امروز : جمعه, 25 خرداد 1403

همدلی و همزبانی بین شهرداری و شورای شهر

بي شك نامگذاري هرسال از سوي مقام معظم رهبري  تداوم نامگذاري سالهاي پيش بوده و حتي ارتباطي معنا دار و منطقي بين اين نامها وجود دارد .

لذا انتخاب همدلي و همزباني بين دولت و ملت در تداوم نامگذاري سال 93 كه بنام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي بود ، انتخابي عالمانه و هوشمندانه است و  بي گمان رشد وتوسعه اقتصاد و ارتقاء فرهنگ در سايه همدلي و همزباني معنا مي يابد و شكل مي گيرد  .

 

اگر همدلي و همزباني بين دولت و ملت ودر جامعه آماري كوچكتر يعني شهرداري و شورا وجود داشته باشدو شكل عملياتي به خود بگيرد قطعاً در سايه آن اعتماد متقابل شكل گرفته و باعث وحدت و پرهيز از هر گونه تخريب و تضعيف طرفين خواهدشد.

در سايه اين همدلي و همزباني مي توان تهديدها را به فرصت تبديل كردو شاهد تداوم اقتصادي پويا و ارتقاء فرهنگي ارزشي بود.

يقيناًچنانچه تعاملات و مذاكرات بر محور همدلي و همزباني باشد باعث ايجاد سدي پولادين در برابر فرا افكنان شده و اگر رويكردي فرهنگي نيز در تعاملات جلوه نمايي كند و استراتژي  همپوشاني  نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت مد نظر طرفين (شهرداري و شورا) قرار گيرد باعث حاكم شدن ارزشها و از بين رفتن دروغها و وعده ها خواهد شد .

قطع به يقين خروجي تعامل مذكور كه  به دور از تقابل باشدمي تواند باعث رشد فرهنگ و ارتقاء اقتصاد در شهر وجامعه شود و بديهي است مديريت جهادي خواهد توانست رسيدن به اين ايده آلها را سرعت ببخشد .

همدلي و همزباني بين شهرداري و شورا باعث مي شود ابهامات رفع و گفتمان مودبانه تري بر اساس تربيت اسلامي را في مابين اين دو نهاد شكل دهد و باعث شود اعتماد متقابل كه بزرگترين سرمايه اجتماعي است در بين طرفين ايجاد شود .

همدلي و همزباني بين شهرداري و شورا باعث مي شود رفتارها به سمت انتقاد منطقي دور از تخريب وتضعيف سوق پيدا كند و بعبارت ديگر در اين تعامل و همكاري شورا و منتقدين نبايد تحقير و شهرداري  نبايد تضعيف شود.

Pحرف آخر اينكه اعتماد محور اصلي سرمايه اجتماعي است و همكاري صميمانه ميان شهرداري و شورا مردم را به آرزوهايشان كه همان توسعه شاخصه هاي رفاه اجتماعي است ،ميرساند و بي حساب نيست اگر بگوييم سرمايه اجتماعي كه خود خروجي اعتماد است مفهومي پيش برنده و كاتاليزوري براي تحقق اهداف مورد نظر شهرداري و شوراي شهر محسوب مي شود و چنانچه اگر خداي ناكرده اين اعتماد سلب شود شاهد تشديد فزاينده فرسايش سرمايه اجتماعي و بدنبال آن گسست بين شهرداري و شوراي شهر خواهيم بود  كه اميدواريم هيچگاه شاهد چنين رخدادي نباشيم كه البته اولين گام در جلوگيري از چنين رخداد نامباركي رعايت اولويتهاي ترجيحي شورا از سوي شهرداري و پذيرش چشم اندازهاي تر سيمي شهرداري از سوي شوراست كه رعايت همين اصل كه از مصاديق همدلي و همزباني است، مي تواند بهترين راه زمينه ساز اقتدار براي شورا و شهرداري و غلبه بر مشكلات پيش روي مديريت شهري بوده و از همه مهمتر هوشمندانه ترين راه مقابله با فرصت طلبان و دشمنان باشد .

                                                                                     محمد حسن شادمهر

                                                                                    عضو شوراي شهر بجنورد

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت