امروز : شنبه, 12 آذر 1401

بدون تحقق مدیریت یكپارچه شهری، نمی توان برای شهر برنامه ریزی كرد

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد:

بدون تحقق مديريت يکپارچه شهري، نمي توان براي شهر برنامه ريزي کرد

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد در نخستين اجلاس مديريت يکپارچه شهري و شوراها گفت: در اين اجلاس که با همکاري شوراي عالي استان ها و مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شده بود، به تقويت جايگاه شوراها و اهميت آن در قانون اساسي، تأکيد شد.

رضا فيروزه افزود: کاهش اختيارات شوراها به عنوان يک پارلمان محلي و به تبع آن کاهش انتظارات مردم از اين نهاد مردمي از نکاتي بود که در اين اجلاس مطرح شد.

وي با اشاره به برگزاري پنج پانل معماري و شهرسازي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي و محيط زيست، گفت: در راستاي تحقق مديريت يکپارچه شهري، نتايج حاصل از اين پانل ها در بيانيه اي تنظيم و به صورت خواسته هايي از سياست هاي کلي نظام و برنامه پنج ساله ششم، منتشر شد.

فيروزه که در پانل حقوقي اين اجلاس، حضور داشت، گفت: پيشنهاد تشکيل يک کارگروه تخصصي براي شناسايي ناکارآمدي هاي موجود در زمينه بي توجهي دستگاه ها به جايگاه شوراها ارائه شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد يادآور شد: تقويت و توسعه جايگاه شوراها و مديريت محلي با شکل گيري مديريت يکپارچه شهري و واگذاري مديريت اجرايي به استثناي امور قضايي، سياسي و امنيتي، حرکت در راستاي تمرکززدايي با اصلاح قوانين و اختيارات شوراها و مديريت محلي، صيانت از جايگاه شوراها در اداره امور با ارتقاء سطح نظارت بر آن ها، شکل دهي پارلمان شهري به جاي شوراي شهرداري بودن و ايجاد ارتباط نزديک با مجلس شوراي اسلامي و رفع تداخل در برنامه ريزي و فعاليت نهادهاي شهري با فعاليت شوراها و مديريت شهري در جهت توسعه فعاليت شوراها به حکمراني محلي از موارد مطروحه در اين پانل، به عنوان «خواسته ها از سياست هاي کلي نظام» بود.

وي افزود: رفع کاستي هاي قانون مصوب سال 75 براي استفاده از حدود و اختيارات مطرح در قانون اساسي، رفع تعارض در امکان ورود در همه امور حوزه انتخابيه توسط شوراها وليکن امکان لغو آن ها توسط دولت، احصاء تعارض هاي قانوني در شوراها و برنامه ريزي بر رفع آن ها و ايجاد ارتباط مستقيم، ارتقاء و تقويت نقش شوراها در تدوين برنامه هاي توسعه و بودجه هاي عمومي و توسعه نقش نظارتي آن ها، خروجي اين پانل به عنوان «خواسته ها از برنامه پنج ساله ششم» بود.

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد بيان داشت: تا زماني که سازمان هاي يک شهر به عنوان عناصر تشکيل دهنده يک سيستم با همديگر ارتباط مناسبي برقرار نکنند، سيستم مديريت شهري به وجود نخواهد آمد و در نتيجه نمي توان براي چنين شهري برنامه ريزي کرد و توسعه پايدار شهري نيز محقق نخواهد شد.

وي تأکيد کرد: نبود زيرساخت هاي مناسب در برخي مناطق شهري، تعريف و اجراي نامناسب پروژه ها، ناهماهنگي فصل عمليات عمراني ادارات و نهادهاي خدمات رسان، بي رغبتي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در شهر، جلب نکردن مشارکت شهروندان و نخبگان در امور شهري و ... نتيجه نبود ارتباط مناسب بين اجزا و عناصر مديريت شهري است.

رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد گفت: تمامي سازمان ها و نهادهايي که در شهر فعاليت مي کنند هدفي جز ارتقاي کيفيت زندگي شهري نداشته و در سايه همسو شدن اين ارگان هاست که مي توان به اهداف مديريت شهري دست يافت.

فيروزه، اظهار اميدواري کرد: با تحقق مديريت يکپارچه شهري، بسياري از مشکلاتي که اکنون پيش روي شوراهاي اسلامي قرار دارد، رفع گشته و اين نهاد مردمي با همکاري ساير دستگاه ها، قادر خواهد بود، برنامه ريزي بهتري براي شهرها داشته باشد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت