امروز : سه شنبه, 18 بهمن 1401

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد

گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد

به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.

(ارقام به ریال)

ردیف

بودجه مصوب یکساله 97

بودجه مصوب شش ماهه اول سال 97

جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 97

افزایش یا کاهش درآمد وصولی در شش ماهه اول سال 97

درصد وصولی شش ماهه اول نسبت به بودجه مصوب شش ماه اول سال 97

1

000/000/000/500/1

000/000/000/750

183/396/281/508

817/603/718/241-

68

 

ردیف

توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه اول سال 97

مبلغ وصولی

جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 97

1

جرائم رانندگی

000/000/611/5

000/614/817/239

47 درصد

2

تملک دارایی ها

000/000/612/100

3

ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر

0

4

ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده

000/614/594/133

5

سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی)

183/782/463/268

53 درصد    183/782/463/268

جمع کل

183/396/281/508

183/396/281/508

 

شرح هزینه

بودجه سالانه

بودجه 6 ماهه اول

جذب شده

درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه اول 97

وظیفه خدمات اداری

000/849/608/157

500/424/804/78

776/440/565/60

77

وظیفه خدمات شهری

000/151/761/478

500/575/380/239

605/699/257/189

79

وظیفه عمران شهری

منابع داخلی

000/000/630/863

000/000/815/431

125/687/114/196

45

تملک داراییهای سرمایه ای

0

0

000/000/223/106

100

جمع

000/000/630/863

000/000/815/431

125/687/337/302

70

جمع کل

000/000/000/500/1

000/000/000/750

506/827/160/552

74

توضیحات:

1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال 97 نسبت به کل هزینه ها 11 درصد می باشد.

2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه اول سال 97 نسبت به کل هزینه ها 34 درصد است.

3- هزینه وظیفه عمران شهری (منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای) در شش ماهه اول سال 97  نسبت به کل هزینه ها 55 درصد می باشد

4- جمع هزینه های منابع داخلی  شش ماهه اول سال 97 نسبت به درآمد وصولی شش ماهه 111 درصد می باشد.

5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال 97  شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 97 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.

6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 610/800/815/3 ریال می باشد.

ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 200/206/039/3 ریال است.

ج) مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه اول سال 97 مبلغ 410/594/788 ریال می باشد.

 

مهدی محمدی

رییس شورای اسلامی شهر بجنورد

 

فایل pdf

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت