امروز : جمعه, 25 خرداد 1403
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال1402شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال1402شهرداری بجنورد

صورت جامع درآمد و هزينه شش ماهه اول سال1402شهرداری بجنورد جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک نمایید
44 10 مهر 1402, 12:04
'گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال1401شهرداری بجنورد

'گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال1401شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزينه شش ماهه دوم سال1401شهرداري بجنورد جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک نمایید
47 5 اردیبهشت 1402, 12:08
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1400 شهرداری بجنورد جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک نمایید
244 16 آبان 1400, 09:53
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال ۹۸ شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال ۹۸ شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال ۹۸ شهرداری بجنورد گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 98 شهرداری بجنورد به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماه دوم سال 98 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تایید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد. ردیف بودجه مصوب یکساله 98 بودجه مصوب شش ماهه دوم سال 98 جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 98 کاهش درآمد وصولی در شش ماهه دوم سال 98 درصد وصولی شش ماهه دوم نسبت به بودجه مصوب شش ماه دوم سال 98 1 000/737/792/375/2 500/368/896/187/1 321/069/735/125/1 179/299/161/62 8/94 ردیف توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 98 مبلغ وصولی جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 98 1 جرائم رانندگی - 640/154/098/158 2 تملک دارایی ها - 3 ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر - 4 ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده 640/154/098/158 5 سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی) 681/914/636/967 681/914/636/967 جمع کل 321/069/735/125/1 321/069/735/125/1 شرح هزینه بودجه سالانه بودجه 6 ماهه دوم جذب شده درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه دوم 98 وظیفه خدمات اداری 000/000/105/203 000/500/552/101 249/711/178/97 7/95 وظیفه خدمات شهری 000/737/775/846 500/868/387/423 032/861/223/411 1/97 وظیفه عمران شهری منابع داخلی 000/000/980/272/1 000/000/490/636 259/989/823/491 3/77 تملک داراییهای سرمایه ای 000/000/932/52 000/000/466/26 - 0 جمع 000/000/912/325/1 000/000/956/662 259/989/823/491 2/74 جمع کل 000/737/792/375/2 500/368/896/187/1 540/561/226/000/1 2/84 توضیح: 1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 6/8 درصد می باشد. 2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 5/36 درصد است. 3- هزینه وظیفه عمران شهری در شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی 7/43 درصد می باشد. 4- جمع هزینه های شش ماهه دوم سال 98 نسبت به درآمد وصولی شش ماهه 9/88 درصد می باشد. 5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه دوم سال 98 شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 98 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد. 6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد: الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 500/952/555/4 ریال می باشد. ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 309/569/598/5 ریال است. ج) مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه دوم سال 98 مبلغ 339/707/156/1 ریال می باشد. د) مانده بدهیهای جاری شورا شامل: حسابهای پرداختنی به کارکنان و اعضاء شورا در پایان شش ماهه دوم سال 98 مبلغ 0 ریال است. شورای اسلامی شهر بجنورد
898 28 تیر 1399, 10:52
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 98 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 98 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 98 شهرداری بجنورد
5551 29 آبان 1398, 14:14
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد
1105 11 خرداد 1398, 10:57
گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد
1642 30 آبان 1397, 13:35
تست اطلاعیه

تست اطلاعیه

تستتتتتت ستتتت
1001 21 آبان 1397, 12:12
1064 1 بهمن 1395, 14:40
    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت