امروز : شنبه, 12 آذر 1401

فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد

 

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.

به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.

جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

 

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.

به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.

جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

 

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.

به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.

جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

 

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر:

فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر:

فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.

به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.

جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر:

فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شواری اسلامی شهر بجنورد گفت: فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، سید احمد وکیلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فضای لازم برای انجام پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر بجنورد وجود ندارد، افزود: پیشنهاد ما بر این است که این پروژه در مسیر گلستان شهر بجنورد و یا شهرک ولیعصر ساخته شود.

وی درباره ساخت پارک بانوان در منطقه دوبرار نیز اظهار کرد: دوبرار محیط و شرایط لازم برای ساخت این پارک را ندارد و درصدد هستیم تا این پارک را در منطقه شهرک ولیعصر بسازیم.

وکیلی با بیان اینکه کوه باباموسی منطقه ای است که مردم طی زمستان و تابستان برای کوه نوردی به آنجا مراجعه می کنند، گفت: درصدد هستیم تا در بخش هایی از این مسیر روشنایی، فضای سبز ایجاد کنیم و آلاچیق هایی را بسازیم.

وی افزود: شهر بجنورد فاقد المان ورزشی است و امیدوار هستیم در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

بهمن جباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: تشکیل یک کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری برای شهر بجنورد یک نیاز است و اگر بخش خصوصی را وارد عرصه نکنیم وضع شهرداری بهتر نخواهد شد.

به گفته وی تشکیل کمیته درآمد تخصصی یکی دیگر از برنامه های این دور از شوراست.

جباری خاطرنشان کرد: شهرداری مطالبات زیادی از مردم و سازمان های دولتی دارد و باید مردم نسبت به پرداخت عوارض خود همت داشته باشند که اگر این امر صورت گیرد وضع شهردای تا حدودی بهبود خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای شش ماه آینده شهرداری بجنورد نمی تواند هیچ کار عمرانی انجام دهد چراکه اعتبارات جلوتر هزینه شده است

فضای خاص پیاده روی و دوچرخه سواری در بجنورد وجود ندارد

 

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت