امروز : جمعه, 28 مرداد 1401

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید آقایان حاج جمشید گریوانی و حاج سید احمد وکیلی بعنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بشهرداری بجنورد همراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

این بازدید، در روز چهارشنبه مورخه 98/11/02 ساعت 10:00 صبح و با حضور نمایندگانی از شورای اسلامی شهر بجنورد، شهرداری بجنورد،اداره کل مسکن و شهرسازی استان، اصناف شهرستان بجنورد، و .....حضور یافتند انجام شد.

در ادامه اعضای کمیسیون از چند نقطه پیشنهادی که توسط کارشناسان دستگاه های مرتبط کارشناسی و ارائه شده بود به جهت اجرای پروژه شهرک صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهری بازدید نموده و به شور گذارده شده و به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

بازدید نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 بهمراه اعضای کمیسیون از محل جانمایی احداث پروژه های مشاغل مزاحم شهری انجام شد.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت