امروز : دوشنبه, 10 مهر 1402

صورتجلسات شورای پژوهشی

اولین صورتجلسه هیئت امنای مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/07/10

 

فایل pdf

 

 

اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/06/17

 

فایل pdf

 

 

دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/06/29

 

فایل pdf

 

 

سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/07/08

 

فایل pdf

 

 

چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/07/20

 

فایل pdf

 

 

پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/08/30

 

فایل pdf

 

 

 

ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/09/02

 

فایل pdf

 

 

هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/09/08

 

فایل pdf

 

 

هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/09/09

 

فایل pdf

 

 

نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/09/14

 

فایل pdf

 

 

دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/10/14

 

فایل pdf

 

 

یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/10/15

 

فایل pdf

 

 

دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/10/29

 

فایل pdf

 

 

سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/11/06

 

فایل pdf

 

 

چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/11/9

 

فایل pdf

 

 

پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1400/12/08

 

فایل pdf

 

دوازدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/01/25

 

فایل pdf

 

 

سیزدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/01/28

 

فایل pdf

 

چهاردهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/01/29

 

فایل pdf

 

 

 

پانزدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/04

 

فایل pdf

 

 

 

شانزدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/05

 

فایل pdf

 

 

هفدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/05

 

فایل pdf

 

 

 هجدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/06

 

فایل pdf

 

 

نوزدهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/18

 

فایل pdf

 

 

 بیست و یکمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/03/01

 

فایل pdf

 

 

 بیست و دومین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/03/22

 

فایل pdf

 

 

 بیست و سومین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/03/29

 

فایل pdf

 

 

 بیست و پنجمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/04/12

 

فایل pdf

 

 

 بیست و ششمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/04/26

 

فایل pdf

 

 

 بیست و هفتمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/05/02

 

فایل pdf

 

 

بیست و هشتمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/05/09

 

فایل pdf

 

 

 بیست و نهمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/05/13

 

فایل pdf

 

 

 سی و مین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/06

 

فایل pdf

 

 

 سی و یکمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/07

 

فایل pdf

 

 

 سی و دومین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/13

 

فایل pdf

 

 

 سی و سومین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/14

 

فایل pdf

 

 

 سی و چهارمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/20

 

فایل pdf

 

 

 سی و پنجمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/27

 

فایل pdf

 

 

 سی و ششمین صورتجلسه کمیته بجنورد شناسی شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/07/11

 

فایل pdf

 

 

شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/02/20

 

فایل pdf

 

هفدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/03/07

 

فایل pdf

 

هجدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/03/24

 

فایل pdf

 

نوزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/04/21

 

فایل pdf

 

بیست و مین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/05/04

 

فایل pdf

 

بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/08

 

فایل pdf

 

 

 بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/06/18
 
فایل pdf  بیست و سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/07/19
 
فایل pdf  بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/08/14 


فایل pdf  بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/10/07
 
فایل pdf بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/10/13 


فایل pdf


بیست و هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1401/12/08
 
فایل pdfبیست و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1402/01/22 


فایل pdf 


بیست و نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1402/01/27
 
فایل pdf
  


سیمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1402/01/28
 
فایل pdf
  

سی و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1402/02/10
 
فایل pdf


سی و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 1402/03/07
 
فایل pdf
 
  


  

 

 

اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد ـ مورخه 26/5/93

در ابتدا ضمن خیر مقدم و نبریک به اعضای محترم، ایشان مختصری به معرفی خود و سوابق علمی و پژوهشی انجام شده پرداختند. پس از معرفی تک تک اعضا، در خصوص نحوه گزینش تیم شورای پژوهشی و توجه به کلیه تخصصها در این تیم توضیحاتی عنوان نمودند.در ادامه حوزه های فعالیتی مرکز پژوهشها و فرآیند انجام هر یک را به اختصار توضیح دادند سپس مهندس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری) اولویتهای پژوهشی (12گانه ) شهرداری را با توضیحات مبسوطی از هر یک قرائت نمودند. لازم بذکر است این اولویتها پیشتردر شورای آموزش و پژوهش شهرداری مصوب گردیده بود.

لذا مقرر گردید:

ü      تصویب نظام نامه ها و آئین نامه های مرکز در دستور کار شورای پژوهشی قرار گیرد. در همین راستا اسنادو فرم های مربوطه نوسط دبیرخانه مرکز در اسرع وقت در اختیار اعضای محترم شورای پژوهش قرار گیرد.

ü      در زمینه موضوعاتی نظیر طرح SDI شرح خدمات تخصصی تهیه گردد.

ü      سایر عناوین پژوهشی پژوهشگران و پایان نامه ها و... در جلسات آینده بررسی گردد.

ü        اولویتها در جلسه آینده تکمیل و جهت فراخوان ارجاع شود.

  در پایان احکام مسئولیت اعضای محترم شورای پژوهش توسط رئیس مرکز به ایشان تقدیم گردید

حاضرین در جلسه:

1-    مهندس عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و عضو)

2-    مهندس مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو)

3-    مهندس علیرضا شایسته(قائم مقام مرکز و عضو)

4-    دکتر جواد هراتی(صاحبنظر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو)

5-    آقای محمد تقی آئینه بیگی(صاحبنظر حوزه جامعه شناسی و عضو)

6-    مهندس سعید نداف(صاحبنظر حوزه معماری استاد دانشگاه و عضو)

7-    مهندس زهرا حیدرزاده(کارشناس ارشد پژوهش مرکز و استاد گروه شهرسازی و عضو)

8-    دکتر بنفشه یادگار زاده(صاحبنظر حوزه شهرسازی و عضو)

صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهشها  1/6/93

v     دستور جلسه:

1-    تصویب نظام نامه پژوهش، اینترنشیپ،آیین نامه های حمایت از پایان نامه و...

2-    تصویب اولویت های پژوهشی در جلسه جهت اعلان عمومی

3-    بررسی موضوعات ارسالی پژوهشگران به مرکز در حوزه های طرح های پژوهشی، پایان نامه و اینترنشیپ.

v     مصوبات جلسه:

الف)اطلاع رسانی اولویتها:

1-     در خصوص اعلان و آگهی جناب آقای آئینه بیگی به جامع بودن اطلاع رسانی تأکید کردند و توزیع پوستر در دانشگاهها، فراخوان در سایت و یا حتی اعلام در روزنامه های استان و... را به عنوان روشهای اطلاع رسانی پیشنهاد نمودند.

2-     ایشان همچنین بر لزوم تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در مرکز جهت اطلاع از پژوهشهای صورت گرفته در استان و همچنین دسترسی سریعتر اهل علم ضروری دانستند.

ب)بررسی اسناد و نظام نامه ها:

-  نظرات کلی در خصوص نظام نامه ها پیشنهاد شد و بررسی بیشتر به جلسه آتی موکول شد

-     محور های پژوهشی پیشنهادی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور قرائت شد و مقرر گردید درخصوص تصویب نهایی  محورهای پژوهشی به تفکیک حوزه ها، درجلسه آتی تصمیم گیری شود. همچنین عناوین موضوعات پژوهشگران در خصوص طرح های پژوهشی و پایان نامه ها ارائه گردید و تصمیم گیری به جلسه آینده مؤکول گردید.

-    مقرر گردید عنوان پژوهشهای سایر سازمانها  در ارتباط با مدیریت شهر در زمینه های مختلف جمع آوری گردد. (پیگیری مرکز پژوهشها)

v     حضار جلسه :

1-    مهندس عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و عضو)

2-    مهندس مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو)

3-    مهندس علیرضا شایسته(قائم مقام مرکز و عضو)

4-    دکتر جواد هراتی(صاحبنظر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو)

5-    آقای محمد تقی آئینه بیگی(صاحبنظر حوزه جامعه شناسی و عضو)

6-    مهندس سعید نداف(صاحبنظر حوزه معماری استاد دانشگاه و عضو)

7-    مهندس زهرا حیدرزاده(کارشناس ارشد پژوهش مرکز و استاد گروه شهرسازی و عضو)

8-    دکتر بنفشه یادگار زاده(صاحبنظر حوزه شهرسازی و عضو)

 

صورتجلسه سوم و چهارم جلسه شورای پژوهشی مرکز- چهارشنبه مورخه 5/6/93- ساعت 17

v     موضوع جلسه: تصویب نظام نامه پژوهش مرکز

پس از مطالعه دقیق نظام نامه پژوهش توسط کلیه اعضا  مقرر گردید اصلاحات (طی 15 ردیف ذکر شده در متن اصلی صورتجلسه مصوب) در نظام نامه پژوهش انجام پذیرد:

همچنین مقرر گردید:

-        ترتیبی اتخاذ گردد تا جهت عقد قرادادها در مرکز پژوهشها، تفویض اختیار به رئیس مرکز انجام گیرد.

-        ماژول داوری و نظارت در سایت اضافه شود.

-        همچنین مقرر گردید بایستی در کلیه حوزه های اولویت دار، تعداد اولویتها به تناسب طرح و بودجه توزیع گردد.

لذا نظام نامه پژوهش  در جلسه مورخه 5/6/93 شورای پژوهشی مرکز با اعمال اصلاحات فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت.

v     حضار جلسه:

1-    مهندس عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و عضو)

2-    مهندس علیرضا شایسته(قائم مقام مرکز و عضو)

3-    دکتر جواد هراتی(صاحبنظر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو)

4-    آقای محمد تقی آئینه بیگی(صاحبنظر حوزه جامعه شناسی و عضو)

5-    مهندس سعید نداف(صاحبنظر حوزه معماری استاد دانشگاه و عضو)

6-    مهندس زهرا حیدرزاده(کارشناس ارشد پژوهش مرکز و استاد گروه شهرسازی و عضو)

7-    دکتر بنفشه یادگار زاده(صاحبنظر حوزه شهرسازی و عضو)

 

 

 

صورتجلسه پنجم و ششم جلسه شورای پژوهشی مرکز- شنبه مورخه 8/6/93- ساعت 18

v    موضوع جلسه:

 تصویب نظام نامه اینترنشیپ و آئین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرکز

ü      پس از مطالعه دقیق نظام نامه اینترنشیپ توسط کلیه اعضا اصلاحات(طی 9  ردیف ذکر شده در متن اصلی صورتجلسه مصوب) در نظام نامه اینترنشیپ انجام پذیرفت.

ü      همچنین پس از بررسی آئین نامه حمایت از پایان نامه ها مقرر گردید تغییرات در 6 ردیف عنوان شده در صورتجلسه اعمال گردد.

لذا نظام نامه اینترنشیپ و آئین نامه حمایت از پایان نامه ها در جلسه مورخه 8/6/93 شورای پژوهشی مرکز با اعمال‌اصلاحات فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت.

v     حضار جلسه:

1-    مهندس عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و عضو)

2-    مهندس مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو)

3-    مهندس علیرضا شایسته(قائم مقام مرکز و عضو)

4-    دکتر جواد هراتی(صاحبنظر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو)

5-    آقای محمد تقی آئینه بیگی(صاحبنظر حوزه جامعه شناسی و عضو)

6-    مهندس سعید نداف(صاحبنظر حوزه معماری استاد دانشگاه و عضو)

7-    مهندس زهرا حیدرزاده(کارشناس ارشد پژوهش مرکز و استاد گروه شهرسازی و عضو)

8-    دکتر بنفشه یادگار زاده(صاحبنظر حوزه شهرسازی و عضو)

 

صورتجلسه هفتم و هشتم جلسه شورای پژوهشی مرکز- دوشنبه مورخه 10/6/93- ساعت 18

و جلسه نهم شورای پژوهشی- شنبه 15/6/93- ساعت 18

v     موضوع جلسه: بررسی فراخوان طرح پژوهشی و اولویت های پژوهشی مرکز

در این جلسات (که در دو روز و 3 جلسه تشکیل شد) عناوین و اولویت‌های پژوهشی ذیل مورد بررسی قرار گرفتند واعضادرخصوص آن اظهار نظر نمودند:

1-     فراخوان پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد

2-     اولویت های پژوهشی مصوب شورای آموزش و پژوهش شهرداری بجنورد

3-     اولویت های استخراجی سرکار خانم یادگارزاده و سایر اعضا شورای پژوهشی

در نهایت موضوعات ذیل به عنوان اولویتهای پژوهشی این مرکز جهت اعلام فراخوان در شورای پژوهش انتخاب گردید:

1-     دسته اول: اولویت ها با اقتباس از فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های مشهد:

برنامه، بودجه و امور اداری

1

تدوین سند راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد

2

مستندسازی تجربیات اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در سه دوره قبل و تحلیل محتوای آن در راستای افزایش کارآمدی شورا

3

تدوین نظام کارانه و پاداش کارکنان با توجه به شاخص­های عملکردی، میزان درآمد و تفاوت­های ذاتی واحدهای سازمانی

4

بررسی و مطالعه فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری بجنورد و ارائه راهکار

حوزه اقتصاد و برنامه ریزی

1

داده­کاوی و شناسایی راهکارهای تحقق درآمدهای شهرداری بجنورد

2

بررسی آثار و آسیب­های ناشی از ساخت و سازهای شهری در شهر بجنورد در حوزه فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی

3

ارزیابی عملکرد پروژه­های مشارکتی کلان اقتصادی در شهرداری بجنورد و ارائه الگوی بهینه مشارکت

4

نیازسنجی و امکان­سنجی پروژه­های زیرساختی و اقتصادی در مناطق کم برخوردار شهر بجنورد (با رویکرد فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و حمل و نقل)

حوزه خدمات شهری و محیط زیست

1

راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ ايمني شهروندان شهر بجنورد

2

بررسی روش­هاي بيولوژيكی مبارزه با آفات فضای سبز شهری و ارائه روش­های بهینه با توجه به شرایط موجود

3

شناسایی اثرات زيست محيطي طرح­هاي عمراني و شهرسازي در شهر بجنورد و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی:....)

4

مکانیابی و بررسی نقش بازارهای شهری تحت نظارت شهرداری بجنورد در راستای تنظیم بازار، عدالت اجتماعی و رضایت شهروندان

5

روش­های بهره­برداری از روان آبهای شهری یا(و) فاضلاب شهری و راهکارهای استفاده از آنها

فرهنگی و اجتماعی

1

نیازسنجی و امکان­سنجی مراکز تفریحی و ورزشی ویژه بانوان در سطح مناطق شهر بجنورد

2

تدوین سند ارتقاء نشاط و شادابی شهروندان بجنوردی

3

عوامل موثر بر وندالیسم در شهر بجنورد و راه­های کاهش آن

4

بررسی میزان بی­تفاوتی شهروندان بجنوردی نسبت به رویدادهای اجتماعی – فرهنگی و عوامل موثر بر آ ن و ارائه راهکار

5

آسیب شناسی سبک زندگی در شهر بجنورد با تأکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکار

6

راهکارهای عملیاتی سازی ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر بجنورد

7

بررسی نقش سازمان­های مردم نهاد در تقویت فرهنگ شهروندی در سطح شهر بجنورد

8

راهکارهای شکل­گیری تشکلهای مردم نهاد جهت مشارکت مردم در مدیریت شهری

9

بررسی راهکارهای جلب مشارکت خیرین در اجرای پروژه های عام المنفعه مدیریت  شهری

شهرسازی

1

آسیب شناسی نما و منظر شهری در شهر بجنورد و ارائه راهکارهای بهبود آن

2

مطالعه و بررسی چند ضابطه ای (مغایرت) ضوابط و مقررات شهرسازی در طرح­های شهری

3

ارزیابی و مناسب سازی فضاهای شهری بجنورد از بعد شهرسازی انسان گرا و معماری بدون مانع

4

بررسی و مطالعه مراکز محله شهر بجنورد و راهکارهای ارتقاء کالبدی و اجتماعی آن­ها

5

بررسی چگونگی افزایش خوانایی شهر و محلات شاخص و ارائه راهکار مناسب

حمل و نقل و ترافیک

1

بررسی و مطالعه وضعیت حممل و نقل عمومی شهر بجنورد و ارائه راهکار

2

بررسی سهم بخش حمل و نقل از میزان مصرف انرژی و تولید آلاینده­های کل شهر

3

بررسی راههای افزایش عملکرد  مثبت ترافیکی فلکه­(میدان) های شهر بجنورد 

4

بررسی و ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات پارکینگ های حاشیه ای شهر

5

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندان از نظر تمایل به پرداخت خدمات پارکینگ در شهر بجنورد و ارائه راهکار

2-    دسته دوم: اولویتهای پژوهشی شهرداری بجنورد جهت جذب اعتبارات سازمان شهرداریها

1- حوزه معاونت اداری مالی :

1

ارائه راهکارهای تامین منابع درآمد پایدار و کاهش هزینه های شناسایی زمینه های تامین منابع مالی پروژه های شهرداریها

2 -حوزه معاونت فنی و عمران

1

-جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلابها

2

-بازیافت اصلاح معابر ( امکان سنجی ، خرید تجهیزات و اجراء )

3-حوزه معاونت معماری و شهرسازی

1

-بازنگری اساسی در تهیه و تدوین طرح تفصیلی

4-حوزه معاونت اقتصاد و برنامه ریزی

1

-تدوین نظام برنامه ریزی ( بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت ) و برنامه های راهبردی درحوزه های مختلف فعالیت های شهرداری ها

2

-مطالعه در حوزه سیستم های اطلاعاتی مکانی ( GIS) و زیرساخت های اطلاعاتی مکانی (SDI)

5-حوزه معاونت خدمات شهر

1

-تهیه طرح جامع فضای سبز شهری

2

-طرح جامع ایمنی و مدیریت بحران شهر

6-حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

1

-ارائه راهکارهای جلب مشارکت شهروندان در فعالیتهای مختلف شهری

2

-تدوین برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهروندان براساس نیاز سنجی فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی مورد نیاز شهروندان با تاکید بر نقش مدیریت شهری

 

3-حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

1

-تکمیل مطالعه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری

2

-مسیر ویژه دوچرخه با نگاه مدحمل و نقل در شهر بجنورد و تاثیر آن بر کاهش ترافیک

 

3-    دسته سوم: اولویت های استخراجی از اولویتهای حوزه های مختلف شهرداری

1- مطالعه و پژوهش در زمینه بهبود و ارتقاء شبکه ارتباطی و نظام تردد در شهر بجنورد با محوریت موضوعات ذیل

1

توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل همگانی شهر و کاهش تداخل با سایر تظام های تردد، مکان یابی ایستگاهها، خطوط تردد و افزایش سطح پوشش شبکه

2

تقویت الگوهای تردد به صورت پیاده روی و دوچرخه سواری در سطح شهر و راهکارهایی در خصوص اتصال به پهنه های فعالیتی داخل شهر به پهنه های فعال پیرامونی (توسعه شبکه سبز راهی)

3

راهکارهای عملی در خصوص ارتقاء فرهنگ ترافیکی شهروندان

مطالعه و پژوهش در زمینه بهبود و ارتقاء سیما و منظر شهری با محوریت موضوعات ذیل:

1

ایجاد و تقویت نشانه ها و ارتقاء جلوه های نمادین شهر بجنورد در سیمای شهر در راستای تقویت هویت و شخصیت شهر با تأکید بر برند­سازی شهر بجنورد

2

بررسی و مطالعه الگوهای مبلمان شهری متناسب بااقلیم و ویژگیهای شهر بجنورد به خصوص در پهنه‌های فعالیتی مهم شهر

3-مطالعه و پژوهش در زمینه بهبود و ارتقاءکالبد و فعالیت های شهری با محوریت موضوعات ذیل:

1

ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر و ارائه راهکارهایی جهت کنترل آلودگی و مضرات ناشی از این فعالیت ها

2

ساماندهی دستفروشان و سد معبر مشاغل شهر و نمایش دادن محصولات و کالاها در عرصه عمومی

3

بررسی و مطالعه معضلات و مشکلات بافت فرسوده شهر بجنورد و ارائه راهکار

4

بررسی و مطالعه معضلات و مشکلات سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای روستایی ادغام شده در شهرها و ارائه راهکارهای کاهش و کنترل آن و همچنین بهینه سازی فرصتهای موجود در این پهنه ها

5

احیاء مفهوم سنتی میدان و توسعه فضاهای میدانگاهی سنتی در جهت فراهم آوردن مکانهایی برای گردهمایی شهروندان و برقراری تعامل

4- مطالعه و پژوهش در زمینه بهبود و ارتقاء مدیریت شهری و منابع انسانی و پایگاه های اطلاعاتی با محوریت موضوعات ذیل:

1

امکان سنجی تحقق شهرداری الکترونیک در رابطه با خدمات شهرداری بجنورد

2

بررسی و مطالعه مرکز شهر بجنورد از بعد شاخص­های مرکز شهری سرزنده 

3

بررسی امکان برون­سپاری فعالیت­های شهرداری بجنورد به تفکیک فعالیت­های مختلف

5-مباحث اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی با موضوعات ذیل:

1

-راهکارهای توانمندسازی حاشیه نشینان و اقشار کم درآمد شهری

2

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری بیشتر گردشگران در شهر بجنورد

3

بررسی و شناسایی کارکردهای گردشگری شهر بجنورد

درنهایت ضمن تصویب موضوعات فراخوان طرح های پژوهشی، مقرر گردید دبیرخانه مرکز نسبت به ادغام و دسته بندی موضوعات فوق الذکر اقدام نموده و نسبت به اعلان عمومی فراخوان پس از مشخص شدن اولویتهای پایان نامه هاو ... اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین متن فواخوان های طرح پژوهشی و پایان نامه ها مورد تأیید اعضا واقع شد و مقرر گردید فراخوان اینترنشیپ پس از اعلام مجدد معاونتهای شهرداری و در جلسه ای با حضور ایشان مورد تأیید قرار گیرد.

حضار جلسه:

1-     مهندس عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد و عضو)

2-     مهندس مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو)

3-     مهندس علیرضا شایسته(قائم مقام مرکز و عضو)           

4-     دکتر جواد هراتی(صاحبنظر حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو)

5-     آقای محمد تقی آئینه بیگی(صاحبنظر حوزه جامعه شناسی و عضو)

6-     مهندس سعید نداف(صاحبنظر حوزه معماری استاد دانشگاه و عضو)

7-     مهندس زهرا حیدرزاده(کارشناس ارشد پژوهش مرکز و استاد گروه شهرسازی و عضو)

8-     دکتر بنفشه یادگار زاده(صاحبنظر حوزه شهرسازی و عضو)

محل برگزاری: سالن جلسات شورای شهر

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت