امروز : شنبه, 12 فروردین 1402

بررسی درخواستها

در ادامه جلسه دهم شورای پژوهشی مرکز پژوهشها - مورخه سه شنبه 18/6/93 ، درخواستهای واصله در خصوص طرح های پژوهشی و پایان نامه/ رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

موضوع / پژوهشگر

نتیجه

1.موضوع: بررسی روشهای توسعه کم اثر بر روی رواناب های شهری: مطالعه موردی شهر بجنورد؛

پژوهشگر: آقای محمد لنگری

 

موضوع مورد نظر در شورای پژوهشی بررسی و با توجه به اینکه موضوع در بین اولویتهای سال جاری مرکز می باشد، مقرر گردید ضمن موافقت اولیه،فرم اولیه طرح پژوهشی جهت تکمیل در اختیار پژوهشگر قرار گرفته تا در جلسات آتی شورای پژوهش در خصوص نحوه اعمال نظر با حضور معاونت مربوطه تصمیم گیری گردد.

2. موضوع: طرح تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی مخاطرات زمین شناسی شهر؛

پژوهشگر: خانم فاطمه نعمتی

با توجه به اینکه موضوع مورد نظر در زمره اولویتهای پژوهشی سال جاری مرکز نبوده و همچنین به علت محدودیتهای مالی مرکز در تأمین هزینه های طرح مطالعاتی و همچنین به علت دقت گمانه زنی ها (که در سطح پهنه و نه قطعه بوده) این موضوع برای شهرداری و شورای شهر کاربردی نبوده و در شرکت های مشاور و نهادهای بالادستی کاربرد بیشتری داشته؛ لذا مورد تأیید شورای پژوهشی قرار نگرفت.

3. موضوع: بررسی میزان رضایتمندی مراجعین شهرداری بجنورد از خدمات ارائه شده و عوامل مؤثر بر آن؛ پژوهشگر: خانم اسما رحیمی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مورد نظر در جلسه شورای پژوهشی مطرح گردید و با توجه به اولویت این پژوهش در لیست اولویتهای سال جاری موردموافقت اولیه قرار گرفته و مقرر گردید جهت دریافت فرم اولیه به دبیرخانه مرکز مراجعه نمایند.

4. موضوع: بررسی نقش و جایگاه اعضای شورای اسلامی در ساختار مدیریت شهری؛

پژوهشگر: آقای محمد تقی احمدیان

موضوع پایان نامه مذکور در جلسه شورای پژوهش مرکز مطرح و به دلیل وجود اشکالات ساختاری (در عنوان و ساختار تحقیق) و قرار نداشتن موضوع در اولویتهای پژوهشی سال جاری، در جلسه رد شد.

5. موضوع: بررسی فساد اداری و مالی و روش های مواجهه با آن در شهرداری های بجنورد؛

پژوهشگر:خانم اعظم منصوری

موضوع مورد نظر در جلسه شورای پژوهشی مطرح شده و با توجه به روش تحقیق و روشهای جمع آوری اطلاعات و عدم پوشش همه جانبه (در کلیه حوزه ها از جمله سطح دسترسی به اطلاعات امنیتی) و همچنین داخلی بودن موضوع در شهرداری و بررسی موضوع در مجموعه داخلی شهرداری و همچنین قرار نداشتن در اولویت های پژوهشی سال جاری رد شد.

6. تعیین فرهنگ آپارتمان نشینی و تأثیر سرمایه اجتماعی بر آن؛

پژوهشگر: خانم اعظم منصوری

موضوع مذکور در جلسه شورای پژوهش مرکز مطرح شد. با توجه به تعریف ناصحیح عنوان طرح و برخی اصلاحات در پیشنهادیه، اصلاحات ساختاری در طرح دیده شد. لذا مقرر گردید با توجه به ارتباط موضوع با یکی ازاولویتهای طرح های امسال، پژوهشگر با دریافت فرم اولیه طرح، پروپوزال خود را طبق اولویت ذکر شده در فراخواناصلاح و سپس به دبیرخانه مرکز ارسال نماید.

7. ساماندهی و مکانیابی مراکز اقامتی- سیاحتی- گردشگری شهر بجنورد با مدل ANPو GIS-

پژوهشگر: خانم جمیله الله وردیخانی

موضوع موردنظر در جلسه مطرح شد و مقرر گردید فرم اولیه طرح پژوهشی با هدایت طرح به سمت اولویتهای پژوهشی مطرح شده تکمیل و به مرکز ارسال گردد.

 

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت