امروز : پنج شنبه, 10 آذر 1401

اساسنامه

اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد

مقدمه

درجهان امروز ، طرح پرسشهای نو و مسایل پیچیده و چند وجهی در حوزه های مختلف ، نهادهای سیاستگذاری را ناگزیر از تاسیس مراکز علمی و پژوهشی ساخته است.تجربه نشان داده است که این نهاد با اتکا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره گیری از آنها در شناخت کارشناسانه مسایل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین سیاستها و نظارت بر اجرای آن سیاستها توفیق بیشتری یافته اند . نهادهایی که چنین تکیه گاه های علمی و تحقیقاتی سازمان یافته ای در اختیار دارند با نهادهایی که نمایندگانشان صرفاً با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می ورزند چه در روش و چه در نتیجه گیری قابل مقایسه نیستند . شورای اسلامی شهر بجنورد با درک این ضرورت ، مرکز پژوهش های خود را بنا نهاده است.

در شورای اسلامی شهر بجنورد از نخستین دوره برای کارشناسی طرح ها و لوایح از مشورت موردی کارشناسان استفاده می نموده، درعین حال اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود اعضا متکی بود لکن در سال 87 و در دوره سوم شورا نهادی مستقل ،دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر بجنورد »برای ارائه خدمات مستمر تحقیقاتی،پژوهشی و کارشناسی در کنار شورا قرارگرفت که اساس نامه آن در تیرماه 1393 مورد بازنگری قرار گرفته است.

اهداف و شرح وظایف مرکز:

هدف از تاسیس مرکز،مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به اعضا،کمیسیون ها و هیئت رئیسه شورای اسلامی و شهرداری شهر بجنورد است. اهم وظایف این نهاد به شرح زیر است:

 1. تبیین اهداف ، استراتژیها و سیاستهای کاری شورا و همچنین تصمیم سازی برای آن با هدف هرچه اثر بخش تر کردن تصمیم گیری های شورا.
 2. تعریف و مدیریت انجام طرح های بنیادین و اساسی شهری و پژوهشهای کلان مربوط به محورهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی بجنورد با توجه به شرایط بدیع بودن،کارامدی،ضرورت و تطابق به شیوه های علمی تحقیق و ارائه نتایج آنها در قالب طرح به شورا.
 3. اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق برگزاری سمینار ، نشر کتب و نشریات و انعکاس نظرات به واحدها و دستگاه های ذیربط با نظر هیئت رییسه شورا.
 4. انجام خدمات موردی پژوهشی ، مانند برگزاری همایشهای کارشناسی و علمی، گردآوری و پردازش آمار و اطلاعات ، تهیه بانک اطلاعاتی و تالیف پژوهش های مرتبط انجام شده در کشورحول موضوعات مختلف شهری.
 5. مطالعه و بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح ها و لوایح ارجاعی از سوی شورا و کمیسیونهای آن .
 1. تامین نیازهای اطلاعاتی کمیسیونها و اعضای شورا از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع رسانی .
 1. انجام پژوهش های موردی حسب درخواست هیئت رییسه ،کمیسیونها و اعضای شورا.

تبصره 1 : شرح وظایف مرکز با توجه به وظیفه اصلی آن یعنی مدیریت طرح های پژوهشی مورد نیاز و انجام آن از طریق متخصصان و پژوهشگران خارج مرکز ، سیاست کاهش تصدی گری و اجتناب از حجیم شدن بدنه پرسنلی تعیین شده است.

تبصره 2 : در تعیین شرح وظایف مرکز،سیاست استراتژیک بودن آن، واگذاری بخش تاکتیکی به شهرداری و اجتناب از هرگونه موازی کاری و اسراف رعایت شده است.

ارکان مرکز:

ارکان مرکز عبارتند از :

 1. هیئت امنا
 2. رییس مرکز
 3. شورای پژوهشی
 4.  

هیئت امنا متشکل از سه تن از اعضای شورای اسلامی بجنورد و دو نفر از صاحبنظران برنامه ریزی و مدیریت شهری به انتخاب شورای شهر برای هر دوره شورا می باشد. رئیس هیئت امنا توسط اعضا انتخاب می شود . اهم وظایف هیئت امنا عبارتند از:

 1. تصویب خط مشی کلی و ارجاع آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی.
 2. تصویب ساختارو تشکیلات و ارجاع آن به شورای شهر جهت تصویب نهایی.
 3. تصویب بودجه سالانه.
 4. تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی
 5. نصب و عزل رئیس مرکز

رئیس مرکز را هیئت امنا برای مدت دو سال از میان و یا خارج از اعضای هیئت امنا (با اولویت اعضای شورای شهر)که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند، انتخاب می کند . اهم وظایف رئیس عبارتند از :

 1. ارائه خط مشی
 2. پیشنهاد بودجه
 3. اداره مرکز

شورای پژوهشی متشکل از رئیس مرکز(به عنوان رئیس شورای پژوهشی)، قائم مقام مرکز(نائب رئیس شورای پژوهشی) ، معاون اقتصاد و برنامه ریزی شهرداری جهت هماهنگی بیشتر شورا و شهرداری در امر پژوهش و چهار نفر از پژوهشگران متخصص در مقولات مختلف مدیریت شهری دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پیشنهاد رییس مرکز و تصویب هیئت امنا است . این افراد برای مدت دو سال انتخاب می گردند. دعوت از سایر متخصصان بدون حق رای بلا مانع است. اهم وظایف شورای پژوهشی عبارتند از:

 1. بررسی و تصویب طرح های پژوهشی
 2. همکاری در تدوین برنامه سالانه
 3. بررسی و تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویی و تعیین سیاستهای اساسی در زمینه همایش ها و سایر فعالیتهای علمی مرکز
 4. تشکیل کمیته های موقت تخصصی در موضوعات مختلف حسب مورد و به عنوان بازوهای مشورتی
 5. نظارت بر انتشار نشریه های علمی وپژوهشی مرکز
 6. برنامه ریزی برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج شهر

تبصره 3 : نحوه تعییین مجریان ،داوران و ناظرین و به طور کلی فرایند پیشنهاد، تصویب و تحویل گیری یک طرح در «نظامنامه پژوهش مرکز» که به تصویب شورای پژوهشی خواهد رسید تعریف می گردد.

 

ساختار مرکز:

در ساختار سازمانی فعلی مرکز ، علاوه بر رئیس مرکز تنها یک معاون پژوهشی – اجرایی(قائم مقام مرکز)، یک کارشناس ارشد پژوهشی و یک کارشناس پژوهشی وجود دارد. هرگونه توسعه در این ساختار صرفاً پس از پیشنهاد رییس و تصویب هیئت امنا و شورای اسلامی شهر امکان پذیر است.اهم وظایف این معاونت عبارتند از:

 1. کمک به رییس مرکز در اجرای مصوبات شورای پژوهشی
 2. پیگیری امور پژوهشی مرکز
 3. پشتیبانی اداری و مالی از فعالیت های پژوهشی مرکز
 4. نظم بخشیدن به روند اجرایی امور
 5. گردش کار مطلوب در بخش های مختلف
 6. نظارت بر امور مالی
 7. ایجاد فضای مناسب کار
 8. رفع نیازهای تدارکاتی

این اساسنامه در چهار بخش مقدمه،اهداف و شرح وظایف مرکز ، ارکان مرکز و ساختار مرکز و سه تبصره در تاریخ 93/4/22به تصویب شورای اسلامی شهر بجنورد رسید.

 

  File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت