امروز : شنبه, 27 شهریور 1400

واكاوی تحقق انتظارات مردم بجنورد از شورایاران

 

واکاوي تحقق انتظارات مردم بجنورد از شوراياران

از زمان آغاز به کار شوراياران در مناطق حاشيه اي و تحت پوشش شهرداري مهر بجنورد و با گذشت حدود يک سال از راه اندازي دفاتر شوراياري در مناطق اصلي اين شهر به نظر مي رسد که بررسي روند کار و مسير دستيابي به اهداف پيش بينيشده در اين طرح مي تواند به شناخت نواقص احتمالي و بهبود وضعيت موجود کمک کند.

اما آيا در ماه هاي سپري شده از فعاليت شوراياران، انتظارات مردم از اين نهاد تازه پا گرفته به عنوان بازوي مردمي نهاد شوراي اسلامي شهر برآورده شده است؟

«لنگري» از ساکنان خيابان تختي با بيان اين که در ابتداي شکل گيري شوراياري محلات انتظار مردم از اين نهاد بالا بود، مي گويد: ابتدا بيشتر افرادي که براي شرکت در انتخابات شوراياري و انتخاب نمايندگان محلات دعوت شدند، تصور مي کردند که بهزودي با تعامل نزديک شوراياران با اعضاي شوراي شهر و شهرداري بسياري از مشکلات محله به زودي برطرف مي شود اما گذشت زمان نشان داد شوراياران هم که از نزديک با شهرداري و شوراي شهر در ارتباط هستند، بيشتر مواقع، هنگام مراجعهما بحث کمبود اعتبارات شهرداري را مطرح مي کنند.

«علي آبادي» هم که خود را از ساکنان مجتمع هاي مسکوني مسکن و شهرسازي سابق که به شهرک الغدير معروف است، معرفي مي کند، ضمن اظهار نارضايتي از عملکرد شوراياران اين منطقه مي گويد: اغلب شوراياران ارتباط زيادي با مردمساکن محله خود ندارند و بيشتر با همسايگان در ارتباط هستند که البته براي گلايه هاي همسايه ها از خدمات شهري هم کار زيادي نکرده اند.

وي تصريح مي کند: به نظر مي رسد پيشنهادهاي شوراياران که به شهرداري و شوراي شهر ارائه مي شود، ضمانت اجرايي ندارد و به طور معمول، همان پيشنهادهاي اندک نيز به دلايلي که مهم ترين آن ها کمبود بودجه شهرداري عنوان مي شود،مسکوت مي ماند.

وي خاطر نشان مي کند: به گفته بعضي از شوراياران، کارشناسان شهرداري يا فرمانداري هم در خيلي از موارد، پيشنهادهاي کاري شوراياران را خارج از اولويت يا هزينه زا مي دانند.

شهروند ديگري که تشکيل شوراياري ها را راه ميانبري براي حل مشکلات شهري مي داند، مي گويد: زماني که انتخابات شوراياري در بجنورد برگزار شد، انتظارات مردم براي حل سريع تر مشکلات افزايش يافت، اما اين در حالي است که هنوز همشهرداري ها کمبود بودجه را مشکل اصلي اجرايي نشدن برخي از پروژه هاي شهري مي دانند.

«نوري» خاطر نشان مي کند: تا زماني که بودجه هاي شهرداري براي غلبه بر مشکلات شهري کافي نباشد، شوراياري ها نيز نمي توانند وظايف خود را به درستي انجام دهند.

«همتي» يکي ديگر از شهروندان نيز اظهار مي کند: اگر چه شوراياران از درخواست ها و مشکلات شهروندان استقبال مي کنند، اما تاکنون نتوانسته اند براي حل اين مشکلات اقدام مؤثري انجام دهند.

وي اضافه مي کند: متأسفانه شوراياران براي رفع مشکلات اختياري ندارند و بايد مشکلات را به شهرداري ها منتقل کنند که اگر شهرداري توان اجرا داشته باشد، براي حل آن اقدام مي کند و اين مسئله از نظر مردم مطلوب نيست و اعتمادها نسبت بهآنان سلب خواهد شد.

وي خاطر نشان مي کند: در شرايط کنوني فعاليت شوراياران ناديده گرفته مي شود و گاهي شهروندان احساس مي کنند که بدون حضور شوراياري ها نيز مي توانند نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

«امامي» از شهرونداني است که با ديدي مثبت به موضوع مي نگرد و مي گويد: از زماني که شوراياري ها تشکيل شده است، شهروندان معضلات منطقه را با اعضاي آن ها که در واقع همسايگان خودشان هستند و از نزديک با هم ارتباط دارند و حرفيکديگر را به خوبي درک مي کنند، در ميان مي گذارند و آن ها نيز با تجربه کاري که دارند، مشکلات را جمع بندي مي کنند و براي رفع آن به شهرداري درخواست مي دهند. وي ادامه مي دهد: چه خوب است که شهرداري و دستگاه هاي اجرايي بارويکردي مثبت، اين درخواست ها را که مطالبه شهروندان است، در اولويت تخصيص اعتبار قرار دهند.

 

انتظار شوراياران از مديريت شهري

يکي از شوراياران محله بهزيستي مي گويد: هر شخصي در حد تکليف خود، احساس مسئوليت دارد و تأسيس حدود 60 شوراياري در بجنورد هم براي جلب حس همکاري جمعي در مديريت شهر بوده است.

«خسروشاه» اضافه مي کند: با تشکيل شوراياري، مردم مي توانند نظرات و مشکلات شان را به طور مستقيم با شوراياران محله در ميان بگذارند تا پس از جمع بندي، به شهرداري ها منتقل شود.

وي اظهار اميدواري مي کند: شهرداران و ديگر مسئولان دست اندرکار بايد به اين باور برسند که شوراياران نيز کمک مؤثري در حوزه خدمات رساني هستند و مي توانند بازوي کمکي براي آنان باشند.

وي اضافه مي کند: وقتي شوراياران به محلات و ميان مردم مي روند و مشکلات موجود را احصا و آن ها را به مسئولان گوشزد مي کنند، انتظار دارند که مسئولان هم به درخواست هاي آن ها که در واقع درخواست شهروندان است، جامه عملبپوشانند تا با اعتماد به نفس و اراده اي قوي به کار خود ادامه دهند.

«پاکدين» از شوراياران کوي امام رضا (ع) نيز هدف از فعاليت خود در چرخه شوراياري را کمک به اهالي محل و همسايگان مي داند و مي گويد: اگر چه شورايارها مشکلات را از نزديک مشاهده و بررسي مي کنند، اما گاهي به دليل کمبود بودجه،شهرداري توان اجرايي پيشنهادهاي آن ها را ندارد که اميدوار هستيم اين مشکل به زودي برطرف شود.

وي با ذکر نمونه هايي از مطالبات شهروندان اضافه مي کند: بازگشايي خيابان 24 متري ميدان امام حسين (ع) به ميدان شاهد و 42 متري کوي امام رضا (ع) به شهر ناوک از جمله درخواست هاي اهالي اين منطقه خطاب به شهرداري است کهشهرداري هم قول مساعد براي اجراي آن را تا پايان امسال داده بود اما تاکنون اقدامي انجام نشده است.

وي تصريح مي کند: اگر بودجه کافي براي شهرداري فراهم باشد، همکاري آن ها با شوراياري به منظور عمران و آباداني شهر مناسب است.

«مهرآبادي» شورايار محله باقرخان هم در اين باره مي گويد: طي فعاليت هاي يک ساله در اين محل، در حال حاضر شن ريزي کوچه ها انجام و درخواست احداث يک باب کتابخانه و درمانگاه هم به مسئولان ارجاع داده شده است که بودجه احداثدرمانگاه از سوي خيران محلي و تهران از 5 ماه پيش تأمين شده است اما هنوز موفق به تملک زمين در اين منطقه نشده ايم.به گفته وي، زميني که براي مکان درمانگاه در نظر گرفته شده بود، با مشکل مواجه شد و اکنون بودجه اين پروژه سرگرداناست.

وي اضافه مي کند: اميدواريم دست اندرکاران نسبت به قولي که به مردم به خصوص شوراياران مي دهند، پي گير باشند و اجراي به موقع آن را مدنظر قرار دهند تا ديدگاه مردم نسبت به فعاليت و خدمات رساني شوراياري ها مثبت باشد.

 

بعضي شوراياران دلسرد شده اند

مسئول ستاد هماهنگي شوراياري بجنورد نيز مي گويد: شوراياري ها با هدف مشارکت مردم در امور شهري و استفاده از ظرفيت ها و استعدادهاي آنان تشکيل شد تا به کمک آن ها براي عمران و آباداني شهر اقدام شود.

«ابراهيم اماني» مي افزايد: با تشکيل اين شوراياري ها، شهرداري ها مي توانند از مشکلات و نيازهاي منطقه مطلع شوند و براي رفع معضلات اقدام کنند.

وي اظهار مي دارد: شوراياري يک نهاد مردمي، غيرانتفاعي و بدون دستمزد با جايگاهي مردمي است که به شکل خودياري اداره مي شود.

وي خاطر نشان مي کند: 3 سال پيش نخستين بار شوراياري ذيل شهرداري مهر تشکيل شد و از آن جايي که اين شوراياري نتايج مثبتي داشت، سال گذشته در 60 منطقه ديگر شهر شوراياري ها تشکيل شد که تاکنون موفق عمل کرده اند.

به گفته اين عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد، شوراياران نخستين افرادي هستند که مشکلات محله ها را مشاهده و به شهرداري ها منتقل مي کنند. وي اظهار مي دارد: سال گذشته اساسنامه شوراياري ها تکميل و به اين ترتيب، بخشي ازاهداف شوراياري ها محقق شد.

وي در عين حال اذعان مي کند: اگر چه تعداد زيادي از شوراياران در حيطه کاري خود موفق عمل کرده اند اما عده اي از آنان با به نتيجه نرسيدن درخواست هاي خود، دلسرد شده و از ادامه کار باز مانده اند.

وي اضافه مي کند: از آن جايي که شهر بجنورد در حال توسعه و گسترش است نياز به عمران و بازسازي دارد و بنابراين همکاري و مشارکت شوراياران مي تواند شهرداري را سريع تر به اهداف مورد نظر برساند.

به گفته «اماني»، طي يک سال اخير درخواست هاي زيادي از سوي شوراياران در رابطه با مسائل خدمات شهري، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و ترافيکي به شهرداري رسيده که 15 درصد اين درخواست ها به نهادهاي مربوط ارجاع دادهشده است.

وي خاطر نشان مي کند: براي رسيدگي و ثبت درخواست هاي شوراياران، ستادي در شوراي اسلامي شهر تشکيل شده است که معاونان شهرداري، شهرداران مناطق، اعضاي شوراي شهر و کارشناساني در آن عضو هستند.

 

شوراياران صاحب مکان مي شوند

اما نظر متوليان اصلي مديريت شهري در مورد شکل گيري شوراياري ها چيست؟

شهردار منطقه يک بجنورد در اين باره مي گويد: شوراياران هر منطقه، مشکلات را جمع بندي مي کنند و به شهرداري ارجاع مي دهند و شهرداري ها نيز پس از بررسي، برنامه ريزي و اولويت بندي موضوعات مختلف، براي تخصيص بودجه آن اقدام ميکنند.

«ستوده» مي افزايد: براساس درخواست شوراياران، قطعه زميني به ارزش يک ميليارد و 500 ميليون ريال براي ساخت مجتمع شوراياران توافق شده و پيمانکار در حال احداث ساختمان شوراياري بجنورد است. به گفته وي، شوراياران پل ارتباطي بينمردم و مسئولان محسوب مي شوند و مي توانند مشکلات را سريع تر و دقيق تر بررسي و به شهرداري ها منتقل کنند تا تصميم گيري ها در اين رابطه سريع تر انجام شود.

 

خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1391/12/02 شماره انتشار 18346

  • بازدید امروز: 682
  • بازدید دیروز: 1046
  • بازدید ماه: 14974
  • بازدید سال: 76534
  • بازدید کل: 1243204
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت