امروز : شنبه, 18 آذر 1402

صورتجلسات هیات امنا


صورتجلسه شماره 29 شورای پژوهشی (شماره 3 هیات امناء) مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر 

یک شنبه  مورخ 1402/01/27 ساعت 8 صبح سالن همایش  شورای اسلامی شهر بجنورد

پیرو هماهنگی های بعمل آمده جلسه مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد ، با حضور رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد، رئیس دانشگاه بجنورد، رئیس دانشکده علوم قرآنی استان، رئیس دانشگاه کوثر معاونت توسعه مدیریت منابع شهرداری بجنورد، معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، مدیر اداری و مالی شورای اسلامی شهر و قائم مقام مرکز و کارشناسان پژوهشی شورای اسلامی شهر  راس ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات  شورای اسلامی شهررسمیت یافت.

در ابتدا آقای مهندس موسوی رئیس مرکز ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، دستور کار را عنوان نمودند .

 

پس از بحث وتبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 

1ـ مقرر گردید گزارش اجمالی  از جلسات تشکیل شده هیات امناء در سال 1401 تهیه گردد.

2ـ مقرر گردید اعتبار و بودجه مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد مشخص گردد .

3ـ مقرر گردید ردیف اعتباری برای پسماند و مکان یابی محل دفن مشخص گردد.

4ـ مقرر گردید هماهنگی جلسه با دانشگاه کوثر  در ارتباط با ارزیابی  تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کوثر و مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر بجنورد در سال 1401 پیگیری و هماهنگ گردد.

5 ـ مقرر گردید همایش یا رویدادی در سال 1402 پیگیری و برگزارگردد . 

6ـ مقرر گردید نشستی با شهرداری در ارتباط با طرحهای پژوهشی و تعیین  اعتبار و بودجه مرکز با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر بجنورد و رئیس  محترم مرکز آموزش و پژوهش شورا توسط قائم مقام محترم مرکز پیگیری و هماهنگ گردد. 

7ـ مقرر گردید مکاتبه ای با شورای عالی استانها  توسط قائم مقام محترم مرکز پیگیری و هماهنگ گردد.

8ـ مقرر گردید اصلاح ساختار و شرح وظایف هیات امناء در جلسه آینده مشخص گردد.

9ـ  مقرر گردید بازدیدهای که توسط مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهر هماهنگ می گردد از اعضای هیات امناء مرکز جهت شرکت دعوت بعمل آید. 

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ساعت 10 خاتمه یافت.

حاضرین جلسه:

1ـ سید محسن موسوی      2ـ محمد شیخ زاده     3ـ رحیم مهدوی پور    4ـ محمدرضا حسینی معصوم    5ـ محسن روشن ضمیر 

6ـ ابوذر عفیف           7ـ محبوبه معین مقدس     8ـ خدیجه همایونی      9ـ مسعود عاملی پور      10ـ وحید نورالهی      
اولین صورتجلسه هیات امنای مرکز آموزش و پژوهش شورای اسلامی شهربجنورد مورخ 1400/07/10ـ شورای اسلامی شهر دوره ششم

 

پیرو دعوتنامه 1665/5/1400مورخه 1400/07/07 و هماهنگی بعمل آمده از اعضای محترم شورای پژوهشی مرکزآموزش و پژوهش شورای اسلامی ، با حضور ریاست محترم شورا شهر ریاست محترم دانشگاه بجنورد ،  ریاست محترم دانشگاه پیام نور ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی اولین جلسه هیات امنای مرکز پژوهش ها در دوره ششم شورا راًس ساعت 12 ظهر در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر رسمیت یافت .  

در ابتدا آقای مهندس موسوی  ( رئیس مرکز ) ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ، دستور کار را عنوان و توسط و صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1ـ مقرر گردید آقای دکتر محقر ریاست محترم دانشگاه بجنورد  به عنوان رئیس هیات امنای مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر که منصوب شدند.

2ـ مقرر گردید آقای دکتر کاظمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد به عنوان  عضو هیات امنای مرکز پژوهش های شورای اسلامی منصوب شدند .

3 ـ مقرر گردید آقای دکتر مهدوی پور ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی به عنوان  عضو هیات امنای مرکز پژوهش های شورای اسلامی منصوب شدند

4ـ مقرر گردید دبیرخانه مرکز پژوهش های شورای اسلامی مستقل گردد.

5 ـ مقرر گردید آن دسته از دانشگاههای که کار آموزشی و پژوهشی انجام می دهند و مجموعه علمی پژوهشی و هیات امنا ء دارند با مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همکاری داشته باشند .

6 ـ مقررگردید مدیریت سازمان برنامه بودجه به عنوان عضویت در کارگروه تخصصی در جلسات شورای پژوهشی حضور داشته باشند .

7ـ مقرر گردید از دبیر خانه سازمان برنامه بودجه درخواست شود در جلسات کارگروه شورای پژوهشی شورا حضور داشته باشند .

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ساعت 14خاتمه یافت .

 

 

 

 

 

صورتجلسه جلسه‌دوم هیأت امنای مرکز پژوهشهای شورای شهردوره چهارم- مورخه‌شنبه 1393/04/14

دسنور جلسه:

1-     بررسی و اصلاح اساسنامه مرکز ؛ نظام نامه پژوهش؛ نظام نامه اینترنشیپ؛ نظام نامه پایان نامه های دانشجویی و ارجاع به صحن شورای شهرو جلسه شورای پژوهشی جهت تصویب.

2-     تعیین میزان حق الجلسات و حق الزحمه هیأت امنا، شورای پژوهشی، ناظرین، داوران و مدعوین.

3-     انتخاب اعضای شورای پژوهشی

لذا مقرر گردید:

ü      جناب آقای محقر با رأی اعضا برای مدت یک سال به عنوان رئیس هیأت امنا تعیین گردیدند که مقتضی است ابلاغ ایشان توسط رئیس شورای شهر صادر گردد.

ü      لذا با توجه به شرایط فوق اصل اساسنامه اصلاحی موردتأیید اعضای هیأت امنا مرکز قرار گرفت.

ü      سقف حق الزحمه طرح های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. لازم است در نظام نامه اشاره شود که حمایت از کلیه موارد در اولویت بوده وهدف صرفاً ایجاد انگیزه در پژوهشگران و حمایت از ایشان در پژوهشگاه می‌باشد.

ü      همچنین مقرر گردید عضویت مرکز پژوهشها در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استانداری پیگیری شود و با این کارگروه در جهت جلب حمایتها مکاتبه گردد.

ü      با توجه به کمبود وقت ادامه بررسی های مربوط به نظام نامه ها و مبلغ ریالی حق الجلسات به جلسه آینده هیأت امنا موکول گردید

حاضرین در جلسه:

1-    سرکار خانم مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو هیأت امنا)

2-    جناب آقای دکتر احمد محقر (رئیس دانشگاه بجنورد و عضو هیأت امنا)

3-    جناب آقای سید جلیل کشمیری  (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

4-    جناب آقای دکتر ابراهیم امانی  (استاد دانشگاه و عضو هیأت امنا)                                                               

5-    جناب آقای رضا فیروزه    (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

6-    جناب آقای علیرضا شایسته( قائم مقام مرکز و مدعو)

7-    سرکار خانم زهرا حیدرزاده( کارشناس ارشد پژوهش مرکز و دبیر جلسات)

صورتجلسه جلسه‌سوم هیأت امنای مرکز پژوهشهای شورای شهر- مورخه‌شنبه 21/4/93

دستور جلسه:

v     انتخاب اعضای شورای پژوهشی

v     تعیین سقف حق التحقیق اینترنشیپ، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

v     حق الجلسات هیأت امنا و شورای پژوهشی

v     تعیین حق الزحمه ناظرین علمی و تجربی و داوران

مصوبات جلسه:

ü      سقف حق الزحمه اینترنشیپ 60,000,000ریال تعیین گردید. همچنین سقف حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد 3,000,000 تا 10,000,000 ریال و سقف پایان نامه های دکترا 25,000,000  الی 40,000,000ریال مصوب گردید.

ü      در خصوص طرح های پژوهشی بعد از فراخوان و بررسی پرپوزال، بسته به تعداد طرح ها و با توجه به نظر شورای پژوهشی، سقف هر طرح تعیین می شود.

ü      حق الزحمه ناظرین علمی و تجربی به صورت درصدی از حق التحقیق طبق جدول نظام نامه پژوهش مصوب گردید.

ü      حق الزحمه داوران بر اساس کیفیت های داوری با درجات خوب،متوسط و ضعیف طبق جدول نظام نامه تصویب گردید.

ü      مقررگردید اصلاح متن و بررسی فنی نظام نامه ها به شورای پژوهشی واگذار گردد.

ü      همچنین حق الجلسات هیأت امنا و شورای پژوهشی تأیید گردید.

ü      انتخاب5نفر از اعضای 7 نفره اعضای شورای پژوهشی (به استثناء عضو چهارم که از بین گزینه های منتخب بایستی معین گردد) تأیید گردید.

ü      تعیین سقف حمایت پایان نامه ها، طرح های پژوهشی، اینترنشیپ طبق موارد فوق الذکر.

ü      تعیین حق الزحمه داوران و ناظرین و حق الجلسات هیأت امنا و شورای پژوهشی طبق موارد اشاره شده فوق.

ü      واگذاری امور پژوهشی شهرداری بجنورد به مرکز پژوهشها

 حضار جلسه :

1-    سرکار خانم مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو هیأت امنا)

2-    جناب آقای دکتر احمد محقر (رئیس دانشگاه بجنورد و عضو هیأت امنا)

3-    جنابب آقای عباس نقیب (معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری)

4-    جناب آقای سید جلیل کشمیری  (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

5-    جناب آقای دکتر ابراهیم امانی  (استاد دانشگاه و عضو هیأت امنا)                                                               

6-    جناب آقای رضا فیروزه    (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

7-    جناب آقای علیرضا شایسته( قائم مقام مرکز و مدعو)

8-    سرکار خانم زهرا حیدرزاده( کارشناس ارشد پژوهش مرکز و دبیر جلسات)

 

صورتجلسه چهارم هیأت امنای مرکز پژوهشهای شورای شهر بجنورد-مورخه سه شنبه 21/5/93   

 دستورجلسه: نهایی شدن انتخاب اعضای شورای پژوهشی مرکز

در ابتدا اعضای پیشنهادی که از طریق استعلام از دانشگاهها و سازمان نظام مهندسی معرفی و رزومه های ایشان دریافت گردیده بود، معرفی و رزومه ایشان قرائت گردید.

لذا اعضای شورای پژوهشی  به شرح زیر تصویب گردیدند:

-         جناب آقای مهندس نقیب؛ مهندس عمران و معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری بجنورد

-         سرکار خانم مهندس آدینه زاده؛ مهندس برق و رئیس مرکز پژوهشها

-         جناب آقای مهندس شایسته؛ شهرساز (برنامه ریز شهری) و  قائم مقام مرکز پژوهشها

-         جناب آقای دکتر هراتی؛ اقتصاددان و عضو هیأت علمی و معاونت فرهنگی دانشگاه بجنورد

-         سرکار خانم مهندس زهرا حیدرزاده؛ طراحی شهر، کارمند شهرداری و مدرس دانشگاه.

-         جناب آقای مهندس سعید نداف؛ معمار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بحنورد

-         جناب آقای محمد تقی آئینه بیگی ؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاههای استان.

-         سرکار خانم دکتر یادگار زاده (دانشجوی دکتری شهرسازی) به عنوان عضو افتخاری.

ü      در ادامه به پیشنهاد دکتر محقر مقرر کردند ضمن استعلام از دانشگاهها، با معدل های برتر دانشگاهها و طرح های خلاقانه و برگزیده و درنظر گرفتن جوایزی در مناسبتهای متفاوت با مرکز ارتباط برقرار شود.

v     حضار جلسه:

v     سرکار خانم مهستی آدینه زاده(رئیس مرکز پژوهشها و عضو هیأت امنا)

v     جناب آقای دکتر احمد محقر (رئیس دانشگاه بجنورد و عضو هیأت امنا)

v     جناب آقای سید جلیل کشمیری  (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

v     جناب آقای دکتر ابراهیم امانی  (استاد دانشگاه و عضو هیأت امنا)                                                                

v     جناب آقای رضا فیروزه    (عضو شورای شهر و هیأت امنا)

v     سرکار خانم زهرا حیدرزاده( کارشناس ارشد پژوهش مرکز و دبیر جلسات)

 

محل برگزاری: ساختمان مرکز پژوهشهای شورای شهر

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت