امروز : سه شنبه, 01 فروردین 1402

كمبود رأی برای استیضاح شهردار نداشتیم

در یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد که به صورت فو ق العاده در روز سه شنبه برگزار شد، رییس شورای اسلامی شهر گفت: روز یکشنبه هفته جاری شهرداربجنورد استعفای خود را در قالب متن دو صفحه و نیمی درباره علل استعفای خود تحویل استاندار داده بود که سپس این تقاضا از سوی استانداری به شورای شهر فکس شد، اما این حرکتشهردار پیشین، حرکتی نامناسب بوده که شورای شهر برای نخستین بار تجربه کرده بود.

اعظم السادات افشین فر اظهار داشت: از آنجایی که شهردار، منتخب شوراست و رأی خود را از اعضای شورای شهر دریافت می کند، استعفای خود را نیز باید به شورا تحویل دهد، اما گوییشهردار، شورای شهر را درشان خود ندیده و به همین دلیل استعفای خود را تحویل استاندار داده است.

وی تصریح کرد: شورای شهر برای اعمال ماده 71 و 73 و استیضاح، کمبود رأی نداشت اما به احترام استاندار که استعفای شهردار پیشین را به شورا فکس کرده بود، استعفای وی را به رأیگذاشت.

افشین فر با اشاره به امضای طومار در حمایت از شهردار گفت: این کار تا پیش از ظهر روز یکشنبه هفته جاری قابل توجیه بود اما این طومار تا به امروز ادامه داشت. کمپین هایی نیز درفضاهای مجازی در این خصوص ایجادشده که ما با آن مخالف نیستیم اما متأسفانه شاهد توهین و بستن دروغ به اعضای شورا هستیم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت یک جایگاه موقتی است گفت: این وضعیت از دیرباز نیز به همین گونه بوده اما بیشتر اعضای شورا نمی توانستند با شهردار پیشین کار کنند.

افشین فر دلایل عدم این تعامل را این گونه بیان می کند:  عدم تعامل با شورا و ضعف در مدیریت مالی شهرداری از نقاط ضعف رو ح ا... براتیان شهردار پیشین بجنورد بوده است.

وی اظهار کرد: شهرداری بجنورد که تحویل ما داده شده به شدت بدهکار است و برای سرپرست شهرداری آرزوی توفیق داریم که از این بحران به سلامت عبور کند.

سخنان اعضای شورا پیرامون مجادلات با شهردار پیشین

نایب رییس شورای اسلامی شهر نیز گفت: بنده یکی از منتقدان به عملکرد شهردار بودم و از ابتدای شروع به کار وی متوجه شدم که تمام توجه وی به سوی توجه افکار عمومی بود نهمدیریت شهری.

رضا فیروزه اظهار داشت: همکاران بنده شاهد هستند که خواهان ماندن شهردار پیشین بودم تا مردم ببینند که شهرداری به کجا رسیده، و موردی که در گذشته مبنی بر اینکه شهرداریهمچون کشتی به گل نشسته ای است بیان شد، هم اکنون محقق شده و به گل نشسته است.

وی با اشاره به اینکه در کمپین ها اعلام می کنند که این جریان به سرکردگی من هدایت می شد، اظهار کرد: بنده در مقابل برخی از اعضای شورای شهر شاگردی می کنم و درس پس میدهم و از تجربیات آ نها استفاده می کنم و بیان این گونه واژ هها در کمپین ها صحیح نیست.

سید احمد وکیلی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر بجنورد همچنین در خصوص طومار مذکور

ادامه داد: این گفته که نوشتن این طومار و دعوت مردم برای امضاء آن از سوی شهردار پیشین بوده است و یا اینکه شهردار به مردم خط می دهد، درست نیست. بنده نیز تأیید می کنم کهشهردار پیشین باید استعفای خود را تقدیم شورای شهر می کرد. نقیب از دیگر اعضای شورای شهر بجنورد نیز در ادامه تصریح کرد: پنج نفر از اعضای شورای شهر موافق

عملکرد شهردار پیشین و هشت نفر منتقد عملکرد وی بودند، اما مردم باید بدانند شهر نسبت به شخص اولاتر است و نباید شخص را به جای شهر بزرگ کنیم.

وی درباره مناظره با شهردار پیشین اظهار کرد: به نظر بنده هم اکنون که شهردار پیشین استعفا داده است جایگاهی برای مناظره ندارد، و جایگاه حقوقی افراد است که ظرفیت مناظره را برایاشخاص مشخص می کند.

علیرضا باغچقی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در ادامه گفت: اگر تقصیری بود از ناحیه شورا بود که خواست بیش ازحد احترام بگذارد و نخواست اسناد و مدارک را ارائهدهد. وی افزود: باید از همان ابتدا اسناد و مدارک را ارائه می دادیم تا خود مردم قضاوت می کردند؛ بنده هنوز موافق به انجام مناظره هستم و از آن استقبال می کنم.

را ه اندازی مجدد کمیسیون اجرای طرح تفصیلی

فیروزه گفت: نامه ای مبنی بر راه اندازی کمیسیون اجرای مجدد طرح تفصیلی از سوی سرپرست شهرداری به شورا فرستاده شده است.

پس از گفت وگو دراینباره، رضا فیروزه اظهار داشت: در زمان شهردار وقت )براتیان( این کمیسیون منحل شد اما توافقات ادامه پیدا کرد.

اکنون به دلیل کثرت پرونده ها کمسیون مذکور جهت رفاه حال شهروندان، دوباره آغاز به کار می کند. همچنین در این جلسه موضوع اختصاص مرخصی به آقایانی که صاحب فرزند می شوند کههمسران آ نها شاغل نیستند، موردبررسی قرار گرفت و پس از رأی گیری به تصویب رسید. اما افزایش اختصاص مرخصی زایمان برای خانم ها از 6 ماه به 9 ماه رأی نیاورد

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت