امروز : جمعه, 11 آذر 1401

آیین نامه انضباطی شورایاران

آیین نامه انضباطی شورایاران

مقدمه

به منظور انسجام و انضباط در فعالیت شورایاری ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، به استناد ماده 13 اساسنامه تشکیل شورایاری(معتمدین) محله های شهر بجنورد، آیین نامه انضباطی شورایاران به عنوان سندی که مصادیق و چگونگی رسیدگی به تخلفات و مرجع رسیدگی به آنها را مشخص نموده است، مشتمل بر 6 ماده، 45 بند و 7 تبصره به شرح زیر تنظیم و به اجرا در می آید.

ماده 1 – مصادیق بی انضباطی و تخلف اعضای شورایاری ها

الف . خودداری و امتناع از انجام وظایفی که بر اساس اساسنامه تشکیل شورایاری ها و آیین نامه های مربوطه بر عهده ی دبیر، جانشین و منشی و هرکدام از اعضا گذاشته شده است :

1/الف. تشکیل ندادن جلسات شورایاری

2/الف. دعوت نکردن از عضو یا اعضای شورایاری محله برای شرکت در جلسات

3/الف. ارسال نکردن صورتجلسات به ستاد شورایاری ها

4/الف. سهل انگاری در حفظ اموال و امکانات شورایاری محله

5/الف. ارائه گزارش خلاف واقع به ستاد شورایاری ها

6/الف. جعل و سوء استفاده از اسناد( مُهر، سربرگ و کارت عضویت شورایاری)

7/الف. استفاده نابجا از اعتبارات مالی شورایاری

8/الف. خودداری از انجام سایر وظایف محوله

ب . ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در جلسات شورایاری ها شود :

1/ب. غیبت غیرموجه بیش از 4 جلسه متوالی و 8 جلسه غیرمتوالی در طول مدت یک سال

2/ب. رعایت نکردن نظم و آداب شرکت در جلسات محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای

ج. هرگونه اقدام، دخالت غیرضروری و سوء استفاده از امکانات و موقعیت فراهم شده در شورایاری اعم از بهره برداری شخصی، گروهی،سیاسی و حزبی :

1/ج. استفاده از محل دفتر شورایاری برای امور شخصی، سیاسی، حزبی،گروهی و تبدیل آن به دفتر اداری، تجاری، ستاد یا محل تبلیغات انتخاباتی، انبار و هرامری غیر از امور شورایاری

2/ج. هرگونه دخالت خارج از وظایف در امور جاری، اداری و اجرایی شورای شهر، شهرداری و سایر سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی با عنوان شورایاری

3/ج. سوء استفاده از عضویت در شورایاری برای برخورداری از امکانات و تسهیلات شهرداری و سایر دستگاه های دولتی

4/ج. دریافت هرگونه وجوه نقدی و تسهیلات غیرنقدی خارج از ضوابط( از اشخاص و نهادها)

5/ج. عدم اطلاع رسانی دبیر محله و دبیر منطقه به اعضای شورایاری محله یا اعضای هیئت رییسه مناطق درخصوص دریافت وجوه نقدی و غیرنقدی، امکانات و تسهیلات و هرگونه بهره گیری از آن ها

د . ارتکاب اعمالی که منجر به محکومیت در مراجع قانونی شده باشد.

1/د . محکومیت هایی که موجب خدشه دار شدن حسن شهرت اجتماعی شده و اعتماد عمومی مردم را سلب نمایند.

ه . اثبات دارا نبودن هریک از شرایط اولیه عضویت در شورایاری ( محل سکونت، میزان تحصیلات، شرایط سنی و سوء پیشینه)

ماده 2 – شیوه های دریافت تخلفات :

مرجع رسیدگی به تخلفات شورایاری های شورای اسلامی شهر بجنورد کمیته انضباطی ستاد اجرایی شورایاری ها است. این کمیته به شکایاتی که از طریق زیر دریافت شود رسیدگی خواهد کرد :

3/1 – دریافت گزارش مکتوب و مستدل از اعضای شورایاری محله

3/2- دریافت اعلام شکایت  و تخلف به صورت مکتوب از طرف شهروندان

3/3- دریافت گزارش مکتوب و مستدل از طرف شهرداری و سایر سازمان ها

3/4- بررسی و گزارش کارشناسی یا بازرسی ستاد اجرایی شورایاری ها

ماده 3 – ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری های محلات شهر بجنورد، دارای دو کمیته انضباطی و تجدیدنظر می باشد

1-     کمیته انضباطی:

الف . کمیته ی انضباطی صرفاً به شکایات مکتوب و مستدل رسیدگی می نماید

ب . جلسات کمیته ی انضباطی برای رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت ( نصف + 1 نفر) اعضا رسمیت داشته و آرای صادره پس از ابلاغ ستاد هماهنگی شورایاری لازم الاجرا خواهد بود.

ج . آرای کمیته بدوی پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ درصورت اعتراض قابل واخواهی بوده که در این صورت در کمیته ی تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.

اعضای کمیته انضباطی عبارتند از :

1-     دبیر ستاد اجرایی شورایاری ها

2-     مسئول کمیته ی انضباطی

3-    دبیر شورایاری منطقه ی مربوطه مشروط به آن که ذی نفع نباشد

4-     کارشناس حوزه مربوطه ستاد اجرایی شورایاری ها

5-    یک نفر کارشناس امور حقوقی با معرفی رییس ستاد هماهنگی و تصویب ستاد هماهنگی شورایاری ها

تبصره 1 : ریاست کمیته ی بدوی بر عهده ی دبیر ستاد اجرایی شورایاری ها خواهد بود.

تبصره 2 : درصورت ذی نفع بودن دبیر شورایاری منطقه، جانشین وی با دعوت دبیر ستاد اجرایی در جلسه رسیدگی شرکت خواهد کرد.

ماده 4 – آرای صادره ی کمیته ی انضباطی عبارتند از :

1-     احضار و اخطار شفاهی

2-    اخطار کتبی بدون درج در پرونده شورایاری

3-     اخطار کتبی با درج در پرونده شورایاری

4-     سلب مسئولیت از دبیری، جانشینی، منشی شورایاری محله و عضویت در هیئت رییسه شورایاری مناطق

5-     سلب عضویت از شورایاری محله

6-     محرومیت از شرکت در دوره های آینده ی انتخابات شورایاری ها

تبصره 1 : درصورت ایجاد خسارت وارده به اموال شورایاری، علاوه بر اخطار کتبی و درج در پرونده، شورایار ملزم به پرداخت خسارت می باشد.

تبصره 2 : کمیته ی انضباطی می تواند در مواقعی که منجر به صدور رای نمی گردد، از شورایار متخلف تعهد اخذ نموده و شورایار می تواند کماکان به کار و فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره 3 : کمیته ی انضباطی می تواند حسب مورد و با توجه به اهمیت تخلف وضعیت عضویت شورایاری را برای مدت رسیدگی به صورت تعلیق در آورد تا در این مدت وضع او روشن شود.

تبصره 4 : کلیه ی اعضای شورایاری در محله مربوطه مکلفند همکاری های لازم را با کمیته ی انضباطی به عمل آورده  و اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار کمیته قرار دهند و درصورت عدم همکاری با فرد یا افراد خاطی برخورد انضباطی خواهد شد.

تبصره 5 : کمیته ی انضباطی بدوی درباره صدور احکام منجر به سلب عضویت، صلاحیت نداشته بلکه صدور آن پس از بررسی موضوع، ارائه مستندات و پیشنهاد سلب عضویت از سوی کمیته ی انضباطی تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 5 – کمیته ی انضباطی تجدید نظر :

کمیته انضباطی تجدیدنظر برای آن دسته از آرای کمیته انضباطی که اعتراض به آن مورد تایید رییس ستاد هماهنگی می باشد و نیز صدور آرای منجر به سلب عضویت متخلف از شورایاری می شود تشکیل خواهد شد.

تبصره : کمیته تجدیدنظر می تواند در مواقع لزوم شورایار متخلف را از طریق اداره حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد به مراجع قضایی معرفی نموده و اعلام شکایت کند.

اعضای کمیته انضباطی تجدیدنظر عبارتند از :

1-    رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها

2-     یک نفر از اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها به انتخاب اعضای ستاد

3-     دبیر ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها

ماده 6 – آرا و تصمیمات کمیته ی انضباطی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

    File engine/modules/prostats.php not found.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت