحادیه حدود  000/000/31 ريال ( سی و یک میلیون ريال ) می باشد مطرح ، با توجه به همکاری روسای اتحادیه ها با شهرداری در وصول عوارض  شورا با معافیت مذکور اعلام موافقت می نماید.

3) نامه شماره 10156/10/94 مورخه 10/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تمدید قرارداد فی ما بین آن شهرداری و راهبر بازار روز جناب آقای حسن قاسمی تا زمان تعیین تکلیف واگذاری زمین بازار روز به تامین اجتماعی بابت طلب از شهرداری با 20 % ( بیست درصد) افزایش نسبت به مال الاجاره سال قبل مطرح ، شورا با تمدید قرارداد اجاره بازار روز تا پایان سال 94 با راهبر فعلی به شرط اخذ تعهد از نامبرده مبنی بر اینکه هر زمان شهرداری تقاضای تخلیه محل بازار روز را از مستاجر نماید ایشان ملزم به تخلیه و تحویل محل بازار روز باشد اعلام موافقت می نماید.

4) طرح شماره 652/5/94 ش مورخه  15/2/94 تعدادی از اعضاء شورا در خصوص اعاده استخر شهروند شهرداری به حالت اولیه استفاده برادران و خواهران و خارج نمودن از حالت تک جنسیتی به علت عدم بهره وری مناسب و زیان دهی بالای آن ناشی از افزایش هزینه ها و عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری و شهروندان  مطرح ،شورا با طرح مذکور اعلام موافقت می نماید. لازم است شهرداری مزایده برگزار شده را باطل ، نسبت به برگزاری مزایده جدید بر اساس بهره برداری برادران و خواهران  اقدام و در آگهی مزایده موارد ذیل قید گردد.

 الف) استفاده از استخر برای آقایان و خانمها به صورت روز در میان یا سه روز هفته برای هر کدام خواهد بود.

ب)قیمت پایه اجاره کارشناسی دقیق شده و در آگهی لحاظ شود.

 ج)راهبر استخر باید دوره های ویژه راهبری استخر را که مورد تایید اداره کل تربیت بدنی باشد طی نموده و واجد شرایط آیین نامه تربیت بدنی در راهبری استخر باشد.

د)دارای صلاحیت های لازم از مراجع بوده ذیصلاح باشد.

5) نامه شماره 372/5/94 ش مورخه 7/2/94 ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (ورزشی) شورای اسلامی شهر در خصوص موافقت با بند 4 صورتجلسه مورخه 31/1/94 کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی مبنی بر پرداخت مبلغ سی  میلیون  ريال  ( 000/000/ 30  ريال ) به گروه نمایشی آقای کریمی برای کمک به اجرای نمایش مادر سالخورده مطرح ، شورا با پرداخت مبلغ سی میلیون ريال به گروه تئاتر مذکور از محل بودجه معاونت محترم فرهنگی آن شهرداری اعلام موافقت می نماید.

6) نامه شماره 9440/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 13/12/94 فی ما بین آن شهرداری و آقای قنبر جعفری مالک قولنامه عادی واقع در پشت میدان بار مطرح ، با توجه به اینکه ملک نامبرده در مسیر بازگشایی قرار گرفته شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

7) نامه شماره 9466/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 17/12/93 که پیرو صورتجلسه توافقی مورخه 4/9/93 فی ما بین شهرداری و ورثه عزیزی و حمیدی عزیز به نمایندگی محمد عزیزی مالکین پلاک ثبتی 107 و 110 فرعی از 125 اصلی واقع در قریه عزیز مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد. ضمناً رعایت ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الزامی است.

8) نامه شماره 9461/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 1/8/93 فی ما بین شهرداری و آقای غلامعلی اسماعیل دخت طبریان مالک قولنامه عادی واقع در خیابان امام خمینی غربی جنوب میدان میوه و تره بار با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 50/171 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 50/135 متر مربع مبنی برواگذاری 47/4 متر مربع اضافه عرض در ضلع شمال ملک مطرح  ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

9) نامه شماره 11475/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 11/12/93 فی ما بین شهرداری و خانم زهرا رضایی مالک پلاک ثبتی 2762 فرعی از 155 اصلی واقع در نیروگاه کوچه شهید نجفی 20 با مساحت 60/169 متر مربع مبنی بر واگذاری ملک واقع در مسیر خیابان به شهرداری و دریافت معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر، شورا با  توافق  مذکور  اعلام  موافقت  می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت  سه  ماه  معتبر  می باشد.

10)نامه شماره 9458/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 23/12/93 فیما بین شهرداری و آقای امان الله امانی مالک پلاک ثبتی 4622 فرعی از 169 اصلی واقع در 32 متری شهداء نبش تقاطع استقلال با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 28/109 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 28/92 متر مربع مبنی بر پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از حق مشرفیت به گذر 32 متری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معبر می باشد.

11)نامه شماره 9419/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 6/11/93 فی ما بین شهرداری و آقای محمد غلامی مالک پلاک ثبتی 5609 فرعی از 169 اصلی واقع در کوی امام هادی نرسیده به خندق با مساحت 250 متر مربع مبنی بر واگذاری کل ملک واقع در مسیر خیابان و دریافت ملک معوض از شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

12)نامه شماره 1470/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 14/12/93 فیما بین شهرداری و آقای یزدان نودهی مالک پلاک ثبتی 1/1955 بخش یک واقع در خیابان امیریه شمالی نبش کوچه صالحی با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 78/214 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 38/146 متر مربع مطرح ، با توجه به رای مورخه 22/10/93 کمیسیون ماده پنج شورا به توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

13) نامه شماره 11456/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 29/11/93 فی ما بین آن شهرداری و شرکت تعاونی مسکن شهرداری مالک پلاک ثبتی 6518 فرعی از 155 اصلی و قسمتی از ملک به صورت قولنامه عادی واقع در ضلع شمال شهرک حکمت با مساحت عرصه 42/60458 متر مربع مبنی بر تعیین قطعات سهم شرکت تعاونی و سهم شهرداری مطرح  ، با توجه به اینکه بر اساس توافق صورت گرفته در سال 1390 سهم خالص مسکونی مالک 35 % و سهم شهرداری شامل معابر و خدمات و مسکونی 65 % در نظر گرفته شده است ، در نقشه تفکیکی سهم مسکونی شهرداری در نظر گرفته نشده و بر اساس قانون و رای مورخه 20/12/90 کمیسیون ماده پنج جهت اجرای پروژه باید سهم مسکونی برای شهرداری لحاظ تا هزینه های آن از محل طرح جبران گردد . لذا شورا توافق مذکور را به شهرداری اعاده  ، تا در نقشه تفکیکی سهم مسکونی شهرداری لحاظ و برای تایید به شورای اسلامی ارسال گردد.

14)نامه شماره 11476/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 26/11/93 فی مابین شهرداری و آقای احمد میرزایی مالک منزل قولنامه ای واقع در حصار شیر علی نبش حصار یک با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 5/329 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی78/249 متر مربع مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید .این توافق از تاریخ تصویب به  مدت  سه  ماه  معتبر  می باشد .

15) نامه شماره 11469/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 11/12/93 فی ما بین شهرداری و آقای سیاوش رحیمی پیمانکار شهرداری مبنی بر واگذاری یک قطعه زمین در ازای طلب نامبرده از شهرداری مطرح ، شورا با واگذاری زمین به پیمانکاران بصورت مستقیم موافق نمی باشد مقرر گردید املاک به مزایده گذاشته شود و پیمانکاران نیز می توانند مانند سایرین در مزایده شرکت ، در صورت برنده شدن با طلب خود تهاتر نمایند ضمناً قیمت  کارشناسی  ملک  معقول  نمی باشد در صورتی که شهرداری قصد واگذاری ملک را از طریق مزایده دارد مجدداً کارشناسی گردد.

16) نامه شماره 11472/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 13/9/93 فی ما بین شهرداری و آقای احسان گرشاد مالک ملک قولنامه ای دارای کاربری باغ و زمین کشاورزی واقع در خیابان امام رضا کوی نیکان امام رضای 4 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 3/150 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 93/142 مترمربع مبنی بر تقاضای تغییر کاربری ملک به مسکونی مطرح ، با توجه به موافقت اداره کل راه و شهرسازی طی نامه شماره 42146/32 مورخه 1/8/93 ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به  مدت  سه  ماه  معتبر  می باشد.

17) نامه شماره 9429/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/10/93 فی ما بین شهرداری و خانم صنم شیرازی مالک ملک قولنامه ای واقع در بلوار ولایت جنب پمپ گاز حکمت با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 200 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 75/129 متر مربع مبنی بر تغییر کاربری ملک از خدماتی به مسکونی مطرح ، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید ضمناً ملک مذکور در طرح جامع جدید ابلاغی در کاربری مسکونی با تراکم کم واقع می باشد. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

18)نامه شماره 9471/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 25/10/93 فی ما بین شهرداری و آقای احیاء نودهی مالک ملک قولنامه ای واقع در بلوار ولایت جنب پمپ گاز حکمت با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 250 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 5/186 متر مربع با گذر 18 متری غرب مبنی بر تغییر کاربری ملک از خدماتی به مسکونی مطرح  ، با توجه به اینکه بر اساس طرح جامع جدید ابلاغی ملک مذکور در کاربری مسکونی با تراکم کم واقع می باشد شورا با  توافق  مذکور  اعلام  موافقت  می نماید این توافق از تاریخ تصویب به  مدت  سه  ماه  معتبر  می باشد.

19) نامه شماره 9480/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 24/9/93 فی ما بین شهرداری و آقای ابوالفضل بهزادی فر مالک ملک قولنامه ای واقع در قلعه عزیز کوچه فجر با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 495 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 5/309 متر مربع  مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید. این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

20) نامه شماره 9452/10/94 مورخه 8/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 3/12/93 فی ما بین شهرداری و ورثه ایرج قره باشلو مالک پلاک ثبتی 2/1650 واقع در خیابان شهید بهشتی شمالی خیابان شهید قربانی با مساحت عرصه 170 متر مربع با دهانه 9/1 متری حاشیه خیابان مبنی بر تقاضای اصلاح سند مالکیت به حاشیه خیابان با دهانه 1/21 متر و پرداخت هزینه ارزش افزوده ملک از بابت دسترسی به حاشیه خیابان مطرح، شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

 

صورتجلسه شماره  112 مورخه 22/2/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و با حضور دادستان محترم و شهردار محترم در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء دیدگاه و نظرات و مطالب خود را بیان داشتند . و در خصوص بازگشایی برخی از معابر و عدم همکاری مالکین با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با آنان از دادستان محترم درخواست نمودند در رابطه با اعمال ماده 9 قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها مساعدت لازم مبذول فرمایند همچنین شهردار محترم نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات شهری از جمله بازگشایی برخی از شوارع مطرح نمودند آنگاه دادستان محترم ضمن پاسخگویی به سوالات اعضاء شورا و شهردار محترم راهکارهای لازم در رابطه با بازگشایی شوارع و اعمال ماده 9 تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ارائه نمودند و در خصوص زنان خیابانی و معتاد که چهره شهر را مخدوش نموده اند توضیحاتی ارائه نمودند و از شهرداری و شورا درخواست داشتند برای تعیین مکان مناسب جهت نگهداری آنان مساعدت و همکاری نمایند و در زمینه مسائل اجتماعی ، فرهنگی امنیتی و مفاسد اقتصادی و اداری در استان و شهرستان گزارشاتی ارائه دادند و بر عزم قوه قضائیه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اداری و اجتماعی تاکید نمودند در خاتمه در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

1)نامه شماره 11737/10/94 مورخه 16/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 19/12/93 فیمابین شهرداری و آقای محمد رضا وحیدی نجار به وکالتی آقای محسن عامری مالک پلاکهای ثبتی 2044 ، 2055 ، 2048 ، 2059 ، 2037 ، 2081 ، 2083 ، 2084 ، 2085 ،2086 ، 2087 ، 2088 و 2089 و باقیمانده 163 و 1 و 906 فرعی از 163 اصلی پنبه زار واقع در 62 متری پشت میدان بار مبنی بر واگذاری قطعات مذکور که کلاً در مسیر 62 متری جنوب قرار دارد به شهرداری و دریافت  زمین معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید ، اجرای این توافق منوط به طی شدن مراحل قانونی آن خواهد بود ، این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

2)نامه شماره 13060/10/94 مورخه 21/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه مورخه 19/2/94 کمیسیون ماده 14 ترک تشریفات جابجایی قسمتی از شبکه برق چهار راه شهداء که در عبور عرضی تقاطع غیر همسطح چهار راه مذکور قرار گرفته و مانع اجرای پروژه گردیده مطرح ، با توجه به لزوم اجرای سریع پروژه و اتمام آن در برنامه زمان بندی اعلام شده شورا با صورتجلسه مذکور مشروط به رعایت دقیق موارد قید شده در صورتجلسه از طرف نماینده سازمان بازرسی استان خراسان شمالی اعلام موافقت می نماید.

3)نامه شماره 13319/10/94 مورخه 22/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تهاتر زمین شهرداری که در ضلع شرقی استادیوم تختی قرار دارد با طلب سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه کارگران و کارمندان شهرداری مطرح ، مقرر شد مطابق بند ده(10) مصوبه شماره 95 مورخه 14/11/93 شورای اسلامی شهر اراضی قطعه بندی شده که از نظر ریالی کارشناسی  گردیده با اصل بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تهاتر گردد و در خصوص جرائم تاخیر و سختی کار معوقه قبل از سال 1387 پس از اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری در پاسخ به استعلام استاندار محترم تصمیم گیری خواهد شد.

 


صورتجلسه شماره  113 مورخه 29/2/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف بیان داشتند.  سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1)نامه شماره 15385/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 30/1/94 فیمابین شهرداری و خانم مریم معصومیان مالک پلاک ثبتی 1951 فرعی از 155 اصلی واقع در جاده تهران جنب پمپ بنزین مجاهد با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 8/1470 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 8/772 متر مربع مبنی بر تقاضای تغییر کاربری و تفکیک ملک مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید ، این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد ضمناً لازم است شهرداری محترم موافقت کمیسیون ماده پنج را در خصوص تغییر کاربری اخذ نماید.

2)نامه شماره 13351/10/94 مورخه 22/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 3/2/94 فیمابین شهرداری و خانم حمیده علی نیا و آقای قربان محمد ستوده مالکین پلاک ثبتی 487 فرعی از 172 اصلی میان النگ مفروز از 77 فرعی واقع در 24 متری شهرک فرهنگیان پلاک 123 با مساحت عرصه قبل از عقب نشینی 5/267 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی 5/247 متر مربع مبنی بر تقاضای جبران خسارت مساحت 20 متر مربع کسری عرصه نسبت به سند مالکیت مطرح ، شورا به دلایل ذیل نسبت به توافق مذکور اعلام مخالفت می نماید اولاً اعطای زمین از بابت سنوات بازنشستگی کارمندان محترم شهرداری خلاف آئین نامه معاملاتی شهرداری می باشد بلکه باید زمین به مزایده گذاشته شود و از محل فروش آن سنوات بازنشستگی پرداخت گردد ثانیاً پرداخت خسارت بابت 20 متر مربع کسری مساحت ملک شماره 487 مجزا شده از 77 فرعی از 172 اصلی با توجه به اینکه مالک آقای ولی بنائیان در سال 1375 از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نموده و در سال 1389 گواهی پایانکار درخواست که در وضعیت خلاف ساختمان مقدار عقب نشینی لحاظ گردیده چنانچه خسارتی به مالک وارد گردیده مطابق ضوابط زمان صدور پروانه می بایست این خسارت پرداخت می گردید ثالثاً روال گذشته در شهرداری برای کلیه شهروندان این بوده که چنانچه ملک زیر 30 % عقب نشینی از بابت تعریض معبر داشت شهرداری خسارتی به مالک پرداخت
نمی نمود لذا مالک موظف بود که پس از اخذ پروانه ساختمانی عقب نشینی ملک را رعایت و نسبت به اصلاح سند اقدام می نمود و ملک مذکور نیز از آن قاعده مستثنی نمی باشد.

3)نامه شماره 15045/10/94 مورخه 28/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با توافق مورخه 28/8/93 فیما بین شهرداری و آقای محمد رضا گریوانی به آدرس روبروی دانشگاه آزاد خیابان 16 متری مقبره شهدای گمنام مبنی بر واگذاری 2 قطعه زمین به نامبرده مطرح ، شورا با توافق مذکور مخالف می باشد و مقرر می دارد شهرداری محترم اولاً چنانچه از نامبرده وجهی دریافت نموده در اسرع وقت نسبت به اعاده آن اقدام نماید ثانیاً با توجه به اینکه ملک ایشان در موقعیت حریم سبز قرار دارد نسبت به خرید آن اقدام گردد ضمناً یاد آور می­گردد شورای اسلامی شهر قبلاً نیز با توافق مورخه 21/9/91 اعلام مخالفت نموده و شهرداری محترم را مکلف به اعاده وجه دریافتی از آقای محمد رضا گریوانی به ایشان نمود است.

4)نامه شماره 15373/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 7/12/93 فیمابین شهرداری و آقای رمضانعلی رباطی مالک قولنامه عادی به مساحت 136 متر مربع واقع در خیابان امام خمینی غربی جنب سی آن جی حکمت که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور موافق می باشد این توافق از تاریخ تصویب به  مدت سه ماه معتبر می باشد.

5)نامه شماره 15357/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه30/ 1/94 فیما بین شهرداری وآقایان فرهاد خادمی راد ، موسی الرضا باغچقی ، مختار باغچقی و حیدر علی پور زاهد مالکین مشاع از پلاک 155 اصلی کهنه کند واقع در 42 متری آیه الله بجنوردی حد فاصل باغ ورثه وحدانی و خندق مبنی بر واگذاری 4 قطعه زمین به مساحت کلی 5/2494 متر مربع واقع در مسیر 42 متری به شهرداری و دریافت معوض از شهرداری مطرح ، با توجه به لزوم اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و رعایت عقب نشینی شوارع و معابر شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

6)نامه شماره 15384/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 22/1/94 فیما بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن نیایش شرق با مدیر عاملی آقای حسنعلی جوکار مالک ملکی از پلاک 155 اصلی کهنه کند واقع در جنوب فرودگاه شرق شهرک حکمت با مساحت عرصه 29872 متر مربع مبنی بر تقاضای تغییر کاربری و تفکیک بر مبنای 35 % خالص مسکونی سهم مالک و 65 % شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با شرایط ذیل اعلام موافقت می نماید .اولاً بابت تغییر کاربری موافقت کمیسیون ماده پنج اخذ گردد ثانیاً نقشه تفکیکی که در آن سهم شهرداری مشخص شده باشد به تایید شورای اسلامی شهر برسد ثالثاً  اجرای توافق منوط به انتقال سند ششدانگ به نام شهرداری می باشد این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

7)نامه شماره 15363/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 3/2/94 فیما بین شهرداری و آقای حسن قهرمانلو مالک پلاک ثبتی 7518 فرعی از 173 اصلی واقع در انتهای قیام 2 روبروی شهرک ناوک با مساحت عرصه 97/259 مبنی بر تقاضای خرید 3/40 متر مربع کسری مساحت عدد و شاخص برای احداث 6 واحد مطرح با توجه  به پاسخگویی آرایش پارکینگ شورا با توافق مذکور اعلام موافقت می نماید این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد

8)نامه شماره 15506/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 11/12/93 فیمابین شهرداری وخانم زهرا عباس زاده و شرکاء مالکین ملک قولنامه عادی واقع در کلاته آروین انتهای خیابان کشاورز با مساحت 7/20144 متر مربع مبنی بر تغییر کاربری از خدماتی ( فضای سبز ، آموزشی و ورزشی ) به مسکونی و تفکیک بر مبنای 35 % خالص مسکونی سهم مالکین و 65 % شامل معابر ، خدمات محله و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور با شرایط ذیل اعلام موافقت می نماید الف) بابت تغییر کاربری مصوبه کمیسیون ماده پنج اخذ گردد ب) نقشه تفکیکی که در آن سهم شهرداری مشخص شده باشد به تایید شورای اسلامی شهر برسد ، این توافق از تاریخ تصویب به مدت سه ماه معتبر می باشد.

9)نامه شماره 11316/10/94 مورخه 15/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با تاسیس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری و تصویب اساسنامه سازمان مذکور مطرح ، با توجه به بررسی انجام گرفته در جلسات متعدد کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر و اصلاحات بعمل آمده با درخواست شهرداری و اساسنامه پیشنهادی اعلام موافقت می نماید ، تاسیس سازمان و اجرای اساسنامه پس از موافقت وزارت محترم کشور  امکان پذیر می باشد ، اساسنامه پیشنهادی باید ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردد.

10)نامه شماره 93966/10/93 مورخه 30/11/93 شهرداری درخصوص درخواست تصویب دفترچه بهاء خدمات سال 1394 شهرداری بجنورد مطرح ، با توجه به اینکه ردیف های تعرفه ای بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای وابسته در جلسات متعدت کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است شورا دفترچه بهاء خدمات سال 1394 شهرداری و سازمانهای وابسته را با 20 %افزایش میانگین نسبت به سال 1393 مورد تصویب قرار می دهد و درخصوص تعرفه های جدید با توجه نظر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر موافق می باشد  دفترچه مذکور پس از گذراندن مراحل قانونی قابلیت اجراء شدن را دارد.

11)نامه شماره 14572/10/94 مورخه 27/2/94 شهرداری درخصوص درخواست موافقت با افزایش حقوق مستمری بگیران خانم ها صنم محمدی ، عصمت کلاته ای و زهرا آل نبی از مبلغ 000/500/2 ريال در سال 92 به مبلغ 000/500/4 ريال برای سال 1394 مطرح ، شورا با نظر شهرداری موافق می باشد.

12)نامه شماره 63/10/94 مورخه 29/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه توافقی مورخه 29/2/94 فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم وحدانی مالکین قسمتی از پلاک ثبتی 89 فرعی از 164 اصلی حصار بخش دو که مساحت کل باغ 18556 متر مربع با کاربری سند مالکیت یک قطعه باغ که متصرفی ورثه مرحوم وحدانی شامل محوطه باغ و منازل موجود حدوداً 000/10 متر مربع می باشد که عرصه قبل از عقب نشینی حدوداً 000/10 متر مربع و عرصه بعد از عقب نشینی حدوداً 5982 متر مربع مبنی بر تقاضای تغییر کاربری ملک از باغ به مسکونی بر مبنای 40 % خالص مسکونی سهم مالک و 60 % شامل معابر ، خدمات و مسکونی سهم شهرداری مطرح ، شورا با توافق مذکور با شرایط ذیل اعلام موافقت می نماید. الف)بابت تغییر کاربری مصوبه کمیسیون ماده پنج اخذ گردد ب) موضوع اعطای 20 % تجاری رایگان سطر آخر ماده یک توافقنامه منوط به موافقت کمیته فنی مسکن و شهرسازی و رای کمیسیون ماده پنج خواهد بود و در صورت عدم موافقت مراجع مذکور شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. ج)این توافق هیچگونه حقی برای مالکین مجاور در خصوص توافقات بعدی ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بخاطر اهمیت بازگشایی محور 42 متری آیه ا... بجنوردی صورت پذیرفته د)نقشه به روز شده و دقیق وضع موجود زمین به انضمام منازل و انعکاس آن بر روی طرح تفصیلی که حاوی میزان باقیمانده ملک و ملک در مسیر می باشد تهیه گردد. ه)در خصوص بند 3 توافقنامه مربوطه به پلاک 1276 فرعی از 89 فرعی از 164 اصلی چنانچه مساحت اعیانی مربوطه به بعد از سال 1366 می باشد بند مذکور قابلیت اجرا شدن دارد. و)این توافق از تاریخ تصویب پس از طی مراحل قانونی به مدت سه ماه معتبر می باشد.

13)نامه شماره 716/5/94 مورخه 29/2/94 رئیس محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر در خصوص درخواست موافقت با صورتجلسه شماره 29 مورخه 28/2/94 کمیسیون مذکور مطرح ، شورا به شرح ذیل موارد ذکر شده در صورتجلسه را مورد تصویب قرار دارد الف)با بند 3 صورتجلسه در خصوص پرداخت مبلغ بیست میلیون ريال ( معادل دو میلیون تومان) به صدا و سیما برای اجرای برنامه های ماه خدا مقرر شد از محل ردیف شماره 205519 تحت عنوان سایر هزینه ها (فرهنگی) پرداخت گردد. ب)در خصوص بند پنج صورتجلسه کمک به مراسم پیاده روی فرهنگیان به مبلغ 000/500/26 ريال ، از محل ردیف بودجه شماره 205519 تحت عنوان سایر هزینه ها(فرهنگی)پرداخت گردد.ج)بند 10 صورتجلسه در خصوص درخواست هیات جودو مبنی بر کمک به افراد مدال آور و اعطای جوایز به آنان مقرر شد مبلغ 000/000/25 ريال از محل ردیف 205519 سایر هزینه ها(فرهنگی) به هیات مذکور کمک گردد.

 

 

صورتجلسه شماره  114 مورخه 5/3/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد


با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید تلاوت شد پس از آن آقایان مهندس تیمور تاشلو ، مهندس بروشکی ، مهندس یزدانی در خصوص طراحی و المان میدان امام رضا (ع) توضیحاتی ارائه نمودند لکن به دلیل بالا بودن هزینه طراحی و اجرای سازه المان مقرر گردید طراحی انجام گرفته مجدداً با حضور مهندسین معمار و کارشناسان مجرب و خبره اعم از مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی و اساتید دانشگاه در کمیسیون عمران و ترافیک بررسی ، پس از تایید کارشناسان در جلسه شورا طرح گردد ، همچنین آقای مهندس علوی مدیر کل محترم آب و فاضلاب به همراه مدیر آب و فاضلاب شهرستان بجنورد و کارشناسان در جلسه حضور یافته ، در خصوص تعرفه عوارض حفاری و آسفالت شکافی که توسط شهرداری از سازمانها و ادارات خدمات رسان اخذ می نماید مطالبی ارائه دادند مقرر شد موضوع مجدداً با حضور کارشناسان شهرداری و اداره آب و فاضلاب در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران و ترافیک شورا بررسی ، نتیجه کمیسیون به شورا جهت تصمیم گیری ارائه شود ، در جلسه شورا تفریغ بودجه  سال 93 شهرداری و سازمانهای وابسته اعلام وصول شد مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه ظرف مدت دو هفته از تاریخ اعلام وصول آن را بررسی به جلسه شورا ارائه نماید ، همچنین گزارش درآمد و هزینه ماه فروردین شهرداری قرائت گردید در پایان تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1)نامه شماره 16197/10/94 مورخه 31/2/94 شهرداری در خصوص درخواست موافقت با واگذاری اراضی کشاورزی تحت اختیار سازمان پارکها و فضای سبز به مساحت 90 هکتار در اطراف نهالستان به بخش خصوصی برای مدت یک سال کشاورزی از طریق آگهی عمومی مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار مطرح ، شورا  با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید ، لازم است پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد با برنده مذکور یک نسخه از قرارداد جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

2)طرح شماره 721/5/94 مورخه 29/2/94 تعدادی از اعضاء شورا در خصوص پرداخت حق الزحمه هیات امناء و شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مطرح ، مقرر گردید از محل بودجه مطالعاتی و پژوهشی شهرداری به هر یک از اعضاء هیات امناء مرکز پرژو هشها حداکثر سالیانه مبلغ 000/000/7 ريال و به هریک از اعضاء شورای پژوهش جهت بررسی طرح های پژوهشی ارائه شده  هر ساعت 000/300 ريال پرداخت گردد


صورتجلسه شماره  115 مورخه 11/3/94  دوره چهارم  شورای اسلامی شهر بجنورد

 

با دعوت قبلی از اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد جلسه ای با حضور اکثریت اعضاء و مهمانان محترم که ذیلاٌ عنوان خواهد شد در محل ساختمان شورا تشکیل گردید ابتدا هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوع مختلف از جمله تبریک نیمه شعبان سالروز ولادت با سعادت امام زمان (عج ) و تسلیت سالروز ارتحال امام راحل عظیم الشأن و پانزده خرداد ارائه نمودند سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1)براساس دعوت قبلی از اعضاء هیات داوران جشنواره شهروند برگزیده برای حضور در جلسه رسمی شورا جهت ارائه گزارش از روند انتخاب افراد برتر جهت جشنواره از تعداد 12 نفر هیات مذکور 6 نفر از آنان به نامهای :1-حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای باقرپور 2- آقای مهنانی 3- آقای ابراهیمی 4- حاج آقای اسدی 5- آقای یزدانی 6- آقای دکتر انصاری حضور یافته که هر یک از آنان نقطه نظرات خود را در خصوص چگونگی انتخاب شهروند برگزیده مطرح نمودند و اعضاء شورا نیز توضیحاتی ارائه دادند در نهایت مقرر شد تصمیم گیری نهایی توسط اعضاء شورا اخذ و به استحضار عزیزان هیات داوران برسد :

2) مدیر کل محترم صدا و سیمای خراسان شمالی به همراه معاونین و کارشناسان محترمشان درجلسه رسمی شورا حضور یافتند که در این جلسه هر یک از اعضائ شورا دیدگاههای خود را در زمینه های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی استان و نقشی که صدا و سیمای استان در رسانه های مختلف در استان می توانند ایفا نماینده مطرح نمودند سپس مدیر کل محترم نیز به تبین برنامه صدا و سیمای استان پرداخت و به سئوالات اعضاء شورا پاسخ دادند در نهایت مقرر شد مدیر کل محترم صدا و سیما با شورای اسلامی شهر مکاتبه ای داشته باشد و در آن  مکاتبه چگونگی همکاری با شورا و شهرداری در زمینه های مختلف از جمله آگاهی دادن به مردم در خصوص پرداخت عوارضات حقوق شهروندی ، رعایت اصول ترافیکی و غیره قید تا در جلسه کارشناسی مورد بررسی سپس عملیاتی گردد .

3) نامه شماره 19379/10/94 مورخه 10/3/94 شهرداری در خصوص موافقت با فروش مقدار 52/1841متر مربع زمین با کاربری آموزشی در مقابله استادیوم تختی از قرار متر مربعی (000/000/2 ریال ) به دبستان غیر انتفاعی ( شخصی ) آتیه مطرح ، شورا با نظر شهرداری مخالفت نمود مقرر گردید بر اساس بند 8 صورتجلسه شماره 97 مورخه 27/11/93شورای اسلامی شهر با قیمت کارشناسی و با کاربری آموزشی از طریق مزایده عمومی عمل نماید .

4) نامه
  • 2354
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت