امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد

به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

(ارقام به ریال)

ردیف

بودجه مصوب یکساله 97

بودجه مصوب شش ماهه دوم سال 97

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97

افزایش درآمد وصولی در شش ماهه دوم سال 97

درصد وصولی شش ماهه دوم نسبت به بودجه مصوب شش ماه دوم سال 97

1

000/000/517/647/1

000/500/758/823

915/393/238/284/1

915/893/479/460

156

 

ردیف

توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 97

مبلغ وصولی

جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97

1

جرائم رانندگی

0

943/928/993/118

9 درصد

2

تملک دارایی ها

000/000/910/6

3

ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر

0

4

ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده

943/928/083/112

5

سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی)

972/464/244/165/1

91 درصد    972/464/244/165/1

جمع کل

915/393/238/284/1

915/393/238/284/1

 

شرح هزینه

بودجه سالانه

بودجه 6 ماهه دوم

جذب شده

درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه دوم 97

وظیفه خدمات اداری

000/248/566/155

000/124/783/77

810/225/030/83

107

وظیفه خدمات شهری

000/752/273/544

000/876/136/272

962/116/985/307

113

وظیفه عمران شهری

منابع داخلی

000/000/160/800

000/000/080/400

149/945/648/480

120

تملک داراییهای سرمایه ای

000/000/517/147

000/500/758/73

000/000/910/6

9

جمع

000/000/677/947

000/500/838/473

149/945/558/487

103

جمع کل

000/000/517/647/1

000/500/758/823

921/287/574/878

107

توضیحات:

1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 9 درصد می باشد.

2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 35 درصد است.

3- هزینه وظیفه عمران شهری (منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای) در شش ماهه دوم سال 97  نسبت به کل هزینه ها 56 درصد می باشد

5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه دوم سال 97  شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 97 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.

6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 000/000/004/5 ریال می باشد.

ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 580/093/663/4 ریال است.

 

 

شورای اسلامی شهر بجنورد

 

فایل pdf

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت